Ta²¹ Hi³ Ca³jmú³ Tɨ³² Tsá² Quian³² Jë¹ Dió³²
1
Hnú² reh² Tíoh³, sí² la³ñí¹ hi³ ca³cué³ jná¹³ hnú², ñí¹ jáun² ca³chá³ jná¹³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ca³jmú³ Jesús, jɨ³ hi³ ca³ma³ta² tsú² nɨ́² siáh³ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³ma³liáu³² tsú² tá¹³, hi³ ca³la³ tɨ³ ñí¹ ngah²¹ hñu³mɨ³cuú². Ñeh² bíh¹ hi³ tsánh³² tsú² hñu³mɨ³cuú², ca³la³ cun³quiéinh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ca³ma³tɨn² tsú² *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², tsá² ca³quianh³ tsú² hí³ jmɨ́¹tin². Jmɨ́¹ má²jun² tsú² jáun² né³, ca³ma³jnia³² hliáun³ jéin³² ñí¹con² tsá² hí³ hi³ tson² bíh¹ zian² dí², hi³ má²ca³jenh¹³. Tá¹la³ ca³ngɨ́³ tsú² jáun² tu³ló³² jmáɨ¹ jmɨ́¹ má²ca³jenh¹³ jáun², hú¹tá¹ ca³ma³jnia³² tsú² hiú² cuóh³² ñí¹con² tsá² hí³, hi³ ca³hɨ́e³ tsú² siáh³ ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ tónh³² tsáu² jo³cuo² Dió³².
Jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ Jesús jmɨ́¹ ngah²¹ hñu³mɨ³cuú²
Jáun² ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ ca³ngɨh³² siáh³ Jesús quionh³ tsá² hí³, jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ dí² tsú² hi³ tiá² má²lɨ́¹³ huén³² tsú² já¹ juú² Jerusalén. Hi³ ca³juáh³ la³ lá²:
―Ján¹ náh² tín² tá¹la³ lɨ³tí³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Ñuh³² jná¹³, la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²cá²juáh³² jná¹³ jáun². Tson² bíh¹ hla¹ Juan² ca³zion³ tsáu² jmáɨ² cun³quionh³ jmɨ́² jma³, tɨ³la³ tsa³háu² yó³² nɨ́² má¹ná¹, hí³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ honh² náh², má¹jáun² bíh¹ má²cáun³ náh² jmáɨ² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ joh¹ Dió³².
Jesús tsánh³² hñu³mɨ³cuú²
(Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-18; Lucas 24:47-48; Juan 20:21-22)
Jáun² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ quionh³ Jesús ca³ngáɨh³ Jesús, hi³ ca³juáh³ la³ lá²:
―Tɨ³², ¿hí¹ má²ta²¹ jmúh¹³ hnú² hi³ lɨ³ chín¹ siáh³ hué³² *Israel, juú²co¹ dí² lá², la³jmɨ́¹ jmɨ́¹ chín¹ jáun² jmɨ́¹tin²?
Jáun² Jesús né³ ca³juáh³:
―Tiá² ca³tɨn¹ yáh³ hnoh² hi³ lɨ³ ñíh¹³ hín² jmáɨh¹ ca³tón³ Dió³² Jméi² dí² hi³ lɨ́¹³ la³ jáun², quí¹ jɨ́³²la³ hnga² hí³ bíh¹ ca³tɨn¹ ñi³². Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cuán² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ tá¹cua¹³ hñu³ honh² náh² né³, má¹jáun² bíh¹ lɨ³ pin³ náh². Má¹jáun² má²lɨ́¹³ huen¹³ náh² hi³ cuá¹hléh¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, já¹ juú² Jerusalén ó³² tín² la³ñí¹, má¹lɨ³² jáun², ñí¹ tiáunh¹ tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea, ñí¹ tiáunh¹ tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Samaria nɨ́² siáh³, ca³la³ tɨ³ hué³² ñí¹ uóunh³ lɨ́n³², ca³la³ tá¹ cáun² hngá¹máh³.
Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús la³ nɨ́² né³, ngah³ hñu³mɨ³cuú², jáun² lɨ́¹ ca³ta³ná¹jɨ́e³² bíh¹ tsá² hí³ lɨ³; jáun² tá¹la³ ná¹jɨ́e²³ jáun² bíh¹ tsá² hí³ ca³quiónh³² Jesús ja¹ jnie², ha³ tiú²uú² cá²jnia³ yáh³. 10 Ca³la³ má²ná¹jɨ́e²³ jáun² bíh¹ tsú² chi³cuú² hi³ cuá¹tsanh³² Jesús, hi³ tá¹la³ ná¹jɨ́e²³ tsú² jáun² né³, ca³jnia³ gon³ tsá²ñuh² quih³² hmɨh³² tiáu² ñí¹ tionh¹ tsú² jáun². 11 Jáun² tsá² hí³ né³ ca³juáh³ la³ lá²:
―Hnoh² tsá² hɨ́n¹³ náh² tɨ³ Galilea, ¿he³ láɨh³² ná¹jɨ́eh³² náh² chi³cuú²? Chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ jáuh³ siáh³ Jesús la³jmɨ́¹ ngah²¹ ó³² hñu³mɨ³cuú² jmɨ́¹ cuá¹han³ tsú² ja¹ ñí¹ tionh¹ hnoh² lá².
Quianh²³ tsú² Matías hi³ cán³ tá¹³ hla¹ Judas
12 Jmɨ́¹jáun² ca³son² tsá² hí³ tsɨ³ máh³ téh²³ tsú² Olivos, hi³ ja³tanh²¹ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén, juɨ³² jáun² tí³ [cun³ tun³ mei²¹ lɨ́² tɨ³ la³ uóunh³,] la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ liei²¹ quioh²¹ tsá² *judíos hi³ lɨ́¹³ ngɨ́³² tsú² *jmáɨ¹ nio² tie³. 13 Jmɨ́¹ ca³cha³tánh¹ tsú² jáun² já¹ juú² né³, ca³uú³ ñí¹ má²tenh³ tsɨn¹ hñú³ ñí¹ jmɨ́¹ má²hu²¹ cuo². Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ tionh¹ tsú²: Pé¹, Juan², Jacobo, Tre²¹, Pí²liéi¹, Tú¹ma²¹, Bartolomé, Má²téh³, Jacobo jon² Alfeo, Sí¹mu²¹ tsá² ca³lɨ³ quionh³ tsá² cu³ nió³ *Cananista, jɨ³ Judas jon² Jacobo nɨ́² siáh³. 14 Jɨ³lɨn² tsá² hí³ jmɨ́¹ ngɨh³² la³jɨ́³² jmáɨ¹ hi³ liéinh³² Dió³² quionh³ tsá¹ dá¹jon²¹ Jesús, quionh³ Má²réi³ mí¹ziú¹³ Jesús, jɨ³ tsá²mɨ³ siánh³ siáh³.
15 Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ tín³ tsá² reh² hí³ cun³ hña³láun³ tsɨ²¹ quiún³ tsáu². Hi³ jáun² jmáɨ¹ jáun² ca³náu² Pé¹ ja¹ tsá² reh² dí² hí³, hi³ jáun² ca³juáh³:
16 ―Hnoh² reh², qui³ cun³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ lɨ³tí³ bíh¹ jáɨ¹³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² má²jun³ né³² cun³quionh³ hla¹ re²¹ Dá²vi²¹ hi³ ca³tɨn¹ hla¹ Judas, tsá² ca³can³ hí³ ñí¹ juɨ³² quionh³ tsá² ca³ma³tson¹³ hí³ Jesús. 17 Judas hí³ jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² quiúnh¹ dí², hi³ jmɨ́¹ jmu² ta²¹ la³ jmu³² jnoh¹ lá² ta³né³². 18 (Cun³quionh³ hmah²¹ hi³ ca³héi³ jáun² Judas ca³tɨ²¹ ta²¹ hlah³ hi³ ca³jmú³ jáun² ca³lɨ³ hlah²¹ hué³² ñí¹ jun¹ [hi³ hí¹hu²¹ zié³ láɨ¹]; tsá² hí³ dá² ca³tánh³ tɨ³ rá¹hin³ bíh¹, jmɨ́¹jáun² ca³niá³ héin¹ hi³ ca³hué² má¹hmáɨ¹³. 19 Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tsá² juú² Jerusalén hi³ lɨ³ la³ jáun², jmɨ́¹jáun² ca³teh³ tsú² hué³² jáun² Acéldama, la³ cun³ niéih³ Jú¹jma² “Hué³² Jmɨ²”.) 20 Quí¹ ñí¹ Sí² Salmos rá¹juáh³ la³ lá²:
Nɨ́² lɨ́¹ cuɨ́¹ zeh¹ hñú¹³,
ha³ lɨ́² hin² cuɨ́¹ lɨ³ zian² tsá² cuá³² ñí¹ jáun².
Ñí¹ jáun² rá¹juáh³ siáh³:
Tsá² siánh³ bíh¹ hí³ ta²¹ hi³ jmɨ́¹ jmu² tsú².
21 ”Né³² né³, zian² tsá² quiúnh¹ jnoh¹, tsá² má²ca³ñi³táunh¹ quiúnh¹ jnoh¹ ca³la³ jɨ́³² jmáɨ¹ hi³ ca³ngɨ́³ Jesús quiúnh¹ jnoh¹, 22 la³ cun³ jmɨ́¹ ca³zion³ jáun² hla¹ Juan² jmáɨ² Jesús hi³ ca³la³ tɨ³ jmáɨ¹ hi³ ngah³ tsú² hñu³mɨ³cuú². Hniah³ bíh¹ jan² tsá² hí³ hi³ tsa³náu² jáɨ¹³ quiúnh¹ jnoh¹ hi³ tson² bíh¹ ca³jenh¹³ Jesús.
23 Hi³ jáun² ca³chan³ tsú² gon³ tsáu², jan² tsá² hí³ lɨ́³ hnɨ³² hi³ jmáɨ², jmáɨ² tsú² Sé³², Barsabás, hi³ Justo siáh³, jɨ³ jan² tsá² jmáɨ² Matías nɨ́² siáh³. 24 Hi³ jáun² ca³liéinh³² tsú² Tɨ³² Juo¹³ la³ lá²:
―Hnú², Tɨ³² Juo¹³ jnoh¹, [Tsá² ñíh³ nú² hñu³mɨ³cuú²,] Tsá² cuɨn² nú² he³ lánh³ rón³² lɨ́³ hñu³ tsɨ́³ tsáu², hɨ́e¹ tiá³ jnoh¹ hin² tsánh² tsá² gon³ lá² má²ca³quianh²¹ hnú² 25 hi³ lɨ́n¹³ tɨ³² tsá² quian³² jëh² hnú², quí¹ ca³tón³² bíh¹ Judas ta²¹ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³jmú³ tso³, hi³ jáun² ñí¹ ca³tɨn¹ bíh¹ tsú² ngau³.
26 Jmɨ́¹jáun² né³ ca³chí² tsú² jáɨ¹³, jáun² Matías bíh¹ tɨn³; hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³ngɨ́³ tsá² hí³ hi³ lɨ́n³ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² quionh³ tsá² quia³jan² hí³.