Sí² Hi³ Ca³zen³ Po¹ Ñí¹con² Tsá² Colosenses
1
Po¹ jmu² sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Colosas
Jná¹³ la³² Po¹, tsá² lɨ́n³ ná¹ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Jesucristo la³ cun³ hi³ hnió³ hnga² Dió³², quiúnh¹ jná¹³ reh² dí² Timoteo, hi³ jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² má²lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Dió³², tsá² zian² náh² já¹ juú² Colosas nɨ́², tsá² nio² cáun² honh² náh² ñí¹con² Cristo. Dió³² Jméi² dí² cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh², hi³ cuɨ́¹ jmu¹ siáh³ hi³ hnoh² zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².
Po¹ liéinh³² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³²
La³jɨ́³² jmáɨ¹ bíh¹ cue²³ jnoh¹ tiá¹hmah¹ Dió³² Jméi² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², nɨ́¹ má¹ca³lienh¹ jnoh¹ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh²; quí¹ má²ca³lɨ³ né¹ jnoh¹ ha³ lánh³ rón³² má²nio² cáun² honh² hnoh² ñí¹con² Cristo Jesús, jɨ³ hi³ jlánh¹ hno³ náh² siáh³ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³². Né¹ jnoh¹ hi³ má²ná¹jmuh³² náh² la³ jáun² quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³héih³ náh² honh² la³ cun³ hi³ ná¹hmá¹ jáun² quián¹³ náh² hñu³mɨ³cuú²; hi³ ca³ta³ná¹hu²¹ honh² náh² hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³niéih² náh² jáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ jú¹ tson², la³ cun³ jú¹ chú³² ca³tɨ²¹ hi³ liáun³ tsú². Jáɨ¹³ hi³ ca³niéih² hnoh² jáun² má²chí¹cuóun², hi³ má²jmu² siáh³ ta²¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu² la³ tá¹ cáun² hngá¹máh³ la³jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ñí¹con² hnoh² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³niéih² náh² hi³ ha³ cónh³ tí³ mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² náh², hi³ ca³ngɨ¹³ náh² re² hi³ tson² bíh¹ hi³ jáun². Jáɨ¹³ nɨ́² dá² ca³ma³ta² hnoh² reh² dí² Epafras tsá² hno³ lɨ́n³² dí², tsá² má²cá³jmú³ hí³ tá¹³ Dió³² quiúnh¹ jnoh¹, tsá² jlánh¹ re² má²tí³² hí³ jë¹, hi³ lɨ́n³ quian²¹ Cristo ñí¹con² hnoh². Hí³ bíh¹ má²cuá²caun² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² ñí¹con² jnoh¹, hi³ hnoh² ná¹hnáu³ náh² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹.
Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ né¹ jnoh¹ la³ nɨ́² né³, cun³ tiá² má²ca³chá¹³ bíh¹ jnoh¹ tɨ³ có³² hi³ lienh¹ jnoh¹ Dió³² quián¹³ hnoh². Hi³ hiú² mɨ³² jnoh¹ ñí¹con² Dió³² hi³ jmu³ tsú² hi³ lɨ³ cuɨn² hnoh² tán¹ hián² cu³tí³ la³ cun³ hi³ hnió³ tsú², cun³quionh³ hi³ jmu³ Jmɨ́²chí³ joh¹ tsú² hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ honh² náh², jɨ³ hi³ há¹ ngɨ¹³ náh² siáh³ nɨ́¹juáh³ ha³ lánh³ rón³² lɨ́³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú². 10 Hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ ñí¹táunh¹ náh² la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ hi³ ñi³táunh¹ tsá² joh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ tiú²nio² lɨ́¹³ jmúh¹³ náh² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú². Hi³ cun³quionh³ hi³ zian² náh² la³ jáun² né³, lɨ́¹³ jmúh¹³ náh² hliáun³ ta²¹ chu²¹, jɨ³ hi³ lɨ́¹³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ re² tsá²lɨ³ cuóun³² náh² siáh³ Dió³². 11 Mɨ³² jnoh¹ siáh³ ñí¹con² Dió³² hi³ jmu³ tsú² hi³ lɨ³ pin³ honh² hnoh² cun³quionh³ pí³ hi³ cáu² hi³ jueh³² quioh²¹ tsú², hi³ jáun² ca³la³ hi³ juenh² lɨ́n³² honh² hnoh² lɨ́¹³ tion¹³ náh² honh² ja¹ la³jɨ́³² hi³ quiunh²¹ náh², hi³ ca³la³ hi³ lɨ³ tsɨnh¹ lɨ́n²¹ náh² siáh³. 12 Hi³ jáun² cuéh³ náh² tiá¹hmah¹ Jméi² dí², quí¹hliá² má²ca³chau³ dí² tsú² hua³jan²¹ hi³ tsá¹héi¹³ dí² la³ cun³ hi³ tsóh³ tsú² jáun² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² tionh² ñí¹ tie³ joh¹, la³ cun³ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³². 13 Quí¹ Dió³² má²ca³liáu³² dí² ñí¹con² pí³ quioh²¹ ñí¹ já¹niéi², hi³ jáun² ca³chau³ dí² tsú² jo³cuo² Jon², Tsá² hnio³ tsú² hí³ lɨ́n³². 14 Cun³quionh³ Jon² bíh¹ tsú² má²ca³liáu³², hi³ ca³hin³ tsú² siáh³ tso³ quiú¹³ dí².
Cun³ñí¹ hi³ jun³ Cristo bíh¹ ca³niau³ tie³ quiú¹³ dí² quiúnh¹ Dió³²
15 Né³² né³, cun³quionh³ Cristo hí³ bíh¹ má²néh³² dí² cun³ tán¹ cun³ hián² Dió³² Tsá² tiá² jniá³. Hí³ bíh¹ lɨ́n³ Tsá² jan² tán¹ Jon² Dió³², Tsá² la³ñí¹ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³². 16 Cun³quionh³ hí³ bíh¹ ca³jmú³ Dió³² la³jɨ́³² hi³ zia³² hñu³mɨ³cuú² jɨ³ ñí¹ hué²¹ lá² siáh³, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ jniá³ jɨ³ hi³ tiá² jniá³ nɨ́² siáh³, la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsá²cuú² tsá²chín³, uá¹ hi³ tsá² ná¹ho² ta²¹ uá¹ hi³ tsá² jmu² héih³², uá¹ hi³ tsá² cú² tsá² juenh² nɨ́² siáh³. Cun³quionh³ hí³ bíh¹ dí² ca³jmú³ Dió³² la³jɨ́³² hi³ nɨ́², hi³ la³jɨ́³² bíh¹ lɨ³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hí³ dí². 17 Quí¹ cun³ jmɨ́¹ má²zian² bíh¹ Cristo la³ cun³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³², hi³ cun³quionh³ hí³ bíh¹ siáh³ ca³ta³no¹ jɨ³lɨ³² la³ cun³ ñí¹ ca³tɨ²¹. 18 Cristo hí³ bíh¹ lɨ́n³ siáh³ mɨ³ chí¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³², tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ cuá² ta³ tsú². Hí³ bíh¹ lɨ́n³ mí¹zioh²¹ quioh²¹ tsá² má²ná¹lɨ́n³ cuáh³², hi³ lɨ́n³ tsú² siáh³ Tsá² la³ñí¹ hi³ lɨn³ tsá² hmaɨ²¹ jmɨ́¹ ca³jenh¹³ ja¹ hla¹; cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ tsú² Tsá² la³ñí¹ ñí¹ ca³la³ jɨ́³². 19 Quí¹ Dió³² ca³lɨ³hnió³ hi³ Jon² dí² dí¹quian³² ca³la³ jɨ́³² la³ cun³ hi³ lɨ́n³ dí² jáun² hnga². 20 Ja³bí¹ ca³lɨ³hnió³ Dió³² hi³ cun³quionh³ Cristo chá³² tie³ ja¹ quioh²¹ quionh³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³², hi³ ca³jmú³ dí² jáun², jáun² lɨ́¹³ hen³ dí² siáh³ re² tɨn² la³jɨ́³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², jɨ³ hi³ zia³² hñu³mɨ³cuú² nɨ́² siáh³. Ca³jmú³ tsú² hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ cun³quionh³ jmɨ́²hán¹ Cristo hi³ ca³táɨn² jáun² tsoh² crei²¹ jmɨ́¹ jun¹ tsú².
21 Hi³ jáun² uá¹jinh¹ jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ jɨ́e³² hnoh² Dió³² la³juah²¹ dúh¹ tsá² siánh³, jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ tɨ́² hon² náh² Dió³² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ jmɨ́¹ jmuh³² náh² jáun², 22 tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, Dió³² má²ca³chá³ tie³ ja¹ quián¹³ náh² quiúnh¹ tsú², cun³quionh³ hi³ jun³ jáun² Cristo jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ dí¹ngú³ tsú² jáun² la³ jnoh¹. Cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ tsú² la³ jáun² né³, lɨ́¹³ jmu³ tsú² hi³ chá¹tánh¹ náh² ñí¹con² dí² hnga², hi³ ná¹chan¹ náh² ñí¹con² tsú², hi³ ná¹jɨn² náh² siáh³, jɨ³ hi³ hí¹ cáun² tso³ tiá² zia³² quián¹³ náh². 23 Tɨ³la³ hniáuh³² hi³ la³ má²nio² nɨ́² bíh¹ cáun² honh² náh² má¹ná¹, la³jmɨ́¹ dí¹chi²¹ tiá³ cáun² hñú³ ñí¹ hiah³² quioh²¹. Ha³ tiá² hniáuh³² yáh³ tianh¹³ náh² tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ hi³ ca³héih³ náh² jáun² honh² jmɨ́¹ ca³niéih² náh² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³². Jú¹ chú³² nɨ́² bíh¹ jaun³² má²ca³nga³ tsú² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ jná¹³ né³, Po¹, lɨ́n³ ná¹ siáh³ jan² quian²¹ ñí¹con² jáɨ¹³ nɨ́².
Po¹ nio² jo³cuo² hi³ ma³cón³² tsá² lɨ́n³ cuáh³²
(Efesios 3:1-11)
24 Jáun² né³, ta³né³² lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ cun³ñí¹ hi³hliá² ma³tso¹ ná¹ tsɨn³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh². Cun³quionh³ hi³ ma³tso¹ jná¹³ jáun² tsɨn³² má²ma³hián¹³ jná¹³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ ma³tso² Cristo tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² cuáh³², tsá² lɨ́n³ hí³ la³juah²¹ dúh¹ zeih²¹ cuo² zeih²¹ ta³ tsú². 25 Hi³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ jná¹³ jan² tsá² má²cón³² tsá² lɨ́n³ cuáh³², cun³ñí¹ hi³ má²ca³hiáu³² jná¹³ Dió³² ca³tɨ²¹ cáun² hi³ chú³² quián¹³ hnoh², hi³ cué¹³ jná¹³ hnoh² tán¹ hián² jáɨ¹³ quioh²¹ tsú², 26 la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun² la³ cun³ cá²jmáɨ¹ lɨ́n²¹. Hliáun³ nió³ lɨ́n³² bíh¹ tsáu² má²ca³há² ca³nga² tá¹la³ jáun², tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, Dió³² má²ca³jñéih³ jáɨ¹³ jáun², hi³ hnió³ dí² lɨ³ cuoh² tsá² joh¹. 27 Ñí¹con² tsá² hí³ joh¹ bíh¹ Dió³² má²ca³lɨ³hnió³ hɨ́e³² jú¹ tson² hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun², cáun² jáɨ¹³ quien² lɨ́n³² ñí¹con² *tsá²cá²jo²¹, hi³ lɨ́¹³ jmu³ ta²¹ ñí¹con² tsú². Jáɨ¹³ jáun² né³ má²tson² hi³ zian² Cristo hñu³ honh² hnoh², uá¹ hi³ tsá²cá²jo²¹, uá¹ hi³ tsá² *judíos. Hi³ cun³ñí¹ hi³ zian² hí³ dí² hñu³ honh² hnoh² né³, hi³ jáun² má²ná¹hen² honh² náh² hi³ lɨ́n¹³ náh² rón³² la³ cun³ qui³ lɨ́n³ hnga² Dió³².
28 Hi³ jáun² jnoh¹ hléh¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu². Hi³ hɨe²³ jnoh¹ tsáu² jɨ³ hi³ hlɨ́¹ lienh¹ jnoh¹ tsú² jɨ³lɨn² cun³quionh³ jú¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ má¹jnia¹³ jnoh¹ la³jɨ́n³² tsáu² ñí¹con² Dió³² hi³ ná¹lɨ́n³ tsú² tsá² má²hún¹ tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ Cristo. 29 Jáun² cun³ñí¹ hi³ nɨ́² bíh¹ jmu² jná¹³ ta²¹ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨn³² cun³quionh³ pí³ hi³ cáu² hi³ jueh³² hi³ cue³² hnga² Cristo ñí¹con² jná¹³.