Chaca quityi nu nguscua San Pedro, nu ndyaa ca slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ tyijyuꞌ
1
Simón Pedro laca naꞌ; ndyuꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Jesucristo, chaꞌ cua ngusubi Ni ꞌna chaꞌ tsaꞌa naꞌ ta naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Cristo loꞌo nguꞌ xaꞌ quichi̱. Loꞌo nu juani nscua naꞌ quityi re chaꞌ tsaa slo lcaa ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ñiꞌya̱ nu ngusñi na jiꞌi̱. Xcuiꞌ chaꞌ liñi nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi nu Xuꞌna na, la cuiꞌ Jesucristo nu ndyuꞌni lyaá jiꞌna jiꞌi̱ nu cuxi laca biꞌ; biꞌ chaꞌ stuꞌba ti laca lcaa na cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, tsoꞌo tsa ndyaca jiꞌi̱ lcaa na cuentya jiꞌi̱ Ni.
Cua nchca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu Xuꞌna na; biꞌ chaꞌ ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ: ñaꞌa̱ ti cuaꞌni Ni chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱ lcaa tsa̱, loꞌo juaꞌa̱ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱ lcaa hora.
Ñiꞌya̱ ntsuꞌu chaꞌ caca sca ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo
Cua nda Ni chacuayáꞌ jiꞌna chaꞌ caja chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna, juaꞌa̱ cua nda Ni chacuayáꞌ jiꞌna chaꞌ tyiꞌi̱ na chalyuu ñiꞌya̱ nu ntiꞌ Ni chaꞌ tyiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ Ni; biꞌ chaꞌ nchca jiꞌna, chaꞌ nxtyucua Ni jiꞌna. Cua ngusubi Ni jiꞌna, cua nda Ni chacuayáꞌ jiꞌna chaꞌ tyuloo na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni; loꞌo juaꞌa̱ cua ngua cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ ngaꞌaa ntsuꞌu chaca nu tlyu la, ngaꞌaa ntsuꞌu chaca nu nchca la jiꞌi̱. Tlyu tsa ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ nchca jiꞌi̱ Ni cuaꞌni Ni lcaa lo cña; juaꞌa̱ nchca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ liñi laca nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi. Loꞌo juaꞌa̱ ndu̱ tiꞌ na chaꞌ caja chaꞌ tlyu biꞌ jiꞌna nu cua nchcuiꞌ Ni loꞌo na chaꞌ tyacua jiꞌna. Cua nguaꞌni lyaá Ni jiꞌna jiꞌi̱ nu cuxi nu ntsuꞌu jiꞌna, chaꞌ ngaꞌaa caca cuaꞌni chaꞌ cuxi biꞌ ngana jiꞌna; lcaa chaꞌ cuxi nu ndiya tsa tiꞌ na jiꞌi̱, biꞌ laca nu nduꞌni ñuꞌu̱ jiꞌna nde chalyuu. Pana juani nduꞌni Ni chaꞌ tyajaꞌa̱ tyiquee na cuaꞌni na lcaa chaꞌ tsoꞌo, ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni na. Biꞌ chaꞌ tyucui tyiquee ma̱, loꞌo tyucui juersa jiꞌi̱ ma̱, cuaꞌni ma̱ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ, chaꞌ culuꞌu ma̱ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ chaꞌ chañi chaꞌ cua ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu chaꞌ caca cuayáꞌ la tiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ, ñaꞌa̱ chaꞌ nu ndiya la tiꞌ ycuiꞌ Ni. Ntsuꞌu chaꞌ ca cuayáꞌ la tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; liꞌ taca cuaꞌa tsoꞌo ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱, chaꞌ ngaꞌaa cuaꞌni nu cuxi ngana jiꞌi̱ ma̱. Si taca cuaꞌa tsoꞌo ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱, liꞌ talo tsa ma̱ jiꞌi̱ nu cuxi. Nu loꞌo taca talo ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi, liꞌ taca tyiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ ntiꞌ ycuiꞌ Ni chaꞌ tyiꞌi̱ ma̱ nde chalyuu. Si juaꞌa̱ ntiꞌ ma̱ chaꞌ tyiꞌi̱ ma̱ chalyuu, liꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni tyacaꞌa ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱; ntsuꞌu chaꞌ tsoꞌo ti caca tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ lcaa ñati̱.
Si nduꞌni ma̱ lcaa lo cña biꞌ, si juaꞌa̱ ti nduꞌni ma̱ loꞌo ndiꞌi̱ ma̱ chalyuu, liꞌ caca cuayáꞌ la tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ntsuꞌu lcaa chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na. Ná ca taja tiꞌ ma̱, chaꞌ tsoꞌo tsa cuaꞌnijoꞌo ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi liꞌ. Pana si ná nduꞌni ma̱ lcaa lo chaꞌ biꞌ, si ná ndiꞌi̱ tsoꞌo ma̱ juaꞌa̱, laca ma̱ ñiꞌya̱ laca sca nu cuityi̱ꞌ nu ndacu̱ꞌ ycuiꞌ ca ti yu cloo yu. Ngaꞌaa ntiꞌ yu cuityi̱ꞌ biꞌ tyiꞌu tiꞌ yu ñiꞌya̱ nguaꞌni lubii ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌi̱ yu, nu loꞌo ngüityi̱ Ni chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu neꞌ cresiya jiꞌi̱ yu. 10 Biꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti tya cuaꞌni la ma̱ lcaa chaꞌ tsoꞌo biꞌ, ñiꞌya̱ nu nguscua naꞌ tya clyo; juaꞌa̱ tyiꞌu la tiꞌ ma̱ chaꞌ cua ngusubi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ caca ma̱ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. Loꞌo liꞌ ná ngaꞌa̱ chaꞌ chcunaꞌ ma̱, si juaꞌa̱ cuaꞌni ma̱ lcaa lo chaꞌ tsoꞌo biꞌ; 11 ndyaꞌa̱ ma̱ lo tyucui̱i̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi liꞌ. Juaꞌa̱ caca ycuiꞌ Jesucristo nu Xuꞌna na loo jiꞌi̱ ma̱, biꞌ laca nu ndyuꞌni lyaá jiꞌna; ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye tsa̱ chaꞌ laca ycuiꞌ Ni loo, loꞌo liꞌ tsoꞌo ti tyatí̱ na ca su ntucua ycuiꞌ Ni.
12 Tya tyu̱u̱ quiyaꞌ ntiꞌ naꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱ cuentya jiꞌi̱ lcaa chaꞌ liñi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, masi cua jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ ngusñi tsoꞌo ma̱ lcaa chaꞌ nu nscua naꞌ biꞌ; 13 pana laja loꞌo tya luꞌú naꞌ, cuaꞌni naꞌ chaꞌ ná cjlyaa tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ liñi biꞌ. Tsoꞌo la si cuaꞌni naꞌ juaꞌa̱, ntiꞌ naꞌ, 14 chaꞌ cua jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ cua tye ti chaꞌ jnaꞌ nde chalyuu; cua ndachaꞌ Jesucristo nu Xuꞌna na ꞌna chaꞌ cua ngulala ti cajaa naꞌ. 15 Pana cuaꞌni naꞌ chaꞌ tyanu chaꞌ biꞌ loꞌo ma̱, chaꞌ taca tyiꞌu tiꞌ ma̱ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo biꞌ lcaa tsa̱, masi cua ngujuii naꞌ.
Nu nguꞌ nu cua naꞌa̱ chaꞌ tlyu tsa chaꞌ ntsuꞌu jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesucristo
16 Siꞌi cña cua̱ nu nguaꞌya hique ti ya ngua chaꞌ nu nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱, nu loꞌo ndachaꞌ ya jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ tlyu tsa chaꞌ caca jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesucristo nu Xuꞌna na nu loꞌo ca̱a̱ yu chaca quiyaꞌ. Ycuiꞌ cuare cua naꞌa̱ ya jiꞌi̱ Jesús loꞌo tlyu tsa chaꞌ ntsuꞌu jiꞌi̱ yu; 17 nguaꞌni tlyu ycuiꞌ Ndyosi Sti Jesús jiꞌi̱ yu, ndubi tsa ñaꞌa̱ ngua tyucui ñaꞌa̱ loo Jesús loꞌo xee jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni liꞌ. Masi ná naꞌa̱ ya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu laca loo jiꞌi̱ lcaa xuꞌna chalyuu, pana jlo tiꞌ ya chaꞌ ngutiꞌi̱ Ni cacua ti tsa̱ biꞌ, chaꞌ liꞌ ndyuna ya loꞌo nchcuiꞌ Ni loꞌo nguꞌ. Ndiꞌya̱ nacui̱ Ni: “Nu nde laca Sñiꞌ naꞌ nu tyacaꞌa tsa ꞌna. Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ yu”, nacui̱ Ni. 18 Ycuiꞌ cuare cua ndyuna ya chaꞌ nu nchcuiꞌ Xtyiꞌi Ni nu ntucua nde cua̱, chaꞌ loꞌo cuare ngutiꞌi̱ ya lo xlya caꞌya biꞌ nu ngua tsa̱ biꞌ.
19 Juaꞌa̱ ngua chaꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ liñi tsa laca lcaa chaꞌ nu cua nchcuiꞌ jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cua saꞌni la. Tsoꞌo si taquiyaꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ, chaꞌ ñiꞌya̱ laca sca xee ndubi nu tsoꞌo tsa ntyijiꞌi̱ xee su talya ñaꞌa̱, juaꞌa̱ laca chaꞌ jiꞌi̱ Jesús biꞌ. Culuꞌu biꞌ tyucui̱i̱ tsoꞌo su ngaꞌa̱ chaꞌ tsaa na ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu quixee tsa̱ biꞌ. Liꞌ tyuꞌu tucua sca cuii tlyu nu ntyucua nde nguxee; biꞌ laca ñiꞌya̱ laca Cristo, chaꞌ nda yu xee nu tyuꞌú neꞌ cresiya jiꞌna. 20 Ntsuꞌu chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ ná tucui caca culuꞌu jiꞌi̱ ñati̱ ñiꞌya̱ nu ndyuꞌu sca chaꞌ nu nguscua jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la. Sca ti si xtyucua Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ caca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ nguꞌ, liꞌ taca culuꞌu nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. 21 Lcaa ñati̱ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la ni, ná nchcuiꞌ nguꞌ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu ndiya ti tiꞌ nguꞌ, nu loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; xcuiꞌ chaꞌ nu nda Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ biꞌ, biꞌ laca chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni.