Soo 'Udechoo Whe'whudit'en-i
1
Soo 'udechoo whe'whudit'en whe Yak'usda (Elohim)* Ndi boozi', “Elohim,” 'i whunénulhtun, Yak'usda 'en 'aw 'ilhoghun za unli íloh, 'et hoonts'i 'en 'ilhoghun unli whe 'unt'oh. 'Et whuz un'a ndi boozi' ni whe 'utni. 'Et tube neba whe' hoont'oh hooyoh. ndi yun 'ink'ez yak'uz 'et 'uhóonla.
Yun, ba ndo hoonli lhiloh 'ink'ez 'aw ook'ut 'et hooloh inle', yatoo k'ut tsaholhgus za hoonli inle'. Yak'usda (Elohim) ooyughi too k'ut nudults'ut.
'Et Yak'usda (Elohim) 'en 'utni, “'Et njan be hoot'en-i hole'.” 'Et hoot'en whuzdli'.
'Ink'ez Yak'usda (Elohim) be hoot'en-i yunilh'en, unzoo whe 'unt'oh 'ink'ez be hoot'en-i 'ink'ez tsaholhgus bulh lhulcho 'uyinla.
Yak'usda (Elohim) ndi be hoot'en 'i dzin yulhni, 'ink'ez ndi tsalhgus, 'i 'ulhdzis yulhni, 'et whe hulhgha 'ink'ez bundada' 'et soo 'udechoo dzin whuzdli'.
'Et Yak'usda (Elohim) ndutni, “Too toh yat hole' 'ink'ez ndo whutoo' 'ink'ez yun k'ut too cha lhulcho oole'.”
'Et Yak'usda (Elohim) yat 'uhoonla, 'ink'ez ndi too lhk'eyalhdzo njan too 'ink'ez ndo yat cha, 'et ndúhooja.
'Ink'ez Yak'usda (Elohim) ndo yat 'et yak'uz whulhni. 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et whulh nat dzin whuzdli'.
'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Ndi too yak'uz ba nyo 'i 'ilho oole', 'ink'ez 'et yun dizgi hahoolts'it.” 'Et nduhóoja.
10 'Ink'ez Yak'usda (Elohim) ndi yun dizgi 'i yun k'ut whulhni, 'ink'ez ndi too 'ilhoh nedimbun 'i yatoo' yulhni. 'Et Yak'usda (Elohim) ooba hoonzoo.
11 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Ndi yun k'ut 'et tl'o, ndai 'ut'an hanuyeh ootse whulih. Mai chun oomai' whulih ts'iyawh dich'oh ooch'e' nawhudlih, 'i oole',” ni 'et whe nduhóoja.
12 'Et ndi yun k'ut tl'o, ndai 'ut'an hanuyeh ootse whulih whuk'un'a, 'ink'ez mai chun oomai' whulih ts'iyawh dich'oh ootse nawhudlih. 'Et Yak'usda (Elohim) ooba hoonzoo.
13 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et whulh tat dzin.
14 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Ndo yak'uz hoot'en oole', 'i be lhulhcho lhts'e hozit whe dzin 'ink'ez 'ulhdzis, 'i be nts'oh hoozulh, dzin 'ink'ez naoodizulh 'et cha.
15 'Ink'ez 'et ndi yak'uz be hoot'en, 'i yun k'ut be hoot'en oole',” 'et nduhóoja.
16 'Et Yak'usda (Elohim) 'en nanki be hoot'en-i cho whulhtsi. 'Et ndi tube be hoot'en-i, 'i dzin huba suli' 'ink'ez dzohyaz be hoot'en-i, 'i 'ulhdzis huba suli'. 'Ink'ez ndi sum 'i cha 'uyinla.
17 Yak'usda (Elohim) 'en ndo yak'uz ndi be hoot'en-i whulhtsi, 'i ndi yun k'ut hukw'edodi huba.
18 'Ink'ez 'owhi dzin 'ink'ez 'ulhdzis bulh k'une' hool'en ha. 'Ink'ez lhulcho 'uhoonla be hoot'en-i 'ink'ez tsalhgus yo. 'Ink'ez Yak'usda (Elohim) whunilh'en 'ink'ez ooba hoonzoo.
19 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et whulh did dzin whuzdli'.
20 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Too toh lhai cho lho ndunt'oh-i hole', 'ink'ez dut'ai yun ando yat ndulcho dut'ai be nuhoot'o”.
21 'Et Yak'usda (Elohim) toot lho cho 'ink'ez usjiz-i nuhutnah-i lhelhdoh didoh toot nuyeh-i 'ink'ez nut'o-i lhelhdoh didoh-i 'inla. 'Ink'ez 'owhi yunilh'en, unzoo whe 'unt'oh. 'Et Yak'usda (Elohim) ooba hoonzoo suli'.
22 'Et Yak'usda (Elohim) soo hoonzoo-un hubúlhni, 'ink'ez njan ndutni, “Lhk'uz whe lhai oohle' ndi too doolhbun yatoo' tuz, 'ink'ez dut'ai cha ndi yun k'ut lhk'uz teh lhai oole'.”
23 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et kwulat dzin suli'.
24 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Ndai la khuna-i dich'oh didoh-i, khuna-i, musdoos te, yun nulh'as-i, 'uyoo khuna-i, ts'iyawh didutch'oh dudun dot'en, yun ts'u halh'as,” 'et whuz un'a 'uhooja.
25 'Et Yak'usda (Elohim) khuna-i yun k'ut nulh'as 'ilhoh didoh-i, musdoos 'ilhoh didoh-i 'ink'ez ts'iya-i yun nulh'as-i, 'ilhoh didoh-i 'ink'ez Yak'usda (Elohim) yan'en, unzoo whe 'unt'oh.
26 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Dune 'uts'ooleh, neundot'en-un, nek'un'a 'unt'oh-un, yatoo k'ut, lho, dut'ai ndo nudilh-i, musdoos, yun k'ut cha, yun k'ut nulh'as-i cha, 'owhi ts'iyawh yumoodih oole' sih”.
27 'Et Yak'usda (Elohim) dune 'inla,
duk'un'a Yak'usda (Elohim) ndot'e',
'en dune 'ink'ez ts'ekoo cha 'en 'ubinla.
28 'Et Yak'usda (Elohim) soo hoonzoo-un 'ubulhni 'ink'ez Yak'usda (Elohim) njan ndubulhni, “Lhane cho nohuzkeh oole', ndi yun doolhbun 'ink'ez oomoodih uhli, lho, dut'ai, nudilh-i cha 'ink'ez ndi yun k'ut usjiz-i cha ts'iyawh”.
29 'Et Yak'usda (Elohim) 'utni, “Whunulh'en, yun hanuyeh-i oomai' hoonli-i, 'ananukat-i yun k'ut hooni-i, duchun oomai' 'ananukat-i, nohni nohba ut'alh-i tileh.
30 'Ink'ez cha ndi yun k'ut usjiz-i, dut'ai ndo nudilh-i, 'ink'ez yun k'ut nulh'as-i cha, ndi yun k'ut hanuyeh-i yuti'ulh huba bugha ínus'ai,” 'ink'ez whuz un'a 'uhooja.
31 Yak'usda (Elohim) yane'yalh'en-i yunilh'en, ts'iyawh 'uyinla-i 'ink'ez 'alha tube unzoo. 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et bulh lhk'utat dzin. 'Et ts'iyawh whunalh'en whe tube ooba hoonzoo. 'Et hulhgha 'ink'ez bundada' 'et whulh lhk'utat dzin suli'.

*1:1 Ndi boozi', “Elohim,” 'i whunénulhtun, Yak'usda 'en 'aw 'ilhoghun za unli íloh, 'et hoonts'i 'en 'ilhoghun unli whe 'unt'oh. 'Et whuz un'a ndi boozi' ni whe 'utni. 'Et tube neba whe' hoont'oh hooyoh.