Quityi nu nguscua San Pablo ndyaa ca slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nde Galacia
1
Pablo laca naꞌ nu nscua̱ quityi re. Cña ꞌna laca chaꞌ tsaꞌa naꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo loꞌo lcaa ñati̱. Siꞌi ñati̱ chalyuu ti laca nu cua nda cña biꞌ ꞌna, siꞌi ñati̱ laca nu nguane ꞌna chaꞌ cuaꞌni naꞌ cña biꞌ; Jesucristo loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti Jesús, biꞌ laca nu cua nda cña biꞌ ꞌna. Ycuiꞌ Ndyosi ni, biꞌ laca nu nguaꞌni chaꞌ ndyuꞌú Jesús chaca quiyaꞌ loꞌo ngujuii yu. Loꞌo naꞌ, loꞌo lcaa tyaꞌa ndiꞌi̱ naꞌ ca nde nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ loꞌo Jesús, nscua ya quityi re chaꞌ tsaa lcaa quichi̱ tyi cuꞌma̱ nguꞌ gálatas, lcaa quichi̱ su ntsuꞌu cuꞌma̱ taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo. Ntiꞌ tsa naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti tya cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ cresiya jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya Jesucristo nu Xuꞌna na. La cuiꞌ Jesús laca nu nda jiꞌi̱ ycuiꞌ ca loꞌo ngujuii yu chaꞌ cuityi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna, chaꞌ juaꞌa̱ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌna nde chalyuu su ngunuꞌu̱ tsa tyiquee ñati̱ xquiꞌya chaꞌ cuxi; ngulo ycuiꞌ Ndyosi Sti na cña jiꞌi̱ Jesús, liꞌ nguaꞌni yu cña biꞌ cuentya jiꞌna. Biꞌ chaꞌ ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye tsa̱ nu cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Juaꞌa̱ caca chaꞌ biꞌ lacua.
Ngaꞌaa ntsuꞌu xaꞌ la chaꞌ nu taca cuaꞌni lyaá jiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ nu cuxi
Ndube tsa tiꞌ naꞌ chaꞌ yala ti ngutaꞌa̱chu̱ꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, masi ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee Cristo ñaꞌa̱ jiꞌna; ndube tiꞌ naꞌ chaꞌ nduna ma̱ chaca chaꞌ nu siꞌi chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca, nu nacui̱ nguꞌ chaꞌ taca cuaꞌni lyaá jiꞌna jiꞌi̱ nu cuxi. Pana liñi la ñacui̱ na chaꞌ ngaꞌaa ntsuꞌu xaꞌ la chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo nu taca cuaꞌni lyaá jiꞌna. Ndiꞌya̱ ndyaca chaꞌ: Ntsuꞌu xi ñati̱ nu ndyuꞌni chaꞌ quichi̱ yaa chaꞌ hique ma̱; cua ntiꞌ tsa nguꞌ biꞌ, chaꞌ xcutsaꞌa̱ nguꞌ ñiꞌya̱ ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ Cristo. Pana tlyu tsa quiꞌya sta Ni jiꞌi̱ ñati̱ nu chcuiꞌ sca chaꞌ cuiñi loꞌo ma̱ ñiꞌya̱ nu caca clyaá ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ cuxi, nu culuꞌu jiꞌi̱ ma̱ sca chaꞌ nu siꞌi la cuiꞌ chaꞌ liñi laca, nu siꞌi chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱ tya clyo. Loꞌo cuare, sta ycuiꞌ Ndyosi quiꞌya jiꞌi̱ ya si xcutsaꞌa̱ ya chaꞌ nu cua nda ya loꞌo ma̱; masi sca xca̱ nu ngutuꞌu ca slo ycuiꞌ Ndyosi laca nu chcuiꞌ chaꞌ cuiñi juaꞌa̱, xcubeꞌ Ni jiꞌi̱, chaꞌ tlyu tsa quiꞌya laca biꞌ. Juaꞌa̱ ni naꞌ jiꞌi̱ ma̱ tya tsubiꞌ la, loꞌo la cuiꞌ chaꞌ laca nu ta naꞌ loꞌo ma̱ chaca quiyaꞌ juani: Tlyu tsa chaꞌ tiꞌí tyacua jiꞌi̱ ñati̱ si ta nguꞌ xaꞌ la chaꞌ loꞌo ma̱, ñiꞌya̱ nu cuaꞌni ma̱ chaꞌ clyaá ma̱ jiꞌi̱ nu cuxi, nu siꞌi la cuiꞌ chaꞌ nu cua ndyuna ma̱ tya clyo.
10 Loꞌo nacui̱ naꞌ juaꞌa̱, siꞌi chaꞌ ndyuꞌni cña tsa tiꞌ naꞌ chaꞌ caja ñati̱ ꞌna nu cuaꞌni chi̱ loo naꞌ. Tsa biꞌ ti chaꞌ tsoꞌo ntiꞌ naꞌ, si ycuiꞌ Ndyosi cuaꞌni chi̱ Ni loo naꞌ; siꞌi na cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo ti chcuiꞌ ñati̱ jnaꞌ. Ngaꞌaa caca cuaꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Cristo, si xcuiꞌ chaꞌ cuaꞌni tyaꞌa naꞌ loꞌo ñati̱ ntsuꞌu tyiquee naꞌ.
Ñiꞌya̱ ngua chaꞌ ngujui cña jiꞌi̱ Pablo
11 Cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ caca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ, chaꞌ siꞌi sca chaꞌ nu nguaꞌya hique ti ñati̱ laca chaꞌ nu cua nda naꞌ loꞌo ma̱; chaꞌ jiꞌi̱ Jesús laca biꞌ, chaꞌ nu nchcuiꞌ ñiꞌya̱ taca clyaá ma̱ jiꞌi̱ nu cuxi. 12 Siꞌi ñati̱ laca nu nda chaꞌ biꞌ loꞌo naꞌ tya clyo, ni sca ñati̱ chalyuu ná nguluꞌu chaꞌ biꞌ ꞌna; ycuiꞌ Jesucristo nguluꞌu loo yu ꞌna, ycuiꞌ biꞌ laca nu cua nda chaꞌ biꞌ loꞌo naꞌ liꞌ.
13 Cua jlo tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni naꞌ nde chalyuu tya saꞌni la, ñiꞌya̱ ndaquiyaꞌ tsa naꞌ jiꞌi̱ lcaa cña tacati nu nduꞌni nguꞌ judío tyaꞌa ya. Cua jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ tiꞌí tsa nguxcubeꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesucristo nu ngua liꞌ; ngua tiꞌ naꞌ cuaꞌni tye naꞌ jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ tsiyaꞌ ti. 14 Lye la nguaꞌni naꞌ lcaa cña tacati nu nduꞌni nguꞌ judío tyaꞌa ya nu loꞌo nduꞌni tlyu ya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Xaꞌ nguꞌ quichi̱ tyi naꞌ nu tyaꞌa stuꞌba ti naꞌ loꞌo, ná stuꞌba nguaꞌni nguꞌ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni naꞌ; lye la ndaquiyaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa lo chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ya, nu cua nda jyoꞌo cusuꞌ loꞌo nguꞌ judío tyaꞌa ya tya saꞌni la. 15 Pana yala la nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi; masi bilya cala naꞌ cua ngusubi Ni ꞌna chaꞌ caca naꞌ ñati̱ jiꞌi̱ Ni, xquiꞌya chaꞌ juaꞌa̱ ngua tiꞌ ycuiꞌ Ni; na cua ngusubi Ni ꞌna xquiꞌya chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni ꞌna. 16-17 Loꞌo juaꞌa̱ nguaꞌni Ni chaꞌ ndyuloo naꞌ jiꞌi̱ Jesús, nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ni, chaꞌ liꞌ nchca ꞌna ta naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni loꞌo lcaa cuꞌma̱, ñati̱ nu ndiꞌi̱ xaꞌ tsuꞌ. Liꞌ ndachaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa ma̱ chaꞌ xquiꞌya Jesús taca clyaá ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱. Nu loꞌo ngusñi ca ti naꞌ chaꞌ biꞌ, liꞌ hora ti nduꞌu naꞌ ngutaꞌa̱ naꞌ nde loyuu su naa Arabia; ca biꞌ ngutiꞌi̱ naꞌ ycuiꞌ ti naꞌ. Ná ngutaꞌa̱ naꞌ ndyaana naꞌ sca cui̱i̱ nu ta sca ñati̱ loꞌo naꞌ; la cuiꞌ ti juaꞌa̱ ná ngutaꞌa̱ naꞌ nde quichi̱ Jerusalén chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo nguꞌ tyaꞌa ndyuꞌni naꞌ cña nu ndiꞌi̱ nde jua, masi cua nda nguꞌ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús loꞌo ñati̱ clyo la, nu loꞌo tya lyiji cuna naꞌ chaꞌ biꞌ. Pana ngutaꞌa̱ naꞌ nde Arabia, loꞌo tiyaꞌ la liꞌ nguxtyu̱u̱ naꞌ ngutaꞌa̱ naꞌ nde quichi̱ Damasco.
18 Ngaꞌaa ndyaꞌa naꞌ nde Jerusalén liꞌ; pana ca loꞌo nduꞌu scua sna yija̱, liꞌ ngutaꞌa̱ naꞌ nde jua. Loꞌo liꞌ ndyuloo naꞌ jiꞌi̱ Pedro, ngutiꞌi̱ naꞌ tiꞌñu tsa̱ loꞌo yu liꞌ. 19 Ná naꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ xaꞌ tyaꞌa nguꞌ nu ngua tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Cristo tya clyo ca biꞌ; sca ti yu Jacobo tyaꞌa Jesús nu Xuꞌna na, biꞌ nu cua naꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱. 20 Chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, liñi tsa chaꞌ nu nscua naꞌ lo quityi re; ni sca chaꞌ cuiñi ná nscua naꞌ tsiyaꞌ ti re.
21 Tiyaꞌ la liꞌ ngutaꞌa̱ naꞌ nde loyuu su cuentya Siria, juaꞌa̱ nde loyuu su cuentya Cilicia. 22 Pana nu xaꞌ la taju ñati̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nu ndiꞌi̱ quichi̱ su cuentya Judea, tya lyiji tyuloo nguꞌ biꞌ ꞌna nu ngua liꞌ. 23 Pana cua ndyuna nguꞌ chaꞌ ꞌna loꞌo nchcuiꞌ ñati̱ ꞌna ndiꞌya̱: “Nu ñati̱ nu ngua tiꞌ cuaꞌni tye jiꞌna biꞌ, juani cua nguxcutsaꞌa̱ Ni cresiya jiꞌi̱ yu, chaꞌ cua ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo Jesús”, nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. “Juani ndyaꞌa̱ yu nda yu chaꞌ loꞌo xaꞌ la ñati̱, chaꞌ loꞌo ñati̱ biꞌ caca xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús”, nacui̱ nguꞌ. 24 Loꞌo liꞌ nguxana nguaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya naꞌ.