Kityi nu ngwaꞌan Marcos sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ꞌin Jesús
1
Mda Xuwa chaꞌ loꞌo nten niꞌ kixinꞌ seꞌen ja ndiꞌin nten
Nde ndaꞌaǎn chaꞌ nu lka suun chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo, ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose. Ayman Isaías, nu ykwiꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni, ngwaꞌan yu lo kityi sa ñaꞌan nu ka tyisnan chaꞌ re. Nde lka chaꞌ nu ngwaꞌan yu kanꞌ:
Kuloǔn tñan ꞌin ska nten nu ka skan ꞌñaǎn, ndukwin Ndiose ꞌin Krixtu, chaꞌ tsaa yu kulo ndukwa la.
Kanꞌ lka nu slaa tuwiin seꞌen tsaa, ndukwin Ni.
Kwen xiꞌya yu niꞌ kixinꞌ. Nde lka chaꞌ nu chkwiꞌ yu loꞌo nten:
“Slaa lya wan ska tuwiin seꞌen kan nu lka Xꞌnaan;
xñi suꞌwe wan tuwiin seꞌen tyijin ykwiꞌ”.
Sa ñaꞌan chaꞌ nu ngwaꞌan Isaías kanꞌ, ngwañaꞌan ndyoꞌo tukwa Xuwa niꞌ kixinꞌ seꞌen ja ndiꞌin nten. Kanꞌ ykwiꞌ yu loꞌo nten chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ neꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, chaꞌ kulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ tukwatya Xuwa ꞌin neꞌ kanꞌ, ndukwin. Mdyoꞌ tiꞌin kaꞌan ꞌa nten seꞌen ndiꞌin Xuwa kanꞌ; ndijyan neꞌ kichen xuwe ti nu ndiꞌin lo yuu ꞌin Judea, loꞌo ndijyan neꞌ Jerusalén nu lka kichen tnun kanꞌ seꞌen ndiꞌin yu. Nten nu mjyuꞌu ꞌa tiꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, mjñan neꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ kuꞌni tyii Ni chaꞌ kuxi kanꞌ, loꞌo mdukwatya Xuwa ꞌin neꞌ kanꞌ lo tyiꞌa chku Jordán bra kanꞌ.
Loꞌo Xuwa kanꞌ, lkuꞌ yu ska teꞌ kichanꞌ camello, loꞌo nchkanꞌ kijin siꞌ yu. Nchku yu skuꞌ loꞌo kwiñaꞌ kwitun. Nde lka chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo nten kanꞌ:
―Ndiya ska nten nu wa kan ti; wa msuꞌwa yu ꞌñaǎn chaꞌ ndijyaǎn ndla la, ni siya yu kanꞌ lka ndloo la ―ndukwin Xuwa ꞌin neꞌ―. Loꞌoǔn, kuꞌniǐn tnuǔn ꞌin yu kanꞌ; suꞌwe ꞌa ka tiyeěn ni siya xtiǐnꞌ ti nu ndukwa snan yu kanꞌ. Loꞌo tyiꞌa ti ndukwatyaǎn ꞌwan; yu kanꞌ ni, ja tukwatya ꞌa yu ꞌin nten loꞌo tyiꞌa ti, kuꞌni yu chaꞌ kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ chaꞌ ka luwi neꞌ siyaꞌ ti, bra nu tukwatya yu ꞌin neꞌ.
Mdukwatya Xuwa ꞌin Jesús
Xka tsan la tiyaꞌ la chinꞌ, mdoꞌo Jesús kichen Nazaret nde lo yuu ꞌin Galilea, ndyaa yu seꞌen ndiꞌin Xuwa nde tuꞌwa chku Jordán. Bra kanꞌ mdukwatya Xuwa ꞌin Jesús lo tyiꞌa chku kanꞌ. 10 Bra wa tyoꞌo ti Jesús lo tyiꞌa, bra kanꞌ naꞌan yu chaꞌ wa ngalaa tuwiin nde niꞌ kwan. Bra kanꞌ ngwiꞌya Tyiꞌi Ndiose seꞌen nduun Jesús; sa ñaꞌan ndukwi ska kiñi cha kuun, ngwañaꞌan ngwiꞌya Tyiꞌi Ndiose chunꞌ Jesús bra kanꞌ. 11 Loꞌo ynen ykwiꞌ Ndiose seꞌen ndiꞌin Ni nde niꞌ kwan bra kanꞌ. Nde lka chaꞌ nu ykwiꞌ Ni:
―Ska ti nu lka Sñiěnꞌ lka yu re, loꞌo suꞌwe ꞌa lka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin yu ―ndukwin Ndiose chaꞌ ꞌin Jesús. ―Ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌin yu ―ndukwin Ni.
Ngwa tiꞌ kuneꞌ xaꞌan kwiñi lyoꞌo ꞌin Jesús
12 Loꞌo bra ti ndyaa loꞌo Tyiꞌi Ndiose ꞌin Jesús niꞌ kixinꞌ seꞌen ja ndiꞌin nten bra kanꞌ. 13 Tuꞌwa tsan ngunun Jesús ska ti yu niꞌ kixinꞌ bra kanꞌ, mdiꞌin yu loꞌo ꞌni tlá niꞌ kixinꞌ. Kanꞌ mdiyan Satanás seꞌen ndiꞌin yu, ngwa tiꞌ kwiñi lyoꞌo ꞌin Jesús si kuꞌni yu chaꞌ kuxi. Xa wa mdyii chaꞌ kanꞌ, mdiyan angajle seꞌen ndiꞌin Jesús chaꞌ tayaꞌ ꞌin yu, chaꞌ talo yu la chinꞌ seꞌen ndiꞌin yu.
Mdyisnan Jesús ngiꞌni yu tñan ꞌin Ndiose Sti yu nde Galilea
14 Chunꞌ ndiꞌin la msuꞌwa neꞌ ꞌin Xuwa niꞌ ñaꞌan chkwan. Bra kanꞌ yan Jesús nde lo yuu ꞌin Galilea, ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ sa ñaꞌan lka chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose.
15 ―Wa ndiya bra chaꞌ ka Ndiose ndloo niꞌ kasiya ꞌin nten ―ndukwin Jesús―. Ka jyuꞌu tiꞌ wan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌwan; kulaa yaꞌ wan chaꞌ kuxi kanꞌ, chaꞌ ka xñi wan chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose nu kulaa ꞌwan bra kanꞌ.
Msiꞌya Jesús ꞌin jakwa nten nu ndaꞌan kuta kula
16 Ngwa ska tsan nu mdaꞌan Jesús tuꞌwa tiyuꞌ Galilea. Bra kanꞌ naꞌan yu ꞌin Simón, loꞌo Ndre taꞌa ngula Simón; mdaꞌan neꞌ kuta kula loꞌo katan, chaꞌ kanꞌ lka tñan nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ nchga tsan. 17 Ykwiꞌ Jesús loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Tsaa wan loꞌoǔn ―ndukwin Jesús ꞌin neꞌ―. Xka tñan kwaꞌuǔn ꞌwan ni, chaꞌ tsaa naan wan ꞌin nten chalyuu nu mnaꞌ kasiya ꞌin siꞌya chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ, chaꞌ ka neꞌ kanꞌ nten ꞌñaǎn ―ndukwin.
18 Ynan neꞌ, loꞌo bra ti mxnun neꞌ katan ꞌin neꞌ, mdoꞌo neꞌ mdaꞌan neꞌ loꞌo Jesús bra kanꞌ.
19 Chunꞌ ndiꞌin la chinꞌ mdijin Jesús, naꞌan yu taꞌa tyukwaa sñiꞌ Zebedeo nu naan Santiago loꞌo Xuwa. Mdiꞌin neꞌ niꞌ yka naꞌan xuwe ti, ngiꞌni xuꞌwe neꞌ katan ꞌin neꞌ. 20 Loꞌo msiꞌya Jesús ꞌin neꞌ chaꞌ tsaa neꞌ loꞌo yu bra kanꞌ. Bra ti mxnun neꞌ ꞌin Zebedeo sti neꞌ, nganun yu kula kanꞌ loꞌo msu ꞌin neꞌ loꞌo yka naꞌan xuwe ti. Mdoꞌo taꞌa tyukwaa sñiꞌ yu kula kanꞌ ndyaa neꞌ loꞌo Jesús.
Msñi kwiꞌin kuxi ꞌin ska yu kiꞌyu
21 Chunꞌ ndiꞌin la ngala taꞌa neꞌ kichen Capernaum. Xa nu ngwa tsan taꞌa nu nxitñaꞌ neꞌ judío, bra kanꞌ ndyaa Jesús niꞌ lyaa ꞌin neꞌ chaꞌ kwaꞌu yu ꞌin neꞌ. 22 Bra nu ynan neꞌ, yuwe ꞌa tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan lka chaꞌ nu ngwaꞌu Jesús ꞌin neꞌ. Mskeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ tlyu ꞌa chabiyaꞌ nsuꞌwi ꞌin yu, chaꞌ siꞌi sa ñaꞌan nchkwiꞌ mstru nu nduꞌu chaꞌ joꞌo niꞌ lyaa nchkwiꞌ yu loꞌo nten bra kanꞌ. 23 Ti kwiꞌ niꞌ lyaa kanꞌ mdiꞌin ska yu kiꞌyu nu nsuꞌwi kwiꞌin kuxi ꞌin. Msiꞌya ꞌa yu ꞌin Jesús bra kanꞌ:
24 ―¿Ni sa ñaꞌan chaꞌ nchka tiiꞌ chkwiiꞌ loꞌoǔn?, Jesús Nazaret ―ndukwin yu tiꞌí kanꞌ―. ¿Ta wa nchka tiiꞌ kuꞌnii tyii chaꞌ ꞌñaǎn a? ―ndukwin―. Nsuꞌwi lyoǔn ꞌiin. Xkwiꞌ luwi lka nuꞌwin, loꞌo Ndiose msuꞌwa ꞌiin chaꞌ ndijyaan lo chalyuu re.
25 Loꞌo ja mda ꞌa Jesús chabiyaꞌ ꞌin kwiꞌin kuxi nu nsuꞌwi ꞌin yu tiꞌí kanꞌ, ngulo yu ꞌin kwiꞌin kuxi kanꞌ chaꞌ tyaa siyaꞌ ti bra kanꞌ.
―¡Ja chkwiiꞌ ꞌa! ―ndukwin Jesús ꞌin kwiꞌin kanꞌ―. ¡Ja kuꞌnii ꞌa chaꞌ kuxi loꞌo yu re!
26 Bra ti mxlyuu kwiꞌin kuxi kanꞌ ꞌin yu tiꞌí. Kwen msiꞌya yu xa mdoꞌo kwiꞌin kanꞌ, ndyaa bra kanꞌ. 27 Ytsen ꞌa nchga nten bra kanꞌ. Ykwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ:
―¿Ni sa ñaꞌan lka chaꞌ re a? ―ndukwin neꞌ―. ¿Ta xka chaꞌ kwi nduꞌu yu kwa ꞌin nten a? ―ndukwin neꞌ―. Nchka ꞌin yu kwa kulo yu tñan ꞌin kwiꞌin kuxi, loꞌo ndukwa kwiꞌin kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ yu bra kanꞌ.
28 Bra ti nganen chaꞌ ꞌin Jesús nchga kichen nde lo yuu ꞌin Galilea bra kanꞌ.
Yꞌni Jesús joꞌó ꞌin jyaꞌan laa Tyu Simón
29 Chunꞌ ndiꞌin la mdoꞌo Jesús niꞌ lyaa kanꞌ loꞌo Santiago loꞌo Xuwa, ndyaa neꞌ la naꞌan tyi Simón loꞌo Ndre. 30 Loꞌo ytsaꞌ neꞌ ꞌin Jesús chaꞌ tiꞌí ꞌa jyaꞌan laa Simón bra kanꞌ; tlyu ꞌa tikeeꞌ nsuꞌwi ꞌin neꞌ kula kanꞌ, nskwa ti lo kiꞌyan. 31 Kanꞌ ndyaa Jesús seꞌen ndiꞌin nu tiꞌí kanꞌ, msñi yu yaꞌ chaꞌ tayaꞌ yu ꞌin tyituun. Bra ti mdoꞌo tikeeꞌ ꞌin neꞌ kula kanꞌ, mdyisnan yꞌni kuwe tiꞌ chaꞌ kaja chinꞌ nan ku neꞌ bra kanꞌ.
Yꞌni Jesús joꞌó ꞌin kaꞌan nten tiꞌí
32 Wa msiin ꞌa bra kanꞌ, loꞌo bra wa ndyaa kwichaa, yan loꞌo nten ꞌin nchga neꞌ tiꞌí seꞌen ndiꞌin Jesús, loꞌo nten nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin, loꞌo nten nu nsuꞌwi xka lo kicha ꞌin. 33 Nchga nten kichen kanꞌ, wa ndyoꞌ tiꞌin neꞌ tuꞌ naꞌan tyi Simón bra kanꞌ. 34 Yꞌni Jesús joꞌó ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya kaꞌan lo kicha nsuꞌwi ꞌin neꞌ; loꞌo nten nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin, nchkaa neꞌ chunꞌ ngulo Jesús kwiꞌin kanꞌ. Ja mda ꞌa Jesús chabiyaꞌ chkwiꞌ kwiꞌin kuxi kanꞌ, chunꞌ wa nsuꞌwi lyo kwiꞌin kanꞌ ꞌin Jesús.
Ykwiꞌ Jesús chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nde Galilea
35 Ja ya kiꞌya xaa la xka tsan, bra kanꞌ mdyituun Jesús, mdoꞌo yu ndyaa yu chinꞌ nde niꞌ kixinꞌ seꞌen tiin ndiꞌin chalyuu, chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo Ndiose nde kwa. 36 Simón loꞌo xka taꞌa ndaꞌan yu, ndyaa neꞌ ndyaa naan neꞌ ꞌin yu. 37 Xa wa mdyija lyo Jesús ꞌin neꞌ, bra kanꞌ ndukwin neꞌ ꞌin yu:
―Ndyaa naan ꞌa neꞌ ꞌiin ―ndukwin neꞌ ꞌin Jesús.
38 ―Ni siya ndyaa naan neꞌ ꞌñaǎn nde re, ti ndiꞌin chaꞌ tsaꞌaǎn nchga kichen ―ndukwin Jesús ꞌin neꞌ―. Loꞌo ꞌin neꞌ xka kichen ndiꞌin chaꞌ kwaꞌuǔn chaꞌ suꞌwe nu ꞌñaǎn ―ndukwin yu―. Kanꞌ tñan ndiꞌin chaꞌ kuꞌniǐn lo chalyuu re.
39 Kanꞌ chaꞌ mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ loꞌo yu bra kanꞌ. Nchga kichen seꞌen mdaꞌan Jesús nde Galilea kanꞌ, ndyaa yu niꞌ lyaa ꞌin neꞌ, chaꞌ kwaꞌu yu ꞌin nten. Loꞌo ngulo yu kwiꞌin kuxi nu msñi ꞌin neꞌ, chaꞌ chkaa neꞌ tiꞌí nu nsuꞌwi kwiꞌin ꞌin.
Yꞌni Jesús joꞌó ꞌin ska nu tiꞌí nu mtsuꞌ kunaꞌ
40 Loꞌo ngwa ska tsan mdiyan ska nu tiꞌí seꞌen ndiꞌin Jesús, ska yu nu ngutsuꞌ kunaꞌ siꞌya kicha nu msñi ꞌin yu. Bra kanꞌ mduun xtyinꞌ yu tiꞌí kanꞌ seꞌen ndiꞌin Jesús, ykwiꞌ yu loꞌo:
―Si nchka tiꞌ wan chaꞌ chkaǎn, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ka ꞌwan kuꞌni wan chaꞌ chkaǎn ―ndukwin yu tiꞌí kanꞌ ꞌin Jesús.
41 Ngwa tꞌnan tiꞌ Jesús ꞌin yu tiꞌí kanꞌ bra kanꞌ, mlaꞌ yu kunaꞌ yu tiꞌí kanꞌ seꞌen ngutsuꞌ.
―Xlyaǎn, kuꞌniǐn joꞌó ꞌiin ―ndukwin Jesús ꞌin yu tiꞌí kanꞌ―. Kanun luwi kunaaꞌ ni.
42 Bra ti nchkaa seꞌen ngutsuꞌ kunaꞌ yu; ngwa luwi kunaꞌ yu, chaꞌ wa mdyii kicha kanꞌ ꞌin yu siyaꞌ ti bra kanꞌ. 43 Bra nu mslaaꞌ Jesús loꞌo yu kanꞌ, bra kanꞌ lye ꞌa ykwiꞌ loꞌo yu nu ngwa tiꞌí kanꞌ:
44 ―Ja katsaaꞌ ꞌa ꞌin nten chaꞌ naꞌ yꞌniǐn joꞌó ꞌiin ―ndukwin Jesús ꞌin yu nu ngwa tiꞌí kanꞌ―. Yaa lyaa seꞌen ndiꞌin sti joꞌo chaꞌ taa lomstan ꞌin Ndiose nu yꞌni chaꞌ nchkaa. Taa lomstan, sa kwa lomstan nu ykwiꞌ ayman Moisés sꞌni chaꞌ taan ꞌin Ndiose bra nu ngwa luwi kunaanꞌ. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten chaꞌ wa nchkaa, bra nu ñaꞌan neꞌ chaꞌ xñi sti joꞌo lomstan nu taa.
45 Ja ynan suꞌwe yu nu ngwa tiꞌí kanꞌ. Mdoꞌo yu ndyaa yu ykwiꞌ yu loꞌo nchga nten sa ñaꞌan ngwa chaꞌ nchkaa yu, kanꞌ chaꞌ ja ngwa ꞌa ꞌin Jesús tyoꞌo taꞌan lo kichen; nganun yu niꞌ kixinꞌ ti seꞌen ja ndiꞌin nten. Loꞌo kaꞌan ꞌa nten mdaꞌan seꞌen ndiꞌin yu, ni siya tijyuꞌ kichen tyi neꞌ, mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ seꞌen ndiꞌin yu bra kanꞌ.