3
Aamaaka pinkante eerokapaini: ¿Tekaatsima pantyaawone a-judá-itetzira? ¿Iitakakya atomeshaanitantari? Nokantzi naaka: Oshekira akameethatzi aakapaini. Jiroka etanakawori: iri acharineete retakari Pawa riñaanatakeri. Iro kantacha tzimatsi acharineete kaari oisokerotariri Pawa. ¿Irooma ompoñaantyaari Pawa ripakayero roisokerotante? Te ari onkantya. Okantawetaka ithaiyanewetaka maawoini atziripaini, Pawa irirori te ithaiyaneta. Ari okantzi rosankenaitakeri, kantatsiri:
Ari pikantatya eeroka, tampatzikañaaneri pini,
Tzimatsirika raminakoitemiri, ari pawisantakeme eeroka.
Tema antapiintzirowa kaariperori, oñaagantziro tampatzikashireri rini Pawa. Aamaaka ankante: Iro noyaariperonka oñaagantzirori ikameethaperotake Pawa, ¿Oitakama rowasankewentantenawori oñaagantzirori itampatzikashiretzi irirori? Kaariitsikya tampatzikashireri. (Irootake akenkithashirewaitari aakapaini atziritzira.) Te ari onkantzimaitya. Eerome itampatzikashiretzime Pawa, eero riyotzime raminakotairi isaawikisatzipaini. Ari ankantanakeme: ¿Oitaka rowasanketantenari Pawa nothaiyaga, tema nothaiyapiintaga iro ipinkathataitantariri Pawa te ithaiyaneta irirori? Ankantanakeme eejatzi: ¡Thame ankaariperote! tema iro oñaaganterone kameethari. (Iro riyakowentaitakenari naaka nokenkithatakotakerowa oshiyakawori jiroka, imaperotatya.) Iro kantzimaitacha kameethatatsi rowasanketaiteri ikaatzi kenkithatakotzirori jiroka.
Tekaatsi tampatzikashireri
¿Irooma kantakotachari jaka, a-judá-iteyetzira aakapaini te opantaperotai, eero okanta awisayeteri itsipasatzipaini? Te ari onkantya. Aritake nokamantzitakemi ketziroini. Maawoini akaataiyakenira, oshiyawaitakawo ompeyakaashitaime ayaariperonka, okantawetaka a-judá-itetzira eejatzi kaari Judá-itetatsine. 10 Ari osankenatakotaka, kantatsiri:
Tekaatsi tampatzikashireri,
Tekaachaatsikaini apaani.
11 Tekaatsi kemathawaitaneri.
Tekaatsi kowatsine riyotairi Pawa.
12 Rithonka ripiyashiretaiyakani, tekaatsi pantaiyaarine.
Tekaatsi matairone inkameethashiretai.
Tekaachaatsikaini apaani.
13 Kaariperoñaanewaitake, oshiyawaitakawo ithano omoonaki ikitaitzirira kaminkari.
Amenenetaka ithaiyawaita,
Kepiyawaantewaitake roshiyawaitakari maanke.
14 Tema ikishimawaitantzi, ikaweyantayetzi.
15 Ameyitzitaka riyaayetzi ritsitokante, inkapathainkatakaante.
16 Ipampithawokitapiintziro tsika ikenaitzi rithonkaatantaitzi,
Ikowi inkemaatsitakaantawaitya.
17 Te ipampithatziro jatachari isaikayetzira kameethari.
18 Te ipinkathaakitziri Pawa.
19 Ayotzi ari riyakowentairi Pawa maawoini pankenawaitakawori Inintakaantaitakeri pairani. Eero rotekañaaneta inkante: “Te namaakiwaitziro.” 20 Tekaatsi materone rimonkaatero Inintakaantaitakeri pairani, iro inkantantyaariri Pawa: “Tampatzikashireri nini.” Arika riyotakoperoitairo Inintakaantaitakeri pairani, ari riyotakoitairo osheki akaariperotake.
Pawa otampatzikashiretairi arika awentaashiretaiyaari
21 Iro kantacha, owakera roñaagairo Pawa antampatzikashiretantaiyaari. Te oshiyawo pairani, apankenawaitashitakawo Inintakaantaitakeri pairani antampatzikashiretantaiyaarime. Iro rosankenayetakeri Kamantantaneriite, irojatzi rosankenaitakeri Inintakaantaitakeri pairani. 22 Iri Pawa otampatzikashiretaine, arika awentaashiretanaiyaari Jesucristo, ankemisantanairi irirori. Te apashiniyetzi eejatzi oshiyari itsipapaini, 23 maawoini akaariperoshireyetzi. Eero añaayetairo rowaneenkawo Pawa. 24 Iri kantacha Pawa, rotampatzikashireyetai, ineshironkakitai irirori rotyaantairi Cristo Jesús ripinawentayetai aakapaini. 25 Rotyaantakairi Cristo ikapathainkawentakai rowamagaitakerira, roitsimaryagairi Pawa awentaashiretaari. Iroowa rantantakawori Pawa jiroka, iñaantaityaariri rashi rowatziiro itampatzikashiretzi irirori. Pairani Pawa osheki ikisashiwetakawo iyaariperonka atziripaini, amaaki ikantapiintawetakawo. 26 Irooma iroñaaka, oshiyawaitakawo roshetapithatakityairome ayaariperonka, rotampatzikashireyetai. Tema tampatzikashireri rini irirori, iroowa intampatzikashiretakaantyaariri eejatzi ikaatzi awentaashiretaariri Jesús.
27 ¿Eenitatsima ashamewentairi? Tekaatsi. ¿Oitakama? ¿Irooma kantakaawori te itzimi monkaaterone Inintakaantaitakeri pairani? Te, iroowa kantakaantzirori awentaashirenka. 28 Eero okanta ishamewaite tampatzikashireri, tema te roitsinampairo ipankenawaitakawowa Inintakaantaitakeri pairani. Apatziro rimataitziro rawentaashiretaitari Cristo. 29 ¿Apatziroma aakapaini a-judá-iteyetzira rantzimotairo Pawa? Te. Ari akaatzitari kaari asheninkayeta, rantzimoyetairo maawoini. 30 Tema Pawa apaani ikanta, rotampatzikashireyetai aakapaini, ari inkantayetairi eejatzi kaari tomeshaanitachane. 31 ¿Nomanintatziiroma Inintakaantaitakeri pairani nokenkithatakotakerowa awentaashirenkantsi? ¡Te ari onkantya! Irooperowa jiroka.