5
Ananias le Sapphira
Ahihang Ananias kici mi khat om a, a zi Sapphira taw a neisa uh zuak hi,
Taciang a zi i heakpui nataw a man pawlkhat khe uh a, pawlkhat hong paipui in, sawltak te peang ah koi hi.
Ahihang Peter in, Ananias awng, banghang in Tha Thiangtho theam tu in le lo man pawlkhat khe tu in Satan in na thinsung hong dimsak ziam?
Lo a om lai in, nangma a hi ngawl ziam? taciang na zuak zawkciang zong, nangma thu ma hi ngawl ziam? banghang in na thinsung ah hibang ngaisun ni ziam? mihing theam hi ngawl in, Pathian theam hi zaw ni hi, ci hi.
Taciang Ananias in hi kammal te a zak ciang puk in, thi hi: hithu te a za theampo tung ah launa lianpi hong theng hi.
Taciang tangval te ding in, tuam hi, taciang puasang ah zawng in, vui uh hi.
Nai thum bang kihal zawkciang in, bang thu piang ci zong he ngawl pi in a zi hong tum hi.
Taciang Peter in a kung ah, na lo uh hi za taw zuak nu ziam? hong son tan, ci dong hi. Taciang ama in, hi za ma hi, ci hi.
Tua zawkciang in Peter in ama kung ah, bangbang in Topa Thaa ze-et tu in thukim thei nu ziam? en in, na pasal vui te i peang sia kongkha bul ah om hi, taciang amate in puasang ah hong zawng tu uh hi, ci hi.
10 Tua zawkpo ciang in Peter peang ah puksuk in, thi hi: taciang tangval te hong tum uh a, a thisa in mu uh hi, taciang, puasang ah zawng uh a, a pasal kung ah vui uh hi.
11 Taciang pawlpi le hi thu a za theampo tung ah launa lianpi hong theng hi.
Nalamdang Tampi Vawt
12 Sawltakte i khut tungtawn in musakna le nalamdang tampi mite sung ah vawt uh a; thu um te theampo Solomon buk sung ah ki thukim tak in omtek uh hi.
13 Amate sia ngual in pok mama napi, a dang kuama in ki pawlpui ngawl hi.
14 Taciang thu um mi numei le pasal mihonpi sia Topa tung ah tam seseam ki belap hi.
15 Tua ahikom cina te sia lamdung ah hong paipui uh a, Peter in a kantan laitak in, a lim in pawlkhat te lia tu in lupna le luppha te taw sial uh hi.
16 Jerusalem kimkot khua tampi pan in mihonpi te zong hongpai uh a, cina te le doai te i zawthawk te zong hong paipui uh hi: taciang amate a vekpi in dam siat hi.
Sawltak te Vawtsiat Thuak
17 Tua zawkciang in thiampi sang le ama taw a om Sadducee te theampo thin-ukna taw dim in hong ding uh a,
18 Sawltak te man in, thong sung ah khia uh hi.
19 Ahihang Topa vantungmi in zan ciang in thonginn kongkha te hong a, pusua siat hi,
20 Taciang, pai vun a, ding in biakinn sung mipi te tung ah hi nuntakna thu theampo son tavun, ci hi.
21 Amate in hi thu a zak uh ciang in, zingtung in biakinn sung ah tum uh a, thuhil uh hi. Ahihang thiampi sang le a naseam te hongpai uh a, Sanhedrin te le Israel upa te theampo sam hi, taciang amate in ngual sawl in sawltak te paipuisak hi.
22 Ahihang palik te a thet ciang in, thong sung ah a mu ngawl uh ciang, heakkik in son uh a,
23 Thonginn sia phatak in a kikhak in mu khu hi, taciang thongcing te zong a puasang kongkha mai ah ding nginge hi: ahihang ka hon uh ciang in, a sung ah mihing khat zong ka mu bua uh hi, ci uh hi.
24 Hi thu te thiampi sang, biakinn lampui te le thiampi lian te in a zak uh ciang in, bang thu hithong ziam, ci in lungmang mama uh hi.
25 Tasia ciang in mi khat hongpai a, en vun, thong sung na khum mihing te biakinn sung ah ding in mite thuhil san uh hi, ci son hi.
26 Tua zawkciang in biakinn lampui le palik te pai uh a, amate sia zawthawk thu taw paipui ngawl hi: banghangziam cile mite in suangtum taw a den tu a lau uh hang a hihi.
27 Amate in sawltak te paipui uh a, Sanhedrin te mai ah dingsak uh hi: taciang thiampi sang in amate thu dong a,
28 Hi min taw thuhil ngawl tu in nasiatak in thu hongpia zo hi ngawl khu ziam? taciang, en vun, Jerusalem sia note i hilna taw kidimsak siat zo nu hi, taciang hisia pa thisan sia kote tung ah hong thengsak nuam nu hi, ci uh hi.
29 Taciang Peter le a dang sawltak te in zo kik uh a, mihing te thu sang in Pathian thu ka zui zaw tu uh hi.
30 Note in thing tung ah that in, na khai uh Jesus sia ka pu le pa te i Pathian in thokiksak hi.
31 Israel te maw kisikik na le maw maisakna pia tu in Ama sia Pathian in a ziatsang khut taw To le Ngumpa in lamsang zo hi.
32 Taciang kote sia hi thu te i tetti te ka hi uh hi; taciang Pathian in a thu a zui te tung ah a piak Tha Thiangtho zong tetti a hihi, ci uh hi.
33 Amate in tua thu a zak uh ciang in, nasiatak in a thin uh uk a, sawltak te that tu in ngaisun uh hi.
34 Tua zawkciang in Sanhedrin te sung pan Pharisee khat, Gamaliel a kici, thukham taw kisai doctor a hi, mi theampo sung ah a ki zakta pa in, sawltak te tawmvei sung pusuaksak tu in thupia a;
35 Amate tung ah, no Israel mite, hi thu taw kisai in na vawt tu uh thu kidawm vun.
36 Banghangziam cile hi te ni om ma in Theudas a kici khat piang ngei a, ama le ama sia mi thupi khat bang in ki suangtak mama hi; mihing zali kiim in beal phot napi, ama ki that hi; taciang a thu zuite theampo ki thethang siat a, bokik siat hi.
37 Hisia pa om ma in Galilee mi, Judas kici misim laitak in hong piang leleau a, a nungzui mi tamma kaizawn hi: ama zong bokik veve a; a thuzui te theampo a vekpi in, ki thethang leleau hi.
38 Taciang tu in kong son hi, hi te pial vun a, amate om in om lel tahen: banghangziam cile hi ngaisutna, a hibale, hi nasep sia mihing tung pan ahile, bokik siat lel tu hi:
39 Ahihang, hisia sia Pathian kung pan ahile, na zozo batu uh hi; Pathian langpan in a do zong na suak thei zawsap tu uh hi, ci hi.
40 Amate in Gamaliel i son thu sia lungkim tek uh hi: taciang sawltak te sam uh a, a vel zawkciang in, Jesus min taw thuhil nawn ngawl tu in thupia a, suatak uh hi.
41 Taciang sawltak te sia Jesus min hang in maizumna thuaktak in a cepte hu in angtang mama in Sanhedrin te mai pan pusuak uh hi.
42 Taciang nisim in biakinn sung le inn tatuam ah tatsat ngawl in Jesus Christ thuhil in pualak tek uh hi.