ᐃᐲᓯᔭᓐ
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᐁᕕᓴᓯᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐁᐅᑯᔫ ᑆᓪ ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐦᐄᒉᑦ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᑌ ᕎᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐁ ᒌ ᒋᐸᐦᐙᑲᓅᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᒥᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᐁᕕᓴᓯᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᐅᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐌᒉ ᐅᔫ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐄᒉᑦ ᑲᔦ ᐊᓂᔫᐦ ᐯᔅᒌᔥ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐌᒉ᙮ ᐊᓐ ᐁᕕᓴᔅ ᓈᔥᒡ ᒌ ᒥᔖᐤ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑳ ᐌᐦᑎᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᐦᑕᑯᐦᒀᐤᐦ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦ᙮ ᐅᔫ ᒫᒃ ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐄᒉᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᒌ ᐋᔨᒨᒣᐤ ᓇᒧᐃ ᐐ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ ᐅᐦᒋ ᐋᔨᒨᑕᒻ᙮ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᔫᐦ ᑖᐦᑐ ᑳ ᐯᒋ ᐱᒫᑎᓰᑯᐸᓀᓐᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤ, ᐁ ᐯᔭᑯᓈᑯᓯᔨᒡ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᒌ ᐃᔑ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ᙮ ᐅᑕᐦ ᐅᔫ ᐅᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᔫ ᑆᓪ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐊᓐ ᐯᔭᑯᑌᓅ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑣᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐯᔨᒫᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᒋᐹ ᓅᑯᐦᑖᐅᒡ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑐᑣᐤ᙮
1
ᐊᐸᔅᑕᓪ ᑆᓪ ᓂᔭ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒧᒄ ᒉᒌ ᑎᐹᒋᒪᒡ ᙭ ᒌᓴᔅ᙮ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑎᓈᐙᐤ ᒋᔭᐙᐤ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ ᐊᓂᑌ ᐁᕕᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ, ᒋᔭᐙᐤ ᒨᔥ ᑳ ᑖᐺᐅᒉᔨᐦᑖᑯᓯᔦᒄ ᐁ ᐐᒉᐌᒄ ᙭ ᒌᓴᔅ᙮ ᒋᑕᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᔕᐌᔨᒥᑖᑯᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑰᐦᑖᐐᓅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌᓴᔅ ᙭ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒦᑖᑯᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮
ᐁ ᐃᔑ ᔕᐌᔨᒥᑯᔨᐦᒄ ᙭ ᐅᐦᒋ
ᓇᓈᔅᑯᒫᑖᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᐦᑖᐐ᙮ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐐᒉᐅᒥᐦᒄ ᙭, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᒌ ᔕᐌᔨᒥᑯᓅ ᐁ ᒌ ᒦᑕᐦᒄ ᒥᓯᐌ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐᐦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑕᑯᐦᒀᐤᐦ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ᙮ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒣᒋᒻ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐆ ᐊᔅᒌ, ᔖᔥ ᒋᒌ ᐎᔮᐸᒥᑯᓅ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐎᔭ ᒉ ᐊᔮᐅᑎᐦᒄ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᙭ ᐁ ᐐᒉᐅᒧᐦᒄ᙮ ᒋᒌ ᐎᔮᐸᒥᑯᓅ ᒉᒌ ᐸᔦᐦᒋᓯᔫᐦᒄ ᑲᔦ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᒉᒀᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᒉ ᐃᔑ ᐊᑖᒣᔨᐦᑖᑯᓰᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᐁ ᓵᒋᐦᐄᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐌᐦᒌ ᐎᔦᔨᒥᑕᐦᒄ ᐎᔭ ᒉᒌ ᐅᑕᐙᔒᒥᑑᑖᑕᐦᒄ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᓇᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑦ ᒉᒌ ᐃᐦᑎᑦ ᑲᔦ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑎᑦ᙮ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᒫᒃ ᒉᒌ ᒫᒥᐦᒋᒫᑲᓅᑦ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᔕᐌᔨᒥᑕᐦᒄ᙮ ᒫᒥᐦᒋᒫᑖᐤ ᓭᐦᒉᐃ ᐁ ᒌ ᒦᑕᐦᒄ ᐅᑯᓯᓴ ᓈᔥᒡ ᑳ ᓵᒋᐦᐋᑦ᙮ ᐌᔥ ᙭ ᑳ ᓂᐱᔅᑕᒫᑕᐦᒄ ᐋᔑᑌᔮᐦᑎᑯᐦᒡ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᐱᐦᑯᓂᑯᔨᐦᒄ, ᒋᒪᒋᐦᑣᐎᓅᐦ ᒋᒌ ᐌᐯᔨᐦᑕᒫᑯᓈᓅ᙮ ᑖᐺ ᒥᔖᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᔨᐦᒋᒉᐎᓐ᙮ ᓄᐗᒡ ᑖᐺ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᒋᒌ ᔕᐌᔨᒥᑯᓅ᙮ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ, ᒋᒌ ᒦᑯᓅ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐦᒄ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᔖᔥ ᑳ ᐃᔑ ᐎᔦᔨᐦᑕᐦᒃ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ᙮ ᑲᑕ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᙭ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐅᐦᒋ᙮ 10 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᓂᔨᒉ ᐊᓂᑦ ᒉ ᑎᐱᐸᔨᓂᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᑕ ᒫᒨᓇᒻ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᙭ ᒉ ᓃᑳᓂᔥᑲᒥᔨᒡ, ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮
11 ᒨᔥ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐎᔦᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ᙮ ᙭ ᒫᒃ ᐁ ᐐᒉᐅᒧᐦᒄ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐎᔮᐸᒥᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐌᔥ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐎᔦᔨᐦᑕᐦᒃ ᔖᔥ ᐊᓂᑌ ᐌᔅᑲᒡ᙮ 12 ᒋᔮᓅ ᒫᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐊᔅᐯᔨᒧᑑᐦᒄ ᙭, ᒫᒥᐦᒋᒫᑖᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ 13 ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᐁᕕᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᒌ ᐅᑏᓃᒥᑐᑖᑯᐙᐤ ᐅᔅᑲᒡ ᑳ ᐯᐦᑕᒣᒄ ᐊᓐ ᑳ ᑖᐺᒪᑲᐦᒡ ᐊᔨᒧᐎᓐ, ᐁᐅᑰ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᔦᒄ᙮ ᙭ ᒋᒌ ᑖᐺᔨᒫᐙᐤ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᒌᔖᐙᒋᐦᐄᑖᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐎᔭ ᐁ ᐊᔮᐅᑖᒄ, ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᐁ ᒌ ᒦᑖᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒉ ᒦᐌᑦ᙮ 14 ᐆ ᒫᒃ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᐁ ᒌ ᒦᑯᔨᐦᒄ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᒉᔥᑎᓈᐦᐅᔨᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᐺ ᒉ ᒥᔮᑦ ᐅᑏᓃᒻ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ ᒉ ᒥᔮᑦ᙮ ᒋᒉᔥᑎᓈᐦᐅᓈᓅ ᑌᑲᔥ ᒉ ᐋᐱᐦᑯᓈᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐅᑏᓃᒥᑦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒉ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑕᒧᐙᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᒥᐦᒋᒫᑲᓅᑦ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮
ᑆᓪ ᑳ ᐃᔑ ᐊᔨᒥᐦᐁᔥᑕᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᐄᓅᐦ ᐊᓂᑌ ᐁᕕᓴᔅ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
15 ᓂᒌ ᐯᐦᑌᓐ ᐁ ᑖᐺᔨᒣᒄ ᒌᓴᔅ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᑲᔦ ᐁ ᓵᒋᐦᐁᑯᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ 16 ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐴᓂᔮᓐ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒧᔮᓐ ᐁ ᒋᔅᒋᓰᑐᑖᑕᑯᒡ ᑕᐦᑣᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᔮᓐ᙮ 17 ᓂᓂᑐᑕᒧᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᐦᑖᐐ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᒉᒌ ᒦᑖᒄ ᐅᑕᐦᒑᐦᑾ ᐊᓂᔫᐦ ᒉ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑖᒄ ᑲᔦ ᒉ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑖᒄ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒣᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 18 ᓂᓂᑐᑕᒫᓐ ᑲᔦ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᐌᒄ ᒉᒀᔫ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒦᑕᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐊᔅᐯᔨᒧᑐᑕᒧᐦᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑕᐦᒄ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᐌᔫᑕᓂᔨᒀᐤᐦ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒀᐤᐦ ᒥᔪ ᒦᐌᐎᓐᐦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔦᔅᑰᔥᑕᒧᐙᑦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᒉ ᒥᔮᑦ᙮ 19 ᓂᑐᑕᒧᐙᐤ ᑲᔦ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒣᒄ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᒪᔅᑰᓰᐎᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐋᐸᑎᓰᒪᑲᓂᔨᒡ ᐲᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᐅᐦᒄ, ᒋᔮᓅ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒧᒄ᙮ 20 ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐁ ᐯᔭᑯᓂᔨᒡ ᐁ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒪᔅᑰᓰᐎᓂᔫ ᑳ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᙭ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᑲᔦ ᑳ ᐊᐱᐦᐋᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᓂᐦᐄᐎᓂᐦᒡ ᐃᑌᐦᒉ ᐊᓂᑌ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ᙮ 21 ᐎᔭ ᙭ ᐅᔅᑌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐅᑎᐯᔨᒋᒉᐎᓐ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐅᒋᒫᐎᔨᒡ, ᑳ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᔨᒡ, ᑳ ᓲᐦᑳᑎᓯᔨᒡ, ᑲᔦ ᑳ ᓃᑳᓂᐱᔨᒡ᙮ ᐎᔭ ᐅᔅᑌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᐅᑎᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓐ ᐅᑎᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓐ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᓃᔥᑕᒥᐦᒡ᙮ 22 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᒥᔦᐤ ᙭ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᒉᒌ ᐅᒋᒫᐦᑲᐦᑕᒥᔨᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᒌ ᐃᔑ ᐸᒋᔥᑎᓀᐤ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᑣᐤᐦ ᐎᔭ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᒉᒌ ᓃᑳᓂᔥᑲᒥᔨᒡ᙮ 23 ᐅᔫᐦ ᒫᒃ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ, ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫ ᙭ ᐐᔫ᙮ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᓇᒧᐃ ᒉᒀᔫ ᓅᐦᑌᐸᔫᒡ ᐌᔥ ᙭ ᒦᑰᒡ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓅᐦᑌᐸᔨᑣᐤ᙮