ROSANKENARE JUDAS
1
Wethataantsi
Naaka Judas osankenatzimirori jiroka. Rimperatanewo Jesucristo ninatzi. Naaka irirentzi Jacobo. Eerokapaini nosankenatzini roiteshiretairi Ashitairi Pawa, pikaatzi ikaimashiryagaimi. Eerokatake ikempoyaawentairi Jesucristo. ¡Onkamintha ineshironkayetaimi, risaikaayetaimi kameetha, retakoperotaimi!
Yotaantashiwaitachari
(2 P. 2.1-17)
Netakotané, nokowawetaka nosankenatemiro tsika okanta awisakoshiretantaari aakapaini. Iro kantacha okowaperotatya nosankenatemiro tsika okantakota pinkamaitantyaawori pinkemisante, poshiyakotyaari etayetanakawori kemisantzinkaripaini roiteshiretairi. Tema tzimatsi atziri rimananekiini rosatekantapaaka. Thainkatasorentsitziriri Pawa, ikenkithatakaantashiwaitaka, ikantayetzi: “Ineshironkatanewo rowayetai Pawa, kantacha antayetero akowayetziri, amayempiwaite.” Jirika kenkithawaitashitakawori ñaantsi, imanintakerira Pawa, apaanitatsiri rimperatanta. Ari ikantzitakariri eejatzi Awinkatharite Jesucristo imanintakeri. Iro ikenkithashiretantakari pairani Pawa rowasanketairi jirika.
Nokowi nonkenkithashiryaakaimiro onkaate piyoperotairi. Ikantawetaka Pawa osheki ritasonkawentawetakari rashiyetari irirori, romishitowayetairi pairani Egipto-ki, raperaatzimaitakari ikaatzi thainkatasorentsitakeriri. Ari ikantakeriri eejatzi maninkaripaini romishitowaitakeri inkiteki, kaari jatakairone kameethaini impinkathariwentante. Oshiyawaitakawowa roosotakotatyeerime Pawa tsika otsirenikitzi, ari royaawentari rowasanketaitairi. Ari ikantzitakari eejatzi pairani Sodoma-satzi, Gomorra-satzi eejatzi ikaatzi itsipakeroyetari. Kaariperoshireri rinayetake, ipankenawaitawakaaka ishiramparinkakiini, imayempiwaitzi. Iro rowasanketantaitakariri paampariki. Arira iñagaitziro oita awishimotairine oshiyaariri jirikapaini rowasanketantaitakari paampari kaari tsiwakanetatsine.
Ari inkantaiteri jirikapaini kenkithatakaantashiwaitachari, kenkithashirewaitakaantachari, ñaamatashiwaitakawori koweenkayetatsiri, thainkawaitantaneri. Tera ithaawakaari ikishimatziri maninkaripaini oshekitzimotziri ishintsinka.
Iro kaari rimataatsikaite maninkari Miguel, anaantatsiri ipinkathariwentantzi, te riñaawaitashiwaita irirori riñaanaminthateri Kamaari ikenkithatakotziri Moisés ikamantapaintari. Apatziro ikantake Miguel: “Iri Pinkathari kishemine.” 10 Iriima jirikapaini atziri kamantantashiwaitachari, rithainkashirewaitakero kaari riyomatsitzi. Tema okaatzi riyotashiwetari iriroripaini oshiyakawo riyorenka piratsi. Iriira thonkawaitachane apaniroini. 11 ¡Rimaperoitairi rowasankeetairi! Tema rantakero oshiyawori rantakeri pairani Caín. Ikenashiwaitaka roshiyakari Balaam, apatziro ikowashitaka raantyaawo koriki. Roshiyakarira kamayetaintsiri romanatantakari Coré. 12 Oshiyawaitakawo iriime osherentakemine rakiyooyetakemira. Tema itsipatashiyetakemi rithainkatasorentsiwaitante, apatziro ikowi rantayetero inimotziriri irirori. Roshiyakawo menkori itasonkainkatziro tampyaa. Roshiyakawo pankirentsi kaari kithokitatsine, kamaperotake, inthokaitakero. 13 Roshiyakawo okanta otamakaare inkaare oshimoryaatzi, arira ikantakari jirikapaini roñaagantashitakawo iyaariperonka. Roshiyakari thatyiinkari kemakaantaneri, ari inkantaiyaari iriroripaini rithonkaiya otsirenikitzira.
14 Iriira ikenkithatakotakeri pairani Enoc icharinetanakari Adán, ikantakeranki:
Pamine, pokake Pinkathari itsipataari osheki itasorentsite. * Jirika Enoc, iriira 7-tanaintsiri icharinetanakari Adán. Jiroka okaatzi riñaawaitakeri Enoc, te opoñaawo Osankenaperorentsiki, otsipakira osankenarentsi opoñaawo, iitaitziro “Rosankenare Enoc”.
15 Ripokake rowasanketairi maawoini.
Ripokake riyakowentairi rantayetakeri thainkatasorentsitaneri.
Ripokake riyakowentairi ikishimatantake eejatzi.
16 Jirikapaini kenkithatakaantashiwaitachari, kishimatantaneri rini. Thaiyakowaitantaneri ikantaka. Rantayetziro iñaamatashiyetari irirori. Shamewaitzinkari rini. Inintathatantakemiro riyotaantziri ikowi raantashiwaityaawo koriki.
Ikaminagaitziri kemisantzinkari
17 Irooma eerokapaini netakotané, poshiretyaawo riyotaayetakemiri ketziroini Rotyaantaperotane Awinkatharite Jesucristo. 18 Tema ikantayetake irirori: “Weyaantapaakyaawone paata iñagaite thainkantaneripaini, iriira antashiwaityaawone iñaamatashiyetari.” 19 Iriira kantakaanterone inkisawakaantaityaari, apatziro ikenkithashiretawo isaawikisato. Te risaikashiretantari Tasorenkantsi. 20 Irooma eerokapaini netakotané, piwetsikashiretawakaayetaiya pinkemisantapiintanairo tasorentsitatsiri pikemawakeri pairani. Pamanapiintaiyaari Pawa, tsika okanta riyotakagairi Tasorenkantsi. 21 Oisokero rowanakemi Pawa retakotemi, oyaako powero ineshironka Awinkatharite Jesucristo ashi rowaatyeero rañaakaayetai. 22 Neshironka poweri ikaatzi kisoshiretatsiri. 23 Itsipa, poshiyakagairo eepichokiini okanta powawisaakotantaariri ritagaiyaame. Itsipa, ontzimatye pineshironkayetairi. Irooma iyaariperonka, kisaneenta powero. Ari pinkantero ikithaatari ikaariperoshiretantari, poshiyakairo pinkisaneentatyeerome. Thaawanta powero jiroka pantzirokari eeroka.
Thaamentaantsi
24 Anthaamentawentyaari jirika matzirori ikempoyaawentai kaari ontziwashirewaitanta. Anthaamentawentyaari jirika kimoshiretakagaine antsipataiyaari, eero otzimai ayenakaashitanewo. 25 Anthaamentawentyaari Pawa apaanitatsiri, riyotanetzi, owawisaakotantaneri. Iriira jirika Pawa tzimatsiri rowaneenkawo, pinkathari iitaitziri, imapero otzimi ishintsinka, pinkatharipero rini, iri etakawo itzimi tekera otzimanakeeta maawoini, irojatzi ikanta risaiki iroñaaka, rashi rowaitaatyeero. Ari onkantaitaatyeeyaani.

*1:14 Jirika Enoc, iriira 7-tanaintsiri icharinetanakari Adán. Jiroka okaatzi riñaawaitakeri Enoc, te opoñaawo Osankenaperorentsiki, otsipakira osankenarentsi opoñaawo, iitaitziro “Rosankenare Enoc”.