2
Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Éfeso
”Né³² né³, zen² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Éfeso, hi³ zéih³ tsú² la³ lá²:
“Tsá² zianh³² hí³ quiau³ chí¹jmaɨ²¹ tɨ³ cuá² chu²¹, Tsá² ngɨ³² hí³ ja¹ quioh²¹ tá¹ quiau³ tse³ míh¹ hún¹ sɨ́² hi³ lɨ́³ jáun² cú¹mí¹niau²¹ juáh³ la³ lá²: Má²cuo² bíh¹ jná¹³ re² he³ lánh³ lɨ́³ táh³ hnoh², ño¹ bíh¹ jná¹³ hi³ hnoh² jmuh³² náh² ta²¹ la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², jɨ³ he³ lánh³ rón³² tion²³ náh² siáh³ honh² nɨ́²; ja³bí¹ ño¹ jná¹³ hi³ cun³ tiá² jéin²³ bíh¹ hnoh² tsá² hláɨh¹, hi³ ño¹ jná¹³ siáh³ hi³ re² lɨ́n³² bíh¹ cá² lan²³ hnoh² tsá² lɨ́¹ ná¹juáh²³ hi³ lɨ́n³ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², jáun² hnoh² má²ca³lɨ³ ñíh¹ hi³ tsá² tɨ́¹ jáɨn² bíh¹ hí³. Ná¹tion²³ bíh¹ hnoh² honh² ja¹ la³jɨ́³² uu³mí²tsɨ³² hi³ ma³tsoh¹ náh² honh² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, tiá² má²cá²huon³ yáh³ hnoh². Tɨ³la³ zia³² bíh¹ cáun² hi³ hlah³ quián¹³ hnoh²: Hi³ tiú²uú² hnau³ yáh³ hnoh² jná¹³ la³ cun³ jmɨ́¹ hnau³ hnoh² jáun² jmɨ́¹tin². Jáun² né³, cháu¹ náh² honh² ha³ lánh³ jmɨ́¹ má²zian² náh² ñí¹con² jná¹³ jmɨ́¹tin², hi³ cuɨ́¹ cha³conh² siáh³ honh² náh² ha³ lánh³ má²zian² náh² nɨ́² ta³né³²; jmu³ siáh³ la³ cun³ ta²¹ hi³ ca³jmuh³ náh² jáun² la³ jmɨ́¹ ñí¹, quí¹ nɨ́¹juáh³ tiá² jmúh¹³ náh² la³ nɨ́², jáun² jáunh¹³ jná¹³ hi³ já¹quin³² ná¹ tse³ míh¹ hún¹ sɨ́² nɨ́² ñí¹con² hnoh² nɨ́¹juáh³ tiá² la³ tsa³conh² yáh³ honh² náh². Tson² bíh¹ jmuh³² hnoh² re² hi³ tiá² jen²³ náh² la³ cun³ hi³ jmu² tsá² cu³ nió³ haɨn²¹ tɨ³ con² Cú²la²¹, quí¹ ja³bí¹ jná¹³ siáh³ tiá² tɨ³² yáh³ tsɨn³² ná¹ tsá² hí³”.
”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹! Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, tsá² hí³ bíh¹ cue¹ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ cuh³ máɨ³ hi³ haɨ²¹ hmá² jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² hi³ chi²¹ chu³ jo² hué¹³ Dió³² ñí¹ tianh³² tsú² tie³.
Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Esmirna
”Né³² né³, zen² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Esmirna, hi³ zéih³ la³ lá²:
“Tsá² lɨ́n³ hí³ la³ñí¹ hi³ ca³la³ tɨ³ ñí¹ ca³táuh³, Tsá² ca³jun³ hi³ jáun² ca³jenh¹³ siáh³, Tsá² hí³ juáh³ la³ lá²: Ño¹ bíh¹ jná¹³ re² he³ lánh³ rón³² ma³tsoh¹ náh² honh² jɨ³ hi³ má²tia³mii² náh² siáh³, tɨ³la³ uá¹ jáun² la³ jáun² né³, cun³ jáun² hánh³ bíh¹ hnoh². Ño¹ jná¹³ siáh³ lánh³ rón³² tú² hiáu³² hnoh² tsá² lɨ́¹ juáh³ hí³ hi³ lɨ́n³ *judíos, quí¹ tsá² hí³ dá² cáun² ná¹lɨ́n³ cu³ nió³ quioh²¹ *Satanás bíh¹. 10 Ha³ lɨ́² juenh³ náh² la³ cun³ hi³ má¹tsoh¹ náh² honh². Sá¹nɨ́² jɨe³, tia³juɨ³² lá² bíh¹ má²táuh³² tsá² hláɨnh¹ ma³ jan² hnoh² hñu³mí¹ñí², la³ cun³ hi³ ca³ lau³ tsú² hnoh². Quia³ jmáɨ¹ lɨ³ hniáuh³² má¹tsoh¹ hnoh² honh². Tɨ³la³ cuɨ́¹ tionh² náh² la³ má²tionh² jáun² ñí¹con² jná¹³, uá¹jinh¹ ca³la³ tɨ³ ñí¹ cá¹tsan³ náh², hi³ jáun² jná¹³ cué¹³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² náh² cun³ jmɨ́¹hi³nio² hi³ lɨ́³ jáun² la³juah²¹ dúh¹ cáun² *có²ron¹ná¹”.
11 ”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹! Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, ha³ tiá² hi³ quiunh²¹ yáh³ tsú² ca³tɨ²¹ hmú³² ñí¹ má²tenh³.
Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Pérgamo
12 ”Né³² né³, zen² uá²jaɨ³² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Pérgamo, hi³ zéih³ la³ lá²:
“Tsá² quian³² hí³ mí¹táɨ³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹ juáh³ la³ lá²: 13 Ño¹ jná¹³ re² ha³ jinh¹ tionh² hnoh², hnoh² dá² tionh² ñí¹ cuá¹quien² Satanás bíh¹; tɨ³la³ uá¹ jáun² la³ jáun² tionh² náh² ñí¹ jáun², cun³ jáun² la³ má²zian² jáun² bíh¹ hnoh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. Hí¹juáh³ tiá² ca³ma³zian¹³ yáh³ hnoh² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, uá¹jinh¹ jmáɨ¹ hi³ ca³jngɨh³ tsú² jáun² Antipas tsá² ca³náu² hí³ jáɨ¹³ la³ má²nau³² jáun² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, tsá² jun³ hí³ ñí¹ cuá³ nɨ́² Satanás. 14 Tɨ³la³ zia³² ca³lá² hi³ tiá² tɨ³² tsɨn³² jná¹³ hi³ jmuh³² hnoh², quí¹ cun³ñí¹ hi³ nɨ́² bí¹ tiáunh¹ ma³ jan² tsáu² ja¹ quián¹³ hnoh², tsá² tiá² hnió³ chá³² tɨ³ có³² la³ cun³ hi³ ca³ma³ta² hla¹ Balaam, tsá² ca³ma³tɨn² hla¹ Balac ha³ lánh³ rón³² ma³can² tsá² *Israel hi³ jmu³ tso³, hi³ cuh³ ngú³ quioh²¹ jáh³ má²lɨ́²jngɨh³ tsú² ta³ ñí¹ dió³² tsá² láɨn¹, jɨ³ hi³ lɨ́¹ jmu³ lɨ́¹ tsó²¹ nɨ́² siáh³. 15 Ja³bí¹ tiáunh¹ siáh³ ma³ jan² tsáu² ja¹ nɨ́² quián¹³ náh², tsá² taunh³² ta²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² cu³ nió³ haɨn²¹ tɨ³ con² Cú²la²¹. 16 Jáun² né³, za¹ náh² jmɨ́¹ honh² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², quí¹ lɨ́¹ zia³² lɨ́¹ jáunh¹³ ná¹ tia³juɨ³² hi³ já¹jmú³² ná¹ hniéi² quiúnh¹ tsá² hí³ cun³quionh³ mí¹táɨ³ hi³ cuá²ha² uen³² ná¹”.
17 ”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² lɨ́n³² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹! Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, tsá² hí³ bíh¹ cue¹ jná¹³ má³² hi³ jmáɨ² jáun² maná hi³ ná¹hmá¹ jáun², hi³ cuh³, cónh³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ pih²¹ tiáu². Ñí¹ quɨ́n¹ pih²¹ jáun² né³ tón³² cáun² hi³ jmáɨ² tsú², hi³ hmaɨ²¹; hi³ jmáɨ² tsú² jáun² né³, jɨ́³²la³ hnga² bíh¹ tsá² he³ hí³ lɨ³ cuoh² hi³ jáun².
Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Tiatira
18 ”Né³² né³, zen² uá²jaɨ³² jáɨ¹³ lá² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²tán² jná¹³, tsá² cuá¹tanh² hó¹ñí¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² já¹ juú² Tiatira, hi³ zéih³ la³ lá²:
“Jon² Dió³² Tsá² zɨ́n³ mɨ́¹ñí¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ zɨ́h¹ sɨ́², Tsá² lɨ́³ siáh³ ta³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ mí¹ñí² zɨ́n³ lɨ́n³², hí³ bíh¹ juáh³ la³ lá²: 19 Jná¹³ cuo² lánh³ rón³² lɨ́³ táh³ hnoh²: hi³ hnau³ náh² jná¹³, hi³ nio² cáun² tán¹ honh² náh², hi³ ma³con²¹ náh² siáh³ la³jɨ́n³² tsáu², jɨ³ hi³ tion²³ náh² siáh³ honh² la³jɨ́³²; hi³ ño¹ jná¹³ siáh³ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hliáun³ ta²¹ chu²¹ má²ná¹jmuh³² náh² tá¹ la³ lá², la³ cónh³ bíh¹ jmɨ́¹tin². 20 Tɨ³la³ zia³² bíh¹ cáun² hi³ tiá² tɨ³² tsɨn³² jná¹³ hi³ jmuh³² hnoh²: Quí¹ nɨ́² bíh¹ cuá³ tsá²mɨ³ Jezabel, tsá² lɨ́¹ juáh³ hí³ hi³ lɨ́n³ jan² *tɨ³² jë¹ Dió³², tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, sa³ má²can² bíh¹ tsú² tsáu² hi³ juáh³ dí² hi³ chu²¹ bíh¹ néh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ jmu³ tsú² hi³ juón¹ quionh³ tsá² hlá² tsá² nɨ́², jɨ³ hi³ cuh³ siáh³ ngú³ quioh²¹ jáh³ má²lɨ́²jngɨh³ tsú² ñí¹con² dió³² tsá² láɨn¹. 21 Ca³cue³ bíh¹ jná¹³ tsá²mɨ³ nɨ́² jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ tsa³conh² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ hi³ hlah³ hi³ hó³² jáun², tɨ³la³ tiá² ca³lɨ³hnió³ yáh³ tsú². 22 Jáun² né³, sá¹nɨ́² niéi² náh² jáɨ¹³ lá²: Jná¹³ jmu¹ hi³ quió³² tsú² hi³ rá¹má²tso² lɨ́n³² tsɨ́³ la³ má²quionh³ jɨ³ la³jɨ́n³² tsá²ñuh² tsá² ja³² tsɨ́³ hi³ jmu² tso³ quionh³ dí², nɨ́¹juáh³ tsá²ñuh² tsá² tiá² chá³² tɨ³ có³² tá¹³ tsá²mɨ³ hí³. 23 Má¹hiá¹ má¹tsán¹³ jná¹³ siáh³ tsá² má²ca³hín¹³ jë¹ tsú² cun³quionh³ hi³ chéi³ hi³ uóu³², hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹ lɨ³ ñi³² hi³ jná¹³ bíh¹ Tsá² cuo² ná¹ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsáu² jɨ³ hñu³ tsɨ́³ tsú² nɨ́² siáh³, hi³ jáun² jná¹³ bíh¹ má¹hmah²¹ ñí¹con² náh² la³ cun³ rón³² lɨ́³ ta²¹ hi³ jmuh³² náh². 24 Tɨ³la³ hnoh² tsá² Tiatira ñí¹ hná¹ nɨ́², tsá² tiá² táunh²³ náh² ta²¹ zión³² jáun², hi³ sa³jun³ ca³lɨ³ cuɨn² náh² siáh³ la³ cun³ hi³ juáh²³ jáun² tsá² hí³ jú¹ hún¹ quioh²¹ Satanás, ha³ tiú²uú² cué¹³ yáh³ jná¹³ cónh³í¹ cáun² liá¹ héi² ñí¹ hná¹ nɨ́² ñí¹con² hnoh². 25 Jɨ́³²la³ ti³ zianh³² náh² tiá³ juɨ³² hi³ má²quiánh¹ bí¹ náh² ca³la³ tɨ³ ñí¹ cuanh²¹ jná¹³. 26 Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹, jɨ³ hi³ jmu² siáh³ la³ má²jmu² jáun² la³ cun³ hi³ hnó³² jná¹³ ca³la³ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹, jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ cue¹ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ hau³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³. 27 La³jmɨ́¹ má²ca³cué³ jná¹³ jáun² Ñuh³² jáɨ¹³ hi³ ho² ná¹, la³ jáun² bíh¹ hau³ tsá² hí³ jáɨ¹³ hi³ ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ cuá¹ho² jáɨ¹³ cun³quionh³ cáun² hmá²hɨ́h¹ hi³ lɨ́³ mí¹ñí², hi³ jáun² juu³ tsunh³ tsú² tsáu² la³jmɨ́¹ juú² tsunh² tsú² cáun² hná¹ hia³² cuáh¹; 28 tsá² hí³ né³ cue¹ jná¹³ chí¹jmaɨ²¹ juenh¹³ hi³ ja³² tɨ³ ca³jniá³²”.
29 ”Nɨ́¹juáh³ tsá² chi²¹ cuá¹, ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² re² lɨ́n³² la³ cun³ hi³ juáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² la³ tán¹!