2
Ca̱a̱ sca nu xñaꞌa̱ chalyuu
Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, jlo tiꞌ na chaꞌ tya ca̱a̱ Jesucristo nu Xuꞌna na chaca quiyaꞌ, chaꞌ tsaloꞌo Ni jiꞌna chaꞌ tyacua tyaꞌa na loꞌo Ni ca biꞌ; biꞌ chaꞌ liñi nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱ juani, chaꞌ ná tyaꞌa̱chu̱ꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo biꞌ. Ná cutsi̱i̱ ma̱ si ntiꞌ nguꞌ xcutsi̱i̱ nguꞌ jiꞌi̱ ma̱: masi chcuiꞌ nguꞌ cuentya jiꞌi̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi, nacui̱ nguꞌ; masi culuꞌu nguꞌ chaꞌ liñi jiꞌi̱ ma̱, nacui̱ nguꞌ; masi chcuiꞌ nguꞌ lo quityi nu nda ya lijya̱ slo ma̱, nacui̱ nguꞌ. Chaꞌ cuiñi laca si ñacui̱ nguꞌ chaꞌ nde tsa̱ laca nu ca̱a̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, chaꞌ ná jlo tiꞌ nguꞌ tsiyaꞌ ti. Ná taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ cuiñi nu chcuiꞌ juaꞌa̱. Nu loꞌo tya lyiji tyalaa tsa̱ biꞌ, lye tsa xu̱u̱ tyaꞌa ñati̱ chalyuu loꞌo ycuiꞌ Ndyosi; liꞌ ca̱a̱ sca ñati̱ nu nduꞌni cña jiꞌi̱ nu xñaꞌa̱ nde chalyuu, nu ntsuꞌu chaꞌ tsaa ca bilyaa loꞌo tye chalyuu. Biꞌ laca nu ntiꞌ cuaꞌa jiꞌi̱ lcaa lo joꞌó chaꞌ ná cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱; ni ná cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, ntiꞌ yu, chaꞌ ntiꞌ nu yu xñaꞌa̱ biꞌ chaꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca yu. Tyatí̱ yu neꞌ laa tonu, tsaa tucua yu ca biꞌ; liꞌ chcuiꞌ yu loꞌo lcaa ñati̱ chaꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca yu, chaꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca ycuiꞌ yu, ñacui̱ yu.
Cua jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ tyu̱u̱ quiyaꞌ nguluꞌu naꞌ la cuiꞌ ti chaꞌ jiꞌi̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ jiꞌi̱ ma̱, nu loꞌo tya ndiꞌi̱ naꞌ loꞌo cuꞌma̱; jlo tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ndacaꞌa Ni jiꞌi̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ juani, chaꞌ ná caca biꞌ loo ñaꞌa̱ cuayáꞌ tyuꞌu tucua tsa̱ jiꞌi̱ yu biꞌ ca nde loo la. Na cua nguxana cña cuxi biꞌ laja ñati̱ chalyuu, masi juani ti tya ndacaꞌa Ni jiꞌi̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ; pana loꞌo ngaꞌaa ndacaꞌa Ni jiꞌi̱ yu biꞌ, chaꞌ cua ndyaa Ni, liꞌ caca yu xñaꞌa̱ biꞌ loo. Ca tiyaꞌ la ca̱a̱ Jesús nu Xuꞌna na, loꞌo liꞌ cujuii Jesús jiꞌi̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ nu loꞌo culutuꞌu ti Jesús jiꞌi̱ yu biꞌ loꞌo cuiꞌi̱ nu ntsuꞌu tuꞌba Ni; tye chaꞌ jiꞌi̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ loꞌo ca̱a̱ Jesús, chaꞌ ná talo yu ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ xee ndubi jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na. Pana loꞌo ca̱a̱ yu xñaꞌa̱ biꞌ, ca̱a̱ yu loꞌo chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Satanás biꞌ, biꞌ chaꞌ nchca tsa jiꞌi̱ yu biꞌ cuaꞌni yu chaꞌ tlyu chaꞌ cñiloꞌo ti yu jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu, chaꞌ culacua tiꞌ nguꞌ chaꞌ tlyu tsa laca ycuiꞌ yu xñaꞌa̱ biꞌ. 10 Tucua chaꞌ ntsuꞌu tyiquee yu biꞌ, pana ca jlya tiꞌ ñati̱ chalyuu jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuiñi nu chcuiꞌ yu biꞌ, jlya tiꞌ nguꞌ xquiꞌya chaꞌ cua tsaa ti nguꞌ ca bilyaa; ná ntiꞌ nguꞌ biꞌ xñi nguꞌ chaꞌ tsoꞌo nu caca cuaꞌni lyaá jiꞌi̱ nguꞌ, 11 biꞌ chaꞌ culayaꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ, xquiꞌya chaꞌ jlya la tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ nu chaꞌ cuiñi biꞌ. 12 Chañi chaꞌ tsaa nguꞌ biꞌ ca su ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chcubeꞌ nguꞌ, lcaa nguꞌ nu ná jlya tiꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nguꞌ nu ndiya la tiꞌ cuaꞌni cua ñaꞌa̱ ca lo chaꞌ cuxi.
Ngusubi Ni jiꞌna chaꞌ clyaá na jiꞌi̱ nu cuxi
13 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, ntsuꞌu tsa tyiquee ycuiꞌ nu Xuꞌna na ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ ma̱. Loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu chaꞌ tya ya xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya cuꞌma̱, chaꞌ ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱ tya loꞌo nguxana ti chalyuu chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ma̱; biꞌ chaꞌ nguaꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni chaꞌ ngua lubii cresiya jiꞌi̱ ma̱ loꞌo ngusñi ma̱ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 14 Cua ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ ndyuna ma̱ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo nu nguluꞌu ya jiꞌi̱ ma̱; ntiꞌ Ni chaꞌ stuꞌba ti tyiꞌi̱ ma̱ loꞌo Jesucristo nu Xuꞌna na ca su tlyu su xee tsa su ndiꞌi̱ ycuiꞌ.
15 Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na, juani tyiꞌu tsoꞌo tiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ nu nguluꞌu ya jiꞌi̱ ma̱; cuaꞌni ma̱ chaꞌ caca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱, lcaa chaꞌ nu cua nguscua ya lo quityi chaꞌ ca̱a̱ ca slo ma̱. 16-17 Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ chaꞌ cuaꞌni Ni loꞌo ma̱, masi Jesucristo nu Xuꞌna na, masi ycuiꞌ Ndyosi Sti na: cuaꞌni Ni chaꞌ caca nguula tiꞌ tyiquee ma̱, chaꞌ caja juersa jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ taca cuaꞌni ma̱ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ tsoꞌo, chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo chcuiꞌ ma̱ loꞌo tyaꞌa ma̱. Ntsuꞌu tsa tyiquee ycuiꞌ Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, biꞌ chaꞌ tsoꞌo tsa nduꞌni Ni loꞌo na, chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee na lcaa hora laja loꞌo ntajatya na jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesús chaꞌ ca̱a̱ Ni.