Tñan nu yꞌni nten nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús chunꞌ ndiꞌin la
1
Ykwiꞌ Jesús chaꞌ kan Tyiꞌi Ndiose lo chalyuu
Ti ngwa xkanꞌ, wa ngwaꞌaǎn ska kityi nu ndyaa seꞌen ndiꞌin nuꞌwin, Teófilo. Kityi kanꞌ ngitsaꞌ ꞌiin nchga tñan nu yꞌni Jesús, nchga chaꞌ nu ngwaꞌu Jesús bra nu mdyisnan yꞌni yu tñan, nchga chaꞌ nu yꞌni yu xa nu mdiꞌin yu lo chalyuu re. Ja ya tyaa Jesús nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, bra nu ngulo suwi yu ꞌin tii tyukwa nten nu tsaa chkwiꞌ chaꞌ ꞌin yu tyukwi ñaꞌaan chalyuu. Mdayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌin Jesús chaꞌ ngulo yu tñan ꞌin tii tyukwa yu kanꞌ, sa ñaꞌan tñan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni yu kanꞌ. Bra wa ngujwi Jesús, ndyuꞌu yu xiyaꞌ, bra kanꞌ mdoꞌo tukwa yu seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ. Xa tuꞌwa tsan mdaꞌan Jesús lo chalyuu bra kanꞌ, tyun yaꞌ mdoꞌo tukwa yu seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ; suꞌwe ꞌa ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ chaꞌ chañi chaꞌ wa ndyuꞌu yu xiyaꞌ. Loꞌo ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan ka Ndiose ndloo la niꞌ kasiya ꞌin nten. Ja ya tyaa Jesús, bra nu ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ kanꞌ, chaꞌ kanun neꞌ kichen Jerusalén:
―Kata wan chinꞌ kichen re ―ndukwin Jesús ꞌin neꞌ―, sa ñaꞌan bra nu kan Tyiꞌi Ndiose chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan. Ngwañaꞌan ykwiꞌ Stiǐn nu ngwa sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan nu ngwa xkanꞌ ti. Ti kulo mdukwatya Xuwa ꞌin nten loꞌo tyiꞌa ti; loꞌo ni, wa tiya ti tsan nu kan Tyiꞌi Ndiose chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan, ngwañaꞌan tukwatya Ndiose ꞌwan.
Ndyaa Jesús niꞌ kwan
Ngwa ska tsan ndyoꞌ tiꞌin taꞌa neꞌ kanꞌ ska seꞌen ti, mnichaꞌ neꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ:
―Xꞌnan ba―ndukwin neꞌ―, ¿ta siꞌi ni nu taa chabiyaꞌ ꞌwa, chaꞌ ka ba ndloo lo yuu nu ndiꞌin kwenta ꞌin kichen tyi ba xiyaꞌ a? Ti kwiꞌ neꞌ Israel lka ba.
Mxkwen Jesús ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Ja ndiya chabiyaꞌ ꞌwan chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan ni tsan ka, ni bra ka nu kuꞌni Ndiose tñan. Ska ti Stiǐn Ndiose jlyo tiꞌ Ni chaꞌ kanꞌ, loꞌo nganun chabiyaꞌ kanꞌ ꞌin Ni, ti ykwiꞌ ti Ni. Xka chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ kaja chabiyaꞌ ꞌwan kuꞌni wan tñan ꞌñaǎn xa nu kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ ka chkwiꞌ wan chaꞌ suꞌwe re loꞌo nchga nten, chaꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ. Chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ kichen Jerusalén, kwiꞌ ngwañaꞌan chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ nde lo yuu ꞌin Judea, kwiꞌ ngwañaꞌan chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ lo yuu kwiꞌ seꞌen ti nu naan Samaria kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ nchga kichen seꞌen ndiꞌin nten chalyuu.
Bra wa mdyii ykwiꞌ Jesús chaꞌ kanꞌ, xa nu ti naꞌan neꞌ ꞌin yu, ndyaa loꞌo Ndiose ꞌin yu ndyaa yu niꞌ kwan bra kanꞌ. Nchkunꞌ ska ko chunꞌ yu chaꞌ ja ñaꞌan ꞌa neꞌ ꞌin yu bra kanꞌ. 10 Laja nu ndyaa yu kanꞌ, naꞌan neꞌ nde niꞌ kwan bra kanꞌ. Bra ti mdoꞌo tukwa tukwa nten nu ngaten steꞌ, mduun seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 11 Ykwiꞌ nten nu ngaten steꞌ kanꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ:
―ꞌWan, neꞌ Galilea ―ndukwin―. ¿Ni chaꞌ lka nduun wan naꞌan kwiꞌya wan nde niꞌ kwan a? ―ndukwin neꞌ―. Jesús nu tka mxnun ti ꞌwan chunꞌ ndyaa Ni niꞌ kwan, ti kan Ni lo chalyuu xiyaꞌ nde loo la. Sa ñaꞌan naꞌan wan ꞌin Ni bra nu ndyaa Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan ñaꞌan nten ꞌin Ni bra nu kan Ni xiyaꞌ ―ndukwin yu nu ngaten steꞌ bra kanꞌ.
Ngulo suwi neꞌ ꞌin Matiya chaꞌ kuꞌni yu tñan loo Juda
12 Loꞌo mdoꞌo neꞌ kiꞌya Olivos bra kanꞌ, mxitukwi neꞌ ndyaan neꞌ nde kichen Jerusalén. Tuꞌwa kichen ti ndiꞌin kiꞌya kanꞌ, loꞌo ja ndiya chabiyaꞌ ꞌin neꞌ judío chaꞌ tsaa neꞌ tijyuꞌ la tsan taꞌa nu nxitñaꞌ neꞌ. 13 Ndla ti ngala neꞌ kichen kanꞌ, ndyaa neꞌ ska niꞌ ñaꞌan kwan seꞌen ndiꞌin neꞌ bra kanꞌ: ndiya Tyu, loꞌo Santiago, loꞌo Xuwa, loꞌo Ndre, loꞌo Lpe, loꞌo Toma, loꞌo Bartolo, loꞌo Mateo, loꞌo xka Santiago sñiꞌ Alfeo, loꞌo Simón nu ngwa ꞌin ska ta nten cananista, loꞌo Juda taꞌa Santiago. 14 Ska ti chaꞌ mdaꞌan tiye nchga neꞌ kanꞌ, taꞌa ti ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nchkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose. Loꞌo taꞌa Jesús ndiꞌin loꞌo neꞌ kanꞌ, loꞌo Liya jyaꞌan Jesús, loꞌo tyun nu kunaꞌan nu mdaꞌan loꞌo yu.
15 Ngwa ska tsan wa mdyoꞌ tiꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo kichen kanꞌ, ska siyentu nsuꞌwi kala nten mdyoꞌ tiꞌin tsan kanꞌ. Loꞌo mdyituun Tyu chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
16 ―ꞌWan, taꞌa ndiꞌian re ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ kanꞌ―, nu ngwa sꞌni mdayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌin ayman David chaꞌ ngwaꞌan ayman kanꞌ kityi nu ykwiꞌ nde loo la sa ñaꞌan chaꞌ kuxi ka nu kuꞌni ayman Juda. Juda ngwa nu ngwaꞌu tuwiin ꞌin neꞌ xaꞌan chaꞌ msñi neꞌ ꞌin Jesús presu; sa ñaꞌan nu nganun chaꞌ ka ꞌin yu, ngwañaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ. 17 Suꞌwa ti mdaꞌan ayman Juda loꞌoan, suꞌwa ti yꞌni yu tñan loꞌoan nu ngwa xkanꞌ. 18 Loꞌo yaa ayman kanꞌ msiꞌi yu ska yuꞌwe yuu loꞌo tñi nu mda neꞌ ꞌin yu bra kanꞌ, chaꞌ yꞌni yu chaꞌ kuxi, bra nu yjwiꞌ xuꞌwa yu ꞌin Jesús ꞌin neꞌ xaꞌan kanꞌ. Ti ykwiꞌ ti yu mxtyuu yu ꞌin yu lo yuu; mdaaꞌ niꞌ yu, mdoꞌo ti xeꞌin yu, ngujwi yu bra kanꞌ. 19 Bra ti ngwa biyaꞌ tiꞌ nchga nten kichen Jerusalén, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ Acéldama naan yuu seꞌen ngulyuu yu; nde ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ ―Yuu seꞌen ngalu tnen nten―. 20 Kwiꞌ ngwañaꞌan yaa toꞌo chaꞌ nu ngwaꞌan ayman sꞌni lo kityi Salmos nu nchkwiꞌ: “Kanun laja ti naꞌan tyi yu, ja kanun ꞌa nten luꞌu nde kwa”. Loꞌo xka chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi kanꞌ: “Kuꞌni xka nten tñan loo yu”.
’Ngwañaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ lo kityi kanꞌ ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―, 21-22 kanꞌ chaꞌ ni, suꞌwe si kuꞌni xka neꞌ taꞌaan tñan loo ayman Juda. Nten kanꞌ ka ska neꞌ taꞌaan nu mdaꞌan loꞌoan nchga tsan ti bra nu mdiꞌin Jesús loꞌoan lo chalyuu re. Mdaꞌan yu loꞌoan, ni siya ti kulo la xa nu mdukwatya ayman Xuwa ꞌin nten, ni siya nu ngwa xkanꞌ ti bra nu mdoꞌo Jesús ndyaa niꞌ kwan. Nten kanꞌ wa naꞌan sa ñaꞌan ngwa bra nu ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa ngujwi, kanꞌ chaꞌ ka chkwiꞌ yu loꞌo nchga nten chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ.
23 Ngulo suwi neꞌ tukwa nu kiꞌyu bra kanꞌ: ska yu naan Se Barsabás nu nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ naan Justo, loꞌo xka yu naan Matiya. 24 Ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose bra kanꞌ:
―Ndiose, Xꞌnan ba ―ndukwin neꞌ―, jlyo tiiꞌ sa ñaꞌan nka tiye nchga nten chalyuu. Kwaꞌuu ꞌwa ti ka ska nu kiꞌyu re nu ngulo suwii ꞌin yu ni, 25 chaꞌ ka tsaa yu kanꞌ nchga kichen, chaꞌ chkwiꞌ yu chaꞌ ꞌiin, ti kwiꞌ tñan loo ayman Juda. Wa ngulaa yaꞌ ayman kanꞌ tñan chaꞌ xaꞌan ꞌa yu, loꞌo ndyaa yu nde seꞌen nganun chaꞌ tsaa yu bra kanꞌ.
26 Kanꞌ yꞌni neꞌ ska tñan chaꞌ kulo suwi neꞌ ska nten taꞌa ndiꞌin neꞌ nu kanun tñan kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan mja lyo ꞌin neꞌ chaꞌ Matiya ka nten kanꞌ. Ti bra kanꞌ suꞌwa ti mdaꞌan Matiya kanꞌ loꞌo tii xka neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka taꞌa neꞌ nu ndaꞌan nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nten chalyuu.