14
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑦ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᔨᒡ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒌᔑᑳᔨᒡ
ᐯᔭᒀᐤ ᒫᒃ ᐁ ᒎᐗ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒌᔑᑳᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐤ ᒉᒌ ᓂᑑ ᒦᒋᓱᐙᑦ ᐊᓂᑌ ᐐᒌᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᐯᔭᒄ ᑳ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᕓᕆᓰ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐊᓂᑦ ᐄᓅᒡ ᓈᔥᒡ ᐁ ᓈᓈᑲᒋᐦᐋᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᒉ ᐃᐦᑎᔨᑴᓐ᙮ ᒌ ᐃᐦᑖᔫᐦ ᐊᓂᑦ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐅᐦᒋᔥᑰᐱᔥᑖᑯᑦ ᒌᓴᔅ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᐦᑕᑯᓂᔫ ᐁ ᐃᑖᔅᐱᓀᑦ᙮ ᐅᔅᐱᑐᓐᐦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᔅᑳᑦᐦ ᒌ ᐹᒋᐸᔫᐦ᙮ ᒌᓴᔅ ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᕓᕆᓰ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤᐦ ᐊᔨᒥᐦᐁᐎᓐ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ, ᐃᑕᔥᑌᐤ ᐋ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᐐᔓᐌᐅᓯᓇᐦᐄᑲᓂᐦᒡ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᒦᓄᐙᒋᐦᐄᐙᓅᐦᒡ ᐁ ᒎᐗ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒌᔑᑳᒡ ᒫᒃ ᐁᑳ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᐦᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᒋᔅᑑᒡ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐅᑎᓇᒧᐙᑦ ᐅᑎᐦᒋᔫ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ, ᑳ ᒦᓄᐙᒋᐦᐋᑦ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ ᒉᒌ ᒫᒋᔨᒡ᙮ ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᕓᕆᓰ, ᐅᑕᐦ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ, ᐊᐌᓐ ᐅᑯᓯᓴ ᒫᒃ ᐅᒥᔅᑐᓯᒻ, ᐴᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐙᔮᔨᒡ, ᐱᔑᒄ ᓂᐲᔫ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ, ᓇᒧᐃ ᐋ ᒋᐹ ᐐᐦᑯᒋᐦᐁᐤ ᐋᑦ ᒣᒀᒡ ᒎᐗ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒌᔑᑳᔨᒡ᙮ ᒥᑐᓐ ᒫᒃ ᒌ ᒋᐳᑐᓀᐦᐌᐤ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮
ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᔅᑌᔨᒣᐤ ᐊᓂᔫ ᐊᐌᔫ ᑳ ᑎᐱᐦᑌᔨᒥᑎᓱᔨᒡ
ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐸᔅᒡ ᐊᓂᔫ ᐊᐌᔫ ᑳ ᐐᔖᒫᑲᓄᔨᒡ ᐁ ᐗᐌᔭᐱᔨᒡ ᑖᓂᑦ ᐊᓂᑦ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐅᒋᒫᐌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᐅᔫ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐊᐌᓐ ᐐᔖᒥᔅᑫ ᐁ ᒪᑯᔖᓄᔨᒡ ᒧᔮᒻ ᐁ ᒌ ᓃᐴᓈᓅᐦᒡ ᐁᑳᐐ ᐗᐌᔭᐱᐦᐄᓲ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐅᒋᒫᐅᐱᓈᓅᐦᒡ, ᐌᔥ ᒋᑲ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᓂᑦ ᐊᐌᓐ ᐅᔅᑌ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᒌ᙮ ᒋᑲ ᒌ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒧᒄ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑖᐱᔥᑯᓐ ᑳ ᐐᔖᒥᑖᒄ, ᒉᒌ ᐃᑎᔅᒃ, ᐄᒉᐱᐦ ᐊᓂᑦ, ᐁᒄ ᐊᓐ ᐅᔅᑌ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᒉ ᐊᐦᐋᑲᓅᑦ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐅᒋᒫᐅᐱᓈᓄᔨᒡ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐊᐴᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᐱᒫᒣᔨᒧᔨᓐ ᐋᐦᑕᐱᔨᓀ᙮ 10 ᐆ ᒫᒃ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑌᓐ, ᐊᐌᓐ ᐐᔖᒥᔅᑫ ᐁ ᒪᑯᔐᑦ ᐊᓂᑌ ᓂᑕᐐᓐ ᒋᐹ ᐅᐦᑕᐱᐦᐄᓱᓐ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᑳ ᒪᑯᔐᑦ ᒋᑲ ᒌ ᐃᑎᒄ, ᓂᐐᒉᐙᑲᓐ, ᐋᔥᑕᒻ ᐅᑕᐦ ᐁᑯᑦ ᐯᒋ ᐊᐱᐦ ᐁ ᐅᒋᒫᐅᐱᓈᓅᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒌ ᐊᐌᓂᒌ ᑳ ᐐᔖᒫᑲᓅᑣᐤ ᒉ ᒋᔅᒉᔨᒥᔅᒀᐤ ᐁ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᓐ᙮ 11 ᐌᔥ ᐊᐌᓐ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᑳ ᐐ ᐃᑌᔨᒥᑯᓰᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᑲ ᑎᐱᐦᑌᔨᒧᐦᐄᑰ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᑎᐱᐦᑌᔨᒥᑎᓱᑦ ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᒉ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᑯᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮
12 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐐᔖᒥᑯᑦ ᐁ ᒪᑯᔐᔨᒡ, ᐁ ᒪᑯᔐᔨᓐ ᒫ, ᐁᑳᐐ ᒥᒄ ᒋᐐᒉᐙᑲᓂᒡ ᐐᔖᒪᒡ ᒫᒃ ᒌᒌᓅᒡ ᒫᒃ ᒋᐙᐦᑯᒫᑲᓂᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒦᓯᑎᓰᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᐊᓂᑦ ᐯᔓᒡ ᐁ ᐐᒋᒪᑣᐤ, ᐌᔥ ᑲᑕᒌ ᐃᔑᓈᑯᓂᔫ ᑲᔦ ᒋᔭ ᐁᔥᒄ ᒉᒌ ᐐᔖᒥᔅᒀᐤ, ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᔅᒀᐤ ᑲᔦ ᒋᔭ ᑖᓐ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑑᑣᐤ᙮ 13 ᑌᔭᑯᒡ, ᐊᓂᒌ ᐊᐌᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑎᒫᑎᓰᑣᐤ ᐐᔖᒪᒡ, ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒫᔅᒋᓂᐦᑖᐅᒋᑣᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᑳ ᓂᐦᑖᐅᐦᑌᑣᐤ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ 14 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉ ᔕᐌᔨᒥᑯᔨᓐ ᐅᒌ ᐁ ᒌ ᐐᔖᒪᑣᐤ, ᐌᔥ ᑖᐹ ᒋᑲ ᒌ ᒌᐌ ᐃᐦᑑᑖᑰᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᐃᔑ ᐃᐦᑑᑑᑣᐤ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒋᑲ ᑎᐸᐦᐊᒫᒄ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐗᓂᔥᑳᑣᐌᓂᒡ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑴᔅᑳᑎᓰᑣᐤ᙮
ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒋᔐᒪᑯᔐᐎᓐ ᐁ ᑎᐹᑐᑖᑲᓅᐦᒡ
ᒫᑎᔫ 22:1-10
15 ᒌ ᐃᐦᑖᔫᐦ ᓈᐯᐤᐦ ᐁ ᐐᑕᐱᒥᑯᑦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐊᓂᑦ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤᐦ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐱᔦᐦᑕᒥᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᒌ ᐃᑎᑰ, ᓄᐗᒡ ᔕᐌᔨᐦᑖᑯᓲᒡ ᐊᓂᒌ ᒉ ᒦᒋᓱᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓃᐦᒡ ᒪᑯᔖᓅᔨᒉ᙮ 16 ᒌᓴᔅ ᑳ ᐐᐦᑕᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᓈᐯᐤ ᐅᔫ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ, ᐯᔭᒀᐤ ᓈᐯᐤ ᐁ ᒌ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᑦ ᐁ ᒥᔖᔨᒡ ᒪᑯᔖᓂᔫ, ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᔫ ᒌ ᐐᔖᒣᐤ᙮ 17 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᒉ ᒦᒋᓱᓈᓄᔨᒡ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐌᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᒉᒌ ᓂᑑ ᐃᑖᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐᔖᒫᑲᓄᔨᑣᐤ, ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᒄ ᒋᑎᑎᑯᓈᐙᐤ, ᔖᔥ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᐊᔦᔅᑰᔥᑌᐤ᙮ 18 ᒥᓯᐌ ᒫᒃ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑕᑯᔑᓂᑣᐤ᙮ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᓂᑐᐙᐸᒫᑲᓅᑦ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂᒥᐦᒌᐌᓯᓐ ᐁᑳ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᔮᓐ ᐌᔥ ᓂᒌ ᐅᑎᓀᓐ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌ, ᐱᑕᒫ ᒫᒃ ᓂᑲ ᓂᑑ ᑲᓇᐙᐸᐦᑌᓐ᙮ 19 ᐊᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂᒥᐦᒌᐌᓯᓐ ᐁᑳ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᔮᓐ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐌᓯᓐ ᒥᑖᐦᑐ ᒥᔅᑐᓯᒡ ᑳ ᒌ ᐅᑖᐯᑣᐤ ᓂᒌ ᐅᑎᓈᐅᒡ᙮ ᐱᑕᒫ ᒫᒃ ᓂᑲ ᓂᑑ ᑯᒋᐦᐋᐅᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᓂᑎᔥᐱᔒᓐ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑌᔮᓐ᙮ 20 ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐌᔔ ᓂᒌ ᓃᐴᓐ, ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐆ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᒌ ᑕᑯᔑᓂᔮᓐ᙮
21 ᐊᓐ ᒫᒃ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐ ᒌ ᓂᑑ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᐅᒋᒫᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑗᔨᑣᐤᐦ ᐅᔫᐦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐅᒋᒫᐤ ᑳ ᐐ ᒪᑯᔐᑦ ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᒋᔓᐙᓲ᙮ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐ, ᒌᐲᐦ, ᒫᒌᐦ ᒥᓯᐌ ᐃᑐᐦᑌ ᐅᑕᐦ ᐅᑌᓈᐦᒡ, ᒉ ᐯᔔᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑎᒫᑎᓰᑣᐤ, ᑳ ᒫᔅᒋᓂᐦᑖᐅᒋᑣᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒀᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᒌ ᐋᐦᑎᓂᓱᑣᐤ᙮ 22 ᐐᐸᒡ ᒫᒃ ᒌ ᑕᑯᔑᓐ ᐊᓐ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᒫᒻ, ᔖᔥ ᓂᒌ ᐃᐦᑑᑌᓐ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᒥᔨᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒫᓐ ᐁᔥᒄ ᒫᒃ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᑕᐙᐤ ᐁᑎᑑ ᑯᑕᑲᒡ ᒉᒌ ᑕᑯᔑᓂᑣᐤ᙮ 23 ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᐅᒋᒫᒻ, ᐊᓂᑌ ᐃᑐᐦᑌ ᒣᔅᑲᓈᐦᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᒉ ᔒᐦᒐᒥᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᒉᒌ ᑕᑯᔑᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᓵᑲᔅᒋᓀᒡ ᐆ ᓂᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᒻ᙮ 24 ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓐ, ᓇᒧᐃ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒄ ᐊᓂᒌ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐐᔖᒪᒀᐤ ᑲᑕ ᐅᐦᒋ ᑯᒋᔥᑕᒧᒡ ᐅᔦᔫ ᓂᒪᑯᔖᓂᔫ᙮
ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᐁ ᐐ ᓅᔔᔥᑯᐙᑲᓅᑦ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 10:37-38
25 ᒌ ᒥᐦᒉᑎᔫ ᒫᒃ ᐊᐌᔫ ᐁ ᐸᐹᐐᒉᐅᑯᑦ ᒌᓴᔅ, ᒌ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᒫᒃ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮ 26 ᐊᐌᓐ ᐙ ᓅᔔᔥᑰᑴ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᓂᔭ ᐁᑎᑑ ᓂᑲ ᓵᒋᐦᐄᒄ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐦᐋᑦ ᐅᐦᑖᐐ ᒫᒃ ᐅᑳᐐ, ᐐᒋᔅᑴᐤ, ᐅᑕᐙᔒᒻ ᒫᒃ ᑎᐲᐌ ᐐᒋᔖᓐ᙮ ᓂᔭ ᐅᔅᑌ ᓂᑲ ᓵᒋᐦᐄᒄ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐎᔭ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓵᒋᐦᑖᑦ ᑎᐲᐌ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ᙮ ᐁᑳ ᒫᒃ ᒌ ᐃᐦᑎᑌ ᓇᒧᐃ ᓂᑲ ᒌ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᑐᑐᐙᐤ᙮ 27 ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᐱᒧᔮᑌ ᐅᑖᔑᑌᔮᐦᑎᑯᒻ ᐁ ᐯᒋ ᓅᔔᔥᑰᑦ ᓇᒧᐃ ᓂᑲ ᒌ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᑐᑐᐙᐤ᙮
28 ᒧᔮᒻ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐐ ᐎᔭᑳᐴᐦᑖᑦ ᐊᔓᐙᐲᐅᑲᒥᑯᔫ, ᓃᔥᑕᒻ ᑲᑕ ᐎᔦᔨᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᐎᔦᔥ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᔅᐸᔨᐦᐄᑯᑦ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᑖᐺ ᑎᑉ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᔮᑴ ᔔᓕᔮᔫ ᒉᒌ ᒌᔑᐦᑖᑦ᙮ 29 ᐁᑳ ᒫᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᑫ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᒋᑲ ᒌ ᐃᔑᓈᑯᓲ ᒉᒌ ᓅᐦᑌᐸᔨᑦ ᔔᓕᔮᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᒌ ᒌᔑᐦᑖᐤ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑦ᙮ ᐙᐸᐦᑕᒥᔨᒉᓐ ᒫᒃ ᐊᐌᔫᐦ ᐊᓂᔫ ᐁ ᐃᔅᐸᔨᑦ ᒋᑲ ᒫᔦᔨᒥᑰ᙮ 30 ᒋᑲ ᐃᑎᑰ, ᐆ ᓈᐯᐤ ᒌ ᒋᐦᒋᐸᔨᐦᑖᐤ ᐁ ᐐᑳᐴᐦᑖᑦ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᔫ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᒌ ᒌᔑᐦᑖᐤ᙮
31 ᐁᒄ ᒦᓐ ᐅᔫ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ ᒌᓴᔅ, ᑲᔦ ᒧᔮᒻ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᒥᑖᐦᑣᐤ ᒋᔐᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᐁ ᑕᔑᔨᒡ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒻ, ᐁ ᐐ ᓂᑐᐸᔨᐦᑲᐦᑕᐙᑦ ᒫᒃ ᑯᑕᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᓃᔥᑐᓅ ᒋᔐᒥᑖᐦᑐᒥᑕᓅ ᐁ ᑕᔑᔨᒡ ᐅᔑᒫᑲᓂᔒᒥᔫ, ᐱᑕᒫ ᑲᑕ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰ ᑖᐺ ᒉᒌ ᐊᔥᐸᔑᐦᐋᑴ᙮ 32 ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒧᑴ ᒫᒃ ᒉ ᐗᓂᐦᑖᐦᐄᑯᑦ ᐊᓂᔫ ᑯᑕᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑲᑕ ᐃᑎᔕᐦᐌᐤ ᐸᔅᒡ ᓈᐯᐤ ᒉᒌ ᓂᑑ ᓇᒋᔥᑲᐙᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐊᔮᐅᓈᑯᓯᔨᒡ ᐁᒄ ᒉ ᑲᑴᒋᒫᑣᐤ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᓂᑐᐸᔫᐦᑲᐦᑖᑐᑣᐤ᙮ 33 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᒦᓐ ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ, ᐁᐅᑯᓐ ᒫᒃ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᐊᐌᓐ ᑳ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉᒌ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᑐᑑᒃ, ᐹᑎᔥ ᑲᑕ ᐸᒋᔥᑌᔨᐦᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔮᑦ᙮
ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᓰᐅᐦᑖᑲᓐ ᐁ ᓇᓈᔫᐦᒡ
ᒫᑎᔫ 5:13; ᒫᕐᒃ 9:50
34 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒦᓐ ᒌᓴᔅ ᐁᑎᑑ ᑳ ᐊᑎ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑦ ᐅᔦᔫ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᐅᐦᒋ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᔻᐤ ᓰᐅᐦᑖᑲᓐ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᑳ ᐎᔮᐦᐸᒋᔅᐸᑯᐦᒉ ᐊᓐ ᓰᐅᐦᑖᑲᓐ ᓇᒧᐃ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᑲᓅᐦᒡ ᓰᐅᐦᑖᑲᓐ ᒉᒌ ᐃᔅᐸᑯᐦᒡ᙮ 35 ᐁᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᒋᑲ ᒌ ᐎᔦᔒᑖᐸᑕᓐ ᐙᐙᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᑌ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ ᐁᑯᔥ ᒫᒃ ᓂᑕᐙᒡ ᑲᑕ ᐌᐱᓂᑲᓅ᙮ ᔮᒀᐤ ᓂᑐᐦᑕ ᒉᒌ ᓂᓯᑐᐦᑕᒪᓐ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐙ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑖᓐ᙮