42
Riyotana-kiro Job iyotani Tajorentsi
Rakanaki Job ikantana-kiri Tajorentsi:
Niyotzimi naaka pimatziro maawoeni pithotyeero,
Niyotzimi eeroka ashitawori maawoeni kenkishiryaantsi. Tema tekatsi omani-mo-temini.
¿Jempema noetaka naaka, eero otzimi-motantana niyotani, nokijo-shire-wentantyaawori pikaminaan-tziri?
Noñaawae-tashi-waetaka naaka, teemaeta nokemathatziro noñaawae-tziri,
Tema omapokakina tee noñaapiintziro naaka awijimotakinari, osheki okompi-tzimo-takina.
Pikemi, nokoyi noñaanatemi.
Pakina okaatzi nojampi-timiri, piyoteena eejatzi.
Tema nokema-shitzimi piñaawaetzi, tee noñiimae-tzimi,
Rooma nimaeka noñaakimi, naminakimi koñaatziro.
Rootaki owatsima-waeta-kinari naaka,
Noñiiro nojeeka-waematsitaki jamampoki, eejatzi kaahashi-mashiki iñaantee-tinari nopakahaero noñaawae-tashi-waetari.
Rapiiteeniri Tajorentsi irika Job Otzimi-moteeri
10 Ikanta ramana-kotakari Job itsipamintha-tani-paeni, ikantakaa-kawo Tajorentsi awijimo-teeri ikemaatsi-waeta-kari. Tema ipaperoteeri osheki tzimimo-teerini Job, awijanakiro osheki-perotzi okaatzi tzimimo-witariri ketziroeni. 11 Ipokaeya-kini rirentzi, ritsiro-paeni, eejatzi ikaatzi yotziriri paerani. Rakiyoteeya-kirini ipankoki. Osheki imoshireta-kayitakiri, ikantziri: “¡Aapa! Osheki rowashironkaa-kimi Tajorentsi, patsipe-takawo pikemaatsi-waeta-ka.” Ipashiyi-tapaakari ikaatzi areetaka-riri ipankoki, eenitatsi pakiriri koriki, itsipa ipayitakiri kantatepokitachari ooro. 12 Itajonka-wenteeri Tajorentsi irika Job, rawijakaa-kiri jempe ikantawita ketziroeni. Osheni-pero-tanee ipirayitari.* Osheni-pero-tanee ipirayitari = 14,000 owisha, 6,000 camello, 1,000 apiteyitatsiripaeni buey, 1,000 kawayo-paeni. 13 Itzimae 7 itomi, eejatzi mawa rishinto.

*42:12 Osheni-pero-tanee ipirayitari = 14,000 owisha, 6,000 camello, 1,000 apiteyitatsiripaeni buey, 1,000 kawayo-paeni.