2
Khun te 'ilhoghun, 'en 'uyoon anus unzoo whe 'unt'oh noohzun junih
Sulhutsinke, neMoodihti Sizi Gri whudízti'-un, 'en nohba 'alha' 'unt'oh, 'et huwa khun te 'ilhoghun 'uyoonne anus unzoo-un noohzin junih.
Khunsul tilah 'ilhoghun dune nohlugliz nohghu danínya whe latult'o dízti'-i nedúlya, 'ink'ez naih unzoo-i be dune unli. 'Ink'ez 'et za 'uyoon dune, 'en cha yuniyalh. 'En tel'en-un 'unt'oh, 'ink'ez ts'iyawh oonaih 'utsi'-i be dune unli.
'Et ndun oonaih unzoo-un hoonáht'i' whe, “Njan hoonzoo-un sinda,” dahni. 'Et ndun tel'en-un, 'en 'udahni, “'Ants'i njan yun neke zih sinda k'us 'ants'i tedut ti 'et sinyin.”
'Et whuz un'a ndaht'en de, 'et 'alha nohni 'ilhoghun 'en 'uyoon anus unzoo nahzun. 'Et whuz un'a noheni untsi'-i be 'uda' ooba nahizahya.
Sulhutsinke ook'esi'ne, soo zúlhts'ai. Ndi yun k'ut t'el'enne, mbene la Yak'usda k'entsi'ne, 'enne 'utahábanla buba 'alha' hoont'oh-i, 'i be hoonzoo 'unt'ohne ubulhtsi. 'Aw ndi yun k'ut be 'uts'int'oh-i iloh. 'Ink'ez nts'e la Yak'usda lerwe unli-un, neBá yut'i-i bugha ítalelh-i, 'et 'i bugha ítakulh. 'Et whuz un'a za mbene la yuk'entsi'ne, 'enne cha bugha ítalelh.
'Et ndun tel'en-un nohghu ninya whe oots'e' dudulhti'. 'Et hoonts'i hoonzoo 'unt'ohne, 'enne hoontsi' hukw'un'a nuné'nohuhulh'en. 'Ahoolhyiz nahíyilh-un but nenóhohugus.
Ndi boozi' unzoo-i, 'i be' nohúlhni, 'alha 'i hidulhyoh yalhduk.
'Et Yak'usda nelerwe, ndi ooghuni netl'aídan'ai-i neba 'uk'eyánguz-i, 'et nja dutni, “Nts'en'a la nohnich'oh k'enahtsi', 'et whuz un'a za 'uyoonne buk'eoohtsi'.” 'Et nduht'en de, 'et soo' hoont'oh.
'Et hoonts'i 'ilhoghun 'uyoon anus unzoo-un nahzun de, 'et lubeshi ahla whe aht'oh. 'Et whuz un'a ndi Yak'usda ooghuni netl'aídan'ai-i whunóhnulhtun khuni k'unyisne ahli.
10 'Et ndi Yak'usda ooghuni netl'aídan'ai-i, 'i hoontsool-unyaz k'uzninyuz de, 'ants'i ts'iyawh k'uzninyuz 'et za 'uhoont'oh.
11 'Et la ndun 'et dutni-un, “Dune k'us ts'eke bulh ninta' 'ooht'en junih.” 'En njan cha nja dutni, “Dune solhghelh junih.” 'Et nja dúhoont'oh, 'uyoonne 'at bulh ninta' lhe'ínt'el de, 'et hoonts'i dune sílhghih de, 'et ndi Yak'usda ooghuni netl'aídan'ai-i, 'i ts'iyawh k'uninyuz whe' hoont'oh.
12 'Et 'inka Yak'usda ooghuni netl'aídan'ai-i, 'i be lubeshi ch'a naneulhti, 'awet nilhdukw whe 'i be nohba nahutideh noohzin. 'Et huwa 'et whuz un'a nohnich'oh lhtoh ts'ih'un un'a lhulh yaoolhduk, 'ink'ez whuz un'a za ne'óoht'en.
13 'Inka ndet dzin suba neba nahutideh-un whusaóotilts'ulh, mbene la lhgha t'elhenízun-un, 'en oogha telhe'whunídzun whe Yak'usda yuba nahutiyeh. 'Et mbe la 'uyoon gha té'ninzun-un, 'en Yak'usda yugha te'untázeh whe yuba nahutiyeh.
Be 'alha' hoont'oh-i 'ut'en unzoo-i yit de, 'aw hoonli lhuhóoloh whe' hoont'oh
14 Sulhutsinke, mbe la dune 'utni, “Be 'alha' hoont'oh-i 'ust'i,” 'et hoonts'i Yak'usda 'aw yuk'únulhé'ust'en de, 'i 'aw ooba lhe'hóozoo' whe' hoont'oh! 'Et ndunt'oh-i be 'alha' hoont'oh-i, soo butilhyih nahzun eh? 'Awundooh!
15 'Et neulhutsinke k'us neulhtuske, naih lhuhít'i', k'us 'andit dzin huba hoonts'i, 'aw huyoo'alh-i lhuhít'i' de,
16 'et 'ilhoghun nohni nohtoh ubúlhni, “Soo óoht'e' la. Noolhwus la. Soo cho na'ooht'alh.” 'Et hoonts'i ndai la hoonli hiye ndunidzit-i 'aw hiye bula lhe'áhnel de, nts'en'a nohba hootázoo'? 'Aw khuni za hik'ukhoona' ait'oh.
17 'Et whuz un'a za dune 'utni, “Be 'alha' hoont'oh-i ust'i,” 'et hoonts'i Yak'usda 'aw yuk'unulhé'ust'en de, 'aw hoonliyaz lhiloh.
18 'Et hoonts'i 'ilhoghun tilah ndiz un'a nja dusúdoni', “Nyun be 'alha' hoont'oh-i int'i, 'ink'ez si 'ut'en 'ust'i. 'Awet nye 'ut'en ooyit be, be mba 'alha' hoont'oh-i whusunilhtun, 'et de la si cha se' 'ut'en be, 'i be la sba 'alha' hoont'oh-un whunyunoostun.”
19 'Ink'ez ndiz un'a cha sudóni', “Yak'usda 'ilhoghun za 'unt'oh.” 'Et mba 'alha' hoont'oh, 'et huwa 'ut'en unzoo-i 'ilh'en. 'Et hoonts'i ntsi'-i nududeh-i 'enne hoonts'i 'et whuz un'a buba 'alha' 'uhoont'oh whe nujut bulh hudutlut.
20 'Et nyun tube whuzini! 'Awhuz eh t'eóonuzínzun? 'Ut'en yit de, 'et de ndunt'oh-i be 'alha' hoont'oh-i, ndi yun k'ut 'aw hoonli lhiloh whe 'unt'oh.
21 Ndiz un'a nja dúhoont'oh, netso da'-un, Abraham, 'en duye', Isaac, 'en loodel k'eyilhti, Yak'usda ba yutuzilhghelh ha. 'Et huwa dude 'ut'en be ts'ih'un dune suli'.
22 Soo ts'ih'un un'a t'ewhunonzeh, Abraham be 'ut'en k'oh, be 'alha' hoont'oh-i, 'i be 'uja. 'Et be 'ut'en k'oh huwa, be 'alha' hoont'oh-i soo ts'ih'un un'a lhadúlya suli'.
23 'Et Yak'usda ooghuni daja ni 'en ghun, 'i ts'iyawh 'uhóonla. Ndiz un'a nja dutni, “Abraham 'en Yak'usda yuba 'alha' 'unt'oh. 'Et huwa Yak'usda ts'ih'un dune inli,” yúlhni. 'Ink'ez Yak'usda ook'eke suli'-un, huyúlhni.
24 T'ewhunúhzun eh? Ndiz un'a nja dúhoont'oh. 'Aw be 'alha' hoont'oh-i gha za iloh whe ts'ih'un dune ts'ulih. Ne-e'ut'en gha cha, 'et whuz un'a ts'ih'un dune ts'ulih.
25 Ndun lubeshi 'ulh'en-un, Rahab huyúlhni, 'en dich'oh dude 'ut'en k'oh huwa, dune nalh ts'ih'un 'unt'oh-un suli'. 'Et ndiz un'a ndúja, ndunne Joshua ba khuni na'áne, 'enne dábúninla whe 'et hukw'elh'az 'udun tetí-un tenábuninla.
26 'Et 'inka nja dúhoont'oh, neyust'e neyughi ooghu whe yooloh de, 'aw lhts'uhínoh. 'Et whuz un'a za be 'alha' hoont'oh-i, 'ink'ez ne'ut'en k'oh cha ooghu wheyooloh de, 'et be 'alha' hoont'oh-i 'aw hoonli lhuhóoloh.