ᕎᒪᓐ
ᑆᓪ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ ᐅᒫᒨᐊᔨᒥᐦᐋᐤᐦ ᕎᒥᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ
ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒌᔑᐦᑖᑦ ᐊᓂᔫ ᓂᔥᑣᐤ ᐁ ᒌ ᒋᔅᑐᐦᑌᑦ ᑆᓪ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁ ᐸᐹᒧᐦᑕᑖᑦ ᐁᑯᑦ ᒫᔅᑰᒡ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᐦᒃ ᐅᔫ᙮ ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒃ ᕎᒻ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᔨᒡ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐁᐅᑯᓐᐦ ᐊᓂᔫ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐙᑦ᙮ ᑳᐤ ᐊᓂᑌ ᒉᕉᓴᓚᒥᐦᒡ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒦᓐ ᒉᒌ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᕎᒥᐦᒡ᙮ ᒉᒃ ᐊᓂᔫ ᐊᔅᒌᔫ ᔅᐯᐃᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᔨᒡ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐐ ᐃᑐᐦᑌᑦ᙮ ᒥᔅᑕᐦᐄ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᐎᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᑌᒡ ᐅᑕᐦ ᐆ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓐ ᓀᐤ ᒉᒀᔫᐦ ᒋᐦᒋᐌ ᒌ ᐋᔨᒨᐦᐄᑰ ᑆᓪ᙮ 1) ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᐃᐦᑖᐤ ᐊᐌᓐ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᑦ᙮ ᓇᒧᐃ ᐙᐙᒡ ᐯᔭᒄ ᐊᐌᓐ᙮ 2) ᒌᓴᔅ ᙭ ᐁᐅᒄ ᑌᑲᔥ ᐁ ᑯᐃᔅᑯᑖᑎᓰᑦ᙮ 3) ᒌᔅᐱᓐ ᑖᐺᔨᒪᐦᑴ ᒌᓴᔅ ᒥᑐᓐ ᒋᑲ ᐐᐦᑯᒋᐦᐄᑰᓈᓅ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐯᔨᒥᑯᔨᐦᒄ ᒪᒋᐦᑣᐎᓐ᙮ ᒋᑲ ᒦᑰᓈᓅ ᐁ ᐅᔅᑳᒡ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑳᐤ ᒉᒌ ᒥᔪ ᐐᒉᐅᐦᒄ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 4) ᐸᔦᐦᒋᓰᐎᓂᐦᒡ ᒋᐹ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓅ ᑲᔦ ᒋᐹ ᐐ ᓇᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐋᓅ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᐦᒄ ᐁ ᑴᔅᑳᑎᓰᐦᒄ᙮
1
ᓂᔭ ᑆᓪ, ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᑖᐸᒋᐦᐋᑲᓐ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒧᒄ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᒉᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐎᔭ ᓂᒌ ᑌᑆᑎᒄ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᐅᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᔖᔥ ᐌᔅᑲᒡ ᐊᓂᑌ ᒌ ᐯᒋ ᐐᐦᑕᒻ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᐁᔥᒄ ᒉ ᐃᐦᑕᑯᓂᔨᒡ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ᙮ ᐊᓂᔦᐦᑳᓈᓐᐦ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓲᐦ ᒌ ᐋᐸᒋᐦᐁᐤ ᒉᒌ ᐐᐦᑕᒥᔨᒡ ᐅᔫ᙮ ᑲᔦ ᒌ ᐋᔨᒨᑌᐤ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᐸᔦᐦᒋ ᐊᔨᒧᐎᓂᐦᒡ᙮ ᐅᑯᓯᓴ, ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅᐦ ᒌᓴᔅ ᙭, ᐁᐅᑯᓐᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐁ ᐋᔨᒨᒫᑲᓄᔨᒡ ᐅᑕᐦ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᐦᒡ᙮ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭, ᐊᓂᔮᓈ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔨᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ ᐁᔫ ᒫᒃ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᐅᑯᓰᑐᑖᑰ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐗᓂᔥᑳᓂᑯᑦ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᐳᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐁᑯᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᐦᑏᐌᑦ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓰᑦ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᑖᐺ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴ ᐁ ᐋᐎᔨᒡ ᒌᓴᔅ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᐁ ᒌ ᓲᐦᒉᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ᙮ ᙭ ᐅᐦᒋ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᓂᒌ ᐎᔮᐸᒧᒄ ᐁ ᒥᔦᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐊᑐᔥᑰᒃ, ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᒉᒌ ᐃᑖᐸᑎᓲᒡ, ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᒪᒡ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᐦᑰ ᐁ ᐃᑎᔅᑳᓀᓰᑣᐤᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᒉᒌ ᐊᑎ ᑖᐺᔨᒥᑯᑦ ᑲᔦ ᒉᒌ ᐊᑎ ᓇᓂᐦᐄᐦᑖᑯᑦ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᕎᒻ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᒋᑕᓯᑕᐦᐅᑯᓈᐙᐤ ᐆ ᐁ ᐃᔑ ᐙᐐᐦᑕᒫᓐ, ᒋᔭᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑖᒄ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒉᒌ ᑎᐲᐌᐅᓰᑐᑖᑖᒄ᙮ ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐊᒫᑕᑯᒡ ᒥᓯᐌ ᒋᔭᐙᐤ ᕎᒻ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ, ᒋᔭᐙᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᓵᒋᐦᐄᑖᒄ ᑲᔦ ᑳ ᐎᔮᐸᒥᑖᒄ ᒉᒌ ᑎᐲᐌᐅᓰᑐᑖᑖᒄ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑰᐦᑖᐐᓅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒋᑎᐯᔨᐦᒋᑫᒥᓅ ᒌᓴᔅ ᙭ ᒋᑲ ᔕᐌᔨᒥᑯᐙᐅᒡ ᑲᔦ ᒋᑲ ᒦᑯᐙᐅᒡ ᒋᔮᒣᔨᐦᑕᒧᐎᓂᔫ᙮
ᑆᓪ ᑳ ᐐ ᓂᑐᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᔫᐦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ ᕎᒻ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᒡ
ᓃᔥᑕᒻ ᒉᒀᓐ ᐙ ᐃᑗᔮᓐ᙮ ᓇᓈᔅᑯᒫᐤ ᓂᒋᔐᒪᓂᑑᒻ ᒌᓴᔅ ᙭ ᐅᐦᒋ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒉᔅᒋᓰᑐᑖᑕᑯᒡ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑕᔑᔦᒄ ᐌᔥ ᒥᓯᐌ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐋᔨᒨᑖᑲᓅ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓐ ᒀᔅᑦ ᑳ ᐊᑐᔥᑰᒃ ᐁ ᐙᐐᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᓂᑦ ᐁ ᐋᔨᒨᒥᑯᔨᒡ ᓂᒋᔅᒉᔨᒥᒄ ᐁ ᑖᐺᐅᒡ᙮ ᓂᒋᔅᒉᔨᒥᒄ ᒨᔥ ᐁ ᒋᔅᒋᓰᑐᑖᑕᑯᒡ ᑕᐦᑣᐤ ᐁ ᐊᔨᒥᐦᐄᒃ᙮ 10 ᓂᑐᑕᒧᐙᐤ ᑖᐺ ᒉᒌ ᓂᐦᐄᐸᔨᐦᑖᑦ ᒉᒌ ᐙᐸᒥᑕᑯᒡ, ᐎᔭ ᑮᐹ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒧᑴ ᒉᒌ ᐙᐸᒥᑕᑯᒡ᙮ 11 ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᐐ ᐙᐸᒥᑎᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᐊᔮᔦᒄ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᐊᓂᔫ ᐊᐦᒑᐦᑰ ᒥᔭᐌᐎᓐᐦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐯᒋ ᒦᑦ ᒉᒌ ᔮᐃᒋᑳᐴᔦᒄ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ᙮ 12 ᓂᑎᑗᓐ ᑖᐱᔥᑯᓐ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑐᔨᐦᒄ, ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑯᔦᒄ ᓂᔭ ᓂᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ ᒫᒃ ᒋᔭᐙᐤ ᒋᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓇᐙᐤ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑯᔮᓐ᙮ 13 ᒉ ᐐ ᒋᔅᒋᓯᔦᒄ ᐆ ᓃᒋᔖᓂᑎᒄ᙮ ᔖᔥ ᒥᐦᒉᑣᐤ ᓂᒌ ᐎᔦᔨᐦᑌᓐ ᒉᒌ ᓂᑐᐙᐸᒥᑕᑯᒡ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒨᔥ ᒌ ᐃᐦᑕᑯᓐ ᒉᒀᓐ ᐁ ᓇᑳᐦᐅᑯᔮᓐ᙮ ᐌᔥ ᓂᐳᑯᓭᔨᐦᑌᓐ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᒉᒌ ᐐᒋᐦᐄᑕᑯᒡ ᒉᒌ ᑖᐺᐦᑕᒣᒄ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ ᒬᐦᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐐᒋᐦᐊᒀᐤ ᑯᑕᑲᒡ ᐁᑳ ᒎᐗ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᑣᐤ ᒉᒌ ᑖᐺᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ 14 ᐁᐅᒄ ᐆ ᐁ ᐃᔑ ᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᔮᓐ ᒉᒌ ᐃᐦᑎᔮᓐ᙮ ᓂᓂᑐᐌᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓂᒌ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒨᒀᐤ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ, ᐊᓂᒌ ᐊᓂᑌ ᐊᑫᔮ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐋᐦᒌᐤᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ, ᐊᓂᒌ ᐁ ᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓅᑣᐤ ᑲᔦ ᐊᓂᒌ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒧᐙᑲᓅᑣᐤ᙮ 15 ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᓈᑳᓯᔮᓐ ᒉᒌ ᐙᐐᐦᑕᒫᑕᑯᒡ ᑲᔦ ᒋᔭᐙᐤ ᕎᒻ ᑳ ᐃᐦᑖᔦᒄ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ 16 ᐌᔥ ᑖᐹ ᓂᐱᒫᒥᔒᑐᑌᓐ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᔫ ᓲᐦᒃ ᔮᐸᒋᐦᑖᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒉᒌ ᐊᔮᔨᒡ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᓰᐎᓂᔫ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᑖᐺᐦᑕᒥᔨᒡ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓂᔫᐦ ᒎᐗ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᔨᒡ ᒌ ᐙᐐᐦᑕᒧᐙᑲᓄᔫ ᒉᒃ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᒎᐗ ᑳ ᐃᑎᔅᑳᓀᓯᔨᒡ ᑳ ᐙᐐᐦᑕᒧᐙᑲᓄᔨᒡ᙮ 17 ᐁᑯᑦ ᑲᔦ ᒥᔻᒋᒧᐎᓂᐦᒡ ᐌᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑯᔨᐦᒄ ᑖᓂᑌ ᐌᐦᒋ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᐦᐋᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᐌᔫᐦ ᐎᔭ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ᙮ ᐁ ᑖᐺᔨᒫᑦ ᐊᐌᓐ ᒌᓴᔅ ᐁᑯᑦ ᒥᒄ ᐌᐦᒋ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᐦᐋᑲᓅᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐃᔑ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ᙮ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᔫ ᐱᒫᒋᐦᐄᑰ ᐊᐌᓐ, ᑲᔦ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒉ ᒌᐌᐦᑕᐦᐄᑯᑦ᙮ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐃᑕᔥᑌᒡ ᒪᓯᓇᐦᐄᑲᓂᐦᒡ,
ᐊᓐ ᑳ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᓯᑦ ᑖᐺᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐁᐅᑰ ᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮
ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᒪᒑᑎᓯᔫ
18 ᐌᔥ ᐁᒄ ᐁ ᓅᑯᐦᑖᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔅᑕ ᒋᔓᐙᐦᐄᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫᐦ ᐊᓂᔫ ᐅᐦᒋ ᐁ ᒪᒑᑎᓯᔨᒡ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᐋᐸᑌᔨᒥᑯᑦ᙮ ᐌᔥ ᐊᓂᔫ ᐁ ᒪᒑᑎᓰᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᓇᑳᐦᐊᒧᒡ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓄᔨᒡ ᑖᐺᐎᓂᔫ᙮ 19 ᐗᐌᔑᐦᐁᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᐌᔥ ᔖᔥ ᑌᑲᔥ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐁᐤ ᐊᐌᔫᐦ ᑖᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ᙮ ᐎᔭ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒌ ᐱᔦᑲᔅᒡ ᐙᐸᐦᑎᔦᐤ ᐅᔫ᙮ 20 ᐋᑦ ᐁᑳ ᒧᐦᒡ ᒌ ᐙᐸᒫᑲᓅᑦ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒥᓯᐌ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑᐦᑖᑦ ᐅᔫ ᐊᔅᒌᔫ ᐁᑯᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐱᔦᑲᔅᒡ ᓂᓯᑑᓇᒧᐙᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᐅᑳᒋᒉ ᓲᐦᑳᑎᓰᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᐁᑯᑦ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒫᑣᐤ ᑖᐺ ᐁ ᒋᔐᒪᓂᑐᐎᔨᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᑲᑕᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᐌᓐ ᐁᑳ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ᙮ 21 ᐌᔥ ᒫᐤ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ᙮ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒧᒡ ᑖᐺ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ, ᒥᒄ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᒋᔅᑌᔨᒣᐅᒡ ᑖᓐ ᒋᐹ ᐃᔑ ᒋᔅᑌᔨᒣᐅᒡ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐐ ᓇᓈᔅᑯᒣᐅᒡ᙮ ᐅᔫ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᓇᒧᐃ ᐸᐹᔅᐱᓀ ᐅᐦᒋ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔫ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᑯᐃᔅᒄ ᐅᐦᒋ ᐃᔑ ᑲᓇᐙᐸᐦᑕᒧᒡ ᒉᒀᔫ᙮ 22 ᒧᔮᒻ ᓈᔥᒡ ᐁ ᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᐦᐄᓲᒡ ᒥᒄ ᒫᒃ ᑌᑲᔥ ᒌᔥᑴᐦᑳᓂᐦᒡ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲᒡ᙮ 23 ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᒉᒌ ᓅᒌᔥᑐᐙᑣᐤ ᑳ ᒋᔅᑌᔨᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐊᓂᔫ ᑳᒋᒉ ᒉ ᐃᐦᑖᔨᒡ, ᑌᔭᑯᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᒪᓂᑑᐦᑳᓐᐦ ᒉ ᓂᔔᓈᑎᓯᔨᒡ ᓅᒌᔥᑐᐌᐅᒡ, ᐊᓂᔫᐦ ᐎᔭᐙᐤ ᑎᐲᐌ ᐁ ᒌ ᐅᔑᐦᐋᑣᐤ ᒥᔅᑎᑯᐦᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓯᓃᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒃ ᒪᓂᑑᐦᑳᓐᐦ ᑳ ᐅᔑᐦᐋᑣᐤ ᒧᔮᒻ ᓈᐯᐤ ᒫᒃ ᐱᔦᔒᔕ ᒫᒃ ᐊᐌᓰᓴ ᒫᒃ ᓇᓈᐦᑰ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᒡ ᒪᓂᒎᔕ ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᐦᐋᑣᐤ᙮
24 ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐱᔅᑳᑌᐅᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐌᐦᒋ ᑌᑲᔥ ᒌ ᐸᒋᔥᑌᔨᒥᑯᑣᐤ ᐐᓂᓱᐎᓂᐦᒡ ᐃᔑ, ᒉᒌ ᐊᑎ ᐃᐦᑑᑕᐦᒀᐤ ᑖᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒨᒪᑲᓂᔨᒀᐤᐦ ᐅᑌᐦᐄᐙᐤᐦ᙮ ᐐᓂᐦᐄᑑᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᓈᔥᒡ ᓂᑕᐐᓐ ᐁ ᐃᐦᑑᑖᑐᑣᐤ ᐐᓂᓱᐎᓂᐦᒡ ᐃᔑ᙮ 25 ᑴᔅᒋᓇᒧᐌᐅᒡ ᐊᓂᔫ ᑖᐺᐎᓂᔫ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᑳ ᐸᒋᔥᑎᓇᒥᔨᒡ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓄᔨᒡ᙮ ᒦᔅᑯᒡ ᒫᒃ ᓇᓇᑕᔪᐎᓂᔫ ᒌ ᑖᐺᐦᑕᒧᒡ᙮ ᐃᔥᐱᔥ ᐐ ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᔫ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᔨᒡ ᒉᒌ ᓅᒌᔥᑐᐙᑣᐤ, ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒀᔫᐦ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᔨᒡ ᐁᐅᑯᓐᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᓀᐗᒌᔥᑕᐦᒀᐤ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᒫᒃ ᐁᐅᒄ ᑖᐺ ᑎᔦᐱᒉᔨᐦᑖᑯᓯᑦ ᑳᒋᒉ ᒉᒌ ᒫᒥᐦᒋᒫᑲᓅᑦ᙮ ᐊᒣᓐ᙮
26 ᐅᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᐊᐌᓂᒌ, ᐁᑳ ᐐ ᒋᔅᑌᔨᒫᑣᐤ ᑲᔦ ᐁᑳ ᐐ ᓇᓈᔅᑯᒫᑣᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᔑ ᐸᒋᔥᑌᔨᒥᑯᑣᐤ ᐅᐐᓂᔔ ᒪᒋ ᓂᑐᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓂᐙᐦᒡ ᐃᔑ᙮ ᐙᐙᒡ ᐃᔅᑴᐅᒡ ᒌ ᑴᔅᒋᐸᔨᐦᑖᐌᐅᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᑳ ᐃᑕᔥᑖᔨᒡ ᐁ ᒥᔪᓈᑯᓂᔨᒡ ᒉ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᒥᑐᔨᒡ ᓈᐯᐤᐦ ᑲᔦ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᐐᒋᐦᑐᐎᓂᐦᒡ᙮ 27 ᐁᑯᓐ ᑳ ᐃᐦᑎᑣᐤ ᑲᔦ ᓈᐯᐅᒡ᙮ ᒌ ᓇᑲᑕᒧᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᑳ ᐃᔑ ᒦᑯᑣᐤ ᒉᒌ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᒫᑣᐤ ᐃᔅᑴᐤᐦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓈᔥᒡ ᐁ ᓲᐦᒋᐸᔨᓂᔨᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᐁ ᒪᒋ ᓂᑐᐌᔨᒥᑐᑣᐤ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑑᑖᑐᑣᐤ ᓈᐯᐅᒡ ᐁᑳ ᒥᑐᓐ ᐱᒫᒥᔒᑣᐤ ᐗᐌᔑᐦᐋᑲᓅᒡ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᒧᔮᒻ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᒉᒌ ᐃᔑ ᐗᐌᔑᐦᐋᑲᓅᑣᐤ᙮
28 ᐁᑳ ᐋᐸᑌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᐊᐌᓂᒌ ᑖᓐ ᐊᓂᔫᐦ ᑯᐃᔅᒄ ᒋᐹ ᐃᔑ ᒋᔅᒉᔨᒣᐅᒡ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᑲᔦ ᐁᑳ ᐐ ᐱᔅᑳᑖᑣᐤ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐙᐦᒡ ᐁᒄ ᑳ ᐃᐦᑑᑖᑯᑣᐤ ᓈᔥᒡ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑯᐃᔅᑯᓈᑯᓂᔨᒡ ᑖᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒉᒌ ᐃᐦᑎᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐃᐦᑑᑕᐦᒀᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒀᔫ ᐁᑳ ᒋᐹ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑑᑕᒧᒡ᙮ 29 ᐲᐦᒋᔥᑳᑰᒡ ᓇᓈᐦᑰ ᒪᒑᑎᓰᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᒫᔮᑎᓰᐎᓂᔫ, ᑲᔦ ᐲᐦᒋᔥᑳᑰᒡ ᒧᔥᑌᓇᒫᒉᐎᓂᔫ ᑲᔦ ᐅᐦᑳᑌᔨᒧᐎᓂᔫ᙮ ᑌᑲᔥ ᐲᐦᒋᔥᑳᑰᒡ ᐅᐦᑌᔨᒧᐎᓂᔫ, ᑲᔦ ᒨᔥ ᐐ ᓂᐸᐦᐄᐌᐅᒡ, ᑲᔦ ᒨᔥ ᒪᒪᒋᐸᔨᐦᑲᐦᑐᐌᐅᒡ ᐊᐌᔫᐦ, ᐱᔑᒄ ᑲᔦ ᐗᐎᔦᓯᒧᐌᐅᒡ, ᑲᔦ ᑌᑲᔥ ᐲᐦᒋᔥᑳᑰᒡ ᐅᐦᑳᓱᐌᐎᓂᔫ᙮ ᐳᑯᓅᒧᐌᐅᒡ ᑲᔦ, 30 ᑲᔦ ᒫᒃ ᒪᒧᔐ ᒪᒋ ᐋᔨᒨᒣᐅᒡ ᐊᐌᔫᐦ, ᐅᐦᑳᑌᐅᒡ ᑲᔦ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᓲᐦᒋᒫᔦᔨᐦᒉᐅᒡ, ᓈᔥᒡ ᑖᐺ ᒋᐦᒋᐌ ᐃᑌᔨᒥᓲᒡ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓈᔥᒡ ᑳ ᐐ ᓇᓈᐯᐅᒧᑣᐤ ᐁᑯᓐ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓯᑣᐤ᙮ ᒨᔥ ᒪᒥᔅᑲᒧᒡ ᑖᓐ ᐁᑎᑑ ᒉᒌ ᐃᔑ ᒫᔮᒡ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ᙮ ᓂᔥᑰᔥᑐᐌᐅᒡ ᐅᓃᒋᐦᐄᑯᐙᐤᐦ ᑲᔦ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᐋᐸᑎᐦᑕᐌᐅᒡ᙮ 31 ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᓂᓯᑐᔥᑳᑰᒡ ᒪᒑᑎᓰᐎᓂᔫ ᐅᑌᐦᐄᐙᐦᒡ ᑲᔦ ᐅᒥᑐᓀᔨᐦᒋᑲᓂᐙᐦᒡ᙮ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᓇᓈᑲᑐᐌᔨᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᒉᒀᔫᐦ ᑳ ᓂᔅᑯᒧᑣᐤ ᒉ ᓇᓈᑲᑐᐌᔨᐦᑕᐦᒀᐤ᙮ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᓅᑯᓂᔫ ᓵᒋᐦᐄᐌᐎᓂᔫ ᒉᒌ ᐊᔮᑣᐤ ᑲᔦ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᒥᑐᓐ ᒋᔅᑎᒫᒉᔨᒣᐅᒡ ᐊᐌᔫ᙮ 32 ᐋᑦ ᐁ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᒋᔐᒪᓂᑑᐦ ᐁ ᒌ ᐎᔦᔨᐦᑕᒥᔨᒡ ᑖᐺ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓂᔨᒡ ᒉᒌ ᓂᐱᔨᒡ ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᐅᔫ ᑳ ᐃᔑ ᒪᒋ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᔮᐸᒡ ᐁᑎᑑ ᐃᐦᑑᒡ ᐎᔭᐙᐤ ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑎᑣᐤ᙮ ᓇᒧᐃ ᒫᒃ ᒥᒄ ᐅᔫ ᐃᐦᑑᒡ, ᓇᓂᐦᐁᔨᐦᑕᒥᐦᐄᑰᒡ ᐁᔫ ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᐅᔫ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ᙮