ᓃᔓ ᒞᓐ
ᒦᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᑦ ᒞᓐ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ, ᐊᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᐎᔮᐸᒫᑲᓅᑦ ᓀᔥᑦ ᐅᑕᐙᔒᒻᐦ, ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑲᓅᒡ᙮ ᒫᔅᑰᒡ ᒌᔓᐌᒉ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐁ ᑴᔅᑳᑎᓰᑦ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᔑ ᐯᔭᑯᑌᐅᓰᑦ ᒫᒃ ᑲᔦ ᒌ ᒌᔓᐌᒉ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᒄ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᒌ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ᙮ ᐅᑕᐦ ᐅᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓂᐦᒡ ᒞᓐ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᐦᒋᐌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᑐᑣᐤ᙮ ᒌ ᐐᐦᑕᒻ ᒫᒃ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑐᓈᓅᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᓇᓂᐦᐄᐦᑖᑲᓄᔨᒀᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᒉᔅᑴᐎᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᒉᔅᑴᐎᓂᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᐙᐦᑕᒫᑯᔨᐦᒄ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐦᒄ᙮ ᑲᔦ ᒌ ᐊᔮᒀᒥᒧᐌᐤ ᒞᓐ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐱᓰᐐᑯᑣᐤ ᐅᒫᒧᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᓂᑕᐐᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤ᙮
1
ᓂᔭ ᐯᔭᒄ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓐ ᒋᔭ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑯᔨᓐ ᐅᒋᒫᔥᑴᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᑕᐙᔒᒪᒡ ᓂᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᐅᒡ᙮ ᐁᐅᒄ ᒋᔭᐙᐤ ᑖᐺ ᑳ ᓵᒋᐦᐄᑕᑯᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᒥᒄ ᓂᔭ ᒋᓵᒋᐦᐄᑎᓈᐙᐤ᙮ ᒥᓯᐌ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᐺᐎᓂᔫ ᒋᓵᒋᐦᐄᑯᐙᐅᒡ᙮ ᐌᔥ ᒋᑲᓄᐌᔨᐦᑌᓈᓅ ᑲᔦ ᒋᓇᓂᐦᐄᐦᑌᓈᓅ ᑖᐺᐎᓐ ᒋᑌᐦᐄᓈᐦᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁᑯᑦ ᒨᔥ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᑳᒋᒉ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᑲ ᒋᔐᐙᑐᑖᑯᓅᒡ, ᒋᑲ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒥᑯᓅᒡ ᑲᔦ ᒋᑲ ᒦᑯᓅᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮ ᑖᐺ ᐁᑯᓐ ᒉ ᐃᔑ ᐊᔮᔨᐦᒄ ᐁ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐦᒄ ᑖᐺᐎᓐ ᑲᔦ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓐ᙮
ᑖᐺᐎᓐ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᑖᑲᓅᐦᒡ
ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᒌ ᒨᒋᒉᔨᐦᑌᓐ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒉᔅᒉᔨᐦᑕᒫᓐ ᐸᔅᒡ ᒋᑕᐙᔒᒪᒡ ᑖᐺᐎᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᒬᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑕᐦᒄ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔫᐦᒄ᙮ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᒋᓂᑐᑕᒫᑎᓐ ᒋᔭ ᐅᒋᒫᔥᑴᐤ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᑐᔨᐦᒄ᙮ ᓇᒧᐃ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᐙᐤ ᐁ ᐐᐦᑕᒫᑕᑯᒡ ᐁ ᐅᔅᑳᒡ ᑲᒉᔅᑴᐎᓐ, ᒨᔥ ᒋᒌ ᐃᑎᑯᓈᓅ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᑐᔨᐦᒄ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᒧᐦᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᒸᐤ ᒫᒃ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓐ, ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒧᐦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑕᔓᒥᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᐃᑕᔓᐌᐎᓐ ᑳ ᒦᑯᔨᐦᒄ ᒫᐅᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐯᐦᑕᒧᐦᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᑲᔦ ᐐᒋᔖᓄᐙᐤᐦ᙮
ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᐦᑳᑖᑣᐤ ᙭
ᒥᐦᒉᑐ ᑳ ᐎᔦᔑᐦᐄᐌᑣᐤ ᔖᔥ ᐸᐹᒫᒋᒨᒡ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁ ᐋᓄᐌᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᐺ ᐁ ᒌ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᒧᐦᒡ ᓈᐯᐤ ᐁ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮ ᐅᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐊᐌᓐ ᐁᐅᒄ ᐆ ᑳ ᓲᐦᒉᔨᒧᑐᑕᐙᑦ ᙭ ᑲᔦ ᒨᔥ ᑳ ᐎᔦᔑᐦᐄᐌᑦ᙮ ᔮᒀᒦᒄ ᒫᒃ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐗᓂᐦᑖᔦᒄ ᐊᓐ ᑎᐸᐦᐊᒫᑯᓰᐎᓐ ᑳ ᐋᐸᑎᓰᐦᑲᐦᑕᒣᒄ ᒉᒌ ᐊᔮᔦᒄ, ᑖᐺ ᒉᒌ ᒥᔅᑲᒣᒄ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔦᔅᑰᔥᑕᒫᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᐊᔨᐙᒃ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᙭ ᑲᔦ ᐁᑳ ᑳ ᓇᓂᐦᐄᐦᑐᐙᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᓇᒧᐃ ᐊᔮᐌᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒨᔥ ᔮᒀᐤ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᙭ ᑖᐱᔥᑯᓐ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐐᒉᐌᐤ᙮ 10 ᓂᑐᐙᐸᒥᔅᑫ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᙭ ᐁᑳᐐ ᐲᐦᑕᑲᐦᐄ ᒌᒋᐦᒡ᙮ ᐁᑳᐐ ᒣᒋᒻ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐙᒋᔦᒫᐤ᙮ 11 ᐌᔥ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐙᒋᔦᒫᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᓂᑕᒧᒄ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᒡ ᐐᒋᐦᐁᐤ ᐁ ᒪᒋᑑᑕᒥᔨᒡ᙮
ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ ᒞᓐ
12 ᐋᑦ ᐁᔥᒄ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᑖᓐ ᐙ ᐃᑎᑕᑯᒡ, ᓇᒧᐃ ᓂᐐ ᒪᓯᓇᐦᐁᓐ ᑖᓐ ᐙ ᐃᑗᔮᓐ᙮ ᑌᔭᑯᒡ ᓂᐳᑯᓭᔨᐦᑌᓐ ᒉᒌ ᓂᑑ ᒋᔫᑕᒥᑕᑯᒡ ᐌᒌᐦᒡ ᒉᒌ ᐊᔨᒥᐦᐄᑐᔨᐦᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑖᐺ ᒉ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᐦᒃ᙮
13 ᐅᑕᐙᔒᒻᐦ ᐊᓐ ᒌᒋᔖᓂᔅᑴᒧᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑯᑦ ᒋᐙᒋᔦᒥᑯᐙᐅᒡ᙮