Sí² Ñí¹ Má²tun³ Hi³ Ca³jmú³ Pé¹
1
Pé¹ jmu² sí² hi³ ca³tɨn¹ tsá² tanh² ta²¹ Cristo
Jná¹³ la³², Sí¹mu²¹ Pé¹, jan² *tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ Jesucristo, jɨ³ hi³ lɨ́n³ ná¹ siáh³ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ tsú²; cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² má²táunh²³ náh² ta²¹ jú¹ chú³². Hi³ jú¹ chú³² hi³ táunh²³ dí² jáun² ta²¹ né³, lɨ́³ cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² ñí¹con² dí² cun³ñí¹ hi³hliá² Jesucristo Dió³² Juo¹³ dí², Tsá² liáu³² dí², lɨ́n³ jan² Tsá² chun¹. Tɨ³ lɨ³mí¹ cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh² Dió³², jɨ³ hi³ cuɨ́¹ zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn², cun³quionh³ hi³ má²cuóun³² náh² re² Dió³² jɨ³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Tɨ³ Juo¹³ dí².
Lánh³ rón³² hniáuh³² ma³zian² tsá² tanh² ta²¹ Cristo
Cun³quionh³ hi³ cuóun³² dí² re² Dió³² né³, Tsá² ca³te³ dí² hí³ cun³quionh³ pí³ hi³ ho² jɨ³ cun³quionh³ hi³ ca³chá³ chú³² tsɨ́³ ñí¹con² jnoh¹, jáun² má²zia³² pí³ quioh²¹ Dió³² ñí¹con² dí² hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²ca³jmú³ tsú² jáɨ¹³ quiúnh¹ dí², jáɨ¹³ jlánh¹ chú³² niéih³, hi³ quien² lɨ́n³² siáh³. Hi³ jáun² cun³quionh³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² né³, hnoh² lɨ́¹³ lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Dió³² jɨ³ hi³ lɨ́¹³ liáun³ náh² siáh³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ ná¹jmu² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² cun³ñí¹ hi³ tan² tsú² jmu² lɨ³ua³ cáun² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ hmóu³². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² pí³ hi³ lɨ́n¹³ náh² jun³juáh¹³ jmáh³la³ tsá² nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³² yáh³, tɨ³la³ lɨ́n¹³ náh² jɨ³ tsá² chú³² tsɨ́³ bíh¹. Hi³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ chú³² honh² yáh³ náh², tɨ³la³ hi³ lɨ́n¹³ náh² jɨ³ tsá² ñí² tsá² lieih²¹ bíh¹ nɨ́² siáh³. Hi³ ñí¹ hná¹ nɨ́² né³ hniáuh³² lɨ́n³ náh² siáh³ tsá² tɨn² tɨ́² jinh²³ hnga², tsá² tɨn² tion³ tsɨ́³, jɨ³ hi³ lɨ́n³ náh² tsá² zian² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² nɨ́² siáh³. Ja³bí¹ la³ jáun² hniáuh³² tianh¹³ náh² re² lɨ́n³² la³juah²¹ dúh¹ má²tún² renh² náh², hi³ hniáuh³² hno³ náh² tsáu² nɨ́² siáh³.
Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ hnoh² má¹zián¹³ náh² la³ nɨ́², hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ re² má¹zián¹³ náh², hi³ jáun² jmáɨ¹ hi³ zian² náh² tiá² lɨ́¹³ yáh³ cáun² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹, hi³ sa³jun³ lɨ́¹³ hi³ ti³ lɨ́¹ cuóun²¹ náh² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ma³zian² la³ nɨ́² né³, lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² ten³ bíh¹ ho³ hi³ tiá² lɨ́²³ jɨ́e³ ñí¹ uóunh³; má²já²có³ bíh¹ tsɨ́³ tsú² hi³ má²cá²hin³ tso³ quioh²¹ hi³ jmɨ́¹ má²ca³jmú³ jáun² jmɨ́¹tin². 10 Hi³ jáun² né³ reh², hnoh² tsá² má²ca³te³ Dió³², jɨ³ hi³ má²ca³quianh³ tsú² siáh³ hnoh², jmu³ náh² pí³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³tí³ la³ jáun² ñí¹con² náh²; quí¹ nɨ́¹juáh³ hi³ jmuh³² náh² la³ nɨ́², jáun² cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ bíh¹ tiá² tá¹tonh¹ náh² tɨ³ có³². 11 Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² liáu³² dí² hí³, he³ hnoh² jo³cuo² cáun² hi³ re² hi³ tɨn² cu³tí¹³, ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio².
12 Hi³ jáun² bíh¹ cháu¹ jná¹³ honh² náh² la³ má²cháu¹ jná¹³ lá² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², uá¹jinh¹ má²ñíh¹ bí¹ náh² jɨ³ hi³ tionh² bí¹ náh² cú²tso² ca³tɨ²¹ jú¹ tson² hi³ má²ca³heh³ náh² jáun². 13 Tɨ³la³ jná¹³ né³ len³, hi³ chú³² hlɨ́¹ lieh¹ jná¹³ hnoh² cun³quionh³ jáɨ¹³ la³ lá² tá¹la³ zian² jná¹³ lá²; 14 quí¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² má²ca³juáh³ ñí¹con² jná¹³ hi³ má²ja³quián³ bíh¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tú¹³ jná¹³ ñí¹ hué²¹ lá². 15 Tɨ³la³ jmu¹ jná¹³ pí³ hi³ lɨ́¹³ chau¹³ honh² náh² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² jú¹ tson² lá², uá¹ cun³ má²jún¹ jná¹³.
Tsá² ca³jɨ́e³ hi³ cú² juenh² Cristo
16 Hi³ jáun² né³, jáɨ¹³ hi³ ca³má¹ta¹³ jnoh¹ jáun² hi³ ca³tɨ²¹ pí³ quioh²¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² jmɨ́¹ cuan¹ tsú² jáun² ñí¹ hué²¹ lá², jun³juáh¹³ cáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ ca³chin² tsáu² chí¹ yáh³ jaun³², quí¹ cun³quionh³ mɨ́¹ñí¹ hmóu³² bíh¹ jnoh¹ ca³neh²¹ jnoh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² ca³la³ hi³ cú² juenh² lɨ́n³² tsú². 17 Quí¹ ca³neh²¹ jnoh¹ jmɨ́¹ ca³ma³quien² Dió³² Jméi² tsú² jɨ³ hi³ ca³jmú³ tsú² hi³ jniá³ tsú² cú²tú¹ cú²lí¹³, jmɨ́¹ ñí¹ca³hléh³ Dió³² Tsá² cú² juenh² hi³ ñí¹ca³juáh³: “Tsá² lá² bíh¹ Jón³² jná¹³ Tsá² hno³ jná¹³ lɨ́n³², Tsá² jlánh¹ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹”. 18 Hú¹tá¹ ca³náɨ¹³ hmóu³² bíh¹ jnoh¹ hi³ ñí¹ca³hléh³ tsú² hi³ ñí¹ja²¹ la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú², quí¹ jmɨ́¹ tiauh¹ jnoh¹ quiúnh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² tsɨ³ máh³ hɨ́en¹ jáun².
19 Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ má²nio² cáun² tsɨ́³ dí² hi³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ Sí² hi³ ca³jmú³ jáun² tsá² ca³lɨn³ hí³ *tɨ³² jë¹ Dió³². Re² bíh¹ ná¹jmuh³² hnoh² nɨ́¹juáh³ hi³ ná¹naɨh³² náh² re² lɨ́n³² jáɨ¹³ jáun², quí¹ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² hí³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² sɨ́² hi³ tie³ joh¹ quioh²¹ ñí¹ já¹niéi² liánh² ca³la³ ñí¹ cá¹jniá²¹, hi³ jáun² Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ chí¹jmaɨ²¹ juenh¹³ hi³ hian³² tɨ³ ca³jniá³² má²hián³² hi³ jmu³ hi³ taɨ²¹ joh¹ hñu³ honh² náh². 20 Tɨ³la³ la³ñí¹ la³ján³ né³, cuɨ́¹ ngɨ¹³ hnoh² jáɨ¹³ lá²: Hi³ hí¹ cáun² yáh³ jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ jáun² ñí¹ Sí², hi³ ca³hléh³ jáun² tɨ³² jë¹ Dió³², tiá² lɨ́³ yáh³ cáun² hi³ lɨ́¹³ ngɨ¹³ tsú² ta³ lɨn²¹, 21 quí¹ tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² hí¹ cónh³ yáh³ tiá² ca³hléh³ la³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³²; quí¹ tsá² hí³ dá² jmɨ́¹ ná¹hleh³² hú¹tá¹ jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Dió³² hñu³ tsɨ́³ bíh¹, la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ má²ta² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹.