Quityi nu nguscua San Pablo ndyaa ca slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nde quichi̱ Efeso
1
Pablo laca naꞌ nu nscua naꞌ quityi re. Ngulo ycuiꞌ Ndyosi cña ꞌna, biꞌ chaꞌ ndyaꞌa̱ naꞌ nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo loꞌo nguꞌ xaꞌ quichi̱ tyijyuꞌ la. Loꞌo nu juani nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ ca slo cuꞌma̱ nguꞌ Efeso, chaꞌ laca ma̱ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ tsoꞌo tsa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ, chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni Ni chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, chaꞌ cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱ si xñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na.
Lcaa chaꞌ tsoꞌo nu tyacua jiꞌna xquiꞌya Cristo
Lye tsa tya na xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na, nu laca Sti Jesucristo nu Xuꞌna na. Cua ndyaca stuꞌba chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo; biꞌ chaꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, tsoꞌo tsa ntiꞌ Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna. Lcaa lo chaꞌ tsoꞌo nu tyacua jiꞌna chaꞌ ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo, cua nguaꞌni Ni chaꞌ biꞌ loꞌo na xquiꞌya Cristo. Loꞌo tya lyiji tyaꞌ chalyuu, tya liꞌ cua ngusubi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌna chaꞌ caca na ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, nu loꞌo caca stuꞌba chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo. Ngua tiꞌ Ni chaꞌ tyuꞌutsuꞌ na jiꞌi̱ lcaa lo chaꞌ cuxi, chaꞌ juaꞌa̱ ngaꞌaa ntiꞌ chaꞌ sta Ni quiꞌya jiꞌna tsiyaꞌ ti. Ntsuꞌu tsa tyiquee ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, biꞌ chaꞌ tya liꞌ, ngua tiꞌ Ni chaꞌ tyatí̱ chaꞌ jiꞌna loꞌo Ni, ñiꞌya̱ si laca na sñiꞌ Ni xquiꞌya Jesucristo. Loꞌo juani ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ juaꞌa̱ tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo nu nguaꞌni Ni loꞌo na. Xlyaꞌbe tsa ntiꞌ Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, chaꞌ cua nda Ni jiꞌi̱ Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni lijya̱, nu tyacaꞌa tsa jiꞌi̱ Ni, chaꞌ juaꞌa̱ caca stuꞌba chaꞌ jiꞌna loꞌo Ni. Cua ngulaá na jiꞌi̱ nu cuxi nu ntsuꞌu jiꞌna, xquiꞌya chaꞌ cua ngujuii Sñiꞌ ycuiꞌ Ni lo crusi cuentya jiꞌna, chaꞌ cua ngüiꞌya Ni chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌna jiꞌi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna liꞌ; tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo nu cua nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na laca biꞌ. Ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna, biꞌ chaꞌ nguaꞌni Ni juaꞌa̱. Nduꞌni Ni chaꞌ ca jlo tiꞌ na lcaa chaꞌ jiꞌi̱ Ni, chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ na ñiꞌya̱ caca chaꞌ biꞌ. Ñiꞌya̱ nu nguaꞌya chaꞌ hique Ni tya saꞌni, juaꞌa̱ nguaꞌni Ni liꞌ; masi ná ndachaꞌ Ni jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu nu ngua saꞌni ñiꞌya̱ caca chaꞌ biꞌ, tya liꞌ ngua tiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ cala Cristo nde chalyuu. Hasta juani cua ngua cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ na ñiꞌya̱ ngua tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni Ni xquiꞌya Cristo; 10 ngua tiꞌ Ni chaꞌ caca stuꞌba lcaa lo na nu ntsuꞌu nde chalyuu, loꞌo sca ti Cristo nu Xuꞌna na caca loo la liꞌ. Loꞌo tyalaa tyempo biꞌ, liꞌ xutiꞌi̱ Ni lcaa na nu ntsuꞌu loyuu chalyuu, loꞌo juaꞌa̱ lcaa na nu ntsuꞌu nde cua̱; liꞌ sca ti Cristo caca loo jiꞌi̱ lcaa na biꞌ.
11 Lcaa chaꞌ nu ndyaca nde chalyuu, ndyaca biꞌ xquiꞌya chaꞌ ntiꞌ Ni chaꞌ caca juaꞌa̱. Loꞌo juaꞌa̱ na ni, tya clyo cua ngusubi Ni jiꞌna chaꞌ caca na ñati̱ jiꞌi̱ Ni, chaꞌ caca stuꞌba chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo, xquiꞌya chaꞌ juaꞌa̱ ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca. 12 Juaꞌa̱ ngua chaꞌ nu nguaꞌni Ni, chaꞌ taca chcuiꞌ ñati̱ chaꞌ tlyu tsa laca Ni, nu loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ ya laja loꞌo ndiꞌi̱ ya nde chalyuu; chaꞌ nu cuare ni, cua ngusñi ya chaꞌ jiꞌi̱ Cristo nde loo la jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱. 13 Loꞌo liꞌ la cuiꞌ juaꞌa̱ ndyaca loꞌo cuꞌma̱. Clyo ndyuna ma̱ chaꞌ liñi biꞌ jiꞌi̱ Cristo; tsoꞌo tsa ngua tiꞌ ma̱ loꞌo ndachaꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ cua nguaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ma̱ yaꞌ nu cuxi. Ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Cristo liꞌ, loꞌo liꞌ nda Ni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni chaꞌ tyanu neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱, ñiꞌya̱ si na cua ngusta Ni cuayáꞌ nu jiꞌi̱ ycuiꞌ ca Ni hichu̱ꞌ ma̱ chaꞌ laca ma̱ ñati̱ jiꞌi̱ Ni; la cuiꞌ cña nu nacui̱ Ni chaꞌ cuaꞌni Ni, cua laca nguaꞌni Ni liꞌ. 14 Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi ni, biꞌ laca nu nda Ni jiꞌna yala la, chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ chañi chaꞌ cuaꞌni Ni loꞌo na ñiꞌya̱ nu nacui̱ Ni chaꞌ cuaꞌni Ni loꞌo lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Ni; ndyuꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni chaꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ tye cuaꞌni lyaá lyiji Ni jiꞌi̱ lcaa na nu ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Ni. ¡Biꞌ chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo nu ndyuꞌni Ni loꞌo na!
Cua ntiꞌ Pablo chaꞌ tsoꞌo la caca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Cristo
15 Cua ndyuna naꞌ ñiꞌya̱ nu ndyuꞌni ma̱ tya loꞌo ngusñi tsoꞌo ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu Xuꞌna na; nacui̱ nguꞌ chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱ tyaꞌa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 16 Biꞌ chaꞌ juani, tsa cuꞌ ti ndya naꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya cuꞌma̱; ndyiꞌu tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ laja loꞌo ngaꞌa̱ naꞌ ndyuꞌni tlyu naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 17 Tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo ntsuꞌu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na, la cuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nu laca Sti Jesucristo nu Xuꞌna na. Nchcuiꞌ naꞌ loꞌo Ni chaꞌ ta Ni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ juaꞌa̱ ca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ liꞌ; culuꞌu Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ laca ycuiꞌ Ni, loꞌo liꞌ taca tyuloo tsoꞌo la ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 18 Loꞌo juaꞌa̱ nchcuiꞌ naꞌ loꞌo Ni chaꞌ saala Ni hique ma̱, chaꞌ ca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ma̱ ñaꞌa̱ chaꞌ tsoꞌo nu tyacua jiꞌi̱ ma̱ juani, chaꞌ cua ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱; tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo cua nacui̱ Ni chaꞌ tyacua jiꞌi̱ ma̱, loꞌo jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Ni. 19 Nchcuiꞌ naꞌ loꞌo Ni chaꞌ ca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ma̱ lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ re, chaꞌ nduꞌni tsa Ni cña neꞌ cresiya jiꞌna, lcaa na nu ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Cña nu nduꞌni Ni loꞌo na chaꞌ caca na ñati̱ jiꞌi̱ Ni, 20 la cuiꞌ tyaꞌa cña tonu laca, ñiꞌya̱ nu nguaꞌni Ni nu loꞌo nda Ni xtyiꞌi ñaa neꞌ cresiya jiꞌi̱ Cristo chaca quiyaꞌ, chaꞌ tyuꞌú yu nu loꞌo ngujuii yu; tiyaꞌ la liꞌ ndyaloꞌo Ni jiꞌi̱ yu chaꞌ ndyaa tucua yu laꞌa tsuꞌ cui̱ ca su ntucua ycuiꞌ Ndyosi, ca chaca chalyuu tsoꞌo la hasta ca nde cua̱. 21 Ca biꞌ laca Cristo loo la jiꞌi̱ lcaa ñati̱; ngaꞌaa ntsuꞌu nu tlyu la que Cristo ca biꞌ, ngaꞌaa ntsuꞌu nu culo cña jiꞌi̱ yu. Ná ntsuꞌu chaca xuꞌna ñati̱ nde chalyuu nu taca tyiji̱loo jiꞌi̱ Cristo; la cuiꞌ ti ca chaca chalyuu ca nde cua̱ ni, ná ntsuꞌu cuiꞌi̱ cuxi, ni ná ntsuꞌu ñati̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu taca tyiji̱loo jiꞌi̱ Cristo. 22 Cua nda Ni lcaa na tsiyaꞌ ti jiꞌi̱ Cristo chaꞌ culo yu cña jiꞌi̱. Loꞌo liꞌ xquiꞌya chaꞌ laca yu Xuꞌna lcaa ca chalyuu, biꞌ chaꞌ ngusta Ni jiꞌi̱ Cristo chaꞌ caca yu loo jiꞌi̱ lcaa taju ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Cristo cua ñaꞌa̱ ca quichi̱ su ndiꞌi̱ nguꞌ. 23 Ca taꞌa na nu ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo scaa quichi̱, tsa tlyu ti na ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo. Ndiꞌya̱ laca na cuentya jiꞌi̱ Cristo: ñiꞌya̱ ntiꞌ si laca na sca tsuꞌ yaꞌ Cristo, chaꞌ cuaꞌni na cña nu ntsuꞌu jiꞌi̱ Ni chalyuu. La cuiꞌ juaꞌa̱, lcaa ca na nu ñaꞌa̱ na nu ntsuꞌu nde chalyuu ni, cua ntsuꞌu biꞌ xquiꞌya Cristo.