15
Aakapaini kemisantzinkari aawyaashirewairentzi, antsinampashiretzimotairi jentashiretatsiri, te apatziro antayetero inimoyetairi aakapaini. Antayetairo inimotairine asheninka, ominthashiretakaantaiyaariri rantairo irirori kameethari. Iroowa rantakeri Cristo te apatziro inimowaiteri irirori. Iro rosankenaitantakawori, kantatsiri:
Itzimirika kaweyawaitzimiri eeroka, irijatzi kaweyawaitzitakenari naaka.
Okaatzi osankenatakotainchari pairani, rosankenaitakero riyotagaitantairi, rosankenaitakero ompoñaantyaari ankamaityaawo. Tema Osankenarentsipero oñaagairori tzimatsira oyaakoneentane, iro athaamentashiretantaari. Iri Pawa kantakaawori akamaitantaari, thaamentashire akantaawo. Osheki nokowakotapiintakeri paakameethatawakaantyaari, poshiyakotaiyaari Cristo Jesús. Oshiyawaityaawo arime pintsipatawakaiya maawoini pomampaawentaiyaari Pawa, ashitariri Awinkatharite Jesucristo.
Ikenkithatakaitairi Kameethari Ñaantsi kaari Judá-itetatsine
Osheki raakameethatai Cristo aakapaini, ari pinkantaiya eerokapaini, paakameethatairi itsipa atziri, impinkathatantaiyaariri Pawa. Iroowa nokantapiintakeri: Iri Cristo rotyaantaitake rantawaiwenteri nosheninkapaini Judá-ite. Iro rantantakawori jiroka iñaantaityaawori imapero Pawa ikashaakaakeriri pairani nocharineete. * Iri ikantakoitzi jaka “Judá-ite” iitaitziri “tomeshaanitaarewo”. Irojatzi rantakeniriri kaari nosheninkata, iro ipinkathatantaariri iriroripaini, ineshironkatairira Pawa. Jiroka rosankenaitakeri, kantatsiri:
Nothaamentawentaimi risaikayetzira kaari nosheninkata.
Naakoyetaimi piwairo, nomampaawentaimi.
10 Jiroka ikantzitaitakari eejatzi:
¡Itsipasatziité! Pinthaamentayena eerokapaini pintsipataiyaari rashitaari Pawa.
11 Ikantaitake eejatzi:
¡Itsipasatziité! Pinthaamentaiyaari Awinkatharite.
¡Maawoini atziripaini, pinthaamentaiyaari!
12 Irojatzi ikantakeri Isaías-ni:
Ari intzimake incharinetyaari Isaí.
Iri pinkathariwentairine itsipasatzi atziripaini.
Iriitakera royaakoneentairi kaari asheninkata.
13 ¡Iri Pawa thaamentakagaimine, iri saikakaayetaimine kameetha pikemisantairira! ¡Iri kantakaawori oyaakoneentantaariri, iriira Tasorenkantsi kantakayaawone!
14 Iyekiite. Niyotzi imapero pineshironkatawakaa eerokapaini, yotaneri pinayetzi, pimatakero piyotaawakaayetaka. 15 Iro kantacha noshintsineentatziimiro jiroka eero pipeyakotantawo. Tema ineshironkaperotaimi Pawa, 16 rotyaantaana nonkenkithatakotainiri Jesucristo kaari nosheninkata. Nokenkithatainiri Kameethari Ñaantsi kenkithatakotziriri Pawa, oshiyaawo naakame Imperatasorentsitaarewo. Iriima kaari nosheninkata, iriiyetake oshiyawaitakawori rashitakaitariri Pawa, namainiri Pawa iro kameethatzimotairiri. Iri Tasorenkantsi materone rotampatzikashiretairi. 17 Okaatzi rantakaanari Cristo Jesús, kantawetacha noshamewenterome naaka, nonkenkithatakotero nantawaitainirira Pawa. 18 Iro kantzimaitacha, apatziro nokenkithatakotairo rantakaakenari Cristo. Tema noñaakeri kaari nosheninkata ikemisantairo nokenkithatakotakeri, okaatzi nantawaitzimotakeri. 19 Iri Tasorenkantsi pakenawori shintsinkantsi nitasonkawentantakari, nimayetakero kaari iñaapiintaitzi pairani. Iroowa nokenkithatantanakawori Kameethari Ñaantsi kenkithatakotziriri Cristo netanakawo Jerusalén-ki, nokenanake irojatzi Ilírico-ki. 20 Iro opoñaantari nokenkithatakotairo Kameethari Ñaantsi tsika te ikemakoitziri Cristo. Te apatziro niyaate tsika ikenkithatakaantaitake. 21 Tema iro rosankenaitake, ikantaitake:
Ari iñeeri nampiyetawori tsika te ikenkithatakoitziri jirika.
Ikaatzi kaari kemakotairine, ari inkemathatakotairi.
Kowake Pablo riyaate Roma-ki
22 Iro kaari okantanta niyaate pisaikaiyinira eeroka, osheki noshirewetakawo. 23 Iro kantacha ari nimatakero, tema tekaatsi nantanairi jaka nampitsiki, shekitake osarentsi nokowapiintaweta nareetemi. 24 Arika niyaaminthatake España-ki, ari nareetanakemi pinampiki. Arika nisaikimowaitanakemi janta, nokowi pamitakotena potyaantaina España-ki. 25 Iro kantacha, netapaintyaawo niyaate Jerusalén-ki namitakoyeteri oiteshiretaarewo. 26 Tema jirikapaini Macedonia-satzi, Acaya-satzi, rotyaantaiyakenani iriroripaini koriki nompayeteriri kemisantzinkaripaini ashironkainkari nampiyetawori janta Jerusalén-ki. 27 Iri kowashitaincha impashitantayetya, tekaatsi shintsineenterine. Oshiyawaitakawo ripinakowentaatyeename ikemisantakaakeri kaari isheninkata. 28 Arika nimonkaatakero nompayeteri Jerusalén-satzi rotyaantaitakeniriri, aripaite nawisanake pinampitawowa eerokapaini niyaate España-ki. 29 Niyotzi iri Cristo tasonkawentaperotaine arika nareetakya janta.
30 Iyekiite, nokowakotzimi pamanakotapiintaina, poshiyakotainawo nokantapiintzirowa naaka. Iro nokowakotzimiri, niyotzi pipinkathatziri eerokapaini Awinkatharite Jesucristo, iri Tasorenkantsi kantakaakemirori petakotantakenari. 31 Pamanakotaina eero raakaantantana thainkashireri nampiyetawori Judea-ki. Pamanakotaina ompoñaantyaari raawakoitantenawori kameethaini ipakaantaitakeriri oiteshiretaarewo Jerusalén-satzi, iro inimotantyaariri iriroripaini. 32 Iro ompoñaantyaari nonkimoshirete niyaate pisaikaiyinira, iriirika Pawa kowakaakenawone. Ari nimakoriimowaitanakemi eerokapaini. 33 ¡Onkamintha iri Pawa tsipashiretemine, iriira kameetha saikakagaimine! Ari onkantaitaatyeeyaani.

*15:8 Iri ikantakoitzi jaka “Judá-ite” iitaitziri “tomeshaanitaarewo”.