26
Jesus Thatlum tu in Ngeal Ku
Mk. 14:1, 2; Lk. 22:1, 2l; Jn. 11:45-53
Hi thu te a hil zawkciang in Jesus in a nungzui te tung ah,
Tuzawk ni ni ciang in, paisan poai hi tu hi, ci na he uh hi, taciang mihing Tapa sia thinglamte tung ah khai tu in ap tu hi, ci hi.
Taciang in thiampi lian te, thukhamhil te le mi upa te thiampi sang Caiaphas leitual ah ki kaikhawm uh a,
Jesus man ku in, a thalup thei natu thu ngeal uh hi.
Poai hun sung ah vawt ngawl tu hi, tabang hi thong leang, mipite hong ngamlum tu hi, ci uh hi.
A Manham Sathau Namtui
Mk. 14:3-9; Jn. 12:1-8
Bethany khua ah Simon kici miphak pa inn ah Jesus a om laitak in,
Anne in a to na mun ah numei khat, a manham mama sathau namtui alabaster thawlkhat keng in hongpai a, Jesus lu tung pan buak hi.
Ahihang a nungzui te in a mu uh ciang in thin-uk uh a, banghang in hibang ki pakvawt ziam?
Banghangziam cile hi sathau namtui sia a mantam in zuak in, mizawng te piak tu hi, ci uh hi.
10 Tua thu Jesus in a heak ciang in, Banghang in numei nu nawngkaisak nu ziam? hi numei nu in ka tung ah napha vawt hi.
11  Banghangziam cile mizawng te sia noma taw om tawntung hi; ahihang kei hong om tawntung ngawl khi hi.
12  Ka pumpi tung ah sathau namtui hong buak na sia, keima ki vui natu in hong vawt a hihi.
13  A tatak in kong ci ciang, leitung theampo lungdamna thu ki son na theampo ah hi numei nu vawt thu zong ama phaw tawntung na in son tu uh hi, ci hi.
Judah Iscariot in Jesus Leheak
Mk. 14:10, 11; Lk. 22:3-6
14 Tua zawkciang Judas Iscariot a kici, nungzui sawmleni sung pan khat pa sia, thiampi lian te kung ah pai a,
15 Amate tung ah, Jesus note hong ap leng bang nong pia tu uh ziam? ci hi. Amate in dangka sawmthum taw thukim na vawt uh hi.
16 Tua hun pan kipan Jesus a ap thei natu hunpha zong tan hi.
Paisan Poai
Mk. 14:12-21; Lk. 22:7-14, 21-23; Jn. 13:21-30
17 Tol saw ngawl anluum poai ni masabel ni in nungzui te Jesus kung ah hongpai a, paisan poai ciang in, koisung ah anneakna tu mun vawtsak tu khu ziam? ci uh hi.
18 Jesus in, Khuapi sung ah pai tavun a, khat i tung ah hibang son vun, Syapa in ka hun cing zo hi; ka nungzui te taw na inn ah paisan poai vawt tu khi hi, ci hi, ci in sawl hi.
19 A nungzui te in Jesus sawl bangin vawt uh a, paisan poai atu kinging khol uh hi.
20 Nitaksang ciang in Jesus sia a nungzui sawmleni te taw to uh hi.
21 Amate an a neak uh laitak Jesus in, A mantak in ka ci ciang, note sung pan khat in kei hong leheak tu nu hi, ci hi.
22 Amate sia he mama uh a, khat zawkciang khat in, Topa, keima ka hi ziam? ci in dong tek uh hi.
23 Jesus in, Keima taw kuang sung a sawkkhawm sia in kei hong leheak tu hi.
24  A ki atsa om bang in, mihing Tapa sia pai tu hi: ahihang mihing Tapa a leheak sia a hile, a mailam bing hi, ama sia piang bale phazaw hi, ci in zo kik hi.
25 Topa a leheak pa Judas Ischariot in, Topa, keima khi ziam? ci in dong a, Jesus in, Na ci bang in man hi, ci in zo kik hi.
Topa Nitak An
Mk. 14:22-26; Lk. 22:14-20; I Cor. 11:23-25
26 Amate an a neak uh laitak in, Jesus in anluum la a, thupha a piak zawkciang phel in, a nungzui te pia a, La vun a, ne vun, hisia in ka pumpi hi, ci hi.
27 Tua zawkciang hai zong la in, lungdam a ko zawkciang, amate pia a, Na vekpi in dawn vun;
28  Banghangziam cile, hisia in thuciam thak taw kisai mi tampi te mawna maisakna tu in a luang ka thisan a hihi.
29  Ahihang kei kong ci na pan, hibang sapittui a thak sia ka Pa kumpingam sung ah note taw ka dawn kik mateng, bangmahun in dawn kik ngawl tu khi hi, ci hi.
30 Amate la asak zawk uh ciang, Olive mualtung zuan in pai uh hi.
Peter in Jesus A Nial Natu Thu
Mk. 14:27-31; Lk. 22:31-34; Jn. 13:36-38
31 Tua zawkciang Jesus in, Tuucingpa ka that tu a, tuu hon te kikhen in peakkeak tu hi, ci in a ki atkhol bang in, na vekpi in tu zan keima hang in thinno mama tu nu hi.
32  Ahihang ka thawkik zawkciang in, Galilee ah note mai ah ka na paikhol tu hi, ci hi.
33 Peter in, mi theampo nangma hang in thinkiam in om kale, kei ka thinkiam batu hi, ci in zo hi.
34 Jesus in, A tatak kong ci ciang, tu zan ak khuan ma thum vei hong nial tu ni hi, ci hi.
35 Peter in, nangma taw ka thi tu ahizong hong nial ngawl tu khi hi, ci hi. Tasia bangma in nungzui dang theampo in zong ci uh hi.
Jesus le A Nungzuite Gethsemane Huan ah Thungen
Mk. 14:32-42; Lk. 22:39-46
36 Jesus amate taw Gethsemane a kici huan ah pai uh a, Zia sung ah thu ka nget laitak ziak ah to vun, ci in a nungzui te son hi.
37 Peter le Zebedee tapa ni te paipui a, thinngim mama le thuakhak na hong kipan hi.
38 Tasiaciang amate tung ah, Thi tu za dong in ka thinngim hi: ziak ah om vun a, keima taw ngak nginge vun, ci hi.
39 Tua mun pan in khua la zaw hiat na mun ah pai a, bok in thungen hi; Maw ka Pa, a hi thei le, hi hai sia kei taw ki pealsak tan: ahihang kei dei bang hi ngawl in nangma deina bang hi zaw tahen, ci in thungen hi.
40 A nungzui te kung ah hongpai a, a mate a mu sa in mu hi, taciang Peter kung ah, Nai khatpo zong hong ngak zo ngawl nu ziam?
41  Ze-etna sung ah na tum ngawl natu thungen in ngak vun: thaa sia ukna nei ahihang, pumpi sia thaneam hi, ci hi.
42 Jesus a ni veina paikik a, Maw ka Pa, a hi thei le, hi hai sia kei taw ki pealsak in: ahihang kei dei bang hi ngawl in nangma deina bang hi zaw tahen, ci in thungen hi.
43 A nungzui te kung ah hongpai a, a mu sa ma in mu kik hi: banghangziam cile amate a mutsuak peuma uh hi.
44 Jesus in amate nusia in khatvei paikik a, a ngetsa bangma in a thumvei na ngen hi.
45 Tua zawkciang nungzui te kung ah hongpai a, Tu in mu vun a, tawlnga vun, mihing Tapa sia mawnei te khut ah ap tu hun hong theng zo hi.
46  Tho vun a, pai tawng, en vun keima hong ap sia pa hong theng zo hi, ci hi.
Jesus Kimatna Thu
Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53; Jn. 18:3-12
47 Tabang in Jesus a pau laitak in, en vun, nungzui sawmleni sung pan khat a hi, Judas hongpai a, thiampi lian te le ulian te i sawl mihon tampi te zong namsau le moltum te toai in hongpai hi.
48 Jesus a ap sia pa in, ka nap sia Ama hi, man vun; ci in heaksakna pia khol zo hi.
49 Taciang Jesu kung ah manlang tak in hongpai a, Topa, na tung ah thupha om tahen; ci in nam hi.
50 Jesus in, Lawm awng, banghang hongpai ni ziam? ci hi. Tua zawkciang amate hongpai a, Jesus man in paipui uh hi.
51 En vun, Jesus taw omkhawm khat in, a namsau dok in thiampi lian pa i naseam pa sat ahikom, a bil tawng pai hi.
52 Tasiaciang in Jesus in ama kung ah, Na namsau ama omna mun ah koikik in: banghangziam cile namsau a zam te, namsau taw ma in thi kik tu hi.
53  Tu mama in ka Pa tung ah ngen thei khi hi, ci le, ngen leng vantungmi hon sawmleni sang tamzaw hong sawl tu hi, ci thu ngaisun nagwl ni ziam?
54  Ahihang hibang hi tu hi, ci laithiangtho sung a ki atkholsa thu te bangbang tangtung thei tu ziam? ci hi.
55 Tua hun laitak in mihonpi te tung ah, Note, banghang nguta man tu bang in namsau le moltum taw kei man tu in hongpai nu ziam? biakinn sung ah thuhil in nisim note taw ka to lai hong man ngawl nu hi.
56  Ahihang hi thu te sia, kamsang te atkholsa laithiangtho a tangtun natu a hihi, ci hi. Tasiaciang in a nungzui te theampo in ama nusia in, tai siat uh hi.
Jesus Caiaphas Mai Ah
Mk. 14:53-65; Lk. 22:54, 55, 63, 71; Jn. 18:13, 14, 19-24
57 Jesus a man te in thukhamhil te le ulian te ki kaikhop na mun thiampi sang Caiaphas kung ah paipui uh hi.
58 Peter in a khuala thithim na pan zui in thiampi sangbel pa leitual dong pai a, a tawp dong en tu in naseam te taw to khawm hi.
59 Thiampi lian te, upa te le council te theampo in Jesus that thei tu in leilot tetti te zong uh hi;
60 Ahihang khat zong a mu bua uh hi, leilot tetti tam mama hongpai napi khat zong a mu bua uh hi. A khakbel ciang leilot tetti ni hongpai a,
61 Hisia pa in Pathian biakinn sia pheltam in nithum sung sa kik thei khi hi, ci hi.
62 Thiampi lianbelpa hong ding a, bangma zo kik ngawl tu ni ziam? Hite tetti te in bangbang in nangma hong langpan ziam? ci hi.
63 Ahihang Jesus huthe ngawl hi. Thiampi sangbel pa in, nang Christ a kici Pathian Tapa na hile hi ngawl nong son tu in a nungta Pathian min taw kong ngen hi, ci hi.
64 Jesus in, Na ci bang in man hi: ahihang keima in kong ci hi, tu zo mihing Tapa sia vangletna ziatsang ah to in mei tung pan hong tuaksuk na mu tu uh hi, ci hi.
65 Tasiaciang in thiampi sangbel in a puan eaukeak a, hisia pa in Pathian min daisak in pau hi, tetti dang bang kul lai ziam? en vun, Pathian min a daisak, na za zo uh hi, ci hi.
66 Bangbang ngaisun nu ziam? ci a dok ciang in, amate in hisia pa in, a thi tu kilawm mawna nei hi, ci uh hi.
67 Tua zawkciang a maitang cilphi uh a, sat cip in; a khut zapheak uh taw beang uh hi,
68 Kua na hong beang ziam? nang Christ, kamsang bang in hong son tan, ci uh hi.
Peter in Jesus Nial
Mk. 14:66-72; Lk. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-27
69 Peter sia leitual ah a to laitak in, naseam numei khat a kung ah hongpai a, nang zong Gelilee mi Jesus taw om khawm nu hi, ci hi.
70 Ahihang Peter in, amate theampo mai ah nial a, bang son ni ziam, ci kong ke bua hi, ci hi.
71 Tua zawkciang Peter sia innmai kongbiang ah pai a, a dang naseam numei khat in a mu ciang in, tua mun a om te sung ah hisia pa zong Nazareth mi Jesus taw om khawm hi, ci hi.
72 Peter in kiciam na kammal taw hisia pa he ngawl khi hi, ci nial leleau hi.
73 Tuazawk a ngei ngawl in tua mun ah a ding te Peter kung ah hongpai a, nang sia hi mite sung ah ki hel te khat hi lalawm ni hi; banghangziam cile na paudan taw ki he hi, ci hi.
74 Tasiaciang Peter in, kiciam in, hisia pa he ngawl khi hi, ci hi. Tasia pociang akkhuang hi.
75 Jesus in, Ak khuan ma thumvei dong hong nial tu ni hi, a ci sia Peter in phawkkik hi. Taciang a puasang ah pusuak in, nasiatak in kap hi.