Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Pedro, ɨ́ tɨ seɨj
1
Pedro pu huáꞌateujteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Inee, Pedro, tɨ Dios naataꞌítecaꞌa nej tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ jemin, yee nu áꞌamuateujteꞌe múꞌejmi, mɨ sej seɨ́j chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme aꞌu mej amuaaréꞌeꞌitixɨ, tɨ́j naꞌa aꞌu tɨ huatacáꞌa u Ponto, ajta aꞌujna u Galacia, ajta aꞌujna u Capadocia, ajta aꞌujna u Asia, ajta aꞌujna u Bitinia, aꞌu tɨ naꞌa sej aꞌutéꞌuu.
Aꞌɨ́ɨ pu ayén amuaꞌantíhuaꞌu aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jéjcua ɨmuá ayén tejámuaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌij tɨ tejamuáaruuren aꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ayén amuaꞌiráaviꞌitɨ sej si siyen huateáturan ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri ráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ayén raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe tɨ ij ayén múꞌejmi japua huániuuni.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios ayén rɨ́ꞌɨ tejamuatáꞌacareꞌen, ajta chéꞌe ayén amuaꞌanpuáꞌajteꞌen temuaꞌa naa.
Aꞌɨ́jna tɨ rachúꞌeveꞌe aꞌɨ́jna tɨ téꞌatzaahuateꞌe
Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ Dios, tɨ ajta yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu jeíhua huápɨꞌɨ táꞌancuꞌuvajxɨ, aꞌɨ́ɨ pu ayén taatáꞌa tej ti jéjcuacan jɨ́n huanúnuꞌihua tej ti tiyen raachúꞌeveꞌen teꞌɨ́jna, ɨ́ tej jɨ́n ruuri táꞌajuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ayén raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén titaatáꞌasin tɨ ayén titáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ caí jaꞌanáj huataújtuaasin, tɨ caí ajta jaꞌanáj huatéchueemuari, tɨ ajta caí jaꞌanáj eꞌehuaújpuaꞌarixɨꞌɨsin. Dios pu ayén amuajtáꞌare aꞌujna u ta japua.
Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén rɨ́ꞌɨ áꞌamuachaꞌɨɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan, aꞌiné múꞌeen xu siyen téꞌatzaahuateꞌe. Ajta puꞌuri ayén rɨ́ꞌɨ ruurijhua tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén huataseíjreꞌen aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n amuaꞌirájtuaani aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen nain jɨ́n teꞌentipuáꞌajte.
Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen temuaꞌa naa rutémuaꞌaveꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén rɨ́ꞌɨ tejámuaatáꞌasin. Mɨ́ ajta íjii, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen seꞌɨ́jna jɨ́n ruxɨeemɨ́jteꞌe sej muꞌicáj jɨ́n rajpuaíjtzi. Ayee pu ꞌeen jɨ́n ayén áꞌamuaruure mej mi miyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen ɨ́ Dios múꞌejmi jɨmeꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen ajtahuaꞌa huataseíjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ mú majta miyen rɨ́ꞌɨ amuaateátuaasin, majta rɨ́ꞌɨ tejamuaꞌutaseíjra aꞌiné múꞌeen xu siyen seꞌɨ́jna jɨ́n teꞌutáviicuaꞌiriꞌi ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej téꞌatzaahuateꞌe. Ayee pu tíꞌivaɨreꞌe sej siyen rajpuaíjtzi tɨ ij Dios ayén ráamuaꞌaree sej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n jaítzeꞌe ayén tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi sej siyen rajpuaíjtzi caí aꞌɨ́jna ɨ́ oro, ɨ́ mej taij jɨ́n raatéꞌuuna tɨ ij rumuaꞌatɨ́ áꞌaraꞌani.
Ajta aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu, múꞌeen xu caí jaꞌanáj raaseíj, ayée xu seuj raxɨ́ꞌeveꞌe. Seajta, caí xɨ raaseíj íjii, seúcheꞌe xu siyen téꞌatzaahuateꞌe, seajta siyen seꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ rutémuaꞌaveꞌe. Capu ayén rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ ayén raataxáj yee aꞌachú tɨ caj rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tejáꞌamuacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ huápɨꞌɨ naa seíireꞌe aꞌame. Ayee xu raꞌancuréꞌasin tɨ Dios ayén amuaꞌirájtuaani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen téꞌatzaahuateꞌe.
10 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, aꞌɨ́ɨ mú mejmíꞌi miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jɨ́n Dios ayén rɨ́ꞌɨ tejámuaatáꞌanicheꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú majta aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n tíꞌihuaucaꞌa, majta meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌimuaꞌatzejcaꞌa mej mi yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani.
11 Ayee mú tíꞌihuaucaꞌa tiꞌitɨ́j tɨ xɨcáaraꞌan jetze ayén tejaꞌuréꞌenejsin, ajta aꞌij tɨ éeneꞌe áꞌameꞌencheꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jɨ́meꞌen raataxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ ajta ayén huateájturaa huáꞌa jemi. Camu aꞌatzu yaúꞌitɨeecaꞌa aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen amuacaí raataxájtacaꞌa yee tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ayén rajpuaíitzi áꞌaraꞌani, tɨ ajta nuꞌu áꞌiyen Dios rɨ́ꞌɨ raateátuaasin mej mi rɨ́ꞌɨ tiyeꞌuseíira muáꞌaraꞌani.
12 Ayee pu Dios huaꞌutáꞌa mej mi miyen ráamuaꞌaree mej caí rujɨ́ɨmuaꞌa miyen tíꞌixajtacaꞌa sino ayée mú meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌivaɨreꞌecaꞌa múꞌejmi jɨmeꞌe, matɨ́ꞌɨj miyen jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa mej mi miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amuaꞌirátuaasin aꞌij sej seuchén tiráanamuajriꞌi. Dios pu u ta japua yaꞌutaꞌítecaꞌa ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca tɨ ij aꞌɨ́ɨn huáꞌa jamuan huateáturan. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, maucheꞌe mú miyen raxɨ́ꞌeveꞌe mej miyen yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios amuaꞌirátuaasin.
Caꞌaníjraꞌa pu huaꞌutáꞌasin mej mi rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ muáꞌaraꞌani
13 Aꞌɨ́j xu jɨ́n, setáꞌaj huateújcaꞌanen ɨ́ ru tzajtaꞌa. Setáꞌaj seajta rɨ́ꞌɨ teꞌutaújmuaꞌati sej si temuaꞌa naa nain jɨ́n raachúꞌeveꞌen aꞌɨ́jna tɨ ayén tejamuáacɨꞌɨti ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ tejámuaatáꞌasin aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen huataseíjreꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. 14 Setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa huárɨni matɨ́j tɨꞌɨríi ɨ́ mej huáꞌastijreꞌe ɨ́ ruvaújsimuaꞌa. Setáꞌaj caí chéꞌe siyen aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ ajmíꞌi caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌacareꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌamua tzajtaꞌa huiránineica setɨ́ꞌɨj caí xɨ yaúꞌitɨeecaꞌa aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe ɨ́ Dios jemi.
15-16 Jee xaa neꞌu, setáꞌaj caí aꞌij puaꞌa rɨjca, sino setáꞌaj siyen nain jɨ́n rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n tíꞌiteseijreꞌe tɨ́j ajta rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n tíꞌiseijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ amuaatajé. Setáꞌaj siyen nain jɨ́n huárɨni aꞌij sej tiꞌitiújchaꞌɨɨ, aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Setáꞌaj siyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n tíꞌiteseijreꞌe aꞌiné nee nu neajta rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe.”
17 Ajta aꞌɨ́ɨn Dios ayén ruxɨ́ꞌej naꞌa huáꞌaxɨjteꞌen ɨ́ teɨte aꞌij tɨ seɨ́j huarɨ́j. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa siyen raatamuáꞌamuateꞌen yee rutáàta, setáꞌaj ráꞌateseꞌe setɨ́j senaꞌa seuj íiyen típuaseaaruveꞌe chaanaca japua. 18-19 Ayee pu tiraavíjteꞌe sej siyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌiné xuꞌuri ramuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ pɨ́rɨcɨ tɨ jɨ́meꞌen Cɨríistuꞌu ayén tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ sej jɨ́n téꞌechaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi sej si caí chéꞌe siyen tíꞌijrɨꞌɨrée aꞌij sej sejmíꞌi tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ yeꞌirá tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌecaꞌa, ɨ́ mej amuaatáꞌitɨiriꞌi ɨ́ áꞌamuavaujsimuaꞌacɨꞌɨ.
Capu Cɨríistuꞌu aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ oro, naꞌari aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ plata, tɨ ayén áꞌapuaꞌare, sino aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutanájchitacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ruxuureꞌe tɨ huápɨꞌɨ tíꞌivaɨreꞌe. Ayee pu Cɨríistuꞌu huataújmuaɨꞌɨvejtacaꞌa tɨ́j cáneꞌa, tɨ caí aꞌatzu cápitaꞌina, tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n áꞌatura.
20 Ayee pu Dios raꞌantíhuaꞌu tɨ́ꞌɨj caí xɨ raatetáahua aꞌɨ́jna ɨ́ chaanaca tɨ́ꞌij ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen. Ajta, íjii tɨ nain teꞌentipuáꞌajte, Cɨríistuꞌu pu ayén huataseíjre tɨ ij aꞌamua japua huániuuni.
21 Ayee xu ꞌeen jɨ́n siyen ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Dios seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Ajta Dios ayén raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Tɨ́ꞌɨjtaꞌi ayén rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaa tɨ ij ayén nain jɨ́n antiújmuaꞌareere tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen téꞌatzaahuateꞌe, seajta tíꞌichuꞌeveꞌe.
Caꞌaníjraꞌa pu huaꞌutáꞌasin mej nuꞌu huaújxeꞌeveꞌen
22 Aꞌiné múꞌeen xu siyen ráꞌantzaahua seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna sej si seajta siyen huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ ruꞌihuaamuaꞌa, aꞌɨ́j xu jɨ́n seri rɨ́ꞌɨ uhuaújruu ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa. Aꞌɨ́j xu jɨ́n, setáꞌaj siyen aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n huaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj, temuaꞌa naa.
23 Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen aꞌiné caxu jéjcuacan jɨ́n huanúnuꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ áꞌapuapuaꞌare sino aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí jaꞌanáj áꞌapuaꞌaren. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi aꞌuvéꞌeyeꞌi. Aꞌɨ́ɨ pu taarújteꞌeve, ajta ayén rusén jɨ́n áꞌateeri.
24 Jee xaa neꞌu, ayée pu cheꞌatá naꞌa téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n:
Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej ratéhuaꞌiraꞌa,
ayée mú eꞌen tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ ɨxaj.
Ajta ɨ́ mej jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe,
ayée pu ꞌeen tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ xuuxuꞌuraꞌan
aꞌɨ́jna ɨ́ ɨxaj.
Ayee pu tíꞌirɨneca tɨ ayén huatéehuan
aꞌɨ́jna ɨ́ ɨxaj,
ajta cávatzɨjsin aꞌɨ́jna ɨ́ xuuxuꞌuraꞌan.
25 Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari
tɨ Dios jemi aꞌuvéꞌeyeꞌi,
aꞌɨ́ɨ pu rusén jɨ́n seíireꞌe aꞌame.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tejámuaatáꞌixaa, ɨ́ sej seajta jɨ́n huataújtemuaꞌave.