ᐦᐄᑉᕈᐗ
ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑲᓅᑣᐤ ᐦᐄᑉᕉ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑣᐤ ᐄᓅᒡ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐆ ᒣᒀᒡ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓅᐦᒡ, ᐊᓂᒌ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒌ ᓇᓀᐦᑲᒋᐦᐋᑲᓅᒡ ᓀᔥᑦ ᒌ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑣᐤ ᒌᓴᔅ᙮ ᐸᔅᒡ ᐊᓂᒌ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒌ ᑲᑴᑌᔨᐦᑕᒧᒡ ᒉᒌ ᐴᓃᑣᐤ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᓀᔥᑦ ᒦᓐ ᒉᒌ ᒌᐌᓈᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔫ ᒎᐗ ᐄᓅ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤ᙮ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᐦᐄᑉᕉ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓅ ᒉᒌ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᐅᔅᑌ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑲᓄᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᐊᓂᔫ ᒎᐗ ᐄᓅ ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᒦᑣᐤ᙮ ᓅᑯᓂᔫ ᐎᔭ ᒌᓴᔅ ᑌᑲᔥ ᐁ ᒌ ᒌᔑᐦᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᒎᐗ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᓂᓱᑦ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅᑦ ᒪᒋᐦᑣᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᓂᐱᑦ, ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓐ ᔖᔥ ᐊᓂᔫ ᐌᔅᑲᒡ ᑌᔅᑕᒥᓐᑎᐦᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒀᐤ ᒪᒋᔥᑕᐌᐦᐊᒫᒉᐎᓐᐦ᙮ ᐯᔭᑯᔖᑉ ᐱᔅᑭᑎᓯᓇᐦᐄᑲᓐ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ ᐁᑯᑦ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐊᐌᓐᒌ ᑳ ᐊᔮᑣ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᐊᓂᑌ ᐌᔅᑲᒡ ᑌᔅᑎᒥᓐᑎᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑲᓅᑣᐤ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᑖᐺᐦᑕᒧᒡ ᓀᔥᑦ ᑌᑲᔥ ᒉᒌ ᑖᐺᔨᒫᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
1
ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐊᔨᒥᐦᐄᑕᐦᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ ᐅᐦᒋ
ᐊᓂᑌ ᐌᔅᑲᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒥᐦᒉᑣᐤ ᒌ ᐊᔨᒥᐦᐁᐤ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓐ ᐋᓂᔅᒉ ᒎᐦᑖᐐᓅᐦ᙮ ᒌ ᐋᐸᒋᐦᐁᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᐦ ᓇᓈᐦᑰ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒥᔨᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑗᑦ᙮ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ, ᐅᔫᐦ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᐁ ᒌᔑᑳᒀᐤᐦ ᐅᑯᓯᓴ ᐅᐦᒋ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᐊᔨᒥᐦᐄᑕᐦᒄ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐋᐸᒋᐦᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑦ ᑲᔦ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐎᔮᐸᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᒉ ᐋᔔᒥᔮᑦ᙮ ᐊᓐ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓱᐎᓐ, ᑲᔦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᑌᑲᔥ ᓂᔅᐱᑐᐌᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮ ᐎᔭ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐅᒋᒫᐦᑲᐦᑕᒻ ᐊᔅᒌᔫ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ᙮ ᐅᑕᔨᒧᐎᓐ ᑳ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐅᐦᒋ ᐅᒋᒫᐦᑲᐦᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᐅᔫ᙮ ᒌ ᐸᒋᔥᑌᔨᒥᑎᓲ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐸᔦᐦᒋᐦᐋᑲᓄᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ ᐁ ᐌᐯᔨᐦᑕᒧᐙᑲᓄᔨᒡ ᐅᒪᒋᐦᑣᐎᓂᔫᐦ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑᐦᑖᑦ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐸᒋᔥᑌᔨᒥᑎᓱᑦ ᐁᒄ ᑳ ᐗᐌᔭᐱᐦᐋᑲᓅᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᓂᐦᐄᐎᓃᐦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐃᔅᐯᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ᙮
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ ᐁᑎᑑ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔫ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᐁᓐᒋᓪᐦ
ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐌᐦᒋ ᐎᔭ ᐁᑎᑑ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᐁᓐᒋᓪᐦ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᒌ ᒦᑰ ᐅᔫ ᒉᒌ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ ᐁᑯᑦ ᐌᐦᒋ ᓅᑯᓂᔨᒡ ᑖᐺ ᐎᔭ ᐁᑎᑑ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᐁᓐᒋᓪᐦ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓇᒧᐃ ᓂᐦᑖ ᐅᐦᒋ ᐃᑌᐤ ᐁᓐᒋᓪ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ,
ᒋᔭ ᓂᑯᔅ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐆ ᑳ ᒌᔑᑳᒡ ᓂᔭ ᒎᐦᑖᐐᑐᑕᐅᓐ᙮
ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᐃᑌᐤ ᐁᓐᒋᓪ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑦ,
ᓂᔭ ᓂᑲ ᐅᐦᑖᐐᑐᑖᒄ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒉ ᐅᑯᓯᔮᓐ᙮
ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᓃᔥᑕᒨᔖᓐ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ, ᒌ ᐃᑗᐤ,
ᒥᓯᐌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑌᓐᒋᓚᒥᔫ ᒋᑲ ᓅᒌᔥᑖᑰ᙮
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐋᔨᒨᒫᑦ ᐁᓐᒋᓪᐦ, ᒌ ᐃᑗᐤ,
ᓂᑎᐦᑑᑐᐙᐅᒡ ᓂᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓂᒡ ᐁᓐᒋᓕᒡ ᒧᔮᒻ ᐁ ᔫᑎᐦᒡ ᑲᔦ ᒧᔮᒻ ᐃᔥᑯᑌᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ᙮
ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᒫᒃ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑦ ᒌ ᐃᑗᐤ,
ᒋᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒎᒋᒫᐎᓐ ᑳᒋᒉ ᒋᑲ ᐃᐦᑕᑯᓐ, ᑯᐃᔅᒄ ᒋᑎᐦᑎᓐ ᐁ ᐅᒋᒫᐎᔨᓐ ᐊᓂᑌ ᒎᒋᒫᐎᓂᐦᒡ᙮
ᒋᒌ ᓵᒋᐦᑖᓐ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᐎᓐ ᐁᒄ ᒪᒑᑎᓰᐎᓐ ᒋᒌ ᐅᐦᑳᑌᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐌᐦᒌ ᐎᔮᐸᒥᑖᓐ ᓂᔭ ᒋᒋᔐᒪᓂᑑᒻ, ᑲᔦ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑖᓐ ᐁ ᑑᒥᔅᑰᓂᑖᓐ ᒉᒌ ᐊᔮᔨᓐ ᒨᒋᒉᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ ᒋᔭ ᒫᐅᒡ ᒋᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᒋᐐᒉᐙᑲᓂᒡ᙮
10 ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᒦᓐ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐅᑯᓯᓴ,
ᒋᔭ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᑳ ᐅᔑᐦᑖᔨᓐ ᐊᔅᒌ ᐊᓂᑌ ᐯᒋ ᐌᔅᑲᒡ, ᒋᒌ ᐅᔑᐦᑖᓐ ᐊᔅᒌ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒣᒋᒻ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᒉᒀᓐ ᑲᔦ ᒋᔭ ᒋᑎᐦᒌᐦᒡ ᒋᒌ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᓐ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ᙮
11 ᐅᔫᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐅᔑᐦᑖᔨᓐ ᐁᔥᒄ ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᒋᑲ ᐃᔅᒀᐸᔫᐦ ᒥᒄ ᒫᒃ ᑳᒋᒉ ᒋᑲ ᐃᐦᑖᓐ ᒋᔭ᙮ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ ᑲᔦ ᐊᔅᒌ ᒋᑲ ᐊᑎ ᐌᔅᑲᒎᓐᐦ ᒧᔮᒻ ᒪᒍᓂᔕ ᐁ ᒣᐦᒋᔅᑳᑲᓅᐦᒀᐤ᙮
12 ᐁᔥᒄ ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᒌᔑᑳᒡ ᒋᑲ ᑴᔅᒋᓈᑯᐦᑖᓐ ᑭᐦᒋᑮᔑᒄ ᑲᔦ ᐊᔅᒌ᙮ ᒧᔮᒻ ᐊᑯᐦᐱᔅᒌᔥ ᐁ ᓅᑕᒣᑎᓂᑲᓅᒡ ᐁᑯᓐ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᔭ ᒨᔥ ᐯᔭᑯᓂᐦᒡ ᒋᑲ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᓐ, ᓇᒧᐃ ᓂᐦᑖ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐃᔅᒀᐸᔫ ᒋᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮
13 ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᓂᐦᑖ ᐅᐦᒋ ᐃᑌᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᓐᒋᓪ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅᑯᓯᓴ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐅᑯᓯᓴ,
ᐋᔥᑕᒻ ᐯᒋ ᐊᐱᐦ ᐅᑌ ᓂᐦᐄᐎᓂᐦᒡ᙮ ᓂᑲ ᔖᑰᒋᐦᐋᐅᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᐦᑳᑎᔅᒀᐤ᙮ ᓂᑲ ᐃᐦᑑᑕᐙᐅᒡ ᒉᒌ ᐸᒋᔥᑌᔨᒧᑎᓲᔅᑖᔅᒀᐤ᙮
ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅᑯᓯᓴ᙮
14 ᐊᐦᒑᐦᑯᒡ ᒫᒃ ᐁᓐᒋᓕᒡ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐃᑎᔕᐦᐅᑰᒡ ᒉᒌ ᐙᐐᒋᐦᐋᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᒉ ᐱᒫᒋᐦᐋᑲᓄᔨᒡ᙮