ᓃᔥᑕᒻ ᐲᑕᕐ
ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᐲᑕᕐ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐲᑕᕐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᐦᒃ, ᐯᔭᒄ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ᙮ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᐃᑌᐦᒉ ᐁᐃᔖ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᐊᔅᒌᔫ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐌᐤ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒌ ᓇᓀᐦᑳᒋᐦᐋᑲᓅᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑣᐤ ᒌᓴᔅ᙮ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐅᔫᐦ ᐲᑕᕐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐁ ᒌᐐ ᑳᒌᒋᐦᐋᑦ᙮ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐎᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ ᓀᔥᑦ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒉᒌ ᒋᔅᒋᓄᐙᐸᒫᑣᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᔔᒋᐦᑌᐦᐁᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᓀᔥᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᔨᒫᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᑲᔦ, ᐊᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐁ ᒌ ᐎᔮᐱᒥᑯᔨᒡ ᒉᒌ ᐅᑏᓃᒥᑐᑖᑯᔨᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ ᐁ ᒌ ᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐁ ᒌ ᓂᐱᔨᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ, ᐁᑯᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔫᒡ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᒥᑯᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ᙮
1
ᓂᔭ ᐲᑕᕐ᙮ ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒧᒄ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔭ ᓂᒌ ᐃᑎᔕᐦᐆᒄ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑰᒃ᙮ ᒋᔭᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑏᓃᒻᐦ ᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᐙᐤ, ᒋᔭᐙᐤ ᐹᐦᐲᐌ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐊᓂᑌ ᐊᓂᔫ ᐊᔅᒌᐦ ᑆᓐᑕᔅ, ᑲᓓᔑᔭ, ᑳᐸᑣᓯᔭ, ᐁᐃᔖ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐱᑎᓂᔭ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒀᐤᐦ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᒋᒌ ᐎᔮᐸᒥᑯᐙᐤ ᐎᔭ ᑎᐲᐌ ᒉᒌ ᐅᑕᐙᔒᒥᑐᑖᑖᒄ᙮ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᐅᐦᒋ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐸᐦᑳᓂᐦᐄᑖᒄ ᒉᒌ ᓇᓂᐦᐄᐦᑑᒣᒄ ᒌᓴᔅ ᙭ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐸᔦᐦᒋᐦᐄᑯᐌᒄ ᐅᒥᐦᒄ᙮ ᓂᑕᔨᒥᐦᐋᓐ ᒉᒌ ᐌᔫᒡ ᐊᔮᔦᒄ ᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐ ᑲᔦ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮
ᐊᔅᐯᔨᒧᐎᓐ ᑳ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ
ᒫᒥᐦᒋᒫᑖᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᐦᑖᐐ᙮ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓈᔥᒡ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒥᑕᐦᒄ ᒋᒌ ᒦᑯᓅ ᐁ ᐅᔅᑳᔨᒡ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᐊᔮᔨᐦᒄ ᐊᔅᐯᔨᒧᐎᓐ ᐁ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑖᑯᒡ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐯᑯᓭᔨᒧᔨᐦᒄ ᒉᒌ ᐊᔮᔨᐦᒄ ᐊᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔮᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉ ᐃᔑ ᒥᔮᑦ ᐅᑏᓃᒻᐦ ᒉᒌ ᑎᐱᔦᐅᓯᔨᒡ᙮ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᒫᒃ ᒋᒌ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᒫᑯᐙᐤ ᐊᓂᑌ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᒉ ᐐᓂᐸᔨᔨᐦᒡ, ᑲᔦ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᒉ ᐗᓈᑕᓂᔨᒡ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐹᔑᑯᓈᑯᓂᔨᒡ᙮ ᒋᒌ ᑖᐺᔨᒫᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᐎᔭ ᒫᒃ ᐅᒪᔅᑰᓰᐎᓐ ᒋᑲ ᑲᓄᐌᔨᒥᑯᓈᐙᐤ ᐲᐦᐄᒻ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᒌᔑᑳᔨᒉ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᐱᒫᒋᐦᐄᑖᒄ ᐌᔥ ᐁᑯᓐ ᒨᔥ ᑳ ᐯ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉ ᐃᐦᑑᑖᑖᒄ᙮
ᐋᑦ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᐌᐃᐱᔥᒌᔥ ᒉᒌ ᓇᒋᔥᑲᒣᒄ ᓇᓈᐦᑰ ᒉᒀᓐ ᓈᔥᒡ ᐁ ᐋᔨᒥᐦᒡ, ᓄᐗᒡ ᒋᑲ ᒥᔦᔨᐦᑌᓈᐙᐤ ᐊᓐ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᒌᔑᑳᒉ᙮ ᐌᔥ ᐁ ᓇᒋᔥᑲᒣᒄ ᒉᒀᔫ ᐁ ᐋᔨᒥᐦᒀᐤ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ᙮ ᐙᐙᒡ ᐅᔖᐅᔔᓕᔮᓈᐱᔅᒄ, ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᒉᒌ ᐗᓈᒋᐦᐋᑲᓅᑦ, ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᒫᑲᓅ ᐃᔥᑯᑌᐦᒡ ᑖᐺ ᐁ ᐅᔖᐅᔔᓕᔮᓈᐱᔅᑰᑴ, ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ ᒫᒃ ᐅᔅᑌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐅᔖᐅᔔᓕᔮᓈᐱᔅᒄ, ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓐ ᒉᒌ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓅᐦᒡ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᑴ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓐ ᒋᑲ ᒥᔻᒋᒥᑯᓈᐙᐤ, ᑲᔦ ᒋᑲ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑯᓈᐙᐤ ᑲᔦ ᒋᑲ ᒋᔥᑖᒋᒥᑯᓈᐙᐤ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᐦᑫ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ ᐋᑦ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᒄ ᒌᓴᔅ ᔮᐸᒡ ᒋᓵᒋᐦᐋᐙᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐋᑦ ᐁᑳ ᐙᐸᒣᒄ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᔮᐸᒡ ᒋᒌ ᑖᐺᔨᒫᐙᐤ᙮ ᒋᒌ ᒨᒋᒉᔨᐦᑌᓈᐙᐤ, ᐊᓐ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᓇᒧᐃ ᓂᐦᐋᐤ ᒋᒌ ᐐᐦᑌᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔦᔨᐦᑕᒣᒄ᙮ ᐌᔥ ᐁ ᐊᔮᔦᒄ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᐁᑯᑦ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᒋᐦᐅᑣᐤ ᒋᑕᐦᒑᐦᑯᐙᐅᒡ᙮
10 ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᓰᐎᓂᔫ ᓈᔥᒡ ᓲᐦᒃ ᑳ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ ᑲᔦ ᓈᔥᒡ ᔮᒀᐤ ᒌ ᐃᔑ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ᙮ ᒌ ᓃᑳᓐ ᐋᔨᒨᑕᒧᒡ ᒫᒃ ᐅᔫ ᒦᐌᐎᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᒉ ᒦᑯᐌᒄ᙮ 11 ᙭ ᐅᑕᐦᒑᐦᑯᔫ ᒌ ᐲᐦᒋᔥᑳᑰᒡ ᑲᔦ ᒌ ᐐᐦᑕᒫᑰᒡ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔨᒡ ᙭ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐋᑲᓄᔨᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᓈᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᐌᔫ ᒉ ᐋᐎᔨᒡ ᙭ ᑲᔦ ᒫᒃ ᑖᐃᔥᐱᔥ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᐅᔫ᙮ 12 ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐋᑲᓅᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᒡ ᐁᑳ ᐎᔭᐙᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᐅᔫ᙮ ᒋᔭᐙᐤ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐌᒄ ᐁᐅᒄ ᐌᐦᒌ ᐋᔨᒨᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒀᔫᐦ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐙᐐᐦᑕᒫᑖᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐙᐐᐦᑕᐦᒀᐤ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᐊᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑲᓅᑦ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᑳ ᒥᔮᑦ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒥᔨᒡ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫᐦ ᒉᒀᔫ ᐙᐙᒡ ᐁᓐᒋᓕᒡ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ᙮
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᒌ ᓂᑕᐌᔨᒥᑯᓅ ᒉᒌ ᑯᐃᔅᑯᐱᒪᑎᓯᔫᐦᒄ
13 ᓲᐦᒃ ᒫᒃ ᒨᔥ ᐐ ᐊᔦᔅᑯᐌᔨᐦᑕᒧᒄ ᑖᓐ ᒥᒄ ᒉ ᐊᑎ ᐃᔅᐸᔨᑴ ᒉᒀᓐ ᑲᔦ ᓲᐦᒃ ᓇᓈᑲᑐᐌᔨᒥᓱᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑎᔦᒄ᙮ ᑌᑲᔥ ᒥᑐᓐ ᐊᔅᐯᔨᒧᑐᑕᒧᒄ ᐊᓐ ᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ ᒉ ᒦᑯᔦᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᑕᑯᔑᐦᑫ ᒌᓴᔅ ᙭᙮ 14 ᓲᐦᒃ ᓇᓂᐦᐄᐦᑐᐙᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐁᑳᐐ ᒦᓐ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᐆᒪᑲᓐ ᑖᓐ ᑳ ᒌᔑ ᒪᒋ ᓇᓂᑕᐌᔨᐦᑕᒣᒄ ᐊᓂᑌ ᐅᑖᐦᒡ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒉᒀᓐ ᐅᐦᒋ ᐸᐹᒣᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᑲᔦ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐌᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ 15 ᐸᔦᐦᑎᓯᔫ ᐊᓐ ᑳ ᑌᑆᑎᑖᒄ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᐸᔦᐦᒋᓰᒄ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ᙮ 16 ᐌᔥ ᐃᑕᔥᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒌ ᐃᑗᑦ,
ᓂᐸᔦᐦᒋᓰᓐ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᐸᔦᐦᒋᓰᒄ᙮
17 ᓲᐦᒃ ᒫᒃ ᒨᔥ ᒋᔅᑌᔨᒫᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐎᔭ ᓅᐦᑖᐐᓈᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒄ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᔦᒄ᙮ ᐁᐅᒄ ᐌᔥ ᐆ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐃᔑ ᐎᔮᔅᑯᓈᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᐦᑎᔨᒡ᙮ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᒉᔨᒡ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᐎᔮᔅᑯᓈᑦ᙮ ᓲᐦᒃ ᒫᒃ ᒨᔥ ᐐ ᒋᔅᑌᔨᒫᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉ ᐃᔥᑯᐦᑖᑴ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓈᐙᐤᐦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ 18 ᐌᔥ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑯᔦᒄ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᒋ ᐸᑯᓂᑑ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓄᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᒦᑖᑯᒡ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓂᒡ ᒋᐙᐦᑯᒫᑲᓄᐙᐅᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐐ ᑳ ᐙᐹᐱᔅᒋᓯᑦ ᔔᓕᔮᓈᐱᔅᒄ ᒫᒃ ᐅᔖᐤ ᔔᓕᔮᓈᐱᔅᒄ ᐅᐦᒋ ᐋᐸᑎᓲ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑯᔦᒄ, 19 ᙭ ᐅᒥᐦᒄ ᒫᐅᒡ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᒉᒀᓐ ᐁᐅᑰ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑯᔦᒄ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑖᒄ ᙭ ᑌᑲᔥ ᒌ ᐸᒋᔥᑎᓇᒻ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᒬᐦᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔥ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᐎᔦᔥ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ, ᓈᔥᒡ ᐁ ᒥᔫᔑᑦ, ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᙭ ᐅᔫ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒫᑖᒄ᙮ 20 ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐆ ᐊᔅᒌ ᔖᔥ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᒌ ᐎᔮᐸᒥᑰ ᙭ ᐅᔫ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᔫ ᐁ ᐊᑎ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᒌᔑᑳᒀᐤᐦ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ ᐌᐦᒋ ᓅᑯᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ 21 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑎᔮᐺᔨᒣᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᔦᔫ ᐅᐦᒋ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑕᒫᑖᒄ ᙭, ᐌᔥ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᐗᓂᔥᑳᓀᐤ ᙭ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᑲᔦ ᒌ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐁᐤ᙮ ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐁᑯᓐ ᐌᐦᒋ ᐊᔅᐯᔨᒧᑐᑐᐌᒄ᙮
22 ᐁ ᒌ ᐸᔦᐦᒋᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᒋᑕᐦᒑᐦᑯᐙᐅᒡ ᐊᓐ ᐅᐦᒋ ᐁ ᓇᓂᐦᐄᐦᑕᒣᒄ ᑖᐺᐎᓐ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒄ ᒋᐦᒋᐌ ᐁ ᓵᒋᐦᐁᑯᒡ ᒌᒋᔖᓄᐙᐅᒡ, ᓲᐦᒃ ᓵᒋᐦᐄᑐᒄ ᒥᓯᐌ ᒋᑌᐦᐄᐙᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ 23 ᐌᔥ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒦᓐ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒄ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᒋᒌ ᒦᑯᓈᐙᐤ ᐌᔥ ᑰᑕᐙᔒᒥᑐᑖᑯᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐊᓐ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᑳ ᐴᓂᐱᒫᑎᓰᑦ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ ᑖᓐ ᐁᑳ ᓂᐦᑖ ᒉ ᐗᓈᑎᐦᒡ ᑲᔦ ᐁᑳ ᓂᐦᑖ ᒉ ᒥᔮᐅᐸᔨᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒄ ᒦᓐ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ᙮ 24 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ ᐃᑕᔥᑌᔫ,
ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᒬᐦᒡ ᒪᔥᑯᔔ ᐃᔑᓈᑯᓲ᙮ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓐ ᒬᐦᒡ ᐙᐳᑯᓐ ᓂᑕᐐᓐ ᑳ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒡ ᐃᔑᓈᑯᓂᔫ᙮ ᓂᐲᒪᑲᓐᐦ ᒪᔥᑯᔔᐦ ᐁᒄ ᐙᐱᑯᓐᐦ ᐹᐦᐸᐦᒋᔥᑎᓐᐦ᙮
25 ᒥᒄ ᒫᒃ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ ᑳᒋᒉ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ᙮
ᐆ ᒫᒃ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᐁᐅᑰ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᐙᐐᐦᑕᒫᑯᔦᒄ᙮