Kameethari Ñaantsi Josankinatakeri Marcos
1
Ikamantantakeri Juan oviinkaatantaneri
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Jiroka okanta opoñaantanakari Kameethari Ñaantsi ñaaventakotziriri Itomi Pava, paitachari Jesucristo. Pairani tzimatsi kamantantaneri ipaita Isaías. Josankinatakotakeri Pava iñaanatziri Itomi, ikantziri:
Notomí, ari notyaantake etyaarone inkamantakotemi,
Iriitake ovetsikanontemine.
Incheraacheraaventapaakemi tsika te inampiitaro, inkantantapaake:
Povameethataineri Avinkatharite tsika inkenapaake,
Pinkempitakaantero itampatzikaitziro avotsi.
Ari okantamaitaka, monkarataka iñaaventayeetakeri. Kinkithatake pairani Juan tsika te inampiitaro, iñaaventapaakero oviinkaataantsi, ikantantapaake: “Poviinkaatzimentyaari Avinkatharite, povashaantairo kaariperori, aritake impeyakoyetaimiro pikaariperoshirevetaka.” Oshekira pokashitakeriri Juan, Judea-satziite ipoña Jerusalén-satziite. Ikamantakoyetapaakero ikaariperoshiretzi, irootake joviinkaayeetantakariri jiñaaki Jordán. Iithaaretari Juan, jontyeetziro ivitzi camello. Jovathakitari meshinantsimashi. Jañaantari jovayetari kentori, jimiretari iyaaki pitsi. Jiroka ikantake Juan ikinkithatzi: “Aatsikitake maperotzirori iñaapinkatharentsitzi, noñaapinkathatzitataikari naaka. Te aritaajate inkempitakaantyaana iromperatane onkantya noiyotashitantyaariri no-zapato-ryeeri. Iriitakera kempitakaantyaarone iroviinkaatantatyeerimi Tasorentsinkantsi. Naakamacheeni intaani noviinkaatantamatsitaro jiñaa.”
Joviinkaata Jesús
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Ikanta ipokake Jesús ipoñaakaro nampitsiki Nazaret saikatsiri Galilea. Joviinkaatavakeri Juan antaraaki jiñaa Jordán. 10 Iro intonkaantanakyaarimi Jesús, kempivaitaka ashitaryaanakityeeyaami inkite, iñaavakeri josaaviinkashitapaakari Tasorentsinkantsi ikenapaake jenoki joshiyapaakari shiro. 11 Ikemaitatzi jenoki ikantaitanake:
Oshekira nokimoshireventakemi Notomi, eerokatake netakoperotane.
Inkaariperoshiretakaiterimi Jesús
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Ikantakaanakarira Jesús Tasorentsinkantsi, jatake tsika te inampiitaro. 13 Ari ikovavetakari Satanás inkaariperoshiretakairimi. Tema osheki kitaite isaikake janta itzimayetzira koveenkari piratsi, okaratzi 40 kitaite. Iro ipokantapaakari maninkariite jampitakotakeri.
Jetanakari jantayetziri Jesús
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Ipoña ikenanake Jesús Galilea-ki inkamantantero Kameethari Ñaantsi ñaaventakotziriri tsika ikanta Pava ipinkathariventantai. Aritakera jashitakoitakeri Juan irirori. 15 Ikantantapaake Jesús, ikamantantzi: “Monkarataka iriñeetantyaariri Pava impinkathariventantai, pinkempisantairo Kameethari Ñaantsi. Povashaantayetairo pikaariperoshirevaitzi.”
Jaantaitanakariri 4 shimaatzinkari
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Okanta pashine kitaite ikenanake Jesús inkaarethapyaaki Galilea, iñaapaatziiri paitachari Simón itsipatakari irirentzi Andrés ikithataiyini. Tema shimaatzinkari inaiyini. 17 Ikantapaakeri: “Poyaatena, onkempitaiyaaro iroñaaka iriimi atziri noshimaatakagaiyaami.” 18 Aripaitera joyaatanakeri, jookanakero iithamento. 19 Iro jovaavetanaka kapicheeni, iñaapaatziiri itomipayeeni Zebedeo paitachari Jacobo itsipatakari irirentzi Juan, isaikaiyini ipitoki jovaipatziro iithare. 20 Jaanakeri eejatzi. Eeniro isaikanake iriri itsipayetanaari iratzirite.
Atziri jaakiri peyari
(Lc. 4.31-37)
21 Aritake areetaiyakani Jesús nampitsiki Capernaum. Okanta aparoni kitaite jimakoryaantaitari, jiyotaantapaake japatotapiintaita. 22 Tera omaanta ishintsinka jiyotaantzira, janaanakeri iyotzinkariite, iniroite ipampoyaaminthaitanakeri. 23 Ariya isaikakeri janta atziri jaakiri peyari, kaimanake irirori, 24 ikantzi: “Jesús, Nazaret-satzi, niyotzimi naaka, eerokatake itasorentsite Pava. Iro pipokantari jaka paperotaiyenani.” 25 Ikantanakeri Jesús: “¡Pimairete peyari! ¡Piyaate!” 26 Ikaimanake shintsiini atziri, jompetatakaavaitanakari iveyarite, jookanakerira. 27 Ikantavakaanaka atziriite: “Piñaataiteri irika, ikitsirinkiri jovavisaakotziri jaakiri peyari.” Ipampoyaaperoitanakeri. 28 Ikemakoitanakeri thaankiini Jesús maaroni janta Galilea-ki.
Jovashinchagairo Jesús iriyote Pedro
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Ikanta ishitovanaira Jesús japatotapiintaita, jaanakeri Juan ipoña Jacobo, ikenaiyanakeni ipankoki Simón, isaikitara eejatzi Andrés irirentzi Simón. 30 Iro jareetapaakityaani, ikantaitavakeri: “Okatsirinkavaitatzi iriyote Simón.” 31 Eekero ipithokashitaro, jakathavakotakero, jomisaikakero. Eshitanake okatsirinkavaiveta. Piriintanaka amenayetavakeneri ompaitya ompavakeriri.
Jovashinchaayetziri Jesús mantsiyari
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Okanta osheetyaanake, jamaitapaakeneri Jesús osheki mantsiyari, jamaitakeneri eejatzi osheki jaakiri peyari. 33 Ipiyotzimentaitapaakari pankotsiki. 34 Jovashinchaayetairi maaroni. Tera ishinete aparoni peyari iriñaavaite jovashinchaayetzirira ikaratzi jaakayetziri. Tema jiyotzi peyari irirori tsika ipaita Jesús.
Jiyotaantzi Jesús maaroni Galilea-ki
(Lc. 4.42-44)
35 Okanta okitaitzimatake, ananenkanaka Jesús iñaañaatzi tsika te inampiitaro. 36 Ikanta Simón itsipatakari ikaratzi joyaataiyirini, ikokovatairi. 37 Ikanta iñaapairi, ikantapairi: “Iyotaanari, ikokovaitatziimi.” 38 Jakanakeri irirori ikantzi: “Thame aate, tera iro nompokantyaari nosaike jaka, ontzimatye niyotaantayete eejatzi pashineki nampitsi.” 39 Ari okantamaitaka, ithonka Jesús janiitakero Galilea, jiyotaantake maaroni nampitsi tsika japatotapiintaita, jovashinchaayetai osheki jaakayevetari peyari.
Jovashinchaayeetziri omatziri pathaarontsi
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Ipoña ipokake omatziri pathaarontsi, jotyeerovashitapaakari Jesús, ikantapaakeri: “Pikovirika, ari onkantake povashinchagaina.” 41 Jamenanakeri Jesús, jetakoshiretanakari. Jantantakari kapicheeni irako, ikantziri: “¡Nokovi, peshitakotai!” 42 Eshitakotanake ipathaavaivetaka. 43 Ikantavetavaari jiyaataira inampiki, 44 ikantziri: “Eerora pikamantakotana. Apatziro povanakero piyaatashiteri omperatasorentsitaari, pimonkaratairo ikantakaantakeri pairani Moisés-ni, paanake pinkitevathatantaiyaari, iroora iriyoyeetantaityaari eshitakotaimi.” 45 Iro kantamaitacha pathaavaivetachari, ikamantantanake nampitsiki tsika okanta jeshitakotantaari. Iro kaari aritantanaa isaikanai Jesús nampitsiki. Jatake tsika te inampiitaro, ari isaikakeri. Arimaitaka ipokashitziriri osheki atziri.