6
ꞌWan yu kuneꞌ ni, tukwa wan tñan nu kulo neꞌ kula ꞌwan, chaꞌ ngwañaꞌan nchka tiꞌ Ndiose Xꞌnaan chaꞌ kuꞌni wan. Ska chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten ti kulo lka chaꞌ re: “Tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ sti wan, chaꞌ nu nchkwiꞌ jyaꞌan wan.” Loꞌo ndiya xka chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌoan si kuꞌnian ngwañaꞌan: “Ka suꞌwe ka tiye wan bra kanꞌ, kaꞌan yijan talo wan tyiꞌin wan lo chalyuu bra kanꞌ” ndukwin Ndiose.
ꞌWan nu lka wan sti nu xuwe ni, ja ta wan seꞌen chaꞌ tyiꞌin wsuun wan loꞌo sñiꞌ wan. Bra nu ngiꞌni kuꞌu wan ꞌin sñiꞌ wan, kaꞌni neꞌ chinꞌ si chañi ndiya chaꞌ kuxi ngiꞌni neꞌ; kwaꞌu suꞌwe wan ꞌin neꞌ chaꞌ kunan neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Xꞌnaan.
ꞌWan, msu nu msiꞌi nten ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan tñan ꞌin neꞌ xuꞌwe ti, kuꞌni wan nchga tñan nu kulo xꞌnan wan ꞌwan lo chalyuu. Kuwe chinꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan nu kuꞌni wan tñan ꞌin neꞌ, chaꞌ tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan tñan kanꞌ; kuꞌni wan tñan kanꞌ sa ñaꞌan lka si ngiꞌni wan tñan ꞌin Krixtu.
Kuꞌni wan tñan ꞌin neꞌ sikwa; ja kuꞌni wan tñan kanꞌ chaꞌ kanun suꞌwe ti wan loꞌo neꞌ, xa nu nduun ti neꞌ nsñi neꞌ kwenta ꞌwan si ngiꞌni wan tñan. Suꞌwe la si tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ ti kwiꞌ msu ꞌin Krixtu lka wan ni, kanꞌ chaꞌ tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan nchga tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian. Suꞌwe ti kuꞌni wan nchga tñan sikwa, tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ tñan ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan lka nu ngiꞌni wan, siꞌi tñan ꞌin nten chalyuu ti. Ja nꞌni chaꞌ ni siya msu nu msiꞌi ti nten lka wan, ni siya msu nu ndiꞌin suꞌwe ti lka wan; wa jlyo tianꞌ chaꞌ nda Xꞌnaan chaꞌ suꞌwe ꞌin nchga nten nu suꞌwe ngiꞌni tñan chaꞌ ꞌin Ni.
ꞌWan xꞌnan msu ni, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ñaꞌansiin suꞌwe wan ꞌin msu ꞌwan. Ja xitsen wan ꞌin neꞌ, ja kuꞌni tlá wan ꞌin neꞌ kanꞌ; tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ ska ti Xꞌnaan nu nduun loo la ꞌwan loꞌo neꞌ kanꞌ, loꞌo ska ti biyaꞌ ngiꞌni Ni loꞌo nchga nten.
Yaꞌ xñan nu kunanjoꞌo ꞌin neꞌ nu msñi chaꞌ ꞌin Krixtu, chaꞌ xuun neꞌ loꞌo kuneꞌ xaꞌan
10 Loꞌo ni, ndiꞌin chaꞌ chka ngula la tiꞌ wan niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ suꞌwa ti ngiꞌni wan tñan loꞌo ykwiꞌ Xꞌnaan, loꞌo ngwañaꞌan tnun ꞌa jwersa nsuꞌwi ꞌin Ndiose. 11 Nchga bra tyaꞌan chaꞌ tiye wan chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo wan, chaꞌ ka kuꞌni wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan, chaꞌ ja kwiñi lyoꞌo kuneꞌ xaꞌan ꞌwan. 12 Ja nxuan loꞌo nten chalyuu ti, nu chinꞌ ti jwersa nsuꞌwi ꞌin neꞌ; nu nxuun loꞌoan lka nchga kwiꞌin kuxi nu nsuꞌwi nde niꞌ kwan. Ngula ꞌa tiꞌ kwiꞌin kanꞌ, kwiꞌ kanꞌ lka nu nchka ꞌa tiꞌ tyijin lyo ꞌin Ndiose; loꞌo ja nchka ꞌin ran. Ti kwiꞌ kwiꞌin kuxi kanꞌ nchka tiꞌ ka xꞌnan chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan ndlo ran tñan ꞌin nten chaꞌ kuꞌni neꞌ nchga loo chaꞌ kuxi lo chalyuu bra ni. 13 Chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan ni, sa ñaꞌan lka steꞌ sndaru nu ndaꞌan wsuun, ngwañaꞌan lka chaꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose; xkwiꞌ chkwan lka steꞌ sndaru, chaꞌ kunanjoꞌo ꞌin yu xa nu nxuun yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, tukwa wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose, xñi suꞌwe wan chaꞌ kanꞌ ni; loꞌo xa nu tiya bra nu kuxi kanꞌ, ka talo wan chaꞌ xuun wan loꞌo kuneꞌ xaꞌan bra kanꞌ. Si ngwañaꞌan kuꞌni wan, xa wa mdyii chaꞌ wsuun kanꞌ ti tyiꞌin suꞌwe kasiya ꞌwan sa ñaꞌan nu mdiꞌin wan ti kulo. 14 Kanꞌ chaꞌ kuꞌni tiya tiꞌ wan sikwa; sa ñaꞌan nu ndiꞌin kijin siꞌ sndaru chaꞌ chkanꞌ suꞌwe steꞌ yu, ngwañaꞌan ꞌwan, xñi suꞌwe wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose. Xkwiꞌ chaꞌ nu ñi chkwiꞌ wan, chaꞌ bra kanꞌ ka xuun taꞌa wan loꞌo nu kuxi. Ska sndaru ni, nchkunꞌ chkwan ñaꞌaan lo tiye yu loꞌo nde chunꞌ yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, ja ka xtya neꞌ kiꞌya ꞌwan si xkwiꞌ tñan nu ñi kuꞌni wan. 15 Ngula kanan nsuꞌwi kiyaꞌ sndaru. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, kuꞌni xuꞌwe wan ꞌwan chaꞌ tsaa wan chkwiꞌ wan chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten; chkwiꞌ wan loꞌo neꞌ chaꞌ ka kulaa Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. 16 Loꞌo ndukwa ska chkwan kwajaꞌ skun sndaru; bra nu kuun nu nxuun loꞌo yu kilya nu ndukwa kiiꞌ loo ꞌin yu, bra kanꞌ tukunꞌ yu loo kilya kanꞌ loꞌo chkwan kwajaꞌ kanꞌ. Ngwañaꞌan ka ꞌwan si chañi chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ka kuꞌni wan kwenta ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan nchga bra chaꞌ ja kuꞌni nu kuxi kanan ꞌwan. 17 Skwaꞌ chkwan ndukwa ke sndaru chaꞌ skunꞌ ke neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, wa ngulaa Ni ꞌwan, kanꞌ chaꞌ wa ndiya nu ñaꞌansiin ꞌwan bra kanꞌ. Xñi wan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo wan chaꞌ kaja chaꞌ nu chkwiꞌ wan loꞌo xka ta nten, sa ñaꞌan lka si wa msñi wan ska xtyi nu cha ꞌa ꞌin sndaru. 18 Chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose bra nu xuun wan loꞌo nu kuxi, jñan wan chabiyaꞌ ꞌin Ni; nchga bra tayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌwan chaꞌ ka chkwiꞌ wan loꞌo Ni. Kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo Ni chaꞌ ꞌin nchga nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Ni. Kanꞌ chaꞌ sikwa, ndii ti tiꞌ wan chkwiꞌ wan loꞌo Ni, chaꞌ ja ka ndaja tiꞌ wan. 19 Loꞌo ngwañaꞌan suꞌwe si chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose Stian chaꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ ti ta la Ni chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo nten, chaꞌ ka ngula la tiꞌ kasiya ꞌñaǎn chkwiǐnꞌ loꞌo nten sa ñaꞌan yaꞌ nu ka biyaꞌ suꞌwe tiꞌ neꞌ, chaꞌ ka kulaa Krixtu ꞌin neꞌ yaꞌ nu kuxi; ska chaꞌ nu ja ya kunan neꞌ lka chaꞌ kanꞌ. 20 Wa ngulo suwi Ni ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn tijyuꞌ, chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ kanꞌ loꞌo nten; kanꞌ chaꞌ lkaǎn presu ni. Chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌñaǎn sikwa, chaꞌ ka chkwiǐnꞌ ñi chaꞌ kanꞌ loꞌo nten, sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ chkwiǐnꞌ.
Mslaaꞌ Palyu ꞌin neꞌ
21 Wa msuꞌwaǎn ꞌin Tíquico chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan. Suꞌwe ꞌa nka tiye ba chaꞌ suꞌwa ꞌa yꞌni ba tñan ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan loꞌo yu. Katsaꞌ ji yu ꞌwan nchga chaꞌ nu nchka ꞌñaǎn nde re, sa ñaꞌan tñan nu ngiꞌniǐn. 22 Kanꞌ chaꞌ wa msuꞌwaǎn ꞌin yu ndijyan yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ suꞌwe la kanun kasiya ꞌwan xa nu kunan wan sa ñaꞌan chaꞌ nu nchka ꞌware.
23 Loꞌo ni, chkwiǐnꞌ loꞌo Ndiose Stian, loꞌo Xꞌnaan Jesucristo chaꞌ ꞌwan, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu; kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin kasiya ꞌwan, chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌaan, chunꞌ chaꞌ nchga bra ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan ꞌin Ndiose. 24 Kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ni chaꞌ suꞌwe loꞌo taꞌa wan nu suꞌwe nsuꞌwi tiye wan ꞌin Xꞌnaan Jesucristo, nchga wan nu ja nchka tiꞌ wan kulaa yaꞌ wan ꞌin Krixtu. Ngwañaꞌan ka sikwa.