ᑯᓨᓯᔭᓐ
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᑯᓨᓰᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᓂᔥᑣᐤ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐄᒉᑦ ᑆᓪ ᐊᓂᑌ ᐅᐦᒋ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᕎᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᐁᐸᕝᕋᔅ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓲ ᓈᐯᐤ ᐁ ᒌ ᓂᑐᐙᐸᒫᑯᐸᓀ ᑆᓪ ᐁ ᓂᑑ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᐊᐌᔫ ᓂᑕᐐᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᑯᓨᓰ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ ᐃᐦᑖᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ ᐁᑳ ᓂᐦᐋᐤ ᑌᑲᔥ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᐅᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ ᐁ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ ᐊᓂᑌ ᑯᓨᓰᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᒉᒌ ᓅᒌᔥᑐᐙᔨᒡ ᐁᓐᒋᓪᐦ ᑲᔦ ᔮᒀᐤ ᒉᒌ ᐃᔑ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᒡ ᐐᔓᐌᐎᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᒉᒀᔫᐦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒀᐤᐦ ᐁ ᐃᐦᑎᓈᓄᔨᒡ᙮ ᑆᓪ ᒫᒃ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐌᐤ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ ᐊᓂᑌ ᑯᓨᓰ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒉᒌ ᓂᔥᑰᔥᑐᐙᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᓂᑕᐐᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤᐦ᙮ ᒌ ᐃᔑ ᒋᔅᒋᓲᒣᐤ ᐐ ᒌᓴᔅ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐁ ᐅᒋᒫᐦᑲᐦᑕᐦᒃ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌ ᓂᐱᑦ ᐁᑯᓐ ᐊᓂᔫ ᒥᒄ ᒉᒌ ᐱᒫᒋᐦᐄᑰᐦᒄ ᒋᒪᒋᐦᑣᐎᓅᐦ ᐅᐦᒋ, ᐎᔭ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐅᐦᒋ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑯᔨᐦᒄ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐅᔑᐦᑖᔨᒡ ᓈᐯᐤ ᐐᔓᐌᐎᓐᐦ᙮
1
ᒋᔭᐙᐤ ᓃᒋᔖᓂᑎᒄ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ, ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓯᔦᒄ ᐁ ᐐᒉᐌᒄ ᙭, ᐊᓂᑌ ᑯᓨᓰ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᐃᐦᑖᐎᓐ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ, ᓂᔭ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑕᑯᒡ᙮ ᒌᒋᔖᓅ ᑎᒧᑏ ᐃᐦᑖᐤ ᑲᔦ ᐎᔭ ᐅᑕᐦ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑕᑯᒡ᙮ ᓂᑐᑕᒧᐙᓈᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑰᐦᑖᐐᓅ ᒉᒌ ᒥᔪᑑᑕᒫᑖᒄ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒦᑖᒄ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮
ᑆᓪ ᓇᓈᔅᑯᒨ ᑲᔦ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ
ᒨᔥ ᓇᓈᔅᑯᒫᓈᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᐦᑖᐐ, ᑕᐦᑣᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑖᐦᒡ, ᐌᔥ ᓂᒌ ᐯᐦᑌᓈᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᙭ ᒌᓴᔅ ᑲᔦ ᓂᒌ ᐯᐦᑌᓈᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐦᐁᑯᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ ᐊᓂᑦ ᐅᔅᑲᒡ ᑳ ᐙᐐᐦᑕᒫᑯᔦᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᐆ ᑖᐺᐎᓐ ᐊᔨᒧᐎᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᐯᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᐊᔅᐯᔨᒧᐎᓂᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᔅᐯᔨᒧᐎᓐ ᐁ ᐊᔮᔦᒄ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᙭ ᑲᔦ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᐌᔦᒄ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔅᐯᔨᒧᔦᒄ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᑲᓄᐌᔨᐦᑖᑲᓅ᙮ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑕᓯᓀ ᐱᒥᐸᔫ ᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᒋ ᑲᔦ ᒫᒃ ᑲᓇᐙᒡ ᒥᔑᐦᑌᐸᔫ ᐁ ᐙᐐᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔅᐱᒋᔅᑲᒥᑳᒡ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐊᓂᑦ ᒣᑴᓰᓅ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᒣᒄ ᐁ ᐋᔨᒨᑖᑲᓄᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓐ ᑲᔦ ᑳ ᓂᓯᑐᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ᙮ ᐁᐸᕝᕋᔅ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᓂᐐᒉᐙᑲᓈᓐ ᐁᐅᒄ ᑳ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐙᑎᓰᐎᓂᔫ ᑳ ᐙᐐᐦᑕᒫᑖᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᓵᒋᐐᒉᐙᓈᓐ ᐁ ᐐᑖᐸᑎᓰᒪᒋᐦᑦ ᐆ ᐁᐸᕝᕋᔅ᙮ ᒨᔥ ᑯᐃᔅᒄ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑯᐌᐤ ᙭ ᑲᔦ ᐎᔭ᙮ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᒥᔫ ᐐᒋᐦᐄᑯᓈᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑯᐙᑦ ᙭᙮ ᓂᒌ ᐐᐦᑕᒫᑯᓈᓐ ᐁᐸᕝᕋᔅ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑯᐌᒄ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᒉᒌ ᓵᒋᐦᐄᐌᔦᒄ᙮
ᐄᔥᐱᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑖᒋᒧᔥᑖᑯᔮᐦᒡ ᐁᐸᕝᕋᔅ ᒥᓯᐌ ᐅᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᒨᔥ ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑎᓈᓐ᙮ ᓇᒧᐃ ᓂᐴᓃᓈᓐ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑖᐦᒡ᙮ ᒨᔥ ᓂᑐᑕᒧᐙᓈᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐌᒄ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ ᒥᑐᓐ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᐊᔮᔦᒄ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓂᔑᑐᐦᑕᒧᐎᓐ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᐁ ᐃᔑ ᒦᐌᑦ ᐸᔦᐦᒋ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᐆ᙮ 10 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔦᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᒥᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐌᒄ᙮ ᒨᔥ ᒋᑲ ᐃᐦᑑᑕᒧᐙᓈᐙᐤ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᐁ ᐃᔑ ᓇᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑦ᙮ ᓇᓈᐦᑰ ᒋᑲ ᐃᔑ ᒪᒥᔫᑑᑕᒧᐙᐙᐅᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᑲᔦ ᐌᑖᒡ ᒋᑲ ᒥᔪ ᒋᔅᒉᔨᒫᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ 11 ᓂᑐᑕᒧᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᑖᒄ ᒥᑐᓐ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᒪᔅᑰᐦᐄᑯᔦᒄ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓐ, ᐎᔭ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐅᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᓰᐲᐌᓯᔦᒄ ᒥᒄ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᒧᐌᑴ᙮ 12 ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᒉ ᓇᓈᔅᑯᒣᒄ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐃᐦᑑᑖᑖᒄ ᒉᒌ ᑌᐱᒉᔨᐦᑖᑯᓱᐌᒄ ᒉᒌ ᐊᔮᐌᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒉ ᒥᔮᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᐙᔥᑌᐎᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ 13 ᒋᒌ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑯᓅ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐃᔑ ᑎᐯᔨᒥᑰᐦᒃ ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓂᔫ ᒦᔅᑯᒡ ᐊᓂᔫ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᐅᒋᒫᐎᓂᔫ ᐁᒄ ᒉᒌ ᑎᐯᔨᒥᑰᐦᒃ᙮ 14 ᐌᔥ ᐎᔭ ᙭ ᐅᐦᒋ ᒋᒌ ᐌᐯᔨᐦᑕᒫᑯᓈᓅ ᒋᒪᒋᐦᑣᐎᓅᐦ ᑲᔦ ᙭ ᐅᐦᒋ ᒋᒌ ᐋᐱᐦᑯᓂᑯᓈᓅ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒫᐦᒋᒀᐱᐦᑳᓱᔨᐦᒄ᙮
ᐊᐌᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᙭ ᑲᔦ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᑳ ᐃᐦᑎᑦ
15 ᐎᔭ ᙭ ᒬᐦᒡ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐁᑳ ᑳ ᓅᑯᓯᔨᒡ᙮ ᙭ ᐁᐅᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᓃᔥᑕᒨᔖᓐᐦ, ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᓃᑳᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑲᓄᔨᒡ᙮ 16 ᐌᔥ ᙭ ᐅᐦᒋ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᑲᔦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᐤ, ᐊᓂᔫ ᒉᒀᔫ ᑳ ᓅᑯᓂᔨᒀᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᔫᐦ ᐁᑳ ᑳ ᓅᑯᓂᔨᒀᐤ᙮ ᒌ ᐅᔑᐦᐁᐤ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐙᐅᒋᒫᐎᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾᐦ, ᑲᔦ ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᐅᒋᒫᐎᔨᒡ, ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᔨᒡ᙮ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᔫ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒌ ᐅᔑᐦᑕᒧᐙᑲᓅ᙮ 17 ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒉᒀᔫ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᔖᔥ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐎᔭ ᙭᙮ ᐎᔭ ᒌ ᐎᔦᔨᐦᑕᒻ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑦ᙮ 18 ᐎᔭ ᓃᑳᓂᔥᑲᒻ ᐐᔫ, ᐁᐅᑯᓐᐦ ᐅᔫ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ᙮ ᐎᔭ ᒫᐅᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᙭ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒫᐅᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓅᑦ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᐎᔭ ᒫᐅᒡ ᓃᑳᓐ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲ᙮ 19 ᐌᔥ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᓇᐦᐁᔨᐦᑕᒻ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᐲᐦᒋᔥᑯᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᒉᒌ ᓂᔅᐱᑖᑯᑦ᙮ 20 ᑲᔦ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᐊᓂᔫ ᐅᑯᓯᓴ ᐅᐦᒋ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᑳᐤ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑲᔦ ᑳᐤ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫᐦ, ᐌᔥ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑲᔦ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᒌ ᐸᐦᑳᓂᐦᐄᓲᒪᑲᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐦᒋ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐸᒋᔥᑎᓂᓱᔨᒡ ᐅᑯᓯᓴ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑲᓄᔨᒡ ᐋᔑᑌᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳᐤ ᒉᒌ ᒥᔪ ᐐᒉᐅᑐᓈᓄᔨᒡ ᐎᔭ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ, ᑳᐤ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑲᔦ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ᙮
21 ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᙭ ᒋᒌ ᐊᔮᐙᐸᒫᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᒋᒌ ᐱᒀᑖᐙᐤ᙮ ᐊᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒌ ᒫᔮᑕᐦᒡ ᒋᒥᑐᓀᔨᐦᒋᑲᓇᐙᐦᒡ ᑲᔦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒌ ᒫᔮᑕᐦᒡ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓇᐙᐦᒡ ᒋᒌ ᐅᐦᑳᑌᔨᒫᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 22 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐐ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᒌ ᐃᐦᑑᑖᑯᐙᐤ ᒉᒌ ᒥᔪ ᐐᒉᐌᒄ᙮ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒌ ᓂᐱᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐋᔑᑌᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᓂᐦᐄᐸᔨᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᒥᔪ ᐐᒉᐌᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐎᔭ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋᔥᑰᑳᐴᐦᐄᑖᒄ ᐁ ᐸᔦᐦᒋᓯᔦᒄ ᑌᑲᔥ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒉᒀᔫ ᐊᑖᒣᔨᐦᑖᑯᓱᐌᒄ᙮ 23 ᒋᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᓈᐙᐤ ᔮᐃᑌᐃ ᒉᒌ ᑲᓄᐌᔨᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ, ᐌᔥ ᐁᑯᑦ ᐆ ᐌᐦᒋ ᒉᔥᑎᓈᒋᑳᐳᔦᒄ᙮ ᐁᑳᐐ ᒫᒃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᐊᑎ ᐙᓂᐦᑖᔦᒄ ᐊᓐ ᐊᔅᐯᔨᒧᐎᓐ ᑳ ᐊᔮᔦᒄ ᐃᔅᑯᓈᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᒣᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐌᔥ ᔖᔥ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᒥᔑᐦᑌ ᒌ ᐃᑐᐦᑕᑖᑲᓅ᙮ ᑲᔦ ᓂᔭ ᑆᓪ ᓂᐐᒋᐦᐄᐌᓐ ᐁ ᐸᐹᒧᐦᑕᑖᑲᓅᐦᒡ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮
ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᒉᑦ ᑆᓪ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᐅᐦᒋ
24 ᓂᒥᔦᔨᐦᑌᓐ ᒫᒃ ᐁ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᐦᐄᑯᔮᓐ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ, ᑲᔦ ᓂᔮᓯᐦᒡ ᓂᒌᔑᐦᑖᓐ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓅᐦᑌᐸᔨᓂᔨᒡ ᙭ ᐅᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ, ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᒀᐤ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ, ᙭ ᐐᔫ᙮ 25 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐃᑕᔓᒥᒄ ᒉᒌ ᐊᑐᔥᑳᒪᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᑖᐺᔨᒫᔨᒡ ᙭᙮ ᓂᒌ ᒦᒄ ᐅᔫ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓲᒡ ᒋᔭᐙᐤ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑕᑯᒡ᙮ ᓂᒌ ᐃᑕᔓᒥᒄ ᒫᒃ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᒌᔑᐦᑖᐅᒡ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑦ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐙᐐᐦᑕᒫᑕᑯᒡ᙮ 26 ᐅᔫ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑦ ᒉᒌ ᐋᔨᒨᑕᒧᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐸᒋᔥᑎᓇᒻ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓄᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐯᒋ ᐅᑖᐦᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒄ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒌ ᐯᒋ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᒥᔮᑲᓅ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᐅᔫ᙮ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᐐ ᐁᒄ ᐯᒋᔥᑎᓇᒃ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᐙᑲᓄᔨᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤᐦ᙮ 27 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᐁᒄ ᐅᑏᓃᒻᐦ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐋᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᑖᐦᒡ᙮ ᓄᐗᒡ ᒫᒃ ᒫᒥᔥᑳᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐅᔫ ᐙ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᐁᑳ ᓂᐦᑖ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓅᐦᒡ ᐁᐅᒄ ᙭ ᐁ ᐲᒋᔥᑳᑖᒄ ᒋᑌᐦᐄᐙᐦᒡ ᐌᔥ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᒉᔥᑎᓈᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔦᒄ ᑖᐺ ᒉ ᐅᑎᐦᑕᒣᒄ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒥᔪ ᐊᔦᔅᑰᔥᑕᒫᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 28 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᑕᒧᐗᒋᐦᑦ ᙭᙮ ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑰᔮᐦᒡ ᓂᑕᔮᒀᒥᒫᓈᓂᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᐁᑳ ᒋᐹ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑑᒡ ᑲᔦ ᓲᐦᒃ ᓂᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐋᓈᓂᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᒋᐹ ᐃᐦᑑᒡ᙮ ᐅᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑑᑐᐗᒋᐦᑣᐤ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑕᐦᐄᒋᐦᑣᐤ ᒥᑐᓐ ᐁ ᒌᔑ ᓂᐦᑖᐅᒋᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᙭ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ 29 ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒫᓐ ᒫᒃ ᐆ ᓅᔅᑲᐐᓐ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓲᐦᒃ ᐊᑐᔥᒉᔮᓐ᙮ ᐊᓂᔫ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᔑ ᒦᑦ ᙭ ᓅᐦᑖᐸᒋᐦᐆᓐ᙮ ᒥᑐᓐ ᒫᒃ ᐌᔥ ᓅᑯᓂᔫ ᐊᓂᔫ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓂᔫ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐊᑐᔥᒉᐅᒡ᙮