Sí² La³ñí¹ Hi³ Ca³zen³ Po¹ Ñí¹con² Timoteo
1
Po¹ ca³jmú³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ Timoteo
Jná¹³ Po¹, tsá² lɨ́n³ ná¹ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Jesucristo, la³ cun³ héih³² quioh²¹ Dió³² Tsá² liáu³² dí², jɨ³ héih³² quioh²¹ Jesucristo Tsá² ná¹jan²³ dí² hí³; zein²¹ jná¹³ sí² lá² ñí¹con² hnú² Timoteo, hnú² tsá² lɨ́n³ nú² la³juah²¹ dúh¹ jón³² jná¹³ cu³tí³ cun³ñí¹ hi³ táunh²³ dí² ta²¹ cú²re². Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² hnú² Dió³² Jméi² dí² jɨ³ Cristo Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ cuɨ́¹ jmu¹ tsú² juenh² tsɨ́³, jɨ³ hi³ cuɨ́¹ jmu¹ tsú² siáh³ hi³ zian² nú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².
Jáɨ¹³ hi³ ca³hɨ́eh³ Po¹ Timoteo ca³tɨn¹ tsá² hleh³² jú¹ tɨ́¹jáɨ²
La³ cun³ hi³ ca³juánh³² jná¹³ jáun² jmɨ́¹ ca³tɨ³ ñí¹ ñe¹ jná¹³ hué³² Macedonia hi³ ñíh¹³ hnú² juú² Éfeso nɨ́², chú³² bíh¹ ñíh¹³ hnú² la³ má²ñíh³ nɨ́². Hi³ jáun² hnú² jmúh¹³ héih³² nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² hleh³² jú¹ ná¹jan², hi³ tiú²uú² ma³tɨn² tsú² tsáu² la³ jáun². Zéih³ hnú² tsú² hi³ tiú²uú² ma³quien² tsú² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ quí² lɨ́¹ chin² tsáu² chí¹, sa³jun³ hniáuh³² cán³ tsú² hua³hí¹³ hi³ hin² tsánh² lɨn³ dí¹hio³ ñú¹deh³ tsú², cáun² hi³ tiá² chau²¹ jmáɨ¹ táuh³. Quí¹ nɨ́¹juáh³ cáun² ná¹jmu² la³ jáun² bíh¹ tsú², jáun² cáun² lɨ́¹ ná¹quí² ná¹táɨnh²³ bíh¹ tsú² jáɨ¹³; jun³juáh¹³ lin¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ la³ jáun² hi³ juáh¹³ hi³ lɨ́¹³ niau²¹ cáun² tsɨ́³ tsú² ca³tɨ²¹ juɨ³² quioh²¹ Dió³².
Tɨ³la³ jná¹³ zein²¹ jáɨ¹³ lá² cun³ñí¹ hi³ hnó³² jná¹³ hi³ ma³hnio³ tsáu² tsá²ján² tsá²ján² cun³ñí¹ hi³ má²jɨ² hñu³ tsɨ́³, cun³ñí¹ hi³ má²jɨ² siáh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú², jɨ³ cun³ñí¹ hi³hliá² tson² má²tanh² tsú² ta²¹ Dió³². Zian² ma³ jan² tsáu² má²ca³náu² tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², jáun² jú¹ siáh³ bíh¹ má²ná¹quí² ná¹juónh²³ tsú², jáɨ¹³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹. Uá¹jinh¹ hnió³ tsú² jmu³ tɨ³² ca³tɨ²¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, tɨ³la³ hí¹juáh³ jáɨ¹³ hi³ hleh³² hnga² bíh¹ tsú² tiá² ngɨ²³, hi³ sa³jun³ ngɨ²³ bíh¹ tsú² jáɨ¹³ hi³ jlánh¹ jmu² tson².
Né¹ bíh¹ dí² hi³ chu²¹ liei²¹ jáun² quioh²¹ hla¹ Moisés nɨ́¹juáh³ hi³ cauh³² tsú² la³ cun³ ca³tɨ²¹. Tɨ³la³ hniáuh³² né¹ dí² hi³ jun³juáh¹³ ca³tɨn¹ tsá² chun¹ yáh³ liei²¹ hi³ ca³lɨ³, quí¹ liei²¹ jáun² dá² ca³lɨ³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hnga² bíh¹, tsá² tiá² jmu² nieh³, tsá² tiá² ta²¹ tanh² Dió³², tsá² jmu² tso³, tsá² tiá² Dió³² hún¹ tsɨ́³, tsá² tiá² jéih³² hi³ hɨ́en¹, tsá² jngɨh² jméi² mí¹ziú¹³, jɨ³ tsá² jngɨh² tsáu² nɨ́² siáh³. 10 Ja³bí¹ ca³lɨ³ zia³² liei²¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² juón¹, jɨ³ tsá²ñuh² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³² má²tún² hmóu³², tsá² han² tsáu², tsá² tɨ́¹ jáɨn², tsá² má²tson² jú¹ tɨ́¹jáɨ², jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ ca³la³ jɨ́n³² tsá² tiá² jéih³² jú¹ tson² nɨ́² siáh³. 11 Jú¹ tson² nɨ́² bíh¹ juanh³² jná¹³, la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ chú³² hi³ jlánh¹ quien² hi³ ca³hiau³ jná¹³ jáun² ñí¹con² Dió³², Tsá² hnió³ hí³ hi³ ma³mieh² dí².
Po¹ cue³² tiá¹hmah¹ ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ Dió³²
12 Cue² jná¹³ tiá¹hmah¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² cue³² jná¹³ pí³, quí¹hliá² ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ jná¹³ bíh¹ tsá² lɨ³tín³ jáɨ¹³ quioh²¹; hi³ jáun² jná¹³ ca³jmú³ tsú² tsá² lɨ́n³ quian²¹, 13 uá¹jinh¹ jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³ jan² tsá² tɨ́² ziú² tɨ́² hɨen² Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ tɨ́² hnah³² jná¹³ siáh³ tsá² taunh² tsú² ta²¹ hi³ tɨ́² jmuh³² ná¹ hian² tsɨn³², jɨ³ hi³ tɨ́² tú² tɨ́² hion³² jná¹³ tsú² siáh³; tɨ³la³ Dió³² ca³ja³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² jná¹³, quí¹ jná¹³ tiá² jmɨ́¹ má²tanh³² ná¹ ta²¹, hi³ jáun² bíh¹ tɨ́² jmu² jná¹³ cáun² hi³ tiá² ño¹. 14 Jáun² jlánh¹ ca³ja³ lɨ́n³² mií³ tsɨ́³ Tɨ³² Juo¹³ dí² ñí¹con² jná¹³, quí¹ ca³jmú³ tsú² hi³ tanh²¹ jná¹³ ta²¹, jɨ³ hi³ má¹hno¹ lɨ́n³² jná¹³ tsú², jɨ³ la³jɨ́n³² tsáu² nɨ́² siáh³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ jná¹³ quiúnh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo.
15 La³jɨ́n³² tsáu² ca³tɨn¹ tónh³² ta²¹ jú¹ tson² lá²: Hi³ ca³cuan³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo ñí¹ hué²¹ lá² hi³ lión³² tsá² ren² tso³. Chín¹dí¹ jná¹³ bíh¹ jan² tsá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ tɨ́² ren² tso³, 16 tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, Dió³² ca³ja³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² jná¹³. Hi³ nɨ́¹juáh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ hí³ Cristo la³ ca³jmú³ juenh² tsɨ́³ ñí¹con² jan² tsá² la³ jná¹³ né³, jáun² má²ca³lɨ³ lin¹ bíh¹ hi³ jmu³ tsú² juenh² tsɨ́³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² tónh³² ta²¹ ñí¹ hná¹ nɨ́² siáh³, tsá² hiáuh³ jmáɨ¹ hi³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 17 ¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Dió³² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ cuɨ́¹ ma³tsu³ ma³jónh³² tsáu² hnga² hí³ dí²! Dió³² hí³ bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Re²¹ cun³ jmɨ́¹hi³nio², Tsá² tiá² lɨ́¹³ jún³, Tsá² tiá² hin² lɨ́¹³ jɨ́e³², Dió³² Tsá² cú² hnga² tán¹ cu³tí³. Tson² bíh¹ cu³tí³ la³ nɨ́².
18 Hnú² jón³ Timoteo, ta²¹ hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́² chá²³ jná¹³ jo³cuonh² hnú², la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ tson² hi³ ca³hléh³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ *tɨ³² jë¹ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ hnú² jmɨ́¹tin². Cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tsá² hí³ né³, lɨ́¹³ jmúh¹³ hnú² cáun² hniéi² chu²¹. 19 Hi³ cu³tsa³² hniáuh³² cháh¹³ hnú² cáun² honh² hi³ ca³tɨn¹ Dió³², hi³ hniáuh³² jmúh¹³ hnú² pí³ hi³ cu³tí³ lɨ³ jɨ² jmɨ́¹ honh² hnú² ta³ ñí¹ tsú². Zian² ma³ jan² tsáu² tiá² má²ca³lɨ³hnió³ jmu³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ nɨ́², jáun² ca³ja³hín³ bíh¹ tsú² ca³tɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ taunh³² ta²¹. 20 La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ quioh²¹ Himeneo jɨ³ Lí²ján¹, jáun² tsá² hí³ má²ca³jɨenh²¹ jná¹³ ñí¹con² *Satanás, hi³ jáun² lɨ³ ñi³² tsú² hi³ tiá² chú³² tú² hión³² tsú² Dió³².