22
ᒍᑕᔅ ᑳ ᓈᓂᑑᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᑯᓈᑲᓄᔨᒡ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 26:1-5, 14-16; ᒫᕐᒃ 14:1-2, 10-11; ᒞᓐ 11:45-53
ᒌ ᐯᔓᓈᑯᓐ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐁ ᒪᑯᔐᐤ ᒌᔑᑳᒡ ᑳ ᒌ ᒧᐙᑲᓅᑦ ᐁᑳ ᐅᐦᐱᓱᑦ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤ᙮ ᐁᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔐᐅᒌᔑᑳᐤ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᒡ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᑳ ᓃᑳᓇᐱᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐅᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᒌᒨᑦ ᑳ ᐐ ᓈᓂᑑ ᒥᔅᑲᐦᒀᐤ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᓂᐸᐦᐋᑲᓄᔨᒡ ᒌᓴᔅ, ᐌᔥ ᒌ ᑯᔥᑌᐅᒡ ᐄᓅᐦ ᐎᔦᔥ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᑯᑣᐤ ᒥᒄ ᐃᔑ ᒫᑯᓈᑣᐌᓂᒡ ᐊᓂᔫ ᒌᓴᔅ᙮
ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᐯᔭᒄ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᒌᓴᔅ, ᒍᑕᔅ ᐃᔅᑲᕆᔭᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ ᒌ ᐲᐦᒋᔥᑳᑯᔫ ᒪᒋᒪᓂᑑ᙮ ᒍᑕᔅ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒌᓴᔅ ᐁᒄ ᑳ ᓂᑐᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓃᑳᓇᐲᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᔨᒡ ᒎᐗ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᔫ ᑳ ᓂᑑ ᐋᔨᒨᑕᒧᐙᑦ ᑖᓂᑌ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐎᔦᔑᐸᒋᔥᑎᓇᒧᐙᑦ ᒌᓴᔅ᙮ ᓄᐗᒡ ᑮᐹ ᒌ ᓯᒋᔦᐦᐄᑰᒡ ᐊᓂᒌ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᒍᑕᔅ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒌ ᓂᔅᑯᒨᒡ ᒉᒌ ᑳᓂᔫᐦᐋᑣᐤ ᔔᓕᔮᔫ᙮ ᐁᒄ ᒍᑕᔅ ᑳ ᓂᔅᑯᒧᑦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᐐ ᐃᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒨᔥ ᑳ ᓈᓂᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒉᒀᔫ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᑯᓈᑲᓄᔨᒡ ᒌᓴᔅ᙮ ᐊᓂᑦ ᒫᒃ ᐁᑳ ᒥᐦᒉᑐ ᐊᐌᔫ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᐁ ᒫᑯᓈᑲᓄᔨᒡ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᑣᐤ ᒉᒌ ᒫᑯᓈᑲᓄᔨᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐙᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐ ᒉ ᓂᑑ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᔨᒡ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓂᔫ
ᒫᑎᔫ 26:17-25; ᒫᕐᒃ 14:12-21; ᒞᓐ 13:21-30
ᐁᒄ ᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒌᔑᑳᒡ ᒎᐗ ᐄᓅᒡ ᑳ ᒌ ᓂᐸᐦᐋᑣᐤ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᒉ ᒪᑯᔐᐙᒉᑣᐤ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤ ᐁᑳ ᐅᐦᐱᓱᔨᒡ ᒌ ᐊᓯᒋᒧᐌᐅᒡ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᑳ ᐃᐦᑎᓈᓅᐦᒡ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅ᙮ ᒌᓴᔅ ᒌ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐌᐤ ᐲᑕᕐ ᑲᔦ ᒞᓐ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒫᒌᒄ ᓂᑑ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᒄ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓐ᙮ ᒌ ᐃᑎᑰ ᒫᒃ, ᑖᓂᑌ ᓀᑐᐌᔨᐦᑕᒪᓐ ᒉᒌ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᔮᐦᒡ᙮ 10 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᐅᑎᐦᑕᒣᑴ ᐊᓐ ᐃᐦᑖᐎᓐ, ᓈᐯᐤ ᒋᑲ ᓇᒋᔥᑲᐙᐙᐤ ᐁ ᒌ ᒀᐱᒉᑦ᙮ ᐁᐅᑰ ᒉ ᓅᔔᔥᑯᐌᒄ ᑖᓂᑦ ᐊᓂᔫ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᔫ ᒉ ᐲᐦᒉᑴ᙮ 11 ᐁᒄ ᒉ ᐃᑌᒄ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ ᑳ ᑎᐱᔦᐅᓰᑦ ᐊᓂᔫ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᔫ, ᐃᑌᐤ ᓂᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᓰᒥᓈᓐ, ᑖᓂᑌ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᐦᒡ ᐊᓐ ᐁ ᐱᔅᒋᓵᒡ ᐊᓂᑌ ᓂᐹ ᐐᒋᒪᑯᔐᒫᐅᒡ ᓂᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓂᔫ᙮ 12 ᐁᒄ ᒉ ᐙᐸᐦᑏᑖᒄ ᐊᓂᑌ ᐃᔥᐱᒦᐦᑕᑯᐦᒡ ᐁ ᒥᔖᔨᒡ ᐁ ᐱᔅᒋᓵᔨᒡ ᔖᔥ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᐁ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᒉ ᐃᔑ ᓂᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᐅᑕᐦ ᒉ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᔦᒄ ᐊᓐ ᒪᑯᔖᓐ᙮ 13 ᒌ ᐃᑐᐦᑌᔫᐦ ᒫᒃ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐊᓂᑌ ᑲᔦ ᒌ ᒥᔅᑲᒥᔫ ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᑯᑣᐤ ᒌᓴᔅ᙮ ᐁᑯᑦ ᒫᒃ ᑳ ᐊᔦᔅᑰᔥᑖᑣᐤ ᐊᓂᔫ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓂᔫ᙮
ᒌᓴᔅ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᑳ ᐐᒋᒦᒋᓲᒫᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ
ᒫᑎᔫ 26:26-30; ᒫᕐᒃ 14:22-26; ᓃᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᔭᓐ 11:23-25
14 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᑎᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᒉ ᒦᒋᓱᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐗᐌᔭᐱᑣᐤ᙮ 15 ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓂᒌ ᐳᑯᓭᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᓐ ᒉᒌ ᐐᒋᒦᒋᓲᒥᑕᑯᒡ ᒥᔮᔅᑳᒉᐤ ᒪᑯᔖᓐ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᒉ ᐃᔑ ᐗᐐᓯᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔮᓐ᙮ 16 ᒋᑎᑎᓈᐙᐤ ᒫᒃ, ᓇᒧᐃ ᒦᓐ ᓂᑲ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓐ ᐆ ᒪᑯᔖᓐ ᐹᑎᔥ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓂᓯᑐᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐐᐦᑕᒫᒉᒪᑲᐦᒡ ᐆ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᐦᒡ᙮
17 ᒌ ᐅᑎᓇᒻ ᒥᓂᐦᒀᑲᓂᔫ, ᑳ ᓇᓈᔅᑯᒫᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᐅᑎᓇᒧᒄ ᐆ, ᒥᓂᐦᑴᒄ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ᙮ 18 ᐌᔥ ᒋᑎᑎᓈᐙᐤ ᓇᒧᐃ ᒦᓐ ᓂᑲ ᐅᐦᒋ ᒥᓂᐦᑴᓐ ᔔᒥᓈᐴ ᐹᑎᔥ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒉ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓐ᙮ 19 ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᒃ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤ, ᒌ ᓇᓈᔅᑯᒨ ᒫᒃ ᑲᔦ ᒌ ᐸᐦᑴᓀᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒫᒥᔮᑦ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁᐅᒄ ᐆ ᓂᔫ ᐁ ᐃᔑ ᒦᐙᓅᐦᒡ ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ, ᒧᐙᐦᒄ ᐆ ᐋᐃᐦᑯᓈᐤ, ᐆ ᒫᒃ ᐃᐦᑑᑕᒧᒄ ᐁ ᒋᔅᒋᓰᑐᑕᐎᔦᒄ᙮ 20 ᐁᐅᑯᓐ ᔮᐸᒡ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᐦᒃ ᐁ ᐅᑎᓇᐦᒃ ᐊᓂᔫ ᒥᓂᐦᒀᑲᓂᔫ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑ ᒦᒋᓱᑣᐤ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐆ ᔔᒥᓈᐴ ᐁᐅᒄ ᓂᒥᐦᒄ, ᒋᔭᐙᐤ ᐅᐦᒋ ᒉ ᐃᔑ ᔒᑲᓂᑳᑌᒡ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒦᑯᔦᒄ ᐁ ᐅᔅᑳᒡ ᓂᔅᑯᒧᐎᓐ᙮
21 ᐄᑖᐱᒄ ᒫ, ᐊᐌᓐ ᒉ ᐎᔦᔑᐸᒋᔥᑎᓂᑦ ᐁᑯᑦ ᐅᑕᐦ ᐙᑕᐱᒥᑎᐦᒄ ᒦᒋᓲᓈᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ 22 ᑲᑕ ᓂᐸᐦᐋᑲᓅ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ ᐊᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐐᔥᑖᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉ ᐃᐦᑑᑐᐙᑲᓄᔨᒡ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᑖᐺ ᑲᑕ ᐋᐦᒀᒡ ᒪᒋᐸᔫ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒉ ᐎᔦᔑᐸᒋᔥᑎᓈᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓵᓐ᙮ 23 ᐁᒄ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌ ᑲᑴᒋᒥᑐᔫᐦ, ᐊᐌᓐ ᒫᒃ ᐅᑕᐦ ᐁ ᑕᔒᐦᒄ ᒋᐹ ᐐ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᐅᔦᔫ᙮
ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑖᑲᓅᐦᒡ ᐊᐌᓐ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐃᔅᐯᔨᐦᑖᑯᓯᑦ
24 ᒌ ᐋᔑᑌᔨᒥᐦᐄᑑᒡ ᒫᒃ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓂᒡ, ᐊᐌᓐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᒫᐅᒡ ᐁ ᐃᔅᐯᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ 25 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐊᓂᒌ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᑣᐤ ᐁᑳ ᒎᐗ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᔨᒡ ᓈᔥᒡ ᐐ ᑲᑎᐯᔨᒣᐅᒡ ᐅᔫᐦ ᐄᓅᐦ᙮ ᐅᒌ ᒫᒃ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᑣᐤ ᐅᔫᐦ ᐄᓅᐦ, ᑳ ᒥᔪ ᑲᓄᐌᔨᒧᐌᑣᐤ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅᒡ᙮ 26 ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ ᐋᐦᒌᐤᐦ ᐌᔥ ᒋᐹ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᓈᐙᐤ᙮ ᐊᐌᓐ ᐙ ᐃᔅᐯᔨᐦᑖᑯᓯᑴ ᐊᓂᑦ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ, ᐁᑯᔥ ᐊᓐ ᐊᐌᓐ ᒫᐅᒡ ᐁᑳ ᐅᒋᒫᐌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᒋᐹ ᐃᑕᐦᐄᓲ᙮ ᐁᒄ ᐊᓐ ᑖᓐ ᐙ ᓃᑳᓂᔥᑳᒉᑴ ᐁᑯᔥ ᑲᑕᐐ ᑰᐦᐹᓀᐌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᓲ᙮ 27 ᐌᔥ ᐊᓐ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐊᓂᑦ ᒦᒋᓲᓈᐦᑎᑯᐦᒡ ᐅᔅᑌ ᐃᔅᐯᔨᐦᑖᑯᓲ ᐃᑌᔨᒫᑲᓅ ᐃᔥᐱᔖᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓅᑦ᙮ ᓂᔭ ᒫᒃ ᓂᒌ ᐸᐹᐃᐦᑖᓐ ᐅᑕᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᒧᔮᒻ ᑖᐺ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐ ᐁ ᒌ ᐸᐹᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ᙮
28 ᒋᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᒨᔥ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐃᔑ ᐯᒋ ᐸᐹᐐᒉᐎᔦᒄ ᐋᑦ ᐊᓂᑦ ᒣᒀᒡ ᑳ ᒌ ᐋᔨᒥᐦᐅᔮᓐ᙮ 29 ᓅᐦᑖᐐ ᓂᒌ ᐸᒋᔥᑎᓇᒫᒄ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐎᓂᔫ ᐊᓂᑌ ᐅᒋᔐᐅᒋᒫᐎᓂᐦᒡ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᓂᔭ ᒉ ᐸᒋᔥᑎᓇᒫᑕᑯᒡ 30 ᒉᒌ ᐐᒋᒦᒋᓲᒥᔦᒄ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐐᒋᒥᓂᐦᑴᒥᔦᒄ ᓂᒦᒋᓲᓈᐦᑎᑯᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᓅᒋᒫᐎᓂᐦᒡ᙮ ᒋᑲ ᐊᐱᓈᐙᐤ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐦᑕᐳᐎᓐᐦ ᐊᑎ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐎᔮᔅᑯᓀᑯᒡ ᑳ ᓃᔓᔖᑉ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑣᐤ ᐃᔅᕋᐁᓪ ᐄᓅᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᓃᑳᓐ ᐐᐦᑕᐦᒃ ᒉ ᐃᑗᔨᒡ ᐲᑕᕐ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᒥᑯᑦ
ᒫᑎᔫ 26:31-35; ᒫᕐᒃ 14:27-31; ᒞᓐ 13:36-38
31 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᑳ ᑴᔅᒋᑳᐴᔥᑕᐙᑦ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕐ, ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕐ, ᒪᒋᒪᓂᑑ ᓈᔥᒡ ᒋᐐ ᐊᔮᐅᒄ᙮ ᒌ ᑲᑴᒋᐦᒉᔨᒨ ᒉᒌ ᑲᑴᒋᐦᐄᔅᒃ ᒧᔮᒻ ᐁ ᓵᐳᐸᔨᐦᐄᔅᒃ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑖᔅᒃ᙮ ᒋᐐ ᐃᐦᑑᑖᒄ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᑳ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᐙᑦ ᓂᐦᑖᐅᒋᐦᒉᓲ ᐸᐦᑴᔑᑲᓐᐦ ᐁ ᓵᐳᐸᔨᐦᐋᑦ᙮ 32 ᒋᒌ ᐊᔨᒥᐦᒋᑫᔥᑕᒫᑎᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐁᑳ ᒉᒌ ᐴᓂᔨᓐ ᐁ ᑖᐺᐦᑕᒪᓐ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒌᔥᒀ ᑲᑴᒋᐦᐄᔅᑫ ᒪᒋᒪᓂᑑ ᒦᓐ ᒫᒃ ᑳᐤ ᒌ ᐯᒋ ᓈᔒᓀ ᒉ ᔮᐃᒋᑳᐴᐦᐄᑣᐤ ᒌᒋᔖᓂᒡ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ ᐃᔑ᙮ 33 ᐲᑕᕐ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᒥᑐᓐ ᓂᑕᔦᔅᑯᐎᔨᓐ ᒉᒌ ᐐᒉᐅᑖᓐ ᒋᐸᐦᐅᑑᑲᒥᑯᐦᒡ ᒫᒃ ᒉᒌ ᓂᐱᔮᓐ ᑲᔦ ᓂᔭ ᓂᐸᐦᐄᑯᔨᓀ᙮ 34 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒋᐐᐦᑕᒫᑎᓐ ᐲᑕᕐ, ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒋᔅᑐᑌ ᓈᐯᐸᑲᐦᐋᐦᒀᓐ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒉ ᒌᔑᑳᒡ ᔖᔥ ᓂᔥᑣᐤ ᒋᑲ ᓇᓇᑕᔨᓐ ᐁ ᐃᑗᔨᓐ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᒥᔨᓐ᙮
35 ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐆᑕᑯᒡ ᓇᒧᐃ ᑰᐦᒋ ᐊᔮᓈᐙᐤ ᔔᓕᔮᐗᑦ ᒫᒃ ᒦᐗᑦ ᒫᒃ ᒪᔅᒋᓯᓐᐦ᙮ ᒉᒀᓐ ᒫᒃ ᑳ ᓅᐦᑌᐸᔦᒄ᙮ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ ᒫᒃ, ᓇᒧᐃ ᒉᒀᓐ᙮ 36 ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᐁᒄ ᓀᑐᐌᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᔮᐃᑌᐃ ᒉᒌ ᐊᔮᔦᒄ ᔔᓕᔮᐗᑦ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒦᐗᑦ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᐊᔮᑌ ᓂᑐᐸᔫᐦᑯᒫᓂᔫ, ᒉ ᐊᑖᐌᑦ ᐅᑕᑯᐦᑉ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓇᐦᒃ ᓂᑐᐸᔫᐦᑯᒫᓂᔫ᙮ 37 ᐌᔥ ᐆ ᐌᐦᒋ ᐃᑎᑕᑯᒡ ᑲᑕ ᑎᐱᐸᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓃᑳᓐ ᐋᔨᒨᒥᑯᔮᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒧᐎᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑕᔥᑌᒡ,
ᒌ ᐊᓯᑕᒋᒫᑲᓅ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒋᒧᑎᔅᑰᓈᓄᔨᒡ᙮
ᐆ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑎᐹᒋᒥᑯᔮᓐ ᑖᐺ ᑲᑕ ᐃᔅᐸᔫ᙮ 38 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ ᒌᓴᔅ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᓂᑕᔮᓈᓐ ᓃᔓ ᓂᑐᐸᔫᐦᑯᒫᓐ᙮ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐁᑯᓐ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᐊᓂᑌ ᐊᓕᕕᔅ ᐗᒌᐦᒡ
ᒫᑎᔫ 26:36-46; ᒫᕐᒃ 14:32-42
39 ᒌ ᓇᑲᑕᒻ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᔫ ᐅᑌᓈᔫ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᐊᓕᕕᔅ ᐗᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᒌ ᐃᐦᑎᑯᐸᓀ ᒫᓐ᙮ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒫᒃ ᒌ ᐐᒉᐅᑰ᙮ 40 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑌᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᑌ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᐊᔨᒥᐦᐋᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᔖᑰᒋᐦᐄᑯᔦᒄ ᑲᑴᒋᐦᐄᐌᐎᓐ᙮ 41 ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᒃ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᐎᔦᔥ ᐁ ᐌᐱᓈᑲᓅᑦ ᐊᓯᓃ ᐁ ᐃᔥᐱᔑᓈᑯᓂᔨᒡ᙮ ᑳ ᐅᒋᐦᒌᐦᑯᓇᐱᑦ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ᙮ 42 ᑳ ᐃᑗᑦ, ᓅᐦᑖ, ᐯᒋ ᐄᒉᓇᒨ ᐆ ᑖᓐ ᓂᐹ ᐃᔑ ᐗᐐᓯᒉᔨᐦᑌᓐ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᒋᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒋᑲ ᐐ ᐃᐦᑑᑖᑲᓅ, ᓇᒧᐃ ᓂᔭ ᓂᑎᑌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ᙮ 43 ᐁᒄ ᐁᓐᒋᓪ ᑳ ᓅᑯᔒᔥᑖᑯᑦ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐁ ᐅᐦᑐᐦᑌᔨᒡ ᑳ ᑳᒌᒋᒥᑯᑦ ᒉᒌ ᔖᐳᔥᑲᐦᒃ ᐊᓂᔫ ᒉ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᐦᒃ᙮ 44 ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒌ ᑯᔑᑯᑌᐦᐄᔅᑳᑰ ᒉ ᐃᔑ ᓇᒋᔥᑲᐦᒃ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁᑎᑑ ᓲᐦᒃ ᑳ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᓲᐦᒃ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ ᒉᒃ ᒌ ᒋᓲ᙮ ᒉᒃ ᒬᐦᒡ ᒥᐦᑯᔫ ᐁ ᐹᐱᐦᒋᑰᓂᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐃᔑ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒋᔔᐸᔨᑦ᙮ 45 ᒌ ᐱᓯᑰ ᒫᒃ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑ ᐊᔨᒥᐦᐋᑦ᙮ ᒦᓐ ᑳᐤ ᑳ ᓈᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᒉᒀᔫ ᑳ ᓂᐹᔨᒡ ᒥᑐᓐ ᐁ ᒌ ᐃᔥᐱᔑᐦᐄᑯᔨᒡ ᐅᒥᓯᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮ 46 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐ ᐁ ᐃᐦᑎᔦᒄ ᐌᐦᒋ ᓂᐹᔦᒄ᙮ ᐗᓂᔥᑳᒄ ᒉ ᐊᔨᒥᐦᐋᔦᒄ ᐁᑳ ᒉᒌ ᔖᑰᒋᐦᐄᑯᔦᒄ ᑲᑴᒋᐦᐄᐌᐎᓐ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᒫᑯᓈᑲᓅᑦ
ᒫᑎᔫ 26:47-56; ᒫᕐᒃ 14:43-50; ᒞᓐ 18:3-11
47 ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐊᔨᒥᑦ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐅᐦᒋ ᑕᑯᔑᓂᔫ ᐊᐌᔫ ᐁ ᒫᐅᓯᑯᐦᑌᔨᑣᐤ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᔓᔖᐳᔨᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ, ᒍᑕᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ, ᒌ ᐯᒋ ᓃᑳᓂᐦᑌᔫ ᑳ ᓈᑎᑯᑦ ᐁᒄ ᑳ ᐅᒉᒥᑯᑦ᙮ 48 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᒍᑕᔅ, ᐁᑯᑌ ᐋ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐎᔦᔑᐸᒋᔥᑎᓂᑦ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᐁ ᐅᒉᒪᑦ᙮ 49 ᒌᔥᐱᓐ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒥᔨᒡ ᑖᓐ ᒉ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᒌ ᐃᑌᐅᒡ, ᑌᐯᔨᐦᒋᒉᔨᓐ, ᐁᒄ ᐋ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐦᒡ ᓂᑐᐸᔫᐦᑯᒫᓈᓐ᙮ 50 ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓐᐦ ᒌ ᓈᑌᔫᐦ ᐊᓂᔫ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤᐦ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓂᔫᐦ ᑳ ᒋᒧᐌᐸᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᓂᐦᐄᐎᓐ ᐅᐦᑕᐅᑳᔫ᙮ 51 ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐁᑯᓐ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᑖᐦᑎᓇᒧᐙᑦ ᐅᐦᑕᐅᑳᔫ ᐊᓂᔫᐦ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ, ᑳ ᒦᓄᐙᒋᐦᑖᐙᑦ᙮ 52 ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓇᐱᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤᐦ ᑳ ᓂᑐᐙᐸᒥᑯᑦ, ᑲᔦ ᑳ ᒫᑯᓇᐌᓲ ᐋᐸᑎᓰᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ, ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᔨᒡ ᐄᓅᐦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐯᒋ ᓂᑐᐙᐸᒥᔦᒄ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᒋᒧᑎᔅᒃ ᑳ ᒌ ᐃᐦᑑᑕᐙᑲᓅᑦ ᐁ ᓂᑐᐙᐸᒫᑲᓅᑦ ᐁ ᐯᒋ ᐊᔮᔦᒄ ᓂᑐᐸᔫᐦᑯᒫᓐᐦ ᑲᔦ ᐅᑖᒪᐦᐄᑲᓈᐦᑎᒄ᙮ 53 ᐋᑦ ᐁᔑᑯᒻ ᒌᔑᑳᐤ ᐁ ᒌ ᐃᐦᑖᔨᐦᒄ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᑲᒥᑯᐦᒡ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᑰᐦᒋ ᑯᒋᐦᑖᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᒫᑯᓂᔦᒄ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐌᑎᐦᒋᐸᔨᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᐦᑑᑕᒣᒄ ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑑᑕᒣᒄ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᐦᒡ ᐗᓂᑎᐱᔅᑯᓰᐎᓐ᙮
ᐲᑕᕐ ᑳ ᓇᓇᑕᔨᑦ ᐁ ᐃᑗᑦ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᒫᑦ ᒌᓴᔅ
ᒫᑎᔫ 26:57-58, 69-75; ᒫᕐᒃ 14:53-54, 66-72; ᒞᓐ 18:12-18, 25-27
54 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᒫᑯᓈᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐤᐦ ᐐᒌᐦᒡ᙮ ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᐙᐦᔫᔒᔥ ᐊᓂᑌ ᐅᑖᐦᒡ ᒌ ᐯᒋ ᓅᔔᔥᑳᒉᐤ᙮ 55 ᒌ ᑯᑕᐙᓅᔫ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐐᐐᑕᒥᐦᒡ ᐊᓂᔫ ᐙᔅᑳᐦᐄᑲᓂᔫ, ᐁᑯᑦ ᑳ ᓂᐦᐊᐱᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓅᔔᔥᑳᒉᑣᐤ᙮ ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᒌ ᓈᑌᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐐᑕᐱᒫᑦ᙮ 56 ᑰᐦᐹᓀᔅᑴᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐲᑕᕐ ᐁ ᐊᐱᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐃᔑ ᐙᔥᑐᐌᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐃᔥᑯᑌᔫ᙮ ᔮᒀᐤ ᒫᒃ ᒌ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᐲᑕᕐ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆ ᒫ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐐᒉᐌᐤ ᑲᔦ ᐎᔭ ᒌᓴᔅ᙮ 57 ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐁ ᓇᓇᑕᔨᑦ, ᓇᒧᐃ ᒋᑖᐺᓐ᙮ ᓇᒧᐃ ᓂᒋᔅᒉᔨᒫᐤ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ᙮ 58 ᐹᑎᒫ ᒫᒃ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᔫ ᒌ ᐙᐸᒥᑰ ᐲᑕᕐ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐊᐱᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᐊᓂᔫ ᐊᐌᔫᐦ, ᐁᑯᑦ ᑲᔦ ᒋᔭ ᑳ ᐐᒋᐦᐄᐌᔨᓐ ᐊᓂᒌ ᑳ ᐐᒉᐙᑣᐤ ᒌᓴᔅ᙮ ᓇᒧᐃ ᓂᔭ, ᒌ ᐃᑌᐤ ᐲᑕᕐ ᐊᓂᔫᐦ ᓈᐯᐤᐦ, ᓇᒧᐃ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᒉᒀᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑖᒪᓐ᙮ 59 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐎᔦᔥ ᐯᔭᒄ ᑎᐸᐦᐄᑲᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᒦᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓐ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒥᑐᓐ ᓂᒉᔥᑎᓈᐦᐅᓐ ᐆ ᓈᐯᐤ ᑲᔦ ᐎᔭ ᐁ ᒌ ᐐᒉᐙᑦ ᒌᓴᔅ ᐌᔥ ᑲᓕᓖᐦᒡ ᑲᔦ ᐎᔭ ᐅᐦᒋᔫ᙮ 60 ᐲᑕᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᓈᐯᐤᐦ, ᓇᒧᐃ ᓂᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᒉᒀᓐ ᐊᓐ ᑳ ᐊᔨᒥᑐᑕᒪᓐ᙮ 61 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᔨᒥᑦ ᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᑐᔫ ᓈᐯᐸᑲᐦᐋᐦᒀᓐ᙮ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤᐦ ᒫᒃ ᒌ ᑴᔅᒋᑳᐴᔫᐦ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ ᐲᑕᕐ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐲᑕᕐ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒋᓯᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ, ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᒋᔅᑐᑌ ᓈᐯᐤ ᐸᑲᐦᐋᐦᒀᓐ ᐊᓄᐦᒌᔥ ᑳ ᒌᔑᑳᒡ ᓂᔥᑣᐤ ᒋᑲ ᐃᑗᓐ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᒦᓐ 62 ᑳ ᐐᐐᑦ ᐲᑕᕐ ᑳ ᓂᑑ ᒫᑐᑦ, ᒌ ᒥᔅᑕ ᒫᑑ ᒫᒃ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐃᔑ ᒫᔦᔨᒫᑲᓅᑦ
ᒫᑎᔫ 26:67-68; ᒫᕐᒃ 14:65
63 ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒫᑯᓇᐌᓯᑣᐤ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᐋᑣᐤ ᒌᓴᔅ ᒌ ᒫᔦᔨᒣᐅᒡ ᑲᔦ ᒌ ᐅᑖᒧᐦᐌᐅᒡ᙮ 64 ᒌ ᐋᑰᒑᐸᐦᑳᑌᐅᒡ ᑳ ᐃᑖᑣᐤ, ᐐᐦᑕᒨᓈᓐ, ᐊᐌᓐ ᑳ ᐅᑖᒪᐦᐆᔅᒃ᙮ 65 ᓇᓈᐦᑰ ᒌ ᐃᔑ ᐸᐹᔥᑖᒣᐅᒡ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐅᐦᒋᔥᑰᑳᐴᔥᑕᐙᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᓃᑳᓇᐲᑣᐤ ᐅᒋᒫᐤᐦ
ᒫᑎᔫ 26:59-66; ᒫᕐᒃ 14:55-64; ᒞᓐ 18:19-24
66 ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐱᔦᑖᐸᓂᔨᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓃᑳᓂᔥᑯᐙᑣᐤ ᐄᓅᐦ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᑳ ᓃᑳᓇᐱᑣᐤ ᐊᔨᒥᐦᐁᐅᒋᒫᐅᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᑣᐤ ᐐᔓᐌᐎᓂᔫ ᒌ ᓂᔥᑐᐎᔫᒡ᙮ ᐁᑯᑌ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑦ ᒌᓴᔅ ᒉ ᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᒫᑲᓅᑦ ᑖᓐ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐎᔮᔅᑯᓈᑲᓅᑦ᙮ 67 ᒌ ᐃᑎᑰ ᒫᒃ, ᐯᒋ ᐐᐦᑕᒨᓈᓐ ᐋᐦᒡ ᐁᐅᒄ ᐋ ᒋᔭ ᙭᙮ ᒌᓴᔅ ᒫᒃ ᒌ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐁᐤ, ᐋᑦ ᐐᐦᑕᒫᑕᑯᒡ ᓇᒧᐃ ᒋᐹ ᐅᐦᒋ ᑖᐺᐦᑑᓈᐙᐤ᙮ 68 ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᑲᑴᒋᒥᑕᑯᒡ ᐊᐌᓐ ᓂᔭ, ᓇᒧᐃ ᒋᐹ ᐅᐦᒌ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐄᓈᐙᐤ᙮ 69 ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᒄ ᐌᑎᐦᒋᐸᔨᔨᒡ ᐄᓅ ᐅᑯᓯᓴ ᒉ ᐊᐱᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᐅᒡ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᐅᓂᐦᐄᐎᓃᐦᒡ ᐃᑌᐦᒉ᙮ 70 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᐁᐅᒄ ᐋ ᒫᒃ ᒋᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ᙮ ᒌ ᓂᔥᑴᐅᔑᐦᐁᐤ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒋᑎᑗᓈᐙᐤ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 71 ᒌ ᐃᑎᑑᒡ ᒫᒃ, ᐁᑯᓐ ᐁᒄ, ᔖᔥ ᒥᑐᓐ ᒋᒌ ᐯᐦᑕᐙᓅ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᑎᓱᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᔖᔥ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓐ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᓈᓂᑑ ᒋᔅᒉᔨᒫᑲᓅᑦ᙮