Kityi nu ngwaꞌan Palyu chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Roma
1
Palyu lkaǎn. Naꞌ lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan nde kichen Roma, ꞌwan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo. Naꞌ ngiꞌniǐn tñan ꞌin Ndiose, chaꞌ Ndiose ngulo suwi ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ni loꞌo nten.
Bra nu ti ji kan Jesucristo lo chalyuu, ti bra kanꞌ ytsaꞌ ñi Ndiose ꞌñaan sa ñaꞌan nu ka chaꞌ kanꞌ tyempu nu ndijyan nde loo la. Ytsaꞌ Ni chaꞌ kanꞌ ꞌin nten nu ykwiꞌ loꞌo nten chalyuu chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ nu ngwa sꞌni; ngwaꞌan neꞌ chaꞌ kanꞌ lo kityi bra kanꞌ. Chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, ti kwiꞌ nu lka Sñiꞌ Ndiose ni, kanꞌ lka chaꞌ nu ngwaꞌan neꞌ lo kityi kanꞌ. Ngula Jesús lo chalyuu sa ñaꞌan nu ndlya nchga la nten, chaꞌ ti kwiꞌ taꞌa neꞌ ayman David lka Jesús; kwiꞌ ngwañaꞌan lka Jesús ska ti nu nka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose. Nde ñaꞌan ka biyaꞌ suꞌwe tianꞌ chaꞌ kanꞌ: chabiyaꞌ ꞌin Ndiose Sti yu ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, loꞌo tnun ꞌa tñan yꞌni Ndiose bra kanꞌ. Bra nu mda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ ꞌin Jesús, bra kanꞌ ytsaꞌ Ni ꞌñaan chaꞌ Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lka Jesús kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ngiꞌni Ndiose loꞌoǔn chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo. Wa ngulo Ni tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn ñaꞌaan chalyuu, nchga seꞌen ndiꞌin nten; chabiyaꞌ ꞌin Ndiose tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ni loꞌo nten. Nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kaja nten ꞌin Ni nde nchga kichen, nten nu sten chaꞌ ꞌin Ndiose, nten nu kunan nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. Loꞌo ꞌwan ni, wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan chaꞌ ka wan nten ꞌin Jesucristo.
Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa kichen Roma nde seꞌen ndiꞌin wan. Chkwiǐnꞌ loꞌo wan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose Stian, chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiye Ndiose loꞌo wan. Wa ngulo suwi Ni ꞌwan chaꞌ tyukwi ti tiye wan ka wan nten ꞌin Ni. Nde ñaꞌan nchka tiǎnꞌ, chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌo wan, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin wan chunꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
Nchka ꞌa tiꞌ Palyu tsaa naꞌan chinꞌ ꞌin neꞌ Romano
Seꞌen mdyisnan ti kityi re, ngiꞌniǐn tnuǔn ꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ taꞌa wan wa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús; nchga kichen nganen chaꞌ ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ. Loꞌo naꞌ ni, wa mjwi tñan ꞌñaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo nu nka Sñiꞌ Ndiose loꞌo xka ta nten; tyukwi ti tiyeěn ngiꞌniǐn tñan kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ni. Jlyo tiꞌ Ndiose chaꞌ taꞌa ti ndaꞌan chaꞌ tiyeěn chaꞌ ꞌwan bra nu nchkwiǐnꞌ loꞌo Ni. 10 Loꞌo ngwañaꞌan, nchga tsan njñaǎn chabiyaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ tyiꞌiǐn chinꞌ loꞌo wan, yaꞌ nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ tsaꞌaǎn. 11 Nchka ꞌa tiǎnꞌ ñaꞌaǎn chinꞌ ꞌwan, loꞌo nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan; Tyiꞌi Ndiose lka nu suꞌwa yaꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ tsaa ñaꞌan la tiꞌ wan ꞌin Jesús. Bra kanꞌ sten tsaa la wan chaꞌ kanꞌ. 12 Suꞌwe la si nchga nan tsaa ñaꞌan suꞌwe la tianꞌ ꞌin Ndiose chunꞌ tñan nu yꞌni Jesús. Ka suꞌwa yaanꞌ ꞌin taꞌaan bra kanꞌ.
13 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiyeěn ꞌwan. Tyun yaꞌ ngwa tiǎnꞌ kaǎn seꞌen ndiꞌin wan, loꞌo ni ñaꞌan ti, ti ji kaja ñaꞌan kaǎn. Sa ñaꞌan nu yꞌniǐn la xka kichen, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ kuꞌniǐn nde kichen seꞌen ndiꞌin wan; nchka tiǎnꞌ chaꞌ kaꞌan la nten sten chaꞌ ꞌin Jesús, loꞌo ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ti kwaꞌuǔn la chaꞌ kanꞌ ꞌwan. 14 Wa ngulo Ndiose tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, ni siya ndiꞌin neꞌ kanꞌ kichen tnun, ni siya ndiꞌin neꞌ tijyuꞌ la niꞌ kixinꞌ; ngulo Ni tñan ꞌñaǎn chaꞌ ska ti chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo nten, ni siya loꞌo nten nu nsuꞌwi ꞌa chaꞌ tiya ꞌin, ni siya loꞌo nten nu ja ndiꞌya kwenta siyaꞌ ti. 15 Kanꞌ chaꞌ ni, nchka tiǎnꞌ tsaꞌaǎn chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose loꞌo wan neꞌ Roma, sa ñaꞌan nu wa ykwiǐnꞌ chaꞌ kanꞌ la xka kichen.
Tlyu ꞌa chaꞌ suꞌwe lka chaꞌ nu nda Jesús chaꞌ chkwianꞌ loꞌo nten
16 Ja njyuꞌu tiǎnꞌ siyaꞌ ti chaꞌ kwaꞌuǔn ꞌin nten chaꞌ suꞌwe nu nchkwiꞌ ꞌin Jesús. Ndijyan chaꞌ kanꞌ loꞌo nchga chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kulaa Ni ꞌin nchga chaꞌ kuxi nchga nten nu xñi chaꞌ ꞌin Ndiose. Ti kulo ytsaꞌ Ndiose chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin neꞌ judío ti, bra kanꞌ loꞌo ytsaꞌ Ni chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. 17 Bra nu kunaan chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús kanꞌ, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni Ndiose chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌin nten xaꞌan; chunꞌ nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ tñan nu yꞌni Jesús, kanꞌ chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌin nchgaan nu yꞌnian chaꞌ xaꞌan ti kulo, ska ti si stean chaꞌ ꞌin Ndiose. Ngwañaꞌan ndyoꞌo ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula: “Bra nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ka kuꞌni Ni chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌñaan, bra kanꞌ kaja ska chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan.”
Yuweꞌ nu nganun ꞌin nten chalyuu
18 Bra nu kunaan chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ Ndiose nde seꞌen ndiꞌin Ni niꞌ kwan; loꞌo ta Ni nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi. Msinꞌ tiꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, siꞌya chaꞌ kuxi ꞌa ngiꞌni neꞌ; xaꞌan ꞌa neꞌ kanꞌ, loꞌo ngwañaꞌan, ja nda neꞌ chabiyaꞌ kunan xka ta nten nchga chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten chalyuu. 19 Nchka biyaꞌ tiꞌ neꞌ xaꞌan kanꞌ nchga lo chaꞌ nu ka ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ wa ngwaꞌu Ndiose chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ. 20 Ndiose ni, ja nchka ꞌñaan ñaꞌaan ꞌin Ni nde seꞌen ndiꞌin Ni niꞌ kwan, ti kwiꞌ ti chaꞌ ja nchka ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan chaꞌ tnun nu ngiꞌni Ni. Ti nu mdyisnan chalyuu ti kulo, ti bra kanꞌ wa mjwi ñaꞌan xuꞌwi lyo nten ꞌin Ndiose; ti bra kanꞌ ndiya ñaꞌan nu ka biyaꞌ tiꞌ nten ni ñaꞌan nu lka Ndiose, si tsaa naan neꞌ ꞌin Ni. Ka xuꞌwi lyo nten ꞌin Ni bra nu ñaꞌan neꞌ nchga lo nan nu wa ngwiñan Ni lo chalyuu. Kanꞌ chaꞌ ja kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ xaꞌan. 21 Ni siya nsuꞌwi lyo neꞌ xaꞌan kanꞌ sa ñaꞌan nu lka Ndiose, ja xlyaa neꞌ kanꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ni; ni siya Ndiose ykwiꞌ lka Ni, ja ndya neꞌ kanꞌ xuꞌwe ꞌin Ni. Xkwiꞌ chaꞌ xaꞌan ndaꞌan chaꞌ tiye neꞌ. Lye ꞌa mxiyaꞌ neꞌ chaꞌ ke neꞌ chaꞌ ja xlyaa neꞌ xñi neꞌ chaꞌ nu ñi kanꞌ. 22 Ndukwin neꞌ chaꞌ nchga chaꞌ jlyo tiꞌ neꞌ, lye ꞌa ngiꞌni siyeꞌ neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ ngwañaꞌan; wa mnaꞌ chaꞌ tiya ꞌin neꞌ siꞌya chaꞌ xaꞌan nu ngiꞌni neꞌ. 23 Ja nchka ꞌa tiꞌ neꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose nu nka ndloo la ti, ti kwiꞌ Ni lka Ni nu ja tsaa tii ꞌa chalyuu ꞌin Ni siyaꞌ ti; ndiya la tiꞌ neꞌ kuꞌni tlyu neꞌ ꞌin nkwin nten nu ndyiji. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin nkwin kiñi nu ndukwi niꞌ kwan, loꞌo nkwin ꞌni nu ndukwa kiyaꞌ, loꞌo nkwin ꞌni nu nsuweꞌ niꞌ iꞌ lo yuu; kanꞌ lka nan nu ngiꞌni tnun neꞌ.
24 Kanꞌ chaꞌ wa ngulaa yaꞌ Ndiose ꞌin neꞌ xaꞌan kanꞌ; ti nda Ni chinꞌ tyempu ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa neꞌ, ska lo chaꞌ kuxi nu njyuꞌu ꞌa tianꞌ chkwianꞌ sa ñaꞌan ngiꞌni neꞌ. 25 Wa ngulo chunꞌ neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ nu ñi nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ, ndiya la tiꞌ neꞌ chaꞌ xñi neꞌ ya ñaꞌan ti chaꞌ kwiñi. Ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin joꞌo kwiñi, nchkwiꞌ neꞌ loꞌo nkwin ska nan nu wa ngwiñan Ndiose; ja nchkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose ykwiꞌ nu ngwiñan chaꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ Ndiose nu suꞌwe nsuꞌwi tiyean ꞌin Ni, chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ni loꞌoan. Kwiꞌ ngwañaꞌan lka chaꞌ kanꞌ ni.
26 Wa ngulaa yaꞌ Ndiose ꞌin neꞌ xaꞌan sikwa, chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa neꞌ; ska lo chaꞌ xaꞌan nu ja nchka ꞌa tianꞌ chkwianꞌ chaꞌ ꞌin ran loꞌo nten, kanꞌ lka chaꞌ xaꞌan nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ. Ti kwiꞌ neꞌ kunaꞌan ꞌin neꞌ, ja ndiꞌin loꞌo yu kiꞌyu sa ñaꞌan nu ndiꞌin nchga nten suꞌwe, xkwiꞌ loꞌo taꞌa kunaꞌan neꞌ ngiꞌni neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan kanꞌ. 27 Kwiꞌ ngwañaꞌan yu kiꞌyu ni, ja ndiꞌin yu loꞌo neꞌ kunaꞌan ꞌin yu sa ñaꞌan nu ngiꞌni nten; nxitukwi ꞌa tiꞌ yu ꞌin taꞌa kiꞌyu yu, ngiꞌni yu chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo taꞌa kiꞌyu yu. Ti ykwiꞌ ti neꞌ ngiꞌni neꞌ nu tiꞌí loꞌo neꞌ, chaꞌ kuxi ꞌa chaꞌ nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ.
28 Ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin nten chalyuu, chaꞌ ja nchka tiꞌ neꞌ xuꞌwi lyo neꞌ ꞌin Ndiose; kanꞌ chaꞌ ngulaa yaꞌ Ndiose ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ xaꞌan kanꞌ, nda Ni chinꞌ tyempu ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ ñaꞌaan chaꞌ kuxi nu nchka tiꞌ neꞌ kuꞌni neꞌ. 29 Ja suꞌwe siyaꞌ ti tñan nu ngiꞌni neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ: xkwiꞌ chaꞌ chen ñaꞌan ngiꞌni neꞌ, xaꞌan ꞌa ngiꞌni neꞌ; nxitukwi ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin taꞌa nten neꞌ, tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ; nchka tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe la tyiꞌin neꞌ ke xka la taꞌa neꞌ, nsuun neꞌ kanꞌ loꞌo ndyujwi neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ; nñi lyoꞌo neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ; chen ꞌa ñaꞌan chaꞌ nsuꞌwi tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, loꞌo nchkwiꞌ ꞌa neꞌ kwentu ꞌin taꞌa neꞌ, 30 loꞌo nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ tiꞌí ꞌin taꞌa neꞌ; liyeꞌ tiꞌ neꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kuxi nchkwiꞌ neꞌ ꞌin Ndiose; lye ꞌa ngiꞌni siyeꞌ neꞌ loꞌo taꞌa nten neꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, ti ndaꞌan naan la neꞌ chaꞌ kuxi nu kuꞌni neꞌ. Ti kwiꞌ ja nnan ꞌa neꞌ chaꞌ nchkwiꞌ sti neꞌ loꞌo jyaꞌan neꞌ loꞌo, 31 ja ska chaꞌ nduwe tiꞌ neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti, ja ngiꞌni neꞌ ni ska tñan nu ndukwin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ. Ja nsuꞌwi tiye neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, sa ñaꞌan nu ngiꞌni nten suꞌwe; ja ngiꞌni neꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja nchka tꞌnan tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ. 32 Ndiꞌya neꞌ kanꞌ kwenta chaꞌ wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kaja neꞌ kanꞌ siꞌya chaꞌ xaꞌan nu ngiꞌni neꞌ. Ni siya jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ, ja nduwe tiꞌ neꞌ; ñaꞌan ti ngiꞌni neꞌ chaꞌ xaꞌan nu yꞌni neꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiye neꞌ bra nu ñaꞌan neꞌ xka nten nu ngiꞌni ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ.