2
Má²ca³liáun³ dí² cun³ñí¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ Dió³²
Tɨ³la³ hnoh² né³, jmɨ́¹ ná¹jún¹ bí¹ náh² jmɨ́¹tin² cun³ñí¹ hi³ tiá² ca³ma³tih²¹ náh² héih³² quioh²¹ Dió³², hi³ jmɨ́¹ ná¹ren² náh² tso³, hi³ jmɨ́¹ ná¹quiánh¹ náh² nóh³² quioh²¹ hngá¹máh³ lá², hi³ jmɨ́¹ ná¹jmuh³² náh² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ juo¹³ tsá²cuú² tsá²chín³, tsá² cha³² hí³ tiá³ tsɨ́³ tsá² tiá² má²tí³² ñí¹con² Dió³². Quí¹ cun³ la³jáɨ³² bíh¹ jnoh¹ jmɨ́¹ ziáun² dí² uá²jaɨ³² la³ nɨ́² jmɨ́¹tin², hi³ jmɨ́¹ ná¹jmu³² dí² la³ cun³ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ dí² hmóu³², hi³ ná¹má²ti²¹ dí² la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ dí¹quian¹ cuá² ta³ dí², jɨ³ la³ cun³ hi³ láɨ²³ hmóu³² dí² nɨ́² siáh³. Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ ca³ta¹ dí² uá²jaɨ³² hi³ má¹tso¹ tsɨ³² cá²re² quiúnh¹ tsá² ñí¹ hná¹ nɨ́² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ma³tson¹³ Dió³² tsáu². Tɨ³la³ Dió³², Tsá² jlánh¹ juenh² lɨ́n³² tsɨ́³ ca³ma³hniau³ lɨ́n³² dí², hi³ jáun² uá¹jinh¹ tá¹la³ jmɨ́¹ ná¹jún¹ jáun² máh³ dí² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ dí², cáun² ca³jmú³ bíh¹ tsú² hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² hi³ hmaɨ²¹ la³jmɨ́¹ ca³jenh¹³ jáun² Cristo; quí¹ cun³ñí¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ bíh¹ Dió³² má²ná¹liáun¹ hnoh² ta³né³². Hi³ la³jmɨ́¹ ca³jmú³ tsú² hi³ ca³jenh¹³ jáun² Cristo, ca³jmú³ tsú² hi³ ziáun² dí² cáun² hi³ hmaɨ²¹, la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ tsá¹ma³ziáun¹³ dí² nɨ́¹ má¹ta³tauh¹ dí² jáun² hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ dí² quiúnh¹ tsú². La³ nɨ́² ca³jmú³ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hnió³ ma³jnia³² jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³² hi³ hniau³ dí² lɨ́n³², hi³ hú¹tá¹ ja³² lɨ́n³² siáh³ mií³ tsɨ́³ ñí¹con² dí² cun³quionh³ Cristo Jesús. Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ lɨ́¹ ja³² jáun² mií³ tsɨ́³ Dió³² bíh¹, hi³ jáun² má²ca³liáun³ hnoh², cun³ñí¹ hi³ má²ca³cháh¹ náh² cáun² honh². Hi³ nɨ́² dá², jun³juáh¹³ hi³ zia³² cáun² hi³ má²ca³jmuh³ hmóu³² yáh³ náh², quí¹ hi³ nɨ́² dá² cáun² hi³ lɨ́¹ ca³cué³ Dió³² bíh¹ náh². Hi³ jáun² né³, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ jmu³ tonh², quí¹ jun³juáh¹³ hi³hliá² zia³² cáun² hi³ jmu² tsáu² yáh³ nɨ³². 10 Quí¹ Dió³² bíh¹ ca³jmú³ dí²; hi³ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ dí² jáun² quiúnh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo né³, hi³ jáun² ca³ma³jniau² dí² tsú² siáh³ hi³ má²lɨ́¹³ ná¹láɨ³ dí² tsá² jmu² ta²¹ chu²¹, la³ cun³ ta²¹ hi³ má²ca³chá³ jáun² Dió³² jo³cuo² dí² jmɨ́¹tin² hi³ ca³ta¹ dí² jmú¹³.
Cun³quionh³ Cristo bíh¹ má²nio² tie³
11 Hi³ jáun² né³, cháu¹ náh² honh² he³ lánh³ rón³² jmɨ́¹ lɨ́n³ náh² jmɨ́¹tin². Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ ná¹lɨ́n³ náh² *tsá²cá²jo²¹, tsá² jmɨ́¹ jmáɨ² náh² “tsá² lín¹ tsá² tiá² *já²tú¹ chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian²”. La³ nɨ́² bíh¹ ná¹juáh²³ tsá² qui³ ná¹quian³² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² Dió³² hó¹ñí¹, tsá² ná¹téh²³ hí³ hmóu³² “tsá² má²já²tú¹ chí² láu² quioh²¹”; uá¹jinh¹ hi³ lɨ́³ jmáh³la³ tɨ³ coh³ bíh¹ jaun³². 12 Jmáɨ¹ jáun² tiá² jmɨ́¹ quiúnh¹ yáh³ hnoh² Cristo, hi³ jmɨ́¹ tionh² náh² ma³ quin³² quiúnh¹ tsá² *Israel, hi³ sa³jun³ jmɨ́¹ cuɨn² náh² siáh³ nió³² jɨ³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² jmɨ́¹tin² quionh³ tsá² hí³. Jmɨ́¹ zian² náh² hngá¹máh³ lá² hi³ hí¹ cáun² tiá² hi³ jmɨ́¹ ná¹janh³² náh², hi³ sa³jun³ jmɨ́¹ cuóun²¹ náh² siáh³ Dió³². 13 Hi³ jáun² né³, uá¹jinh¹ jmɨ́¹ tionh² náh² ñí¹ uóunh³ jmɨ́¹tin², tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹ má²ca³ta³tonh¹ náh² má²janh² cun³quionh³ jmɨ² hi³ ca³táɨn² jáun² quioh²¹ Cristo, hi³ má²ná¹lɨ́n³ hnoh² tsá² má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 14 Quí¹ Cristo bíh¹ Tsá² cha³² tie³ ja¹ quiú¹³ dí². Hí³ bíh¹ ca³jmú³ hi³ tsá² *judíos quionh³ tsá²cá²jo²¹ má²ná¹lɨ́n³ tsá² cu³ nió³; quí¹ hí³ bíh¹ ca³tsunh³ hná¹ hiah³² hi³ jmɨ́¹ dí¹jnáɨ²³ jáun² ja¹ quioh²¹ tsá²cá²jo²¹ quionh³ tsá² judíos, hi³ jmɨ́¹ jmu² hi³ tionh² tsú² ma³ quin³², la³ cun³ liei²¹ hi³ jmɨ́¹ jmu² jáun² hi³ ná¹hniei²¹ tsú² tsá²ján² tsá²ján². 15 Cun³quionh³ hi³ ca³jun³ jáun² bíh¹ tsú² ca³ma³táuh³² liei²¹ hi³ jmɨ́¹ quian³² jáun² la³jɨ́³² héih³² he³ lánh³ rón³² hniáuh³² jmu³ tsú², hi³ ca³jmú³ tsú² hi³ tá¹ tun³ nió³ tsáu² má²lɨ́n³ cu³ nió³ hmaɨ²¹ cun³ñí¹ hi³ jɨ³lɨn² tsá² hí³ má²cá²cunh³ quionh³ tsú² hnga². La³ jáun² bíh¹ ca³jmú³ tsú² hi³ niau²¹ tie³. 16 La³ nɨ́² bíh¹ lɨ³, hi³ cun³quionh³ hi³ ca³jun³ tsoh² crei²¹ bíh¹ Cristo ca³ma³táuh³² hniéi² hi³ jmɨ́¹ zia³² ja¹ quioh²¹ tá¹ tun³ nió³ tsáu², hi³ ca³jmú³ dí² hi³ tá¹ tun³ nió³ jáun² ná¹lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu², hi³ ca³jmú³ tsú² siáh³ hi³ niau²¹ tie³ ja¹ quioh²¹ tsú² quionh³ Dió³².
17 Quí¹ Cristo dá² cuan³ hi³ cua³can³² jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³², la³ cun³ ñí¹con² hnoh² tsá² jmɨ́¹ tionh¹ náh² ñí¹ uóunh³ jɨ³ ñí¹con² tsá² judíos tsá² jmɨ́¹ tionh² hí³ má²janh² nɨ́² siáh³. 18 Hi³ jáun² cun³quionh³ jan² tán¹ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² bíh¹, lɨ́¹³ tsá¹janh¹³ dí² la³jáɨ³² ñí¹con² Jméi² dí², cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo, cuɨ́¹ tsá² judíos, cuɨ́¹ tsá²cá²jo²¹. 19 Jáun² né³, hnoh² tiú²uú² lɨ́n³ yáh³ náh² tsá²cá²jo²¹, tsá² cu³ nió³ siáh³, tɨ³la³ hnoh² dá² má²lɨ́n³ náh² tsá² cu³ nió³ bíh¹ quiúnh¹ náh² ca³la³ jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³². Hnoh² bíh¹ má²ná¹lɨ́n³ náh² tsá² hñú¹³ Dió³². 20 Ja³bí¹ hnoh² siáh³ uá²jaɨ³² má²ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hñú³, hi³ dí¹chi²¹ ñí¹ jmɨ́h¹ hiah³² hi³ ca³quiú² jáun² jɨ³lɨn² *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² jɨ³ la³jɨ́n³² *tɨ³² jë¹ Dió³² nɨ́² siáh³, cáun² hñú³ hi³ quian³² cá² máɨ³ quɨ́n¹ chu²¹ lɨ́n²¹ hi³ hu²¹ cuoh¹ hiah³² jáun², la³ cun³ Cristo Jesús yáh³. 21 Cun³quionh³ hí³ bíh¹ chí¹zau³² tá¹ cáun² hñú³, hi³ la³jɨ́³² quɨ́n¹ quioh²¹ né³ ná¹juɨn¹ re² lɨ́n³² ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́³ cáun² cuáh³² hi³ ná¹chan¹ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí². 22 La³ nɨ́² bíh¹ siáh³ hnoh² uá²jaɨ³², cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Cristo, ja³bí¹ la³ jáun² má²tionh² náh² siáh³ ja¹ quioh²¹ tsá² reh² ñí¹ hná¹ nɨ́², ca³la³ ñí¹ lɨ²¹ hi³ la³jɨ́n³² tsá² má²ca³chá³ cáun² tsɨ́³ lɨ́¹³ lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ cáun² hñú³, hi³ jáun² ñí¹ jáun² lɨ́¹³ cuá³ Dió³² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹.