Kityi nu ngwaꞌan Palyu ti kulo chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin Timu
1
Palyu lkaǎn. Ndaꞌaǎn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nde xka kichen, chaꞌ Ndiose nu ndlaa ꞌin nten ꞌin nchga chaꞌ kuxi, ngulo Ni tñan ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌniǐn tñan kanꞌ; loꞌo ngulo Jesucristo tñan kanꞌ ꞌñaǎn, ti kwiꞌ Krixtu nu ndiꞌiin taan ꞌin chaꞌ kan xiyaꞌ. Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nuꞌwin, Timu, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ sñiěnꞌ, ngwañaꞌan lka nuꞌwin, chaꞌ msñii chaꞌ ꞌin Jesucristo ti xa nu ngwaꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌiin. Nde tñan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka ꞌiin, chaꞌ ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌoo, chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌiin, chaꞌ ngwañaꞌan kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌiin chunꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Ja suꞌwe chaꞌ tsaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kwentu
Xa wa yiꞌaǎn nde Macedonia, bra kanꞌ ykwiǐnꞌ loꞌoo chaꞌ kanuun kichen Efeso; loꞌo xiyaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌoo ni, chaꞌ kanuun kichen kwa. Ndiya chinꞌ neꞌ kichen Efeso kwa nu nduꞌu xka loo chaꞌ ꞌin neꞌ taꞌaan; nuꞌwin, ndiꞌin chaꞌ kuloo tñan ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ja kwaꞌu ꞌa neꞌ chaꞌ kanꞌ nu ja suꞌwe nganen. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kuloo tñan ꞌin neꞌ chaꞌ ja kuꞌni xaꞌan ꞌa neꞌ kwentu ꞌin ska chaꞌ nu ngwa sꞌni. Mxtiyaaꞌ ꞌa chaꞌ kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan kanaꞌ tyempu ꞌñaan chaꞌ chan ꞌa nchkwiꞌ luwe neꞌ chaꞌ ꞌin ran. Ja nnanjoꞌo chaꞌ kanꞌ ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian tñan ꞌin Ndiose; ska ti si xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Jesús, bra kanꞌ ka kuꞌnian tñan ꞌin Ni.
Kuloo tñan ꞌin neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa xuꞌwi tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, chaꞌ kanꞌ lka tñan nu ngiꞌni nten nu ngwa luwi kasiya ꞌin loꞌo Ndiose; jlyo tiꞌ neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan lka ska chaꞌ suꞌwe, loꞌo ngiꞌni neꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ bra kanꞌ. Chañi chaꞌ wa msñi nten chaꞌ ꞌin Ndiose si suꞌwe nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ. Loꞌo ndiya chinꞌ xka ta nten nu ja xlyaa kunan chaꞌ kanꞌ; xka tuwiin msñi neꞌ kanꞌ, chaꞌ lye ꞌa nchkwiꞌ neꞌ kwentu. Mstru lka neꞌ kanꞌ, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ, nduꞌu neꞌ sa ñaꞌan tñan nu ngulo Ndiose ꞌin nten, nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi; loꞌo ykwiꞌ neꞌ ja ndiꞌya neꞌ kwenta sa ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kula kanꞌ, ni siya lye ꞌa nduꞌu neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ.
Jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa chaꞌ kula nu ngwaꞌan ayman Moisés kanꞌ, si kunaan suꞌwean ꞌin ran. Siꞌi chaꞌ ꞌin nten nu suꞌwe tiye mda Ndiose chaꞌ kula kanꞌ; mda Ni chaꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin nten nu ja nchka tiꞌ kuꞌni chaꞌ suꞌwe, chaꞌ ꞌin nten nu ja xlyaa tukwa chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ꞌin nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose siyaꞌ ti, chaꞌ ꞌin nten nu ndiꞌin kiꞌya ꞌin, chaꞌ ꞌin nten nu kuxi tiye, chaꞌ ꞌin nten nu nchkwiꞌ chaꞌ kuxi ꞌin Ndiose, chaꞌ ꞌin nten nu ndujwi ꞌin sti, nu ndujwi ꞌin jyaꞌan, chaꞌ ꞌin nten nu ndujwi ꞌin taꞌa nten, 10 chaꞌ ꞌin nten nu ngiꞌni chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo nu kunaꞌan, chaꞌ ꞌin nu kunaꞌan nu ngiꞌni chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo yu kiꞌyu, chaꞌ ꞌin yu kiꞌyu nu ngiꞌni chaꞌ kuxi loꞌo taꞌa kiꞌyu yu, chaꞌ ꞌin nten nu ndiꞌya mnan ꞌin taꞌa nten neꞌ, chaꞌ ꞌin nu kwiñi, chaꞌ ꞌin nten nu nchkwiꞌ chaꞌ kwiñi tloo neꞌ wsiya. Mda Ndiose chaꞌ kula kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten nu ja xlyaa kunan nchga chaꞌ nu ñi nu nduꞌuan chaꞌ ꞌin Ndiose. 11 Ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ nduꞌuǔn chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. Nduꞌuǔn chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ndiose chaꞌ ndlaa Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi, loꞌo nduꞌuǔn chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan.
Suꞌwe ꞌa yꞌni Ndiose loꞌo Palyu
12 Ndyaǎn ꞌa xuꞌwe ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan chaꞌ nu yꞌni Ni chaꞌ ngwa ꞌñaǎn kuꞌniǐn tñan ꞌin Ni; ndyaǎn xuꞌwe ꞌin Ni chaꞌ ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌniǐn tñan ꞌin Ni, chunꞌ jlyo tiꞌ Ni chaꞌ ndukwaǎn tñan nu ndlo Ni. 13 Wa ngulo suwi Ni ꞌñaǎn, ni siya kuxi ꞌa ykwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni nu ngwa sꞌni, bra nu lye ꞌa ndaǎn nu tiꞌí ꞌin nten ꞌin Jesucristo; tláǎn ꞌaǎn nu ngwa bra kanꞌ. Sa kanꞌ ti chaꞌ, ja ska chaꞌ jlyo tiǎnꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ja ya sñiǐn chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ ngwa tꞌnan ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaǎn. 14 Loꞌo suꞌwe ꞌa ngwa tiye Xꞌnaan naꞌan Ni ꞌñaǎn, kanꞌ chaꞌ loꞌoǔn, msñiǐn chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ; loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌin Jesús, kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwe nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌin nchga nten.
15 Chañi chaꞌ ka xñiin suꞌwean chaꞌ re: Wa yan Jesucristo lo chalyuu chaꞌ kulaa Ni ꞌin nten chalyuu nu ndiꞌin kiꞌya ꞌin. Loꞌoǔn, tnun la kiꞌya ndukwiǐn ke xka ta nten, chaꞌ kuxi ꞌa tñan nu yꞌniǐn loꞌo nten ꞌin Jesucristo nu ngwa sꞌni. 16 Loꞌo yꞌni ꞌa Jesucristo chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn bra nu yꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaǎn; ngwañaꞌan ngwaꞌu Ndiose ꞌin xka ta nten sa ñaꞌan ka xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Ni. Sa ñaꞌan nu ngwa tꞌnan tiꞌ Jesús ꞌñaǎn ti kulo, kwiꞌ ngwañaꞌan chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌin nchga nten nu xñi chaꞌ ꞌin Jesús nde loo la, chaꞌ nu ja tsaa tii ꞌa chalyuu ꞌin neꞌ bra kanꞌ, si tsaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ ꞌin Ni. 17 Kanꞌ chaꞌ kuꞌniǐn tnuǔn ꞌin Ndiose ni, suꞌwe ꞌa chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni, chunꞌ ja tsaa tii ꞌa tsan nu nka Ni ndloo tyukwi ñaꞌan chalyuu; ja tyii chaꞌ ꞌin Ndiose, chunꞌ ja kaja ꞌa Ni. Ja nchka ꞌñaan ñaꞌaan ꞌin Ni chunꞌ lkaan nten chalyuu; ska ti Ni lka Ni ykwiꞌ Ndiose, ska ti Ni jlyo tiꞌ Ni nchga chaꞌ. Ngwañaꞌan ka chaꞌ ꞌin Ni sikwa.
18 Kuloǔn tñan ꞌiin ni, Timu, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ sñiěnꞌ, ngwañaꞌan nka nuꞌwin, nxkeꞌ tiǎnꞌ: Ti kuꞌnii la tñan ꞌin Ndiose sa ñaꞌan nu ndukwin neꞌ ꞌiin, ti kwiꞌ neꞌ nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose; tyuꞌwi tiiꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌoo nu ngwa ti kulo, chaꞌ ka ngula la tiyee. Bra kanꞌ sa ñaꞌan lka ꞌin ska sndaru suꞌwe, kwiꞌ ngwañaꞌan taloo xuun loꞌo chaꞌ kuxi nu ndiꞌin chalyuu. Ka ꞌiin xuun loꞌo chaꞌ kuxi kanꞌ si xñii suꞌwe chaꞌ ꞌin Jesucristo, si xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌnii loꞌo nten. 19 Ndiya nten nu jlyo tiꞌ sa ñaꞌan lka chaꞌ nu ñi, loꞌo ja ngiꞌni ñi neꞌ chaꞌ kanꞌ; wa mxiꞌin chunꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose, wa mxnun neꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ. 20 Ñaꞌan tiꞌ Himeneo loꞌo Jantru ni, ja nnan neꞌ chaꞌ nu ñi, kanꞌ chaꞌ wa mxnuǔn ꞌin neꞌ kanꞌ yaꞌ kuneꞌ xaꞌan, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ kuxi lka bra nu chkwiꞌ neꞌ chaꞌ kuxi ꞌin Ndiose.