3
Tapidaw Nuntakna
Ngam uk te le thunei te thu nit tu le, nasep pha peuma seam tu kinging sa in om a,
Ngual sonsia ngawl, ngual taw thu ki nial in buai ngawl tu, thinsau le ngual theampo tung ah nunneam na kilangsak tu in phawksak kik in.
Banghangziam cile eite tatak zong nidang lai in a mawmaw, thu ni ngawl, theamna thuak, cilesa deina le lungkimna a tatuam te a seam te, ngualdang tung ah deisakna pha ngawl le hazatna nei te, a ngaimawk huai le khat le khat a ki ensan te i hihi.
Ahihang tua zawkciang in eite hong ngum Pathian i phatna le itna sia mihing tung ah kilang a,
I sep na sa thutang suana nasep te hang hi ngawl in, Ama hesuakna bang in hong suathaksak na taw sil thiangtho na le Tha Thiangtho i thaksua na taw hong tan hi;
Eite hong tan Jesus Christ tungtawn in tua Tha Thiangtho sia i tung ah a dimlet in hong buaksuk hi;
I lamet tawntung nuntakna bangma in, ngamhlua te i hi thei natu in, Ama thuthiamna tungtawn in thutang hong suaksak hi.
Hi thu sia a thuman kammal a hihi, Pathian a um te in nasep pha te a seam tawntung tu in kidawm tahen, ci thu te sia a tawntung thupitak in na hil tu ka dei hi. Hi thu te sia mihing te atu in pha a, phatuam hi.
Ahihang a mawmawt huai thudokna te le pu le pa khang thu te, ki hau na te, thukham hang in ki nial nate pial in; banghangziam cile hi te sia phattuamna nei ngawl a luithathong a hihi.
10 Pawl a khen mihing khat sia a khatvei na le a ni vei na thu na hil zawkciang in sang nawn heak in;
11 Tua pa sia ama le ama mawsiat thuak tu in mawna vawt a, paikhial hi, ci na he hi.
A Khakbel Vaithakna
12  Sawl 20:4; Eph 6:21,22; Col 4:7,8; 2Tim 4:12.Artemas a hibale Tychicus, na kung ah kong paisak ciang in, keima kung Nicopolis ah pai tu in hong hanciam tan; banghangziam cile tua mun ah phalbi sung om tu in ka khensat hi.
13  Sawl 18:24; 1 Cor 16:12Sitnipa Zenas le Apollos te sia amate khualhaw na mun ah hanciam in hawpui in a, amate tung ah bangma kisapna omsak heak in.
14 Taciang i mihing te zong nga nei ngawl te a hi ngawl natu le a kisam na mun ah zak tu in nasep pha te tatsat ngawl in sin ta hen.
15 Ka kung a om te theampo in hong paupui hi. Upna sung ah hong itte paupui in. Note theampo tung ah thuthiamna hong om tahen. Amen.

3:12 Sawl 20:4; Eph 6:21,22; Col 4:7,8; 2Tim 4:12.

3:13 Sawl 18:24; 1 Cor 16:12