ᓃᔥᑕᒻ ᒞᓐ
ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᒞᓐ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᒞᓐ, ᐊᓐ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑲᓅᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅᑦ, ᐐ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒻ ᐊᓂᔫ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᔫ ᒞᓐ ᐅᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒻ ᐅᔫᐦ ᓂᔅᑐ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐᐦ᙮ ᐊᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓅ ᐁ ᐊᔮᒀᒥᒫᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᐊᔮᒀᒦᔥᑐᐙᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᓂᑕᐐᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᐁᑳ ᓂᑕᐐᓐ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑕᐦᐄᑯᑣᐤ᙮ ᒌ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑎᒫᒉᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐎᔨᒡ ᙭, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᔫ᙮ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ ᐁᑳ ᓈᐯᐤ ᐅᐦᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒞᓐ ᒌ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐊᒻ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᐦᒋᐌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒉᒌ ᑖᐺᐦᑖᑲᓄᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐁ ᒌ ᒋᔐᒪᓂᑑᐎᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐁ ᒌ ᓈᐺᐎᔨᒡ᙮ ᒌ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒻ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐅᑕᐙᔒᒥᑐᑖᑯᑣᐤ, ᓵᒋᐦᐄᑐᑣᐌᓂᒡ ᓀᔥᑦ ᓇᓂᐦᐄᐦᑕᐦᒀᐌᓂᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᒉᔅᑴᐎᓂᔫ᙮
1
ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐊᔨᒧᐎᓐ
ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᒪᒋᐦᑦ ᐊᓐ ᔖᔥ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒉᒀᔫ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ᙮ ᓂᒌ ᐯᐦᑕᐙᓈᓐ, ᒧᐦᒡ ᓂᒌ ᐙᐸᒫᓈᓐ, ᑲᔦ ᓂᒌ ᑖᐦᑎᓈᓈᓐ᙮ ᒋᑖᔨᒨᑕᒫᑎᓈᓐ ᐊᓐ ᑳ ᒦᐌᑦ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐐᐦᑕᐦᒃ᙮ ᒨᔥ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ᙮ ᒌ ᓅᑯᐦᑖᑲᓅᔫ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ ᓂᒌ ᐙᐸᐦᑕᒧᐙᓈᓐ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑌᐹᑐᑕᒧᐗᒋᐦᑦ, ᐁ ᐋᔨᒨᑕᒫᑖᐦᒡ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ ᐊᓐ ᑳ ᐙᐸᒪᒋᐦᑦ ᑲᔦ ᑳ ᐯᐦᑕᐗᒋᐦᑦ ᐁ ᐊᔨᒥᑦ ᒋᐐ ᐋᔨᒨᑕᒫᑎᓈᓐ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ ᒬᐦᒡ ᓂᔮᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᒪᒋᐦᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐐᒉᐎᔮᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐐᒉᐗᒋᐦᑦ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᑯᓯᓴ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ ᐁᐅᒄ ᐆ ᐌᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑖᐦᒡ ᒉᒌ ᓵᑲᔅᒋᓀᔥᑳᑯᔨᐦᒄ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮
ᐙᔥᑌᐎᓂᐦᒡ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓅ
ᒋᐐ ᐐᐦᑕᒫᑎᓈᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑯᔮᐦᒡ ᒌᓴᔅ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᐅᒄ ᐙᔥᑌᐎᓐ, ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᐲᐦᒋᔥᑳᑰ ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓂᔫ᙮ ᒌᔥᐱᓐ ᐃᑗᔨᐦᑴ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐐᒉᐅᐦᒄ, ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓂᐦᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐦᒄ, ᒋᓇᓇᑕᔨᓈᓅ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᑖᐺᐎᓂᐦᒡ ᒋᑦ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓅ᙮ ᒌᔥᐱᓐ ᐙᔥᑌᐎᓂᐦᒡ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐦᑴ ᒬᐦᒡ ᐎᔭ ᐙᔥᑌᐎᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑖᑦ, ᑖᐺ ᒋᑲ ᒥᔪ ᐐᒉᐅᑐᓈᓅ, ᑲᔦ ᒌᓴᔅ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ, ᐅᒥᐦᒄ ᒋᐸᔦᐦᒋᐦᐄᑯᐙᓈᓅ ᒥᓯᐌ ᒪᒋᐦᑣᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮
ᒌᔥᐱᓐ ᐃᑗᔨᐦᑴ ᐁᑳ ᓂᐦᑖ ᒪᒋᑑᑕᒧᒄ, ᒋᐎᔦᔑᒥᑎᓱᓈᓅ, ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᓅ ᑖᐺᐎᓐ᙮ ᒌᔥᐱᓐ ᒫᒃ ᑯᐃᔅᒄ ᐐᐦᑕᒨᐦᑴ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒌ ᒪᒋᑑᑕᒧᐦᒄ, ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓲ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ᙮ ᑲᔦ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᑯᐃᔅᒄ ᑲᑕ ᐃᐦᑑ, ᒋᑲ ᐌᐯᔨᐦᑕᒫᑯᓅ ᒋᒪᒋᐦᑣᐎᓅᐦ ᑲᔦ ᒋᑲ ᐸᔦᐦᒋᐦᐄᑯᓅ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐁᑳ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓯᔫᐦᒄ᙮ 10 ᒌᔥᐱᓐ ᐃᑗᔨᐦᑴ ᐁᑳ ᒪᒋᑑᑕᒧᐦᒄ ᒧᔮᒻ ᐁ ᓇᓇᑕᔨᑦ ᒋᑎᔑᓈᑯᐦᐋᓅ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᒋᐲᐦᒋᔥᑳᑯᐙᓈᓅ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ᙮