3
Cuaꞌa na xi jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ na
Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo, ná tsoꞌo si tyu̱u̱ tsa tyaꞌa ma̱ culuꞌu ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱; cuayáꞌ xti ti na caca na mstru nu culuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na. Cua jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ lye tsa ndiꞌi̱ loo nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌna, biꞌ chaꞌ yala tsa chcuiꞌ nguꞌ jiꞌna si xñi na cña chaꞌ culuꞌu na jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na. Chañi laca chaꞌ ntsuꞌu quiyaꞌ lcaa na ndyuꞌu tsaa tuꞌba na loꞌo nchcuiꞌ na loꞌo tyaꞌa ñati̱ na; ná ntsuꞌu ni sca ñati̱ nu bilya tyuꞌu tsaa tuꞌba tsiyaꞌ ti, nu loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa ñati̱ nguꞌ. Si ntsuꞌu ñati̱ nu nchca jiꞌi̱ cuaꞌa jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ ca nguꞌ, ñati̱ nu tyucui tyiquee tsiyaꞌ ti laca nguꞌ biꞌ. Ná tyiqueeꞌ taca cuaꞌa nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ ñaꞌa̱ tsaca nguꞌ, si juaꞌa̱; pana tucui tsa laca chaꞌ cuaꞌa na jiꞌi̱ ycuiꞌ ca na, chaꞌ ná chcuiꞌ na chaꞌ cuxi. Ndiꞌya̱ nduꞌni na loꞌo sca cuayu: nsta na chcua̱ tyu tuꞌba niꞌ, chaꞌ liꞌ taca culo na cña jiꞌi̱ niꞌ, chaꞌ tsaa niꞌ loꞌo na macala su ntiꞌ na chaꞌ tsaa na. Xaꞌ ñaꞌa̱ nduꞌni nguꞌ loꞌo nclyaꞌ nguꞌ sca yaca niꞌi̱: nu ñati̱ nu laca loo jiꞌi̱ yaca niꞌi̱ ni, loꞌo calaꞌ nguꞌ sca yaꞌ piti nu ntucua nde siyuꞌ yaca niꞌi̱ biꞌ, taca jiꞌi̱ nguꞌ tsaloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ macala su ntiꞌ nguꞌ chaꞌ tsaa nguꞌ loꞌo. Masi tonu tsa yaca niꞌi̱ biꞌ, masi lye tsa ndyaca cuiꞌi̱ nu ndyaloꞌo jiꞌi̱, taca jiꞌi̱ nguꞌ tsaloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ macala su ntiꞌ nguꞌ tsaa nguꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱ laca loꞌo sca chaꞌ nu nchcuiꞌ na; masi xca ti chaꞌ laca biꞌ ntiꞌ na, pana quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tlyu nchcuiꞌ na ntsuꞌu quiyaꞌ. Tucui tsa laca chaꞌ cuaꞌa na jiꞌi̱ tuꞌba na, chaꞌ ná chcuiꞌ na chaꞌ cuxi juaꞌa̱. Loꞌo juaꞌa̱ quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ cuxi taca cuaꞌni sca chaꞌ nu chcuiꞌ na; ñiꞌya̱ laca chaꞌ xti ti quiiꞌ ntiꞌ chaꞌ chcaꞌa̱ quiiꞌ jiꞌi̱ quixi̱ꞌ tonu, quiñaꞌa̱ tsa su tyaqui̱ quixi̱ꞌ liꞌ. Ñiꞌya̱ laca sca quiiꞌ, juaꞌa̱ laca sca chaꞌ nu chcuiꞌ na; xquiꞌya biꞌ taca xana chaca chalyuu nu cuxi tsa jiꞌna, nu loꞌo cua ndyatí̱ nu chaꞌ cuxi biꞌ ndyaa nde neꞌ cresiya jiꞌna. Xana cañi chaꞌ cuxi biꞌ tyucui ñaꞌa̱ na liꞌ. Xquiꞌya sca chaꞌ nu chcuiꞌ ti na, ndyacaꞌa̱ quiiꞌ liꞌ; loꞌo nu quiiꞌ biꞌ ni, nde ca bilyaa tsiyaꞌ ti ndyuꞌu biꞌ lijya̱ cañi lcaa su ndiꞌi̱ na. Taca jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu cuaꞌni masu jiꞌi̱ lcaa lo naꞌni tyaala, masi naꞌni nu ndyaꞌa̱ quiyaꞌ ti, masi naꞌni nu ndyacui cua̱, masi naꞌni nu subeꞌ neꞌ niꞌ lo yuu, masi naꞌni nu ntsuꞌu lo tyujoꞌo; na cua ndyuꞌni masu ñati̱ jiꞌi̱ lcaa lo naꞌni biꞌ. Pana chaꞌ nu nchcuiꞌ na ni, ná caja ñiꞌya̱ nu cuaꞌni masu na jiꞌi̱, chaꞌ ngaꞌaa chcuiꞌ na chaꞌ cuxi loꞌo ñati̱. Cuxi tsa laca tuꞌba na, ná nchca jiꞌna cuaꞌa na jiꞌi̱ ycuiꞌ ca na. Ñiꞌya̱ laca hitya tyaala nu ntsuꞌu tuꞌba cuaña tyaala, juaꞌa̱ ntiꞌ tuꞌba na, chaꞌ ntsuꞌu tsa chaꞌ cuxi nu nchcuiꞌ na. Tucua lo chaꞌ nchcuiꞌ na, chaꞌ ndyuꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, la cuiꞌ Ndyosi Sti na; loꞌo juaꞌa̱ nsta na quiꞌya jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ na, masi ngüiñá ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ lcaa ñati̱ chalyuu na chaꞌ laca na ñiꞌya̱ ñaꞌa̱ ycuiꞌ Ni. 10 La cuiꞌ tyuu tuꞌba na ndyuꞌu lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ na, masi chaꞌ tsoꞌo nu nchcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, masi chaꞌ cuxi nu nchcuiꞌ na loꞌo tyaꞌa ñati̱ na. Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo, ná tsoꞌo chaꞌ ndyaca juaꞌa̱. 11 Siꞌi sca ti tyuu pilya ntyucua hitya tsoꞌo stuꞌba ti loꞌo ntyucua hitya cñiꞌ. 12 Juaꞌa̱ loꞌo yaca siꞌyu ni; ná taca tyuꞌu ntsati̱ jiꞌi̱ yaca quixuu, ni ná taca tyuꞌu quixuu jiꞌi̱ yaca jaꞌba, chaꞌ ná ca quixaꞌ chaꞌ. Ná caja hitya nu tsoꞌo coꞌo na ca su ntyucua hitya cñiꞌ.
Nu loꞌo chañi chaꞌ tsoꞌo tsa nchca cuayáꞌ tiꞌ na scaa chaꞌ
13 Nu loꞌo ntiꞌ ma̱ chaꞌ tsoꞌo tsa nchca jiꞌi̱ ma̱ nchcuiꞌ ma̱, chaꞌ tsoꞌo tsa nduna ma̱ scaa chaꞌ nu nda ñati̱ loꞌo ma̱, liꞌ xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo ti cuaꞌni ma̱ laja loꞌo ndiꞌi̱ ma̱ chalyuu, chaꞌ taca cuiꞌya xaꞌ la ñati̱ cuentya jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ ñati̱ tsoꞌo laca ma̱. Ná quiñaꞌa̱ chaꞌ tyuꞌu tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ, pana tsoꞌo ti chcuiꞌ ma̱ loꞌo nguꞌ. 14 Ná taca ñaꞌa̱ nguꞌ chaꞌ ñati̱ tsoꞌo laca ma̱ si liyeꞌ tiꞌ ma̱, si chiyaꞌa̱ tsa ntsuꞌu tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱, si xcuiꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱ ntsuꞌu tyiquee ma̱; na nñiloꞌo ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ma̱ si juaꞌa̱ nduꞌni ma̱, hasta ndacu̱ꞌ ma̱ chaꞌ liñi nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi lijya̱ chalyuu. 15 Siꞌi nde su ntucua ycuiꞌ Ndyosi ndyuꞌu chaꞌ cuxi nu nchcuiꞌ ma̱, sca chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu chalyuu laca biꞌ; sca chaꞌ nu cua nda ycuiꞌ nu xñaꞌa̱ laca chaꞌ nu nchcuiꞌ ma̱ biꞌ. 16 Si liyeꞌ tiꞌ na jiꞌi̱ tyaꞌa na, si xcuiꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ ca na ntsuꞌu tyiquee na, ná caca stuꞌba chaꞌ jiꞌna loꞌo tyaꞌa na liꞌ; lcaa lo chaꞌ cuxi caca cuaꞌni na liꞌ. 17 Pana lcaa chaꞌ nu nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ chcuiꞌ na loꞌo ñati̱, xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo laca biꞌ; ná nguxaꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ loꞌo chaꞌ cuxi, ná ntsuꞌu chaꞌ xu̱u̱ tyaꞌa na loꞌo tyaꞌa ñati̱ na. Chaꞌ tsoꞌo ti laca nu nda Ni chaꞌ chcuiꞌ na loꞌo ñati̱, chaꞌ xcuiꞌ na tsoꞌo ti cuaꞌni na loꞌo ñati̱ liꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nduꞌni chaꞌ biꞌ, chaꞌ cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ na jiꞌi̱ ñati̱, ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu cuaꞌni na chaꞌ tsoꞌo chaꞌ xtyucua na jiꞌi̱ nguꞌ; nduꞌni chaꞌ sca ti chaꞌ liñi chcuiꞌ na loꞌo ñati̱, siꞌi chaꞌ cuiñi chcuiꞌ na loꞌo nguꞌ. 18 Tsoꞌo tsa ndyuꞌni ñati̱ nu ná nclyana chaꞌ cusu̱u̱ loꞌo tyaꞌa ñati̱, ñati̱ nu tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nchcuiꞌ loꞌo tyaꞌa ñati̱. Tiyaꞌ la liꞌ tyuꞌu tucua quiñaꞌa̱ la chaꞌ tsoꞌo nu cua ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca nde chalyuu, xquiꞌya chaꞌ nclyacua tsoꞌo tiꞌ nguꞌ biꞌ.