4
Lungdamna Thupha Khuavak
Tua ahikom kote in hi Pathian nasep sia hesuakna ka nga uh bang in nei ka hi uhkom in, ka thinkiam bua uh hi;
Ahihang maizumhuai a kiphual nate zong ka vawksiat zo uh hi, thuman ngawl in ka nungta bua uh hi, taciang Pathian thu zong ngual theamna in ka zang bua uh hi; ahihang Pathian mai ah mi khatsim i sia le pha heakna sung ah, thuman ka kilangsak uh hi.
Ahihang ka lungdamna thupha uh sia phualseal in a omle, a mangthang te atu in ki phualseal hi:
Pathian lim le meal a hi Christ i lungdamna thupha a vanglian khuavak sia amate tung ah a tan thei ngawl natu in, hi leitung pathian in a um ngawl te thinsung mittawsak hi.
Banghangziam cile kote in koma thu ka hil bua uh hi, ahihang Topa Christ Jesus thu ka hil uh hi; taciang Jesus hang in kote sia note i naseam te ka hi uh hi.
Banghangziam cile khuazing sung pan khuavak tangsak tu in thu a pia Pathian in, Jesus Christ maitang ah Pathian minthanna heakna le khuavak pia tu in kote i thinsung ah tangsak zo hi.
Leibeal Sung Om Neisa
Ahihang a tuan in vangletna sia kote tung pan hi ngawl in, Pathian tung pan a hi zawk thei natu in, hi neisa sia leibeal te sung ah i nei hi.
Mun theampo pan in hong nawngkaisak napi, ka thin uh a ngim bua hi; ka lung uh a mang bua hi, ka lametna uh bo ngawl hi;
Vawtsiatna ka thuak uh hang, hong ki taisan ngawl hi; hong ki khiaksuk hang siatsua ka hi bua uh hi;
10 Ka pumpi uh Jesus nuntakna a kilang thei natu in, Topa Jesus thina sia ka pumpi uh ah ka pua tawntung uh hi.
11 Banghangziam cile a thi ka pumpi uh ah Jesus nuntakna a kilang thei natu in, ko a nungta te sia Jesus atu in thina sung ah tu le tu in ap na ka thuak uh hi.
12 Tua ahikom kote sung ah thina in naseam hi, ahihang note sung ah nuntakna in naseam hi.
13 Ka up hu in ka pau hi, ci in a ki atkholsa bang in, kote zong tua upna thaa ka nei uh hi; tua ahikom kote zong ka up uh hu in ka pau uh hi;
14 Topa Jesus a thokiksak pa in kote zong Jesus tungtawn in hong thokiksak tu a, note taw Ama kung ah hong koi tu hi, ci ka he uh hi.
15 Banghangziam cile na theampo sia note atu a hihi, tabang in a dimlet thuthiamna sia mi tampi te lungdamko na tungtawn in Pathian minthanna khang seseam tu hi.
Upna Taw Nungta
16 Tua thu hang in thinkiam ngawl khu hi; ka puasang pumpi uh a mangthang tazong, ka sungsang uh sia nikhat zawk nikhat ki puapha hi.
17 Banghangziam cile ka haksatna a zaang mama sia tawmvei atu hi a, tua in a ngit mama a tuanngen tawntung minthanna suaksak hi;
18 A kimu thei nate ka en bua uh hi, ahihang a ki mu thei ngawl nate ka en zaw uh hi: banghangziam cile a ki mu thei nate sia tawmvei atu a hihi; ahihang a ki mu thei ngawl nate sia tawntung atu a hihi.