16
Mi Thiangtho Te Atu Hungetna
Tu in mithiangtho te atu na kaikhop uh taw kisai in, Galatia pawlpi te tung ah thu ka vaithak bangma in, note zong na vawt vun.
Keima kongpai ciang in kaikhop a kul ngawl tu in, nipi kalkhat sung a ni masabel ni in, Pathian in mi khatsim lawcinna a piak bang tek in, koi vun a, na khol vun.
Taciang kong thet ciang in, akuapo ahizong lai taw na cepte nate uh, na piakkhiat uh te Jerusalem ah puak tu in ka paisak tu hi.
Taciang keima zong ka pai kul tu ahile amate zong keima taw pai khawm thei tu hi.
Khualhaw tu Ngealna
Tu in Macedonia sang pai tu ka hikom in, Macedonia pan note kung ah hongpai tu khi hi.
Taciang note kung ah phalbi sung teng hong om tha tu khi hi, tabang in note in ka pai natu theampo ah nong tha thei tu uh hi.
Banghangziam cile tu in ka pailam in hong mu man ngawl lai tu khi hi; ahihang Topa in hong oai ahile note kung ah tawmvei sung taam tu in lametna ka nei hi.
Ahihang Ephesus ah Pentecost dong ka taam tu hi.
Banghangziam cile keima atu in kongkha lianpi sia vangletna taw ki hong hi, taciang hong langpan te zong tam mama om hi.
10 Tu in Timothy sia note kung ah hongpai ahile, launa om ngawl in note taw a om thei natu phatak in na en vun: banghangziam cile ama zong keima bang in Pathian naseam a hihi.
11 Tua ahikom ama sia kuama in zawngsak heak hen: ka kung ah hongpai thei natu in kuama heak ngawl in hong thaku tavun, banghangziam cile keima le suapui te in ama ka ngakla mama uh hi.
12 I suapui pa Apollos thu taw kisai in, suapui te taw note kung hongpai tu sia ka deisak mama hi: ahihang tu in hongpai nuam ngawl hi; ahihang hunpha a nga ciang hongpai kik tu hi.
A Khakbel Vaithakna
13 Note ki nging in ngak vun, upna sung ah khotak in ding vun, pasal bang in hangsan vun, thahattak in om vun.
14 Banghangziam cile itna taw seam vun.
15 Suapui te awng, Stephanas te innkuan na he uh hi, amate sia Achaia ah anpal te hi a, mithiangtho te na sepsak tu in ki pumpiak zo uh hi,
16 Kote taw Pathian naseam a, hong hu te theampo i ukna ni tavun, ci in kong thum hi.
17 Stephanas, Fortunatus le Achaicus te hong theng ahikom in ka angtang hi: banghangziam cile amate in na kisap nate hongpia zo hi.
18 Banghangziam cile amate in keima le note i thaa thathak hong dimsak hi: tua ahikom amate na sang vun.
A Khakbel Paupuina
19 Asia pawlpi te in hong paupui hi. Aquila le Pricilla te in amate inn a om pawlpi te taw Topa sung ah thupitak in hong paupui hi.
20 Suapui te theampo in zong hong paupui uh hi. Note khat le khat a thiangtho kinapna taw ki nukset vun.
21 Keima Paul in paupuina sia keima khut vateak taw ka at a hihi.
22 Mi khat po in Topa Jesus Christ a it bale, hamsiatna thuak tahen, Maranatha.
23 Topa Jesus Christ hesuakna sia note taw om tahen.
24 Christ Jesus sung ah a om note theampo tung ah ka itna om tahen. Amen.