20
ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᑲᓅᑦ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 21:23-27; ᒫᕐᒃ 11:27-33
ᐯᔭᒀᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᐄᓅᐦ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᑲᔦ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᐦᒃ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓇᐲᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤᐦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᑣᐤᐦ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᔨᒡ ᐄᓅᐦ ᒌ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᑰ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ, ᐐᐦᑕᒨᓈᓐ ᒫ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ ᐆ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᔅᒃ ᐆ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒪᓐ᙮ ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐁᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒋᑲ ᑲᑴᒋᒥᑎᓈᐙᐤ ᒉᒀᓐ᙮ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐄᒄ ᒫᒃ᙮ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒫᑦ ᒞᓐ ᓰᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐤ ᒉᒌ ᓰᑲᐦᐋᐦᑐᐙᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐋ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ᙮ ᒌ ᒪᒋᐸᔫᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐎᔭᐙᐤ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᐃᑗᔨᐦᑴ, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᐃᑎᑰ, ᒋᑲ ᐃᑎᑯᓅ, ᒉᒀᓐ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐦᑕᐌᒄ᙮ ᒫᒃ ᐃᑗᔨᐦᑴ, ᓈᐯᐤ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐃᐦᑎᑦ, ᐁᒄ ᐅᒌ ᐄᓅᒡ ᐅᑕᐦ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᒋᑲ ᓂᐸᐦᐄᑯᓅᒡ ᐁ ᐹᐦᐱᒧᓯᓈᑕᐦᐆᑕᐦᒀᐤ᙮ ᐌᔥ ᒥᑐᓐ ᑖᐺᔨᒣᐅᒡ ᒞᓐ ᐁ ᒌ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓱᔨᒡ᙮ ᑳ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐋᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᑗᑣᐤ, ᓇᒧᐃ ᓂᒋᔅᒉᔨᒫᓈᓐᐦ ᐊᐌᔫ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᑦ ᒞᓐ ᒉᒌ ᓰᑲᐦᐋᐦᑐᐙᑦ ᐊᐌᔫᐦ᙮ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑲᔦ ᓂᔭ ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐐᐦᑕᒫᑎᓈᐙᐤ ᐊᐌᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑕᔓᒥᑦ ᐆ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒫᓐ᙮
ᑳ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒉᑣᐤ ᑳ ᑎᐹᒋᒫᑲᓅᑣᐤ
ᒫᑎᔫ 21:33-46; ᒫᕐᒃ 12:1-12
ᒌᓴᔅ ᑲᔦ ᒌ ᐐᐦᑕᒧᐌᐤ ᐅᔫ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓈᐯᐤ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᐤ ᔔᒥᓈᐦᑎᒄ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᔫ, ᐁᒄ ᐱᑕᒫ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᔓᐙᑕᐦᒃ ᐊᐌᔫᐦ ᒉᒌ ᓈᓈᑲᒋᐦᑕᒫᑯᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᒋᔅᑐᐦᑌᑦ, ᐙᐦᐃᔫ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᐊᔅᒌᔫ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ᙮ ᒌ ᐃᑖᐱᒋᔫ ᒫᒃ᙮ 10 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᑎᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᒉ ᒫᒨᔥᑎᓂᑲᓅᔨᒀᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᒦᓂᔕ ᐊᓂᑦ ᒥᔅᑎᑯᐦᒡ ᑳ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒀᐤ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐌᐤ ᐯᔭᒄ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐ ᒉᒌ ᓂᑐᐙᐸᒫᔨᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᑕᔅᒌ ᒉᒌ ᒦᑯᑦ ᐎᔭ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐊᔮᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ ᒌ ᑯᔒᐦᑲᐌᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᑳᐤ ᑳ ᒌᐌᑎᔑᐦᐙᑣᐤ ᐁ ᐱᔑᑯᐦᑌᔨᒡ᙮ 11 ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ ᐊᓂᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᔫ ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐌᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ ᔮᐸᒡ ᒌ ᑯᔒᐦᑲᐌᐅᒡ ᐊᓂᔫ, ᑲᔦ ᒌ ᒫᔦᔨᒣᐅᒡ ᐁᒄ ᑳ ᒌᐌᑎᔑᐦᐙᑣᐤ ᐁ ᐱᔑᑯᐦᑌᔨᒡ᙮ 12 ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ ᐊᓂᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᔫ ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᑳ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐁᐅᒄ ᐁᒄ ᐅᔫ ᑳ ᒥᔣᑲᓂᐦᑳᑖᑣᐤ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐐᐌᐱᓈᑣᐤ᙮ 13 ᐁᒄ ᐊᓐ ᑳ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ ᐊᓂᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᔫ ᒌ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒻ ᑖᓐ ᒋᐹ ᒌ ᐃᐦᑑ᙮ ᒉᒃ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒃ, ᓂᑲ ᐃᑎᔕᐦᐙᐤ ᓂᔭ ᑎᐲᐌ ᓂᑯᔅ ᑳ ᓵᒋᐦᐊᒃ᙮ ᒋᑲ ᒋᔅᑌᔨᒣᐅᒡ ᐙᐸᒫᑣᐌᓂᒡ᙮ 14 ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᐦᑎᑦ᙮ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐎᔮᐸᒫᑣᐤ ᒌ ᐃᑎᑑᒡ, ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐊᓐ ᑰᒋᒫᒥᓅ ᐅᑯᓯᓴ᙮ ᐅᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᔫ ᐎᔭ ᒋᑲ ᐋᔔᒥᔮᑲᓅ᙮ ᓂᐸᐦᐋᑖᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᔫ ᐅᑕᔅᒌ ᒋᔮᓅ ᒉ ᑎᐱᔦᐅᓯᔫᐦᒄ᙮ 15 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐐᐐᑎᔑᓈᑣᐤ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᒋ ᔔᒥᓈᐦᑎᒄ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᓂᑑ ᓂᐸᐦᐋᑣᐤ᙮
ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᑎᐹᒋᒧᔥᑐᐙᑦ, ᑖᓐ ᒫᒃ ᒉ ᐃᐦᑑᑕᐙᑦ ᐊᓐ ᐅᒋᒫᐤ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᒡ ᐅᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ᙮ 16 ᑮᐹ ᒉ ᒌᐌᑦ ᐊᓐ ᐅᒋᒫᐤ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᓈᐯᐤ ᐁᒄ ᒉ ᒥᔮᑦ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᔫ ᒉᒌ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒋᑲᓐᐦ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐱᔦᐦᑕᐦᒀᐤ ᐅᔫ, ᒌ ᐃᑌᐅᒡ, ᑲᒫ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᒌ ᐃᔅᐸᔨᐦᒡ ᐆ᙮ 17 ᒌ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᒫᒃ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑖᓐ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᐦᒡ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑕᔥᑌᒡ,
ᒌ ᐋᑕᐌᔨᒣᐅᒡ ᑳ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᐦᒉᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐊᓯᓃ ᒋᐦᒋᐌ ᐁ ᐋᐸᑎᓯᔨᒡ ᐁ ᒌᐦᒉᔮᔨᒡ᙮
18 ᑳ ᐊᑎ ᐃᑗᑦ ᒦᓐ ᒌᓴᔅ, ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᑕᐦᑯᐦᒋᐸᔨᑌ ᐊᓂᔫ ᐊᓯᓃ ᒋᑲ ᐲᑯᔑᓐ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐊᓯᓃ ᐸᐦᒋᔑᓂᑌ ᐊᐌᔫ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒥᑐᓐ ᒋᑲ ᐲᓯᔅᑲᐌᐤ ᒧᔮᒻ ᔦᑳᐤ ᒉ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᒡ᙮
ᒋᐹ ᒌᔒᐦᑲᐙᑲᓅ ᐋ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ
ᒫᑎᔫ 22:15-22; ᒫᕐᒃ 12:13-17
19 ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓃᑳᓇᐱᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐅᒡ ᑏᐌᐦᒡ ᒌ ᐐ ᒫᑯᓀᐅᒡ ᒌᓴᔅ᙮ ᐌᔥ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐅᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᐁ ᒌ ᐋᔨᒨᒥᑯᑣᐤ ᑳ ᐐᐦᑕᒥᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᒫᑯᓀᐅᒡ ᐁ ᒌ ᑯᔥᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐄᓅᐦ᙮ 20 ᐁᒄ ᒥᒄ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᒉ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔪᐸᔨᒡ ᒉᒌ ᒫᑯᓈᑣᐤ᙮ ᒌ ᐃᑎᔕᐦᐌᐅᒡ ᒫᒃ ᓈᐯᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒣᒣᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᒫᑣᐤ, ᐁ ᐐ ᓈᓂᑑᐱᓰᐎᔮᑣᐤ ᒉᒌ ᐃᑗᔨᒡ ᒉᒀᔫ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᑯᓈᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒌ ᒫᑯᓈᑣᐌᓂᒡ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᒋᐹ ᐃᑐᐦᑕᐦᐁᐅᒡ ᕎᒻ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ, ᐊᓂᔫ ᒋᐹ ᐎᔮᔅᑯᓂᑯᔫ᙮ 21 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᒌ ᓈᐯᐅᒡ ᑳ ᑲᑴᒋᒫᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐁ ᐃᑖᑣᐤ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ, ᒋᒋᔅᒉᔨᒥᑎᓈᓐ ᒉᒀᓐ ᐁ ᐃᑗᔨᓐ ᑲᔦ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᔨᓐ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᐦᒡ᙮ ᑲᔦ ᒋᒋᔅᒉᔨᒥᑎᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᐯᔭᑯᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ, ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᐯᔭᑯᓂᐦᒡ ᑖᐺ ᐁ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑕᒨᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ᙮ 22 ᐁᒄ ᒫᒃ ᓀᑐᐌᔨᒥᑖᐦᒡ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒧᔮᐦᒡ, ᐃᑕᔥᑌᐤ ᐋ ᐐᔓᐌᐎᓂᐦᒡ ᕎᒻ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᒉᒌ ᒥᔮᑲᓅᑦ ᐊᓂᔫ ᔔᓕᔮᔫ ᑳ ᒌᔒᐦᑲᒥᔨᒡ ᐊᐌᔫ᙮
23 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᐁ ᐐ ᐱᔒᐐᑯᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐐ ᐯᒋ ᑲᑴᒋᐦᐃᔦᒄ᙮ 24 ᐯᒋ ᐙᐸᐦᑏᒄ ᔔᓕᔮᐙᐱᔅᒄ᙮ ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᐅᑖᔥᑕᒧᐦᒄ ᐁ ᓅᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᑦ ᑲᔦ ᐊᐌᓐ ᐊᓂᔫ ᐅᑎᔑᓂᐦᑳᓱᓐ ᑳ ᒪᓯᓈᑌᔨᒡ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᑗᑣᐤ, ᕎᒻ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᓰᓴᕐ ᐊᓂᔫ ᐅᑖᔥᑕᒧᐦᒄ ᑲᔦ ᐎᔭ ᐊᓂᑦ ᒪᓯᓈᓲ᙮ 25 ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒥᔮᐦᒄ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᓰᓴᕐ ᑖᓐ ᐊᓂᔫ ᐎᔭ ᑌᐱᔦᐅᓰᑦ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᒥᔮᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᓐ ᐊᓂᔫ ᐎᔭ ᑌᐱᔦᐅᓰᑦ᙮ 26 ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑣᐤ ᐄᓅ, ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒌ ᐃᐦᑑᑕᐌᐅᒡ ᒉᒌ ᐗᓂᐸᔨᔨᒡ ᒉᒀᔫ ᐁ ᐃᑗᔨᒡ ᐊᑎ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᑯᓈᑣᐤ᙮ ᓈᔥᒡ ᒌ ᒥᔅᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐄᑯᑣᐤ, ᐁᒄ ᓇᒧᐃ ᒦᓐ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᑑᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᑲᑴᒋᒫᑲᓅᑦ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᓄᔨᒡ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ
ᒫᑎᔫ 22:23-33; ᒫᕐᒃ 12:18-27
27 ᒌ ᐯᒋ ᓈᑎᑰ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᓵᑑᓰᐦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᒌ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓄᔨᒡ ᐁᔥᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓂᐲᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐐ ᓈᓂᑑ ᑲᒉᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐅᔦᔫ, 28 ᑳ ᐃᑖᑣᐤ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ, ᒧᓯᔅ ᒌ ᒪᓯᓇᐦᐊᒻ ᐅᔫ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᑳ ᐃᑕᔥᑌᔨᒡ, ᓂᐱᑌ ᓈᐯᐤ, ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒫᒃ ᐐᒋᔅᑴᐤ, ᐁᑳ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐌᐙᑴᓂᒡ ᐊᐙᔕ, ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᐐᒋᔖᓐ ᒋᐹ ᐐᒋᒣᔫ ᐊᓂᔫᐦ ᐐᒋᔅᑴᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᔮᐙᔨᒉᓐ ᐊᐙᔕ ᒬᐦᒡ ᐎᔭ ᐊᓂᔮ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐅᑕᐙᔒᒥᑦ ᒋᐹ ᐃᔑᓈᑯᓂᔫ᙮ 29 ᐁᒄ ᒦᓐ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒧᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᒌ ᓈᐯᐅᒡ, ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᒌ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᓃᔣᔥᒡ ᓈᐯᐅᒡ, ᐁ ᒌ ᐐᒋᔖᓂᐦᑐᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᒫᐅᒡ ᒉᔐᐃᓂᔫᑦ ᑳ ᓃᐴᑦ, ᒉᒃ ᑳ ᐴᓂᐱᒫᑎᓰᑦ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᐙᔕ᙮ 30 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᒋ ᑖᐦᒋᔅᑲᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᔅᑌᔅ ᐁᐅᒄ ᐊᓐ ᒦᓐ ᑳ ᐐᒋᒫᑦ ᐊᓂᔮᓈ ᐅᔅᑌᔅ ᐐᒋᔅᑴᐎᔫ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒉᒃ ᒌ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᔫ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᐙᔕ᙮ 31 ᐁᒄ ᒦᓐ ᐊᓐ ᐁ ᐅᐦᒋ ᑖᐦᒋᔅᑲᐙᑦ ᑳ ᐐᒋᒫᑦ ᐊᓂᔮ ᐐᒋᔖᓐ ᐐᒋᔅᑴᐎᔫ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔭ ᒉᒃ ᒌ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᔫ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᐙᔕ᙮ ᐁᑯᓐ ᐱᓯᒄ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᑣᐤ ᐅᒌ ᓃᔣᔥᒡ ᐐᒋᔖᓂᒫᐅᒡ, ᐹᑎᔥ ᒥᓯᐌ ᓃᔣᔥᒡ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᑳ ᐐᒋᒫᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᐯᔭᒄ ᐃᔅᑴᐤ, ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᐙᒋᐯᔭᒄ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᐌᐅᒡ ᐊᐙᔕ᙮ 32 ᐁᒄ ᒉᒃ ᐊᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᓂᐱᑦ᙮ 33 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᒉᒌ ᐗᓂᔥᑳᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓂᐱᑣᐤ, ᐊᐌᓐ ᒉ ᐐᒋᔅᑴᐅᑦ ᐊᓂᔫ ᐃᔅᑴᐤ, ᐌᔥ ᒥᓯᐌ ᒌ ᐅᓈᐯᒨ ᐊᓂᔫ ᓃᔣᔥᒡ ᓈᐯᐤ᙮
34 ᐁᒄ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒣᒀᒡ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᓈᓅᐦᒡ, ᓈᐯᐤ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᓃᐴᒡ ᒫᒃ ᓃᐴᐦᐋᑲᓅᒡ, 35 ᒥᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᓃᔥᑕᒥᐦᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᒉ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᑌᐱᒉᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ ᒦᓐ ᒉᒌ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ, ᓇᒧᐃ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᐁ ᓃᐴᓈᓅᐦᒡ ᑲᔦ ᐁ ᓃᐴᐦᐄᐙᓅᐦᒡ᙮ 36 ᐌᔥ ᒬᐦᒡ ᐁᓐᒋᓕᒡ ᒋᑲ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲᒡ ᐅᒌ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᒋᑲ ᒌ ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᔫᒡ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᐙᔒᒥᑐᑖᑰᒡ ᐊᓂᒌ ᒉ ᐗᓂᔥᑳᑣᐤ᙮ 37 ᒧᓯᔅ ᒌ ᐙᐸᐦᑏᐌᐤ ᐁ ᑖᐺᐦᑕᐦᒃ ᒦᓐ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᑳ ᓂᐲᑣᐤᐦ᙮ ᐐᐦᑖᑯᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᒧᓯᔅ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᒧᔮᒻ ᐁ ᐃᔥᒀᑌᔨᒡ ᓃᐱᓯᔮᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᐙᐦᑖᑯᐦᒡ ᑲᔦ ᒧᓯᔅ ᐁ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ,
ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐅᒋᔐᒪᓂᑑᒻ, ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓂᔫ ᔮᐸᒡ ᐅᒋᔐᒪᓂᑑᒥᐙᐤ ᐊᐃᓴᒃ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒉᑲᑉ᙮
ᐅᔫ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᔖᔥ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓯᔫ ᐅᔫ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐃᑗᑦ ᒧᓯᔅ᙮ 38 ᓇᒧᐃ ᐅᒋᔐᒪᓂᑑᒥᑐᑖᑰ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓂᐱᔨᒡ ᐊᐌᔫᐦ ᒥᒄ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ᙮ ᒥᓯᐌ ᐱᒫᑎᓯᔫ ᐃᑌᔨᒣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᐌᔫ, ᐊᓂᔫ ᐁᔥᒄ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᔖᔥ ᑳ ᓂᐱᔨᒡ᙮
39 ᐸᔅᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᒌ ᐃᑗᐅᒡ, ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐤ, ᒥᔻᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐃᑗᔨᓐ᙮ 40 ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᒦᓐ ᐊᐌᓐ ᐅᐦᒋ ᑯᒋᐦᑖᐤ ᒉᒌ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᒌᓴᔅ ᒉᒀᔫ᙮
ᐊᐌᔫ ᐁ ᐅᑯᓰᑐᑖᑯᑦ ᙭, ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ
ᒫᑎᔫ 22:41-46; ᒫᕐᒃ 12:35-37
41 ᒌ ᐃᑗᐤ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ, ᒉᒀᔫ ᐌᐦᒋ ᐃᑗᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᐊᓂᔫᐦ ᙭ ᒉ ᐯᒋ ᐃᑎᔕᐦᐙᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᑌ ᒉ ᐅᐦᒋᔅᑳᓀᓯᔨᒡ ᑌᐱᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ, 42 ᑌᐱᑦ ᒫᒃ ᐅᔫ ᐁ ᒌ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᑯᐸᓀ ᐊᓂᑌ ᐅᓂᑲᒧᐎᓂᐦᒡ,
ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᒌ ᐃᑌᐤ ᓂᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒻᐦ, ᐅᑌ ᐯᒋ ᐊᐱᐦ ᓂᐦᐄᐎᓂᐦᒡ,
43 ᐹᑎᔥ ᒌ ᐊᔥᐸᔑᐦᐄᒀᐌᓂᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐅᐦᑳᑎᔅᒀᐤ᙮
44 ᒣᒋᒻ ᑌᐱᑦ ᓂᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒻ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐤ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ᙮ ᑖᓂᑌ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐅᑯᓰᑐᑕᐙᑦ᙮
ᔮᒀᒦᔥᑐᐙᐦᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ
ᒫᑎᔫ 23:1-36; ᒫᕐᒃ 12:38-40
45 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐯᐦᑖᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᔫ ᐄᓅ, ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ, 46 ᔮᒀᒦᔥᑐᐙᐦᑯᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᐌᔥ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒧᒡ ᒉᒌ ᒋᔅᑌᔨᒫᑲᓅᑣᐤ᙮ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐳᔥᒋᔥᑲᐦᒀᐤ ᑳ ᒋᓉᑲᓂᔨᒀᐤ ᐊᑯᐦᐸ, ᑲᔦ ᒥᔦᔨᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐅᑎᓂᔅᒉᓈᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒥᐦᒉᑎᓈᓄᔨᒡ᙮ ᑲᔦ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᑌ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐸᐃᐦᑌᐱᑣᐤ ᒉᒌ ᐊᐱᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ, ᑲᔦ ᐁ ᒪᑯᔖᓄᔨᒡ ᒉᒌ ᐊᐱᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐅᒋᒫᐅᐱᓈᓄᔨᒡ᙮ 47 ᐅᑎᓇᒧᐌᐅᒡ ᑲᔦ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐱᔦᐅᓯᔨᒡ ᑳ ᐹᐦᐯᔭᑯᔨᑣᐤᐦ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᑣᐤ ᒋᓀᐅᔥ ᐊᔨᒥᐦᐋᐅᒡ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᐊᔨᒥᐦᐁᐦᑳᓱᒡ ᐅᔫ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ᙮ ᐁᐅᑯᓂᒡ ᒫᒃ ᐅᒌ ᐅᔥᑌ ᒉ ᐋᐦᒀᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔑ ᐎᔮᔅᑯᓂᑯᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ᙮