Quityi nu nguscua San Pablo ndyaa ca slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nde quichi̱ Roma
1
Pablo laca naꞌ nu nscua̱ quityi re chaꞌ ca̱a̱ nde quichi̱ Roma ca su ndiꞌi̱ ma̱, cuꞌma̱ nu ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Ndyuꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ ycuiꞌ Ni ngusubi Ni jnaꞌ chaꞌ tsaꞌa naꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Ni loꞌo ñati̱.
Nu loꞌo tya lyiji ca̱a̱ Jesucristo nde chalyuu, tya liꞌ cua nchcuiꞌ liñi ycuiꞌ Ndyosi ñiꞌya̱ nu caca chaꞌ biꞌ tyempo nu lijya̱ nde loo la. Cua nda Ni chaꞌ biꞌ loꞌo xi ñati̱ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ nchcuiꞌ Ni loꞌo ñati̱ nu ngua saꞌni la; nguscua nguꞌ chaꞌ biꞌ lo quityi liꞌ. Chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na, nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ laca chaꞌ nu nscua lo quityi biꞌ. Ngula Jesús lo yuu ñiꞌya̱ nu nclya cua ñaꞌa̱ ca sñiꞌ ñati̱, chaꞌ la cuiꞌ tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ jyoꞌo David laca Jesús; loꞌo juaꞌa̱ laca Jesús nu sca ti Sñiꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ndiꞌya̱ caca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ na chaꞌ biꞌ: chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti yu ndyuꞌú Jesús chaca quiyaꞌ loꞌo cua ngujuii yu, tlyu tsa chaꞌ nguaꞌni Ni liꞌ. Nu loꞌo nda ycuiꞌ Ndyosi Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ Jesús, nda Ni chaꞌ loꞌo na chaꞌ Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni laca nu Jesús biꞌ. Tsoꞌo tsa nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo naꞌ xquiꞌya Jesucristo. Cua ngulo Ni cña jnaꞌ chaꞌ tsaꞌa naꞌ tyucui ñaꞌa̱ chalyuu mala su ndiꞌi̱ ñati̱; chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni tsaꞌa naꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱. Ntiꞌ Ni chaꞌ caja ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni lcua ti seꞌi̱, ñati̱ nu xñi chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, ñati̱ nu taquiyaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ Ni. Loꞌo cuꞌma̱ ni, cua ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ caca ma̱ ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo.
Nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ nde quichi̱ Roma ca su ndiꞌi̱ ma̱. Nda naꞌ xlyo niꞌi̱ jiꞌi̱ ma̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na, cuentya jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na, chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ ma̱. Cua ngusubi Ni jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ tyucui tyiquee ma̱ taca caca ma̱ ñati̱ jiꞌi̱ Ni. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ, chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱ xquiꞌya Jesucristo nu Xuꞌna na.
Ntiꞌ tsa Pablo tsaa naꞌa̱ xi jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ
Su nguxana ti quityi re, ndyuꞌni tlyu naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya Jesucristo. Tsoꞌo tsa ntiꞌ naꞌ chaꞌ cua ngusñi lcaa tyaꞌa ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, ca lcaa quichi̱ ndañi chaꞌ jlya tiꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ. Loꞌo naꞌ ni, cua ngujui cña jnaꞌ chaꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo xaꞌ ñati̱; tyucui tyiquee naꞌ ndyuꞌni naꞌ cña biꞌ cuentya jiꞌi̱ Ni. Jlo tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ luꞌba ti ndyiꞌu tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ laja loꞌo nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ycuiꞌ Ni. 10 Loꞌo juaꞌa̱ lcaa tsa̱ ndijña naꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Ni chaꞌ tsaꞌa naꞌ slo cuꞌma̱, chaꞌ tyiꞌi̱ naꞌ xi loꞌo ma̱, cua ñaꞌa̱ ca hora nu ntiꞌ ycuiꞌ Ni. 11 Ntiꞌ tsa naꞌ tyacua tyaꞌa naꞌ xi loꞌo cuꞌma̱, chaꞌ cua ntiꞌ naꞌ ta̱ sca cui̱i̱ loꞌo ma̱; Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi laca nu xtyucua ꞌna, chaꞌ taca jlya la tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ Jesús. Liꞌ tyatí̱ la tiꞌ tyiquee ma̱. 12 Tsoꞌo si caca cuaꞌni na chaꞌ caca tyatí̱ la tiꞌ tyiquee tyaꞌa na, chaꞌ stuꞌba ti xñi tsoꞌo la na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús liꞌ.
13 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, ntiꞌ naꞌ chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu ntsuꞌu tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱. Tyu̱u̱ quiyaꞌ ngua tiꞌ naꞌ ca̱a̱ naꞌ ca su ndiꞌi̱ ma̱, pana hasta juani bilya caja ñiꞌya̱ caca nu ca̱a̱ naꞌ. Ñiꞌya̱ nu nguaꞌni naꞌ ca xaꞌ loyuu chalyuu, juaꞌa̱ cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ caca su ndiꞌi̱ cuꞌma̱; ntiꞌ naꞌ chaꞌ taquiyaꞌ xaꞌ la ñati̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, loꞌo juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ chaꞌ tya culuꞌu la naꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱. 14 Cua ngulo Ni cña ꞌna chaꞌ tsaꞌa̱ chcui̱ꞌ loꞌo nguꞌ xaꞌ tsuꞌ, masi ndiꞌi̱ nguꞌ biꞌ quichi̱ tonu, masi ndiꞌi̱ nguꞌ tyijyuꞌ la ca neꞌ quixi̱ꞌ; ngulo Ni cña jnaꞌ chaꞌ sca ti chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo nguꞌ, masi loꞌo nguꞌ nu nchca tsa jiꞌi̱, masi loꞌo nguꞌ nu ná ndyiꞌya cuentya tsiyaꞌ ti. 15 Biꞌ chaꞌ ntiꞌ naꞌ tsaꞌa̱ chaꞌ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo cuꞌma̱ nguꞌ Roma, ñiꞌya̱ loꞌo cua nda naꞌ chaꞌ biꞌ loꞌo xaꞌ ñati̱.
Tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu jiꞌi̱ chaꞌ nu nda Jesús chaꞌ chcuiꞌ na loꞌo ñati̱
16 Ná ntyujuꞌu tiꞌ naꞌ tsiyaꞌ ti chaꞌ culuꞌu naꞌ chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu jiꞌi̱ Jesús jiꞌi̱ ñati̱. Lijya̱ chaꞌ biꞌ loꞌo lcaa chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu xñi chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. Tya clyo nda Ni chaꞌ tsoꞌo biꞌ loꞌo nguꞌ judío ti, liꞌ loꞌo nda Ni chaꞌ tsoꞌo biꞌ loꞌo nguꞌ xaꞌ tsuꞌ. 17 Loꞌo cuna na chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesús biꞌ, liꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ na ñiꞌya̱ nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ca tsoꞌo cresiya jiꞌi̱ ñati̱ cuxi; xquiꞌya chaꞌ nu jlya tiꞌ na jiꞌi̱ cña nu nguaꞌni Jesús, biꞌ chaꞌ taca caca tsoꞌo cresiya jiꞌi̱ ñati̱ cuxi na, sca ti si xñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. Ndiꞌya̱ ndyuꞌu sca chaꞌ nu nscua lo quityi cusuꞌ: “Nu loꞌo jlya tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni chaꞌ taca cuaꞌni Ni chaꞌ caca tsoꞌo cresiya jiꞌna, liꞌ caja sca chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna”.
Yabeꞌ nu ndyanu hichu̱ꞌ ñati̱ chalyuu
18 Loꞌo cuna na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús biꞌ, liꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ ñasi̱ꞌ tsa ycuiꞌ Ndyosi ca su ntucua Ni nde cua̱; xcubeꞌ tsa ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca ñati̱ cuxi. Na ñasi̱ꞌ Ni jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ cuxi tsa nduꞌni nguꞌ; cuxi tsa nguꞌ biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ná nda nguꞌ chacuayáꞌ cuna xaꞌ ñati̱ lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ liñi nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱ chalyuu. 19 Nchca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ cuxi biꞌ lcaa lo chaꞌ nu caca cuayáꞌ tiꞌ ñati̱ nquichaꞌ, chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ cua nguluꞌu ycuiꞌ Ni chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ. 20 Ycuiꞌ Ndyosi ni, ná nchca jiꞌna ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ Ni ca su ntucua Ni nde cua̱, ni ná taca ca cuayáꞌ tiꞌ na ñiꞌya̱ laca chaꞌ ná tye chca chaꞌ tlyu nu nduꞌni Ni. Pana tya loꞌo nguxana chalyuu tya clyo, tya liꞌ taca tyuloo na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni; tya liꞌ ngujui ñiꞌya̱ caca cuayáꞌ tiꞌ na tilaca laca ycuiꞌ Ni, si clyana na jiꞌi̱ Ni. Taca tyuloo ñati̱ jiꞌi̱ Ni loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ lcaa lo na nu ngüiñá Ni. Biꞌ chaꞌ ná ntsuꞌu chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱ cuxi biꞌ. 21 Masi nslo nguꞌ cuxi biꞌ tilaca laca ycuiꞌ Ni, ná ntajaꞌa̱ nguꞌ biꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ Ni; masi ycuiꞌ Ndyosi laca Ni, ná ndya nguꞌ biꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ Ni. Xcuiꞌ chaꞌ cuxi ti ntsuꞌu tyiquee nguꞌ. Ngüichi̱ yaa chaꞌ hique nguꞌ chaꞌ ná ntajaꞌa̱ nguꞌ xñi nguꞌ chaꞌ liñi biꞌ. 22 Nacui̱ nguꞌ chaꞌ nchca tsa jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ, pana lye tsa ndyuꞌni tyucuaa tiꞌ nguꞌ loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ juaꞌa̱; ple tsa nguꞌ xquiꞌya chaꞌ cuxi nu nduꞌni nguꞌ. 23 Ná ntiꞌ nguꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu laca loo la, la cuiꞌ Ni laca nu ná tye chalyuu jiꞌi̱ tsiyaꞌ ti; ndiya la tiꞌ nguꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ lcui̱ ñati̱ nu ndyijii ti. Loꞌo juaꞌa̱ nduꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ lcui̱ quiñi nu ndacui nde cua̱, loꞌo jiꞌi̱ lcui̱ naꞌni nu ntucua quiyaꞌ, loꞌo jiꞌi̱ lcui̱ naꞌni nu nsubeꞌ neꞌ niꞌ lo yuu; biꞌ laca chaꞌ nu nduꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱.
24 Biꞌ chaꞌ cua ngulayaꞌ Ni jiꞌi̱ nguꞌ cuxi biꞌ; juani cua nda Ni tyempo jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ caca subaꞌ nguꞌ, chaꞌ cuaꞌni subaꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ, sca lo chaꞌ cuxi nu ntyujuꞌu tsa tiꞌ na chaꞌ chcuiꞌ na jiꞌi̱. 25 Cua nguxtyanu nguꞌ biꞌ lcaa chaꞌ liñi nu nguluꞌu ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ, ndiya la tiꞌ nguꞌ chaꞌ xñi nguꞌ lcua ti lo chaꞌ cuiñi; nduꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ joꞌó cuiñi, ndaquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ lcui̱ scaa na nu cua ngüiñá ti ycuiꞌ Ndyosi, ngaꞌaa siꞌi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni nu ngüiñá chaꞌ biꞌ nduꞌni tlyu nguꞌ. La cuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nu ntsuꞌu tsa tyiquee na ñaꞌa̱ na jiꞌi̱, chaꞌ xcuiꞌ tsoꞌo ti nduꞌni Ni loꞌo na laca Ni. Juaꞌa̱ laca chaꞌ tuꞌni.
26 Nguxtyanu Ni jiꞌi̱ nguꞌ cuxi lacua, chaꞌ cuaꞌni subaꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ; sca lo chaꞌ cuxi nu ná ntiꞌ na chcuiꞌ na jiꞌi̱ loꞌo ñati̱, biꞌ laca chaꞌ cuxi nu nduꞌni nguꞌ biꞌ. La cuiꞌ ti nu nguꞌ cunaꞌa̱ ngaꞌaa ndiꞌi̱ loꞌo nguꞌ quiꞌyu ñiꞌya̱ nu ndiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca ñati̱ tsoꞌo, xcuiꞌ loꞌo tyaꞌa cunaꞌa̱ ti nduꞌni nguꞌ chaꞌ subaꞌ; 27 loꞌo juaꞌa̱ nu nguꞌ quiꞌyu ngaꞌaa ndiꞌi̱ loꞌo nguꞌ cunaꞌa̱ ñiꞌya̱ nu ndiꞌi̱ ñati̱, ndacui tsa tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ xaꞌ quiꞌyu, nduꞌni subaꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa quiꞌyu nguꞌ. Laja cuañaꞌ ti nguꞌ nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ cuxi tsa cña nu ndyuꞌni nguꞌ biꞌ.
28 Juaꞌa̱ laca jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ ná ntiꞌ nguꞌ tyuloo nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; biꞌ chaꞌ nguxtyanu Ni jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi biꞌ, nda Ni xi tyempo cuaꞌni nguꞌ ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ti nguꞌ cuaꞌni nguꞌ. 29 Ná tsoꞌo tsiyaꞌ ti cña nu nduꞌni nguꞌ loꞌo tyaꞌa ñati̱ nguꞌ: xcuiꞌ chaꞌ subaꞌ ti nduꞌni nguꞌ, cuxi tsa nduꞌni nguꞌ; ndacui tsa tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ scaa chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ nguꞌ, tiꞌí tsa tiꞌ nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ; ntiꞌ nguꞌ chaꞌ tsoꞌo la caca jiꞌi̱ ycuiꞌ nguꞌ que jiꞌi̱ xaꞌ la tyaꞌa nguꞌ, pana nxu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ biꞌ hasta ndujuii nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ; nduꞌni nguꞌ ngana jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ; chiyaꞌa̱ tsa chaꞌ ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ nguꞌ, hasta nclo que nguꞌ cuentyu jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ, 30 hasta nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ; liyeꞌ tiꞌ nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ subaꞌ nchcuiꞌ nguꞌ; tyixi nduꞌni nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ, nduꞌni tyucuaa tsa tiꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa ñati̱ nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ tya nclyana la nguꞌ chaꞌ cuxi nu cuaꞌni nguꞌ, ni ná ndaquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ sti nguꞌ, jiꞌi̱ xtyaꞌa̱ nguꞌ. 31 Ni sca chaꞌ ná ndube tiꞌ nguꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti; ná nduꞌni nguꞌ ni sca cña nu cua nacui̱ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ. Ná ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ, ñiꞌya̱ nduꞌni ñati̱ tsoꞌo; la cuiꞌ ti ná nduꞌni tyaꞌna tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. 32 Nda nguꞌ biꞌ cuentya chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cajaa nguꞌ biꞌ xquiꞌya chaꞌ cuxi nu nduꞌni nguꞌ. Masi jlo tiꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ, ná ndube tiꞌ nguꞌ biꞌ; ñaꞌa̱ ti nduꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nguꞌ loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ nu ndyuꞌni la cuiꞌ tyaꞌa chaꞌ cuxi biꞌ.