13
Thaici Poai Thu
Mk. 4:1-20; Lk. 8:4-15
Tua ni ma in Jesus inn pan pusuak in, tuili hui ah to hi.
Mihon pi te ama kung ah hong ki kaikhop ngawp ciang in, ngunkuang sung ah tuaksuk in, to hi; taciang in mihonpi theampo sia tuili hui ah ding tek uh hi.
Taciang in sontena te zang in thu tampi son a; En vun, thaici poai pa thaici poai tu in hongpai hi;
A poai ciang in, thaici pawlkhat te sia lamzin tung ah tak a, tungleang te hongpai in nekhawng siat hi:
Pawlkhat te sia suang tam in, leidai na mun ah tak hi: tawmvei sung in hong po pai hi, banghangziam cile lei thuk ngawl hi:
Tabang in ni hong sua ciang, nisa in kang a; zungthuk nei ngawl ahikom in vuai in ngawtak siat hi.
Pawlkhat te sia lingphung sung ah tak a; lingkung te khang in zapcip siat hi:
A dang te sia leipha na sung ah tak a, pawlkhat te a se zakhat, pawlkhat te sia a se sawmluk, pawlkhat te sia a se sawm thum in khang hi.
Zak natu bil nei peuma in, za tahen, ci hi.
10 Taciang in nungzui te Jesus kung ah hongpai a, banghang in sontena taw thuson ni ziam? ci in dong uh hi.
11 Jesus in, Banghangziam cile, vantung kumpingam thuku heak thei na sia note hong kipia zo hikale, mipi te ki pia ngawl lai hi.
12  Banghangziam cile, a neite ki pia thua tu a, a dimlet in nei tu hi: ahihang a nei ngawl te kung pan in a neisun zong ki laksak lai tu hi.
13  Tua ahikom amate tung ah sontena te taw thuson khi hi: banghangziam cile amate sia en napi mu ngawl; ngai napi za ngawl in tel zong tel thei ngawl uh hi.
14  Kamsang Isaiah in maisangthu a sonkholna ah, note sia za napi na tel bua uh hi; mu tu hi napi, kan tel ngawl nu hi, a ci thu amate tung ah tangtung hi.
15  Banghangziam cile, hi minam te sia a mit te khua mu ngawl, a bil te khuaza ngawl, a thinsung in bangma tel thei ngawl in, a nuntak na uh zong ki kheal ngawl hang in, a natna te zong ka damsak ngawl zadong in, amate sia a thinpui lei a, a bil uh in khua za hak bek domngawl in a mit uh zong thi siat hi.
16  Ahizong, note sia na mit in mu a: na bil zong in za ahikom in thuphatoai na hi uh hi.
17  A tatak ka ci ciang, na mu uh le na zak uh te kamsang te le mi thutang te in mu nuam mama napi, mu tha ngawl hi; za nuam mama napi, za tha ngawl hi.
18  Tuahang in thaici poaipa thu sontena sia ngai vun.
19  Lamzin tung ah atak thaici i khiakna sia, khatpo in kumpingam thu za a, tel thei ngawl hi, taciang mi pha ngawl pa hongpai in, a thinsung ah a ki poai thaici sia laksak hi.
20  Suangtam na mun ah a tak thaici sia, thu a zak pociang lungdamtak in a sang te hi;
21  Ahihang zungthuk tha ngawl ahikom, tawmvei sung bek khom in: tua thu hang in haksatna le vawtsiatna a thet ciang, tawlnga kik pai hi.
22  Lingphung sung a tak thaici te sia, thu za napi; hileitung thinngimna, leitung hauna i theamna in tua thu zapcip a, nga zo ngawl hi.
23  Leipha na ah a tak thaici te sia, thu za a, a telthiam te hi; tua te in a nga hong nga a, pawlkhat te a se zakhat, pawlkhat te a se sawmluk, pawlkhat te a se sawmthum ciang dong khang hi.
Zungtang le Mimphei
24 Jesus in amate tung ah sontena adang khat son thua a, Vantung kumpingam sia pasal khat in a lo sung ah thaici pha a cing taw kibang hi:
25  Hi kale, ngual mut lan in, a ngal pa hongpai a, zungtang sung ah mimphei ci a poai zawkciang, ciakik hi.
26  Thaici hong po in, tanghui te hong luak ciang in, mimphei te hong kilang hi.
27  Tabang ahiciang, naseam te inteakpa kung ah hongpai a, Topa awng, na losung ah thaici pha poai hi ngawl ni ziam? koisung pan hi mimphei te hong theng ziam? ci in dong hi.
28  Innteakpa in hite sia ka ngalpa i vawt a hihi, ci hi. A naseam te in ama kung ah, pai in mimphei te ka bot tu uh ziam? ci in dong hi.
29  Ahihang inteakpa in, bot heak vun; banghangziam cile mimphei te na baw uh ciang, zungtang te taw bot khawm tha tu nu hi, ci hi.
30  Anlak hun dong khang khawm phot tahen, anlak hun ciang in mimphei te khawm masa vun a, na lom hen zawk uh ciang hal vun: ahihang zungtang te a hile seau sung ah thun vun, ci in anla te ka ci tu hi, ci hi.
Ankam Cii Sontena
Mk. 4:30-32; Lk. 13:18, 19
31 Jesus in sontena dang khat ma a son thua na ah, Vantung kumpingam sia pasal khat in ankam cii la in, lo sung ah a poai taw kibang hi:
32  Tua thaici sia thaici theampo sung pan a nobel hi: ahihang hong khan ciang in ante teng sung pan a lianbel hong suak a, a kung hong suak hi, tua hu in van a vacim te zong hongpai in a bak te tung ah tawlnga hi, ci hi.
Tol Sontena
Lk. 13:20, 21
33 Jesus in amate tung ah sontena dang khat a son thu sia; Vantung kumpingam sia nupi khat in tol tawm a lak sia, anvui law thum sung ah hel a, tua tol tawm cilik in anvui theampo a pawmsak siat taw kibang hi, ci hi.
Sontena Pualakkholna
Mk. 4:33, 34
34 Jesus in hi sontena te zang in mipite tung ah thuson hi: sontena zang ngawl in thuson ngeingawl hi:
35 Kamsang i sonkholna ah, amate tung ah sontena te zang in thuson tu khi hi; leitung bulpi a ki phu panin thuku sia amate tung ah pualak tu khi hi, ci thu a tangtunna tu hi.
Mimphei thu Hilthiangna
36 Tua zawkciang Jesus in mihonpi te ciasak a, innsung ah a tum uh ciang: a nungzui te a kung ah hongpai in, losung a mimphei thu sontena sia hong son tan, ci uh hi.
37 Jesus in, Thaici pha a poai sia mihing Tapa hi;
38  Lo sia leitung bup hi; thaici pha sia kumpingam tate a hihi; ahihang mimphei te sia mi pha ngawl pa tate a hihi;
39  Mimphei cii a poai ngalpa sia doaimangpa hi; anlak hun sia leitung bo hun hi a; anla te sia vantungmi te a hihi.
40  Tua ahikom mimphei te sia khawm in, mei taw hal siat hi; tasiabangma in hileitung a bo ciang in piang tu hi.
41  Mihing Tapa in, Ama vantungmi te sawl tu a, mi a khialsak te le siatna a vawt te ama ukna sung pan kaikhawm tu hi;
42  Tua te sia kaa na le hangoaina mun mei sung ah khiasuk tuh hi.
43  Taciang in mipha te sia a Pa uh i ukna sung ah ni bang in tang tu uh hi. Zak natu bil nei theampo in za tahen.
A ki Phualseal Neisa
44  Vantung kumpingam thu sia, losung ah a ki sealcip na manpha taw kibang hi; tua neisa sia khatpo in a mu ciang in, phual a, lungdam mama in a neisa theampo zuak hi, taciang tua lo lei hi.
A Manham Pale
45  Vantung kumpingam sia a manham pale a zong sumleang pa taw kibang hi:
46  Ama in a manham pale khat a mu ciang in, a neisa theampo zuak in, lei hi.
Ngenpai Sontena
47  Vantung kumpingam thu sia tuipi sung ah a ki pai, ngasa tatuam a awk ngen taw kibang hi:
48  A ngen a dim ciang in tuihui ah kai a, a to kawm in teal hi, ngasa pha te bawm sung ah heang a, a pha ngawl te sia vawk hi.
49  Hi leitung bo ciang in tabangma hi tu hi: vantungmi te hongpai in, mipha te sung pan in mi pha ngawl te khen tu a,
50  Kaana le hangoaina mun meisung ah khia tu hi, ci in zo hi.
51 Jesus in, Hi thu te theampo na tel zo uh ziam? ci in dong hi, amate in tel khu hi, Topa, ci in zo kik uh hi.
52 Jesus in amate tung ah, Tua ahikom, vantung kumpingam atu in a ki hil thukhamhil te sia, a neisa a lui le a thak a vekpi in a pusua inn neipa taw kibang hi.
Nazareth Khua ah Jesus Ki Nial
Mk. 6:1-6; Lk. 4:16-30
53 Jesus in hi sontena te a son zawkciang tua mun pan in pusuak hi.
54 Ama ngamsung a tum ciang in, amate i synagogue sung ah thuhil a, amate in lamdangsa mama in, hibang ciimna le vangletna nei nasep te sia koisung pan nga ziam?
55 Ama sia lettama pa tapa hi ngawl ziam? Mary sia a nu hi ngawl ziam? James, Joses, Simon le Judah te zong a suapui te hi ngawl ziam?
56 A suapui nu te zong i kung ma ah hong om hi ngawl ziam? koisung pan hisia pa in hite theampo nga ziam? ci uh hi.
57 Amate sia Jesus hang in tha neam uh hi. Ahihang Jesus in amate tung ah, Kamsang sia ama ngamsung le a innkuan sung simngawl mundang ah ki upat hi, ci hi.
58 Amate i up ngawlna hang in, tua mun ah vanglian nasep tam seam ngawl hi.