SAM
(The Book of Psalms)
1
Tami kathout hoi tamikalannaw e lamthung
Kasakkung: Panuekhoeh
Tamikathoutnaw e khokhangnae koe ka cet hoeh e tami,
tamikayonnaw e lamthung dawk kangdout hoeh e tami,
kadudamnaw e kamkhuengnae koe hai ka tahung hoeh e tami,
BAWIPA e lawk ka ngâi niteh,
a kâlawknaw hah karum khodai luepluep ka pouk e tami teh a yawhawi.
Ahni teh tui teng vah ung e,
a tue a pha torei ka paw niteh,
a hna hai kamyai hoeh e thingkung hoi a kâvan.
A tawksak e naw dawk hawinae a hmu han.
Tamikathoutnaw teh, hottelah laipalah,
kahlî ni a palek e cahik hoi a kâvan awh.
Hatdawkvah, tamikathoutnaw teh, lawkcengnae hnin navah kangdout thai awh mahoeh.
Tamikayonnaw hai tami kalannaw e kamkhuengnae dawk bawk thai mahoeh.
Bangkongtetpawiteh, BAWIPA ni tami kalannaw e lamthung teh a panue.
Tamikathoutnaw e lamthung teh rawknae koe a pha han.