28
Jesus Thawkikna
Mk. 16:1-10; Lk. 24:1-12; Jn. 20:1-10
Sabbath ni bo in nipi khat sung ni masabel khuavak tu hong kipat ciang in, Mary Magdalene le a dang Mary te than en tu in pai uh hi.
Tua laitak in nasiatak in zinling hi: banghangziam cile Topa vantungmi van pan hong tuaksuk in, than kongkha suangtum sia lik a, a tung ah to hi.
A mai sia khualeng bang hi a, a puan sia vukbang in pak hi:
Taciang than cing te a lau in ling uh a, mithi bang hi uh hi.
Vantungmi in numei te kung ah, lau heak vun: banghangziam cile, thinglamte tung ah a ki khai Jesus zong nu hi, ci kong he hi.
Ama ziak ah om ngawl hi: banghangziam cile, a sonsa bang in thokik zo hi. Hongpai tavun a, a ki sial na en vun.
Taciang manlang in pai tavun a, thina pan thokik zo hi, ci in a nungzui te son vun; en vun, ama sia note mai Galilee ah pai hi; tuak ah mu tu nu hi: en vun, hong son zo khi hi, ci hi.
Amate sia than pan in launa le lungdamna lianpi taw ciakik uh a; a nungzui te son tu in tai uh hi.
A nungzui te son tu in a tai uh laitak in, en vun, Jesus in a mate kung hongpai a, Note tung ah nopna om tahen, ci hi. Taciang amate Jesus peang ah hongpai in, a peang len in bia uh hi.
10 Tua zawkciang Jesus in amate tung ah, Lau heak vun, ka suapui te sia Galilee ah pai tu in son vun a, tuaksung ah hong mu tu uh hi, ci hi.
Than Cing te Sumnguk Pia
11 Amate a pai zawkciang in than cing pawlkhat te sia khuapi sung ah pai uh a, thiampi lian te kung ah thupiang teng theampo son uh hi.
12 Ama te upa te taw ki kaikhawm tek uh a, thu a kikup zawk uh ciang in, ngalkap te sum tampi pia uh a,
13 A nungzui te zan in hongpai uh a, ka mut uh lan in a luang ngu uh hi, ci vun.
14 Hi thu te ngam uk pa i beng ah a theng zong in, na suatak thei natu uh, koma in hong sonsak tu khu hi, ci uh hi.
15 Tua ahikom amate in sum la in, a son uh bang in vawt uh hi: taciang tua thu sia Judah mite in tuni dong in mun theampo ah hil hi.
Nasep Lianbel Apna
Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49; Jn. 20:19-23; Sawl. 1:6-8
16 A nung zui sawm le khat te sia Galilee ah pai uh a, Jesus in a ciamsa mun mualtung ah ka to uh hi.
17 Amate in Jesus a mu uh ciang bia tek uh hi: ahihang pawlkhat te in muang ngam ngawl uh hi.
18 Jesus hongpai a, amate tung ah, Van le lei thuneina theampo hongpia siat zo hi.
19  Tua a hiciang note pai tavun a, minam theampo te hil tavun, Pa, Tapa le Tha Thiangtho min taw tuiphumna pia tavun:
20  Keima i kong thupiak teng theampo a vekpi zui tu in hil tavun: taciang en vun, leitung bo dong in a tawntung keima in kong ompui hi, ci hi. Amen.