Kityi nu ngwaꞌan Luka sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ꞌin Jesús
1
Chaꞌ nu ngwaꞌan yu ti kulo
Wa kaꞌan nten ngwaꞌan lo kityi sa ñaꞌan nu ngwa nchga chaꞌ ꞌin Jesús nde seꞌen ndiꞌin ba, kityi historia lka kanꞌ. Wa mdiya neꞌ nu ngwaꞌu chaꞌ kanꞌ ꞌñaan. Neꞌ kanꞌ, wa naꞌan neꞌ chaꞌ kanꞌ ti kulo, ti bra mdyisnan Jesús yꞌni yu tñan; loꞌo kanꞌ yaa neꞌ ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo nchga nten. Kanꞌ chaꞌ loꞌo naꞌ, ndaꞌan naǎn ꞌaǎn sa ñaꞌan ngwa nchga chaꞌ nu mdijin ti bra mdyisnan chaꞌ kanꞌ. Suꞌwe nxkeꞌ tiǎnꞌ si loꞌo naꞌ kwaꞌaǎn nchga chaꞌ kanꞌ lo kityi, chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nuꞌwin, yu kula Teófilo, chaꞌ ka biyaꞌ suꞌwe la tiiꞌ nchga chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ loꞌoo.
Ndyaa angajle seꞌen ndiꞌin Zacarías nu ka sti Xuwa Bautista
Bra nu ngwa ree Herodes tñan, chaꞌ lka yu ndloo ꞌin neꞌ Judea, bra kanꞌ mdiꞌin ska sti joꞌo nu naan Zacarías. Mdiꞌin Zacarías loꞌo ska ta sti joꞌo nu nduun tñan seꞌen mduun ayman Abías nu ngwa sꞌni. Elisabet naan kwilyoꞌo Zacarías, lka ti kwiꞌ nten taꞌa ayman Aarón nu ngwa sti joꞌo ti kulo la. Ñi ꞌa ngiꞌni taꞌa tyukwaa neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, ndukwa neꞌ nchga tñan ꞌin Ndiose, ndukwa ꞌa neꞌ nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni. Ja tukwin nchkwiꞌ chaꞌ kuxi ꞌin neꞌ kanꞌ. Ska ti chaꞌ ndiꞌin ꞌin neꞌ, ja ska sñiꞌ neꞌ nsuꞌwi. Ja mjwi sñiꞌ neꞌ kula Sabe, loꞌo ni, kula ꞌa neꞌ.
Wa mdiya smnan ꞌin ska ta sti joꞌo seꞌen ndiꞌin Zacarías, chaꞌ kuꞌni neꞌ tñan niꞌ lyaa. Nde ñaꞌan yꞌni sti joꞌo nu ngwa bra kanꞌ: nchga ta sti joꞌo kanꞌ ngulo suwi neꞌ ska taꞌa neꞌ, chaꞌ ska ti yu ka sten yu seꞌen kti la niꞌ lyaa tnun, chaꞌ tikin yu ynan lo msaa la kanꞌ bra kanꞌ. Loꞌo ni, nganun tñan kanꞌ ꞌin ykwiꞌ Zacarías. 10 Bra nu nchkin ynan kanꞌ niꞌ lyaa, bra kanꞌ ndyoꞌ tiꞌin neꞌ kichen nde liyaꞌ, nchkwiꞌ tꞌnan neꞌ loꞌo Ndiose. 11 Bra kanꞌ mdoꞌo tukwa angajle ꞌin ykwiꞌ nu lka Xꞌnaan tloo Zacarías niꞌ lyaa, naꞌan yu chaꞌ nduun angajle kanꞌ laꞌa seꞌen kwin, seꞌen ndukwa msaa kti ti, seꞌen nchkin ynan. 12 Bra nu naꞌan Zacarías angajle kanꞌ, ja jlyo ꞌa tiꞌ yu sa ñaꞌan kuꞌni yu, chaꞌ ytsen ꞌa yu ꞌin angajle kanꞌ. 13 Ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo yu bra kanꞌ:
―Ja kutseen, Zacarías ―ndukwin―. Wa ynan Ndiose chaꞌ nu tꞌnan ꞌa nchkwiiꞌ loꞌo, kanꞌ chaꞌ kala ska sñiꞌ Sabe nu lka kwilyoꞌoo. Xuwa ka naan yu, ngwañaꞌan xtya wan nin yu. 14 Suꞌwe ꞌa ka tiyee bra nu wa ngula kuwiꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ka suꞌwe ꞌa ka tiye kaꞌan ꞌa nten bra nu ñaꞌan neꞌ kuwiꞌ kanꞌ, 15 chaꞌ nu kanꞌ ka ska nten nu tnun nchka tloo Ndiose. Ja koꞌo Xuwa kanꞌ xalyu, ja ska loo xalyu koꞌo yu. Ti bra nu kala yu, bra kanꞌ kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin yu. 16 Kuꞌni yu chaꞌ xiyaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌin kaꞌan ꞌa neꞌ Israel, chaꞌ xiyaꞌ kunan neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose Xꞌnan neꞌ. 17 Ti kwiꞌ tyiꞌi nu mdiꞌin niꞌ kasiya ꞌin ayman Elías nu yaa loꞌo Ndiose ꞌin nu ngwa sꞌni, ti kwiꞌ tyiꞌi kanꞌ kaja ꞌin Xuwa ni. Chunꞌ ndiꞌin la kan Xuwa chkwiꞌ loꞌo nten chaꞌ kiꞌya tlaꞌ tiye nten, chaꞌ ja xuun ꞌa neꞌ loꞌo sñiꞌ neꞌ. Bra kanꞌ ka xaꞌan nchga chaꞌ nu nsuꞌwi tiye neꞌ, chaꞌ tukwa neꞌ nchga chaꞌ nu ñi. Loꞌo chkwiꞌ Xuwa loꞌo neꞌ chaꞌ kuꞌni xuꞌwe neꞌ tiye neꞌ, chaꞌ xlyaa neꞌ sten neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Bra kanꞌ kan ykwiꞌ Krixtu.
18 Kanꞌ mnichaꞌ Zacarías ꞌin angajle bra kanꞌ:
―¿Sa ñaꞌan ka chaꞌ ka biyaꞌ tiǎnꞌ si chañi ka chaꞌ kanꞌ a? Kulaǎn ꞌaǎn, loꞌo kula ꞌa kwilyoꞌoǔn ―ndukwin Zacarías ꞌin angajle kanꞌ.
19 ―Gabriel naǎn ―ndukwin angajle ꞌin yu bra kanꞌ―. Nduun tiǎn nde seꞌen ndiꞌin Ndiose; kanꞌ lka nu msuꞌwa ꞌñaǎn ndijyaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌoo, chaꞌ kitsaǎnꞌ chaꞌ suꞌwe re ꞌwan. 20 Kunaan suꞌwe chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌoo ni: Ka kuꞌuun ni, chaꞌ ja ka ꞌa chkwiiꞌ sa ñaꞌan bra nu kala kuwiꞌ kanꞌ ꞌwan; ngwañaꞌan ka ꞌiin siꞌya chaꞌ ja ndyaa ñaꞌan tiiꞌ ꞌñaǎn. Bra nu tiya tsan kanꞌ, bra kanꞌ ka biyaꞌ tiiꞌ chaꞌ chañi lka nchga chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌoo ―ndukwin angajle kanꞌ ꞌin Zacarías.
21 Ti ndiꞌin neꞌ kichen tuꞌwa laa, chaꞌ ngita neꞌ ꞌin Zacarías sa ñaꞌan bra nu tyoꞌo yu chunꞌ naꞌan; kaꞌan ꞌa chaꞌ ndaꞌan tiye neꞌ ni chaꞌ chan ꞌa yuꞌwi Zacarías niꞌ lyaa kanꞌ. 22 Chunꞌ ndiꞌin la, bra wa mdoꞌo Zacarías nde liyaꞌ, bra kanꞌ ja ngwa ꞌa chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ. Mskeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ niꞌ lyaa ngwaꞌu loo ska xaa tlyu ꞌin yu, nu mdoꞌo yan seꞌen ndiꞌin Ndiose. Bra kanꞌ seꞌen ti mduun yu ngiꞌni yaꞌ yu ꞌin neꞌ, chaꞌ nganun kuꞌun yu.
23 Bra wa mdyii tsan nu yꞌni Zacarías tñan niꞌ lyaa, bra kanꞌ mdoꞌo yu ndyaa yu kichen tyi yu. 24 Chunꞌ ndiꞌin la bra kanꞌ, mgii tiꞌ neꞌ kula Sabe kwilyoꞌo yu, chaꞌ nsuꞌwi sñiꞌ. Bra kanꞌ wa mdaꞌa kiꞌyu koꞌ nu xkwiꞌ niꞌ ñaꞌan ti nganun neꞌ kula kanꞌ. 25 Mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye neꞌ kula kanꞌ: “Ndiose nu lka Xꞌnaan yꞌni chaꞌ tnun re ꞌñaǎn. Wa yꞌni Ni chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa nten chaꞌ kuxi ꞌñaǎn” ndukwin neꞌ kula Sabe kanꞌ.
Ykwiꞌ angajle loꞌo Liya chaꞌ wa kala ti Jesús
26 Wa nsuꞌwi skwa koꞌ ndaꞌan neꞌ kula Sabe tnan, bra kanꞌ ngulo Ndiose tñan ꞌin ska angajle, chaꞌ tsaa nde kichen Nazaret, ska kichen nde lo yuu ꞌin Galilea. Angajle kanꞌ ni, ti kwiꞌ Gabriel lka kanꞌ. 27 Msuꞌwa Ndiose ꞌin angajle kanꞌ chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin ska nu kunaꞌan kuneꞌ nu ja ya tyiꞌin loꞌo nten. Nan wa mjñi chaꞌ ꞌin nu kunaꞌan kanꞌ, chaꞌ kaja kwilyoꞌo loꞌo ska yu kiꞌyu nu naan Se; David lka nin ke yu kiꞌyu kanꞌ, ska ti ñaꞌan nin yu loꞌo ayman David nu yuꞌwi nu ngwa sꞌni. Liya naan nu kunaꞌan kuneꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ taꞌa neꞌ kula Sabe kanꞌ lka Liya. 28 Wa mdiya angajle seꞌen ndiꞌin nu kunaꞌan kanꞌ, ykwiꞌ loꞌo bra kanꞌ:
―Ndiya ska chaꞌ nu suꞌwe ꞌa nu ndijyaǎn chkwiǐnꞌ loꞌoo ―ndukwin angajle kanꞌ ꞌin Liya―. ¡Suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose loꞌo nuꞌwin! ¡Suꞌwe ꞌa ndiꞌiin loꞌo Ni! ―ndukwin―. Kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe nda Ndiose ꞌiin, ja ngiꞌni Ni ngwañaꞌan loꞌo xka la nu kunaꞌan.
29 Wa naꞌan Liya ꞌin angajle kanꞌ. Bra kanꞌ ynan Liya chaꞌ nu ykwiꞌ, loꞌo nduwe ꞌa tiꞌ ni chaꞌ lka nchkwiꞌ angajle kanꞌ ngwañaꞌan. Ytsen ꞌa bra kanꞌ. 30 Xiyaꞌ ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo nu kunaꞌan kuneꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Liya ―ndukwin―, ja kutseen chaꞌ wa nda Ndiose ska chaꞌ suꞌwe ꞌiin ―ndukwin angajle kanꞌ ꞌin Liya―. 31 Kaa tnaan, tyiꞌin ska sñiiꞌ; nuꞌwin xtyaa nin Jesús ꞌin kuwiꞌ nu tyiꞌin ꞌiin. 32 Kanꞌ nu ka ska nten nu tnun nchka. Chkwiꞌ neꞌ ꞌin yu chaꞌ Sñiꞌ Ndiose nu lka Xꞌnaan nu tlyu la ti ka yu. Ti kwiꞌ taꞌa tñan tlyu nu yꞌni ayman ree David taꞌa yu, nu yan lo chalyuu nu ngwa sꞌni, kanꞌ tñan lka nu ta ykwiꞌ nu lka Xꞌnaan ꞌin Jesús, 33 chaꞌ nchga tsan ja tyii chaꞌ ka yu ndloo ꞌin nchga nten Israel; ngwañaꞌan ja tyii chaꞌ kulo yu tñan ꞌin nchga nten chalyuu.
34 Bra kanꞌ ykwiꞌ Liya loꞌo angajle kanꞌ:
―¿Ni sa ñaꞌan ka chaꞌ re sikwa a?, chaꞌ nu ja ya kaja kwilyoꞌoǔn ―ndukwin Liya ꞌin angajle kanꞌ.
35 Bra kanꞌ ytsaꞌ angajle ska chaꞌ ꞌin Liya:
―Ta Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ tiyan seꞌen ndiꞌiin, chaꞌ xuꞌwi tyukwi ñaꞌaan; ska chaꞌ tnun nu kuꞌni Ndiose nu lka ndloo la ti ka chaꞌ kanꞌ. Bra nu kala sñiiꞌ, ska nten nu luwi ꞌa chaꞌ ꞌin Ndiose ka kuwiꞌ nu kala kanꞌ, ti kwiꞌ kanꞌ lka nu ka naan ykwiꞌ Sñiꞌ Ndiose. 36 Loꞌo xka chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌoo ―ndukwin angajle ꞌin Liya―, chaꞌ loꞌo neꞌ kula Sabe taꞌaa tyiꞌin ska sñiꞌ, loꞌo kula ꞌa neꞌ kula kanꞌ. Ti ngwa sꞌni la nchkwiꞌ nten chaꞌ ja ndiji sñiꞌ neꞌ kula siyaꞌ ti, loꞌo ni wa mdaꞌa skwa koꞌ ndaꞌan tnan. 37 Ja ska chaꞌ nu tukwi ꞌin Ndiose.
38 Bra kanꞌ ykwiꞌ Liya loꞌo angajle kanꞌ:
―Si ndukwin Ndiose chaꞌ ngwañaꞌan kala sñiěnꞌ, wa lka chaꞌ bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn kuꞌniǐn tñan ꞌin Ni, nchga tñan nu kulo Ndiose Xꞌnaan ꞌñaǎn ―ndukwin Liya.
Loꞌo mdoꞌo angajle kanꞌ, ndyaa.
Ndyaa Liya seꞌen ndiꞌin neꞌ kula Sabe taꞌa
39 Bra kanꞌ mdoꞌo Liya ndyaa ndla ti nde ska kichen nu ndiꞌin laja kiꞌya Judea. 40 Bra kanꞌ mdiya Liya seꞌen ndukwa naꞌan tyi Zacarías, mdyisnan ykwiꞌ loꞌo neꞌ kula Sabe. 41 Bra nu ynan neꞌ kula kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Liya loꞌo, bra ti mgii tiꞌ chaꞌ mñan chinꞌ kuwiꞌ. Bra kanꞌ msaꞌan tiye neꞌ kula Sabe nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose, 42 kanꞌ chaꞌ kwen ꞌa ykwiꞌ loꞌo Liya bra kanꞌ:
―Tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe nu nda Ndiose ꞌiin ―ndukwin neꞌ kula kanꞌ ꞌin Liya―. Ja ya kuꞌni Ni ngwañaꞌan loꞌo xka la nu kunaꞌan. Loꞌo ngwañaꞌan, nchka ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin kuwiꞌ nu ndiꞌin ꞌiin ―ndukwin―. 43 Wa mdiyan jyaꞌan nu ka Xꞌnaǎn seꞌen ndiꞌiǐn, loꞌo nten ya ñaꞌan ti lkaǎn. 44 Chañi chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌoo, chaꞌ mgii tiǎnꞌ chaꞌ wa mñan chinꞌ kuwiꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ suꞌwe ngwa tiye kuwiꞌ bra nu ynaǎn chaꞌ nu ykwiiꞌ loꞌoǔn. 45 Suꞌwe ꞌa nka tiyee chaꞌ wa ndyaa ñaꞌan tiiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kuꞌni Ni nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoo.
Ngwañaꞌan ndukwin neꞌ kula Sabe ꞌin Liya. 46 Bra kanꞌ yꞌni tnun Liya ꞌin Ndiose:
Tyukwi ti tiyeěn kuꞌni tnuǔn ꞌin Ndiose nu lka Xꞌnaǎn, ndukwin Liya.
47 Chka suꞌwe kasiya ꞌñaǎn chunꞌ ndlaa Ni ꞌñaǎn ꞌin nu kuxi.
48 Wa yꞌni kuwe ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌñaǎn, chaꞌ lkaǎn msu ꞌin Ni, ni siya ska nten tiꞌi lkaǎn.
Ni wa mdyisnan nchkwiꞌ nchga nten nu ndijyan lo chalyuu chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn;
kwiꞌ ngwañaꞌan chkwiꞌ nten nu kan nde loo la.
49 Tlyu ꞌa tñan nu ngiꞌni Ndiose, loꞌo tnun ꞌa chaꞌ nu ngiꞌni Ni loꞌoǔn;
luwi ꞌa Ndiose, ndukwin Liya.
50 Ja kulaa yaꞌ Ndiose ꞌin nten nu tukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni;
nchga bra nu ti ndijyan nten lo chalyuu, chañi chaꞌ nchka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ.
51 Kaꞌan ꞌa chaꞌ tnun wa yꞌni Ndiose.
Wa yꞌni tyii Ni chaꞌ ꞌin nten nu xkwiꞌ chaꞌ siyeꞌ ngiꞌni loꞌo taꞌa nten neꞌ.
52 Suꞌwa ti ngiꞌni Ndiose loꞌo nchga nten.
Nchga nten nu tnun nchkwiꞌ, nu lye ꞌa ngiꞌni siyeꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ, kanꞌ ngulaa tiꞌin Ndiose ꞌin neꞌ.
Loꞌo nchga nten nu ndiꞌin nganen, nu ja tukwin ꞌa ngiꞌni kwenta ꞌin, tyiꞌin Ndiose loꞌo neꞌ kanꞌ chaꞌ xtya Ni ꞌin neꞌ seꞌen nu suꞌwe la ti.
53 Wa yꞌni Ndiose chaꞌ kiꞌya tlaꞌ tiye nten nu lyiji ꞌa chaꞌ suꞌwe ꞌin,
loꞌo wa ngulo Ni tñan chaꞌ ja kaja la chaꞌ kuliyaꞌ ꞌin neꞌ nu kuliyaꞌ ꞌa.
54-55 Ndayaꞌ ꞌa Ndiose ꞌin nchga neꞌ Israel taꞌaan, chaꞌ lkaan msu ꞌin Ndiose;
loꞌo suꞌwe ꞌa mskanꞌ Ni chaꞌ loꞌo ayman ꞌñaan nu yuꞌwi ti sꞌni.
Ja mjlyaa tiꞌ Ndiose ꞌñaan, nten taꞌa ayman Abraham lkaan; xkwiꞌ nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌin neꞌ taꞌaan.
Loꞌo ñaꞌan ti nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌñaan loꞌo sñianꞌ tyukwi bra nde loo la.
Ngwañaꞌan ngwa bra nu yꞌni tnun Liya ꞌin Ndiose.
56 Snan koꞌ nganun Liya naꞌan tyi neꞌ kula Sabe, bra kanꞌ mdoꞌo ndyaa kichen tyi.
Bra nu ngula Xuwa Bautista
57 Wa mdiya tsan nu kala sñiꞌ neꞌ kula Sabe. Kiꞌyu kuwiꞌ nu ngula ꞌin. 58 Xa wa ynan neꞌ chaꞌ ngula sñiꞌ neꞌ kula kanꞌ, suꞌwe ꞌa ngwa tiye nchga neꞌ taꞌa, loꞌo neꞌ nu ndiꞌin kwiꞌ seꞌen ti. Bra kanꞌ mdiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ kula kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo, chaꞌ suꞌwe ꞌa ngwa tꞌnan tiꞌ nu lka Xꞌnaan ꞌin neꞌ. 59 La mdaꞌa snuꞌ tsan, bra kanꞌ yaa neꞌ naꞌan tyi neꞌ kula Sabe chaꞌ lkwan kuwiꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ judío, chaꞌ msiꞌyu kijin yu. Wa xtya ti neꞌ nin kuwiꞌ kanꞌ, chaꞌ ka naan Zacarías, sa ñaꞌan naan sti. 60 Loꞌo bra kanꞌ ja mda jyaꞌan kuwiꞌ kanꞌ chabiyaꞌ chaꞌ ka naan sñiꞌ ngwañaꞌan:
―Siꞌi ngwañaꞌan ka naan yu ―ndukwin neꞌ kula kanꞌ ꞌin neꞌ―, Xuwa ka naan yu re.
61 ―Ja ndiya taꞌa wan nu naan ngwañaꞌan ―ndukwin taꞌa neꞌ kula kanꞌ.
62 Yꞌni yaꞌ neꞌ ꞌin sti kuwiꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ñaꞌan ti ja nchka ꞌa chkwiꞌ yu kula kanꞌ. Mnichaꞌ neꞌ ꞌin yu bra kanꞌ:
―¿Sa ñaꞌan ka naan kuwiꞌ re, nchka tiiꞌ a? ―ndukwin neꞌ ꞌin yu kula.
63 Bra kanꞌ mjñan yu kula ska kaꞌ lyuꞌ ti chaꞌ lo kaꞌ kanꞌ kwaꞌan yu letra. Nde ndukwa chaꞌ nu ngwaꞌan yu kula kanꞌ bra kanꞌ: “Xuwa ka naan yu.” Nchga nten nu ndiꞌin kwiꞌ seꞌen ti, yuwe ꞌa tiꞌ neꞌ bra kanꞌ. 64 Bra ti ngwa ykwiꞌ Zacarías xiyaꞌ bra kanꞌ, mdyisnan yu yꞌni tnun yu ꞌin Ndiose bra kanꞌ. 65 Yuwe ꞌa tiꞌ nchga nten taꞌa kichen tyi neꞌ bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan yuwe ꞌa tiꞌ nchga neꞌ kichen laja kiꞌya Judea kanꞌ, ytsaꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ sa ñaꞌan nu ngwa chaꞌ ꞌin Zacarías. 66 Mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye nchga nten nu ynan chaꞌ kanꞌ:
―¿Sa ñaꞌan tñan ka ꞌin kuwiꞌ kanꞌ a? ―ndukwin neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ.
Chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ndiose loꞌo kuwiꞌ kanꞌ.
Yꞌni tnun Zacarías ꞌin Ndiose, yla tuꞌwa yu ska kantu
67 Wa msaꞌan tiye Zacarías nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose. Bra kanꞌ mdyisnan yu kula kanꞌ ykwiꞌ yu nchga chaꞌ nu wa ytsaꞌ Ndiose ꞌin yu:
68 Ndiꞌin chaꞌ kuꞌni tnuan ꞌin Ndiose nu lka Xꞌnaan, nu lka Ndiose ꞌñaan neꞌ Israel, ndukwin yu kula kanꞌ bra kanꞌ.
Wa xiyaꞌ mdyisnan Ndiose ykwiꞌ Ni loꞌo neꞌ taꞌaan nu lkaan nten ꞌin Ni.
Sa bra ni ngiꞌni Ni tñan chaꞌ kulaa Ni ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi.
69 Tka msuꞌwa Ndiose ndijyan ska nu suꞌwe ꞌa chaꞌ nchka ꞌin, nu kulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan;
kanꞌ lka ska nten nu ti kwiꞌ taꞌa ayman David nu yꞌni tñan ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni.
70 Ti kwiꞌ ti chaꞌ ykwiꞌ Ni loꞌo neꞌ taꞌaan ti sꞌni la, chaꞌ wa ngwa tyun siyentu yijan nu ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌin ayman ꞌñaan, nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten.
71 Ndukwin ayman kanꞌ, chaꞌ kulo Ndiose ꞌñaan laja nten kuxi nu nxuun loꞌoan, loꞌo kulo Ni ꞌñaan laja nten nu tiꞌí tiꞌ ꞌñaan.
72 Nchka tꞌnan tiꞌ Ndiose ꞌñaan, loꞌo ꞌin ayman ꞌñaan;
ja mjlyaa tiꞌ Ndiose chaꞌ nu wa mskanꞌ Ni loꞌo ayman taꞌaan nu ngwa sꞌni, ndukwin ayman kanꞌ.
73 Nde lka chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman Abraham, bra nu ngunun tsaa chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu.
74 Ndukwin Ni chaꞌ kulo Ni ꞌñaan laja nten kuxi nu nxuun loꞌoan;
ngwañaꞌan kuꞌni Ni chaꞌ ja kutsean tyukwi tyempu nu ndiꞌian ngiꞌnian tñan ꞌin Ndiose lo chalyuu re.
75 Ta Ni chabiyaꞌ kanꞌ ꞌñaan si luwi tiyean, si nka tiyean tukwaan tñan ꞌin Ni, ndukwin yu kula Zacarías bra kanꞌ.
76 Loꞌo ni, sñiěnꞌ, ndukwin yu ꞌin kuwiꞌ kanꞌ, chkwiꞌ neꞌ chaꞌ nuꞌwin lkaa nu taa chaꞌ tiya ꞌin nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu lka ndloo la.
Tyaꞌaan kulo ndukwa la ꞌin ykwiꞌ nu ka Xꞌnaan, chaꞌ xñii suꞌwee tuwiin seꞌen nu kan ykwiꞌ Xꞌnaan.
77 Nuiꞌwin kwaꞌuu ꞌin nten chaꞌ ꞌin Xꞌnaan;
kuꞌnii chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin kiꞌya nu ndukwi neꞌ,
chaꞌ ka tyoꞌo laa neꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi bra kanꞌ.
78 Suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan;
nchka tꞌnan ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ wa ta ti Ni ꞌin Krixtu chaꞌ kan seꞌen ndiꞌian.
Kanꞌ lka ska xaa nu ja tsaa tii ꞌa, nu xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan, ñaꞌan tiꞌ xaa ndyuwi nu ngaꞌni seꞌen ndiꞌian bra nu tka ndijyan ti kwichaa.
79 Bra kanꞌ ta xaa kanꞌ xaa nu xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin nten nu ja ndyiji ꞌa sa ñaꞌan kuꞌni neꞌ, chaꞌ tla ꞌa niꞌ kasiya ꞌin neꞌ;
ti luꞌu neꞌ kanꞌ, ni siya sa ñaꞌan lka ꞌin neꞌ si wa ngujwi neꞌ, siꞌya chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ.
Kwaꞌu Krixtu ꞌñaan sa ñaꞌan kuꞌnian chaꞌ tyiꞌiin suꞌwean loꞌo taꞌa ntean.
Wa mdyii chaꞌ nu ykwiꞌ Zacarías bra kanꞌ.
80 Wa ndijyan ngaluu la Xuwa, kwiꞌ ngwañaꞌan wa ngwa ngula la tiye yu. Xkwiꞌ niꞌ kixinꞌ yuꞌwi yu tyukwi sa ñaꞌan bra nu nguluu yu, kanꞌ ngwaꞌu tloo yu ꞌin neꞌ Israel taꞌa yu.