Kityi nu ngwaꞌan Palyu chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Corinto
1
Palyu lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re; suꞌwa ti ndukwaǎn loꞌo Sóstenes taꞌa ngiꞌniǐn tñan. Chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ndaꞌaǎn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nchga nten. Naꞌ ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, nchga nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin wan kichen Corinto. Chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan, loꞌo ni, lka wan nten ꞌin Ni; ndiꞌin chaꞌ tyuꞌwi tiꞌ wan ꞌin Ni nchga loo tñan nu kuꞌni wan seꞌen ndiꞌin wan lo chalyuu. Suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo nchga nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan tyukwi ñaꞌaan chalyuu, chaꞌ sa ñaꞌan lka Ni Xꞌnaan, ngwañaꞌan lka Ni Xꞌnan neꞌ kanꞌ. Nde lka chaꞌ nu jñaǎn ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Stian Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan chunꞌ nu yten wan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Nchga chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌñaan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu
Nchga tsan ndyaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan, chaꞌ nda ꞌa Ni chaꞌ suꞌwe ꞌwan chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo. Ndiya ꞌa chaꞌ suꞌwe nu wa nda Ndiose ꞌwan, chaꞌ wa ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Krixtu; kanꞌ lka chaꞌ nu nganun niꞌ kasiya ꞌwan ni. Kanꞌ chaꞌ jlyo suꞌwe tiꞌ wan nchga chaꞌ ꞌin Krixtu, loꞌo ngwañaꞌan nchka ꞌwan chkwiꞌ wan chaꞌ kanꞌ loꞌo nten. Tyun ꞌa nten nchka biyaꞌ tiꞌ chaꞌ chañi ꞌa chaꞌ wa yten wan chaꞌ ꞌin Jesús, xa nu naꞌan neꞌ nchga tñan nu ngiꞌni wan seꞌen ndiꞌin wan lo chalyuu. Ja ska chaꞌ lyiji niꞌ kasiya ꞌwan sikwa; nchga tñan nchka ꞌwan ni, bra nu ndiꞌin ta ꞌa wan ñaꞌan bra nu kan Jesucristo nu nka Xꞌnaan xiyaꞌ. Ti kwiꞌ Jesús lka nu kuꞌni chaꞌ kanun tsaa chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan sa bra nu tyii chalyuu ꞌwan. Kanꞌ chaꞌ ja kaja ꞌa kiꞌya nu xtya Ndiose ꞌwan xa nu kan Jesucristo nu nka Xꞌnaan chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nten chalyuu. Ndiose ngiꞌni tñan, nchga tñan nu ndukwin Ni chaꞌ kuꞌni Ni; ti kwiꞌ Ni ngulo suwi Ni ꞌwan chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo Jesucristo nu nka Xꞌnaan, nu lka ska ti Sñiꞌ Ni.
Ska ta ti neꞌ nchkwiꞌ neꞌ ska chaꞌ
10 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌin nchga wan loꞌo taꞌa wan, chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa wan tukwa loo chaꞌ. Tyiꞌin suꞌwe wan loꞌo taꞌa wan, ska ti chaꞌ tyaꞌan tiye wan, ska ti chaꞌ kuwe tiꞌ wan. 11 Nu ngwa xkanꞌ ti mjwi rsun ꞌñaǎn, bra nu ytsaꞌ neꞌ taꞌa Cloé ꞌñaǎn chaꞌ lye ꞌa ndiꞌin chaꞌ wsuun ꞌwan loꞌo taꞌa wan, chaꞌ ja suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo taꞌa wan. 12 Ska ñaꞌan nchkwiꞌ wan kwenta ska wan. Ndiya ska ta neꞌ taꞌa wan nu nchkwiꞌ: “Bare, wa msñi ba chaꞌ ꞌin Palyu”; loꞌo xka ta neꞌ taꞌa wan nchkwiꞌ: “Nten ꞌin Polo lka bare”; kwiꞌ xka ta neꞌ taꞌa wan nchkwiꞌ: “Nten ꞌin Tyu lka bare”; loꞌo ndiya xka ta nten nu nchkwiꞌ: “Nten ꞌin Krixtu lka bare.” 13 ¿Ta tyun nu lka Krixtu ndiꞌin chalyuu nu ka kulaa ꞌwan ꞌin chaꞌ xaꞌan sikwa a? ¿Ta naꞌ nu mstya neꞌ ꞌñaǎn lo wsi chaꞌ kajaǎn siꞌya wan a? ¿Ta chuǔnꞌ ndyukwatya wan a? 14 Ja tukwin mdukwatyaǎn seꞌen ndiꞌin wan. Suꞌwe la ngwañaꞌan chaꞌ ꞌin Ndiose, nxkeꞌ tiǎnꞌ; siꞌi naꞌ nu yꞌniǐn tñan kanꞌ, ni siya mdukwatyaǎn ꞌin Crispo loꞌo Gayu ti, 15 ja ka chkwiꞌ nten chaꞌ ndyukwatya wan chaꞌ ꞌñaǎn sikwa. 16 Kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn, tka ndyuꞌwi tiǎnꞌ chaꞌ loꞌo Estéfanas, loꞌo taꞌa ndiꞌin yu, mdukwatyaǎn ꞌin neꞌ; loꞌo ja nsuꞌwi ꞌa tiǎnꞌ si loꞌo xka ta nten mdukwatyaǎn. 17 Siꞌi chaꞌ tukwatyaǎn ꞌin nten ngulo Krixtu tñan ꞌñaǎn ndijyaǎn lo chalyuu, wa ngulo Ni tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe nu ykwiꞌ Jesús loꞌo nten. Ja ndijyaǎn loꞌo kaꞌan ꞌa chaꞌ nu ngulo keěn tiǎn, sa ñaꞌan nu nchkwiꞌ nten chalyuu nu nchka ꞌa nchkwiꞌ; si ngwañaꞌan, ja ka biyaꞌ tiꞌ nten nchga chaꞌ tnun nu yꞌni Krixtu chaꞌ ngujwi Ni lo wsi.
Krixtu lka kiyaꞌ nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ ꞌin Ni
18 Nten nu ngiꞌni ñuꞌun ꞌin ti ykwiꞌ ti siꞌya chaꞌ xaꞌan nu ngiꞌni neꞌ, ja nchka ꞌa ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu; xtyi lyoꞌo neꞌ ꞌñaan si chkwianꞌ loꞌo neꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ ngujwi Ni lo wsi siꞌyaan, chaꞌ kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndukwian. Nan ni, nu mdoꞌo laan ꞌin kiꞌya nu ndukwian chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu, tnun ꞌa chaꞌ yꞌni Ndiose, nxkeꞌ tianꞌ. 19 Ndiya ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula ꞌin Ndiose nu nchkwiꞌ:
Kuꞌniǐn tyiǐn ꞌin nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu tiya ꞌa, ndukwin Ndiose.
Loꞌo ja kuꞌniǐn tnuǔn chaꞌ nu ndlo ke nten, ni siya suꞌwe ꞌa yꞌni xaꞌan neꞌ, ndukwin Ni.
20 ¿Ni sa ñaꞌan tñan suꞌwe la ka kuꞌni nten nu nchka ꞌa ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose sikwa a? ¿Ni sa ñaꞌan tñan ka kuꞌni nten nu suꞌwe ꞌa yꞌni xaꞌan a? ¿Ni ñaꞌan tñan ka kuꞌni nten nu nchka ꞌa nchkwiꞌ sikwa a? Ska ti lo chalyuu re kunanjoꞌo tñan kanꞌ ꞌin neꞌ. Wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan chaꞌ ja ngiꞌni chaꞌ ni siya wa yꞌni xaꞌan ti nten chalyuu nchga chaꞌ, ñaꞌan ti nchga tintu ke nten nu ja xlyaa kunan chaꞌ ꞌin Krixtu. 21 Yꞌni Ndiose chaꞌ ja ka xuꞌwi lyo nten chalyuu ꞌin Ni chaꞌ ke ti neꞌ, loꞌo jlyo ꞌa tiꞌ Ndiose. Loꞌo ni, ndlaa Ni ꞌin nten nu sten chaꞌ ꞌin Ni, ti kwiꞌ chaꞌ nu ngitsaꞌ ba ꞌin neꞌ, ni siya chaꞌ tintu nchkwiꞌ ba, ndukwin nten bra kanꞌ.
22 Nchka tiꞌ neꞌ judío chaꞌ kuꞌni ba ska chaꞌ tnun seꞌen ndiꞌin neꞌ, chaꞌ tsaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nu chkwiꞌ ba bra kanꞌ; loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo, nchka tiꞌ neꞌ chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ tiya ꞌa chkwiꞌ ba loꞌo neꞌ. 23 Loꞌo bare ni, ska loo ti chaꞌ ngitsaꞌ ba ꞌin nten chaꞌ ꞌin Krixtu nu wa ngujwi lo wsi chaꞌ kulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ xaꞌan. Kanꞌ kuxi ꞌa nka tiye neꞌ judío xa wa ynan neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ bare. Loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, chaꞌ tintu ꞌa nchkwiꞌ ba, nka tiye neꞌ kanꞌ; ja nsuꞌwi chaꞌ tiya ꞌñaan siyaꞌ ti, nka tiye neꞌ kanꞌ. 24 Loꞌo nan ni, xka ñaꞌan nka tiyean xa nu ngulo suwi Ndiose ꞌñaan, ni siya lkaan neꞌ judío, ni siya lkaan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. Ska ti chaꞌ ꞌin Krixtu nchkwianꞌ. Ska ti Krixtu ndiya nchga chabiyaꞌ, nchga chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ. 25 Suꞌwe ꞌa ndyoꞌo nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose, ni siya nchkwiꞌ nten chalyuu chaꞌ tintu ꞌa chaꞌ kanꞌ; kuxi la ndyoꞌo nchga chaꞌ tnun nu nchkwiꞌ nten chalyuu nu nxkeꞌ tiꞌ chaꞌ nchka ꞌa nchkwiꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan tnun la ti nchga loo tñan nu ngiꞌni Ndiose, ni siya nchkwiꞌ nten chaꞌ ja nchka ꞌin Ni kuꞌni Ni tñan; loꞌo kuxi la ndyaa toꞌo tñan ngiꞌni nten ti ykwiꞌ ti. 26 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu, tyaa yuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan nten ngwa wan ti kulo, bra nu tka ngulo suwi ti Ni ꞌwan. Ska tukwa ti wan nu nchka ꞌa ꞌwan; siꞌi nten tnun ngwa wan, siꞌi nten kuliyaꞌ ngwa wan seꞌen ndiꞌin wan lo chalyuu, ska tukwa ti wan nu suꞌwe chinꞌ ngwa ꞌwan. 27 Ti kwiꞌ ꞌwan nu nchkwiꞌ nten chaꞌ ja suꞌwe wan siyaꞌ ti, loꞌo ni, lka wan nten nu ndiya la tiꞌ Ndiose. Ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ndiose ta chaꞌ wjyuꞌu ꞌin nten nu nxkeꞌ tiꞌ chaꞌ nchka ꞌa nchkwiꞌ; kanꞌ chaꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌwan, ni siya nten tiꞌi lka wan. Loꞌo nda Ni chaꞌ wjyuꞌu ꞌin nten nu tnun ꞌa chaꞌ nchka ꞌin, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ; kanꞌ chaꞌ ngulo suwi Ni ꞌwan, ni siya ja nchka lye ꞌwan. 28 Ngwañaꞌan yꞌni Ni chaꞌ ja kaja ꞌa ñaꞌan chkwiꞌ nten nu tnun la nchka, ti ykwiꞌ ti neꞌ; kanꞌ chaꞌ ndlo suwi Ni ꞌin neꞌ tiꞌi, ndlo suwi Ni ꞌin neꞌ nu nxtyi lyoꞌo nten chalyuu ꞌin, ndlo suwi Ni ꞌin neꞌ nu ja ska nan nsuꞌwi ꞌin. Kanꞌ lka nten nu ndlo suwi Ndiose chaꞌ ka neꞌ nten ꞌin Ni. 29 Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ taꞌaan chaꞌ ja suꞌwe si kuꞌniin siyeanꞌ loꞌo taꞌa ntean tloo Ndiose. 30 Nde lka chaꞌ sikwa: Wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo, bra nu msuꞌwa Ni ꞌin Jesucristo chaꞌ yan Ni lo chalyuu. Ni siya ja ska chaꞌ nchka ꞌñaan, loꞌo Jesucristo ni, nchga chaꞌ nchka ꞌin Ni siyaꞌ ti. Chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu nchka suꞌwe kasiya ꞌñaan, ni siya ti kulo ngwaan nten nu kuxi ꞌa tloo Ndiose; chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu kaan nten ꞌin Ndiose, chaꞌ Krixtu lka nu kulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ xaꞌan. 31 Kanꞌ chaꞌ, sa ñaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi kula, ngwañaꞌan kuꞌnian: “Si nchka tianꞌ chkwianꞌ loꞌo xka ta nten ꞌin ska chaꞌ tnun nu wa yꞌnian, kanꞌ suꞌwe la si chkwianꞌ ꞌin chaꞌ tnun nu yꞌni ykwiꞌ Xꞌnaan bra kanꞌ.” Ngwañaꞌan nchkwiꞌ kityi kanꞌ.