10
Tha Ngalvan
Note mai ah ki niamkhiak napi, na om ngawl uh ciang in a hangsan keima Paul in, Christ i nunneam na le thinneam na tungtawn in kong thum hi:
Kote sia cilesa deina bang in ka nungta uh hi, ci in hong ngaisun te tung ah, ka ngaisut hangsanna bang in note kung ah kong thet ciang in hangsan ngawl tu khi hi, ci ki muanna taw kong thum hi.
Banghangziam cile cilesa taw nungta ka hi uh hang, cilesa deina zui in ngal do ngawl khu hi:
Banghangziam cile ngal kido na mun ah ka zak uh ngalvan te sia cilesa ngalvan hi ngawl hi, ahihang Pathian i vangletna tungtawn in kulpi te a cimsak thei ngalvan a hihi;
Tua ngalvan te in mihing te ngaisutna te ahizong, Pathian heakna langpan in ama le ama ki lapsang nate ahizong, a nuai ah khia siat a, ngaisutna theampo sia Christ thu zui tu in ki khumcip na sung ah paipui hi;
Note i thu nitna a khuangkhim ciang in, thu mang ngawl te theampo phu la tu in ka kinging zo uh hi.
Note sia a puatham bek en na hi uh ziam? Mi khatpo in ama le ama sia Christ i mihing ka hihi, ci in a ki muang le, hi thu ah ama le ama ki ngaisun kik in, ama sia Christ mihing a hibangma in, kote zong Christ i mihing te ka hi uh hi.
Banghangziam cile Topa in note hong siatsua ngawl in, hong khantosak natu in hongpiak, thuneina hang in ki suangtak ka hi uh hang, ka maizum ngawl hi:
Tabang in note ka lai thak te taw hong lauthawn bang in nong ngaisut tu uh ka dei bua hi.
10 Banghangziam cile amate in, a laithak sia ngit a, vang nei hi; ahihang a pumpi sia eite kung a om ciang in thaneam hi, taciang a kampau te zong mannung ngawl hi, ci uh hi.
11 Tabang mi khat in, ka om ngawl uh ciang in ka laithak te sung ah kammal te bangma in, ka om uh ciang zong laithak bangma in ka vawt tu uh hi, ci ngaisun tahen.
12 Amate le amate a ki pok thei te taw a ki simkhawm sung ah ka ki hel ngam bua uh hi, a hibale koma le koma ka ki te-ngat ngam bua uh hi; amate le amate a ki te-ngat uh hu in mipil hi ngawl hi.
13 Ahihang kote in a te na val in ka ki suangtak batu uh hi, ahihang Pathian in hongpiak te na bang in ka ki suangtak tu uh hi, tua te na sia note tung dong hong theng hi.
14 Banghangziam cile kote sia note kung hong theng ban ngawl napi, a te na val in ka ki suangtak bua uh hi: banghangziam cile Christ lungdamna thupha hil in note kung dong kong theng uh hi:
15 Ngualdang nasepna sung ah a te na val in ki suangtak ngawl khu hi; ahihang na upna a khan ciang in, note tungtawn in ka nasepna ngam sia nasiatak in a zai seseam tu lametna ka nei uh hi,
16 Taciang ngualdang te nasep nate ka khutsung ah hong thet hu in ki suangtak ngawl tu in, na omna uh ngal khat ngam dong lungdamna thupha ka hil tu uh hi.
17 Ahihang a kisuangtak peuma sia Topa sung ah ki suangtak tahen.
18 Banghangziam cile ama le ama a kipok peuma sia Topa in heakpui ngawl a, Ama a heakpui te bek in pok uh hi.