Ngwaꞌan Palyu xka kityi nu ndyaa seꞌen ndiꞌin Timu
1
Palyu lkaǎn. Wa ngulo Ndiose tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn tijyuꞌ nde kichen tyi neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nten. Wa ytsaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ ja tsaa tii ꞌa chalyuu ꞌin nten nu xñi chaꞌ ꞌin Jesucristo. Loꞌo naꞌ ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌiin, Timu, chaꞌ suꞌwa ñaꞌan nchka tiꞌ sñiěnꞌ, ngwañaꞌan lkaa, nxkeꞌ tiǎnꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌiin. Nde lka tñan nu nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka ꞌiin, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌoo, chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌiin, chaꞌ loꞌo kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌiin chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Ykwiꞌ Palyu chaꞌ ꞌin chaꞌ tnun nu ngiꞌni Ndiose loꞌo nten
Sa ñaꞌan nu yꞌni ayman ꞌñaan nu ngwa sꞌni, tyukwi ti tiye neꞌ yꞌni neꞌ tñan ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan tyukwi ti tiyeěn ngiꞌniǐn tñan ꞌin Ni sa bra ni. Ndyaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose bra nu nchkwiǐnꞌ loꞌo Ni chaꞌ ꞌiin, tsan loꞌo tla nchkwiǐnꞌ loꞌo Ni. Ndyuꞌwi tiǎnꞌ chaꞌ ynaan bra nu mdoꞌoǔn yiꞌaǎn nu ngwa xkanꞌ, kanꞌ chaꞌ nchka ꞌa tiǎnꞌ ñaꞌaǎn ꞌiin xiyaꞌ chaꞌ ka suꞌwe ka tiyeěn. Ndyuꞌwi tiǎnꞌ chaꞌ chañi chaꞌ msñii chaꞌ ꞌin Jesús. Loꞌo jyaꞌaan kula, neꞌ kula Loida ni, kanꞌ lka nu wa msñi chaꞌ kanꞌ ti kulo; loꞌo kanꞌ neꞌ kula Eunice jyaꞌaan, loꞌo msñi chaꞌ kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan nuꞌwin, suꞌwe ꞌa msñii chaꞌ ꞌin Jesús.
Chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌoo ni: Xñii suꞌwe kwenta ꞌin chaꞌ suꞌwe nu wa nda Ndiose ꞌiin ti bra nu mstyaǎn yaǎnꞌ kee, chaꞌ kaa kuꞌnii tñan chaꞌ ꞌin nu nka Xꞌnaan. Ja nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kutsean; kanꞌ chaꞌ nda Ni Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ ka ngula la tianꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean, chaꞌ ka kuꞌnian nchga tñan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌnian nchga tsan. Ja ka jyuꞌu tiiꞌ sikwa; katsaaꞌ chaꞌ re ꞌin nten, sa ñaꞌan nka nchga chaꞌ ꞌin Xꞌnaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ka jyuꞌu tiiꞌ chaꞌ nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan. Nda neꞌ nu tiꞌí ꞌñaǎn chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan, kanꞌ chaꞌ ja tyaꞌan chaꞌ tiyee lye ꞌa si loꞌoo ta neꞌ nu tiꞌí ꞌiin chaꞌ nchkwiiꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo loꞌo nten. Ta Ndiose jwersa ꞌñaan chaꞌ taloan, chaꞌ kanꞌ lka nu ndlaa ꞌñaan; wa ngulo suwi Ni ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian tñan nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ ka lo chalyuu. Nxlyaa Ni kulaa Ni ꞌñaan chaꞌ suꞌwe ti nka tiye Ni, siꞌi chaꞌ suꞌwe nu ꞌñaan tian. Suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan; kanꞌ lka chaꞌ nu nduꞌu Jesucristo ꞌñaan, chaꞌ nchka tiꞌ Ndiose kuꞌni chaꞌ suꞌwe loꞌoan bra nu ti ji kwiñan Ni chalyuu. 10 Wa nchka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ kanꞌ ni, chaꞌ wa yan Jesucristo lo chalyuu, chaꞌ kanꞌ lka nu ndlaa ꞌñaan; ska yaꞌ ti mdijin lyo Jesús ꞌin kuneꞌ xaꞌan bra nu ndyuꞌu yu xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, kanꞌ chaꞌ ja tsaa tii ꞌa chalyuu ꞌñaan taꞌaan nu msñian chaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ ngulaa Jesús ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi.
11 Chaꞌ nu ꞌin Jesucristo re, kanꞌ lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo nten. Wa ngulo suwi Ndiose ꞌñaǎn chaꞌ ndaꞌaǎn nduꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ni. 12 Kanꞌ chaꞌ ndijiǐn nu tiꞌí ni. Loꞌo ja jyuꞌu tiǎnꞌ, chaꞌ naꞌ wa jlyo tiǎnꞌ chaꞌ Ndiose ka nu mda chaꞌ re ꞌñaǎn. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ nchka ꞌin Ni kuꞌni kuwe tiꞌ Ni ꞌñaǎn; nchka ꞌin Ni tayaꞌ Ni ꞌñaǎn bra nu ngiꞌniǐn tñan nu nda Ni ꞌñaǎn, chaꞌ ka tsaa toꞌo suꞌwe tñan ꞌñaǎn bra nu tiya tsan nu kan Jesús lo chalyuu xiyaꞌ.
13 Ti tyuꞌwi tiiꞌ nchga chaꞌ nu wa ngwaꞌuǔn ꞌiin sikwa. Chaꞌ nu ñi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ, loꞌo suꞌwe ꞌa si xñii suꞌwe chaꞌ kanꞌ. Suꞌwe ti xuꞌwi tiyee ñaꞌaan ꞌin nten, chunꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌiin loꞌo Jesucristo. 14 Xñii suꞌwe kwenta ꞌin chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan; loꞌo Tyiꞌi Ni tayaꞌ Ni ꞌiin chaꞌ kuꞌnii tñan kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nganun Tyiꞌi Ni niꞌ kasiya ꞌñaan.
15 Ja chan jlyo tiiꞌ chaꞌ kaꞌan nten ꞌin Jesucristo wa ngulaa yaꞌ neꞌ ꞌñaǎn; ni siya nchga neꞌ nu ndiꞌin lo yuu ꞌin Asia, loꞌo Figelo, loꞌo Hermógenes, wa ngulaa yaꞌ neꞌ kanꞌ ꞌñaǎn. 16 Ska ti Onesíforo ni, lye ꞌa mdayaꞌ yu kanꞌ ꞌñaǎn; loꞌo ja mjyuꞌu tiꞌ yu chaꞌ nsuꞌwiǐn niꞌ ñaꞌan chkwan, taꞌa ti ndaꞌan naꞌan yu ꞌñaǎn nde re. Kanꞌ chaꞌ nchka tiǎnꞌ chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌin yu, loꞌo nchga nten nu ndiꞌin seꞌen ndiꞌin yu kanꞌ. 17 Bra nu mdiyan yu kichen Roma re, bra kanꞌ mdaꞌan naan ꞌa yu ꞌñaǎn chaꞌ kan yu seꞌen ndiꞌiǐn. 18 Nchka tiǎnꞌ chaꞌ chka tꞌnan tiꞌ Xꞌnaan ꞌin yu kanꞌ, bra nu tiya tsan nu kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten. Kwiꞌ ngwañaꞌan, jlyo suꞌwe tiꞌ Ni nchga chaꞌ suꞌwe nu yꞌni yu loꞌoǔn nde kichen Efeso.