ROSANKENARE PABLO ROTYAANTZINIRI GALACIA-SATZIITE
1
Wethataantsi
Naakatake Pablo otyaantzimirori jiroka osankenarentsi. Otyaantaperori nini naaka. Kaari atziripaini otyaantenane, Jesucristo otyaantakenari itsipatakari Ashitairi Pawa owiriintairiri pairani ikamawetakaga Jesucristo. Ari notsipatari maawoini iyekiite kemisantanaatsiri jaka nosankenatzimirowa jiroka. Eerokapaini notyaantzini pikaatzi pikemisantai janta Galacia-ki. Onkamintha ineshironkayetaimi Ashitairi Pawa, kameetha risaikakaayetaimi, ari inkantzitemiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo. Tema iro ikowakeri Ashitairi Pawa rishinewentai Cristo, ikamawentayetakai akaariperoshirewetakaga, ari onkantya eero oshiyakotantari ikaatzi kaariperowaitatsiri iroñaaka, oshiyawaitakawo rontsiparyaakowentaatyaime. Onkamintha impinkathatapiintaiteri Pawa. Ari ashi owaatyeero.
Tekaatsi otsipa Kameethari Ñaantsi owawisaakoshiretantatsine
Pomapokantakenawo intsipaite pipakaanakero pikemisantawetarira Pawa. Tema iriitake yoyaawetaimiri, antawoite retakoyetzimi, irootake rotyaantantakemiriri Cristo. ¿Oitaka pikemisantantawori otsipa kaari oshiyaawone Kameethari Ñaantsi? Tema kyaaryoo nonkante naaka, tekaatsi otsipa ñaantsi owawisaakoshiretantatsine. Tzimatsi pakaakaakemirori, ikowatzi roitzipinaashiretemi, irootake rowashiñaantayetakawori ikenkithatakoyetziri Cristo. Arime nowashiñaayetaimirome nokenkithatakaakemiri pairani, rowasanketaitenaata naaka. Ari oshiyawo eejatzi, arime ripokeme maninkariite poñaachari inkiteki, inkenkithatakotapaakerorika otsipa ñaantsi kaari oshiyaawone nokamantakemiri pairani, rowasanketaiteriita irirori. Ari nokantzitakemi pairani, irootake napiitemiri nonkantemi: Tzimatsirika owashiñaakerone nokenkithatakotakeriri Cristo pairani, rowasanketaiteriita.
10 ¿Irooma nithotyaakotzi kameethatzimotziriri atziripaini? ¡Te! Nithotyaakotatziiro kameethatzimotziriri Pawa. Iroorikame nithotyaakote kameethatzimotziriri atziripaini, te rimperatana Jesucristo naaka.
Rantawaire Pablo
11 Pinkeme iyekiite, okaatzi nokamantakemiri Kameethari Ñaantsi, kaari atziri yotakainawone. 12 Iri Jesucristo yotaakenawori maawoini, tema kaari atziri ashityaawone. 13 Pikemakotaiyakenani tsika nokantaweta pairani eeniro nimonkaayewetawo rameyetari nosheninkapaini Judá-ite. Pikemakotaiyakenani eejatzi osheki nokisaneentayewetakari ikaatzi kemisantziriri Pawa, nowasanketakaantake osheki, nokowaweta nipakaakairime ikemisantziri. 14 Tema nimaperowetanakityaawo naaka nimonkaawetawo rameyetari pairani nosheninkapaini, tekaatsi anayenane nokantawetakaga. 15 Iro kantzimaitacha pairani tekera notzimiita naaka, riyoyiitakena Pawa. Antawoite retakotakena irootake rowawisaakoshiretantakenari. 16 Roñaagaanari Itomi, niyotakotairi. Ikowake nonkenkithatakairi kaari Judá-itetatsine tsika okantakota rawisakoshiretantaitari. Tekaatsi atziri nosampitanake nonkanteri: “¿Oitaka nanteri?” 17 Te nishiyashitapaintari Jerusalén-satzi etayetakawori rotyaantaperoritzi. Apatziro nowanakero niyaatanake Arabia-ki, irojatzi nipiyantapaaka Damasco-ki.
18 Okanta awisake mawa osarentsi, ari niyaatashitakeri Pedro risaiki irirori Jerusalén-ki, apatziro nisaikimowaitapaintziri okaatzi 15 kiteesheri. 19 Iro kantacha te noñaapaake itsipa Otyaantaperori, apatziro noñaapaakeri Jacobo irirentzi Awinkatharite. * Jacobo, irijatzi iitzitaitari eejatzi Santiago. 20 Imaperotatya okaatzi nosankenatzimiri, te namatawitzimi, riyotzi irirori Pawa. 21 Irojatzi niyaatantaka nampitsiki Siria eejatzi Cilicia-ki. 22 Tekera iñaayetanaata Judea-satzi ikaatzira kemisantziriri Cristo, 23 apatziro ikemakotashitana ikantaitzi: “Jirintaganki koshekairi pairani ikisaneentai, kowawetachari rithonkai, ikenkithatakotairo iroñaaka irirori tsika ikantaita ikemisantaitzi.” 24 Irootake ipinkathatantakariri iroñaaka Pawa ikemakotakenaga.

*1:19 Jacobo, irijatzi iitzitaitari eejatzi Santiago.