Sí² Ñí¹ Má²hnɨ³² Quioh²¹ Juan²
1
Hleh³² tsú² re² hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² jmáɨ² Gayo
Jná¹³ la³², jan² tsá² má²liei²¹ ná¹, hi³ cuá¹jmu² ná¹ sí² lá² ca³tɨn¹ hnú² Gayo tsá² re² juóh³² dí² quiúnh¹, tsá² cu³tí³ hnau³ lɨ́n³² jná¹³.
Hnú² reh² tsá² hnau³ jná¹³ lɨ́n³², hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² Dió³² hi³ cuɨ́¹ lɨ́¹³ cáun² hi³ re² hi³ tɨn² la³jɨ́³² ta²¹ hi³ jmuh³² hnú², hi³ ha³ lɨ́² cuɨ́¹ lɨ³ tsáun¹ nú², tɨ³la³ cuɨ́¹ chun¹ nú² la³jmɨ́¹ chu²¹ jmɨ́¹ honh² nú². Jlánh¹ ca³lɨ³ hiún² lɨ́n³² tsɨn³² jná¹³ jmɨ́¹ cuá¹taunh²¹ ma³ jan² tsá² reh² ñí¹ lá² hi³ ca³chá³ tsú² hi³ la³ má²zian² jáun² hnú² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ tson² hi³ má²ñíh¹ nú². Tiá² zia³² hí¹ cáun² hi³ lɨ́¹³ jmu³ hi³ tsah¹ jná¹³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ ne¹ jná¹³ hi³ juáh³ tsáu² hi³ jon³zɨh³² jná¹³ ñi³táunh¹ la³ cun³ rón³² lɨ́³ jú¹ tson² hi³ má²ñi³².
Hnú² reh², tsá² hnau³ jná¹³ lɨ́n³², jlánh¹ re² ñi³ma³tih²¹ hnú² quionh³ la³jɨ́³² ta²¹ hi³ ñi³jmuh³² hnú² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² reh², uá¹jinh¹ tsá² reh² tsá² tsá²táunh¹ ñí¹ nɨ́², tsá² tiá² jmɨ́¹ má²ca³lɨ³ cuóun³² nú². Tsá² hí³ bíh¹ má²ca³chá³ ñí¹ ta³ ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² lɨ́n³ cuáh³² ñí¹ lá², hi³ hno³ lɨ́n³² nú² tsú² nɨ́¹ má¹ca³cha³táunh¹. Jáun² jmu³ tiá³ hi³ chú³² ma³hon¹ tsá² la³ hí³ la³ cun³ hi³ lɨ³ hniáuh³² hú¹ juɨ³² ñí¹ tsa³táunh¹ tsú², lin¹ la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³²; quí¹ hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ má²ca³he³ tsú² hi³ cue³² tsá² tiá² cuóun³² Dió³² tá¹la³ tiáunh¹ tsú² jáun² juɨ³² hi³ jmu² ta²¹ cha¹³ Cristo. Hi³ jáun² dá² jo³cuo² jnoh¹ bíh¹ ca³tɨ²¹ tionh² tsú², hi³ má¹hon¹ dí² tsú² ca³tɨ²¹ ta²¹ hi³ jmu², hi³ jáun² la³ jáun² má²ná¹jmu³² dí² siáh³ ta²¹ cu³lɨ²¹ quiúnh¹ tsú² tá¹la³ ngaɨ³² tsú² jáun² jú¹ tson².
Diótrefes lɨ́n³ jan² tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hnga²
Hi³ jáun² né³, jná¹³ má²cá²jmú³² cáun² sí² ñí¹con² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² ñí¹ nɨ́²; tɨ³la³ Diótrefes má¹ná¹, tiá² tɨ³² yáh³ tsɨ́³ hi³ jnoh¹ jmú¹³ héih³², quí¹ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ hniá¹ tsú² hi³ lɨ́n¹³ tsá² chín¹ ñí¹con² tsá² reh² dí². 10 Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ngau³² jná¹³ ñí¹ nɨ́² né³, ñí¹jín²¹ ná¹ tsú², hi³ ñí¹juo³ ná¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jmu², jɨ³ hi³ ca³tɨ²¹ jú¹ hlah³, jú¹ tɨ́¹jáɨ² hi³ hleh³² nɨ́² siáh³ hi³ ca³ta¹ jnoh¹. Hi³ tiá² lɨ́²hiún² tsɨ́³ tsú² la³ cun³ hi³ má²hleh³² jáun², hi³ jáun² hí¹juáh³ tiá² hen² yáh³ tsú² tsá² reh² tsá² tsá²táunh¹; hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ hen³ tsá² hí³ né³, quí² hna³² bíh¹ tsú², jɨ³ hi³ ca³la³ hi³ quí² huen² máh³ tsú² tsá² la³ hí³ ja¹ tsá² cuáh³².
11 Hnú² reh² tsá² hnau³ jná¹³ lɨ́n³², ha³ lɨ́² jmóuh¹ hnú² hi³ hlah³ jáun², jmu³ hnú² hi³ chu²¹. Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² hi³ chu²¹, tsá² hí³ bíh¹ joh¹ Dió³²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² hi³ hlah³ né³, jáun² tsá² la³ hí³ tiá² Dió³² má²ca³lɨ³ cuóun³² yáh³.
Nóh³² chu²¹ quioh²¹ Demetrio
12 Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ Demetrio má¹ná¹, la³jɨ́n³² tsáu² bíh¹ hleh³² re² hi³ ca³tɨn¹ tsú²; hi³ cun³quionh³ hnga² jú¹ tson² siáh³ má²lɨ́²lin¹ lɨ́n²¹ hi³ hí³ zian² la³ cun³ ca³tɨ²¹. Ja³bí¹ jnoh¹ uá²jaɨ³² cue³² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ tsú²; ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ jú¹ tson² bíh¹ hléh¹ jnoh¹.
Ñí¹ ca³táuh³ jáɨ¹³
13 Hliáun³ bíh¹ jáɨ¹³ jmɨ́¹ zia³² hi³ jmɨ́¹ juanh²¹ jná¹³ ñí¹con² hnú², tɨ³la³ tiá² hnó³² yáh³ jná¹³ jmu¹ cun³quionh³ hmá²ján¹³; 14 quí¹ má²hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnú² tia³juɨ³², hi³ jáun² má¹jáun² bíh¹ juoh²¹ dí² ná¹jéinh³ ñí¹.
15 Cuɨ́¹ zian² nú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn². Tsá² juóh³² dí² re² quiúnh¹ zian² ñí¹ lá² juáh³: “Hia² nú²” ñí¹con² hnú². Jmu³ tiá³ hi³ chú³² juah²¹ tiá³: “Hia² nú²” ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² tsá² re² juóh³² dí² quiúnh¹ ñí¹ nɨ́². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]