2
Jin cha'an cʌyʌla ti pejtyelel la' simaronlel, ti pejtyelel la' lot yic'ot i cha'chajplel bʌ la' pensal yic'ot che' an mich'lel cha'an i wenlel yambʌ quixtyañu yic'ot pejtyelel jop't'an.
2-3 Yom mi la' wersa c'ajtin yʌlo i t'an jach bʌ Dios che' bajche' mi' c'ajtin i chu' ch'oc alʌl cha'an mi la' p'ʌtyʌliyel majlel cha'an la' cotyʌntyel che' tsa'ix la' yoque cʌñʌ cha'an weñʌch lac Yum.
Cristo che' bajche' cuxul bʌ tyun
Lʌc'ʌla cha'an mi la' más cʌñe' lac Yum jini cuxul bʌ tyun yubil. Jiñʌch jini tyun tsa' bʌ i choco quixtyañujob. Pero jiñʌch jini tyun tsa' bʌ i yajcʌ Dios. Mi' q'uel ti ñuc bʌ i c'ʌjnibal.
Jatyetla je'el la' i c'ʌñetla Dios che' bajche' mi cuxul bʌ tyuñetla cha'an mi la' wajñel ti jump'ej bʌ i templojetla Dios yic'ot cha'an mi la' wajñel ti junmujch' curajetla i cha'an bʌ Dios. Cha'an ti Jesucristo mi la' wʌq'uen Dios i majtyan mu' bʌ i mulan.
Jin cha'an ti Ts'ujbubil bʌ i T'an Dios mi yʌl:
Ya' ti Sión mic wa'choco juntiquil che' bajche' ñuc bʌ tyun am bʌ i c'ʌjnibal mu' bʌ i yajñel ti i xujc' templo yubil. Yajcʌbil jini tyun. Ñuc i c'ʌjnibal je'el.
Jini mu' bʌ i ch'ujbin mach'an mi quej i quisnin.
Cha'añetla mu' bʌ la' ch'ujbin, ñuc i c'ʌjnibal jini tyun. Pero cha'an jini mach'ʌ ba'an mi' ch'ujbin, mi ts'ʌctiyel jini wʌ ts'ijbubil bʌ ba' mi yʌle':
Jini tyun tsa' bʌ i chocoyob xmel otyot
tsa'ix ochi ti más ñuc bʌ i c'ʌjnibal.
Che' mi yʌle'.
Mi ts'ʌctiyel jini wʌ albil bʌ i t'an Dios:
Jiñʌch jini tyun ba' mi' jats'ob i yoc. Ti caj jini tyun mi quej i yajlelob,
che'en. Como ti' jats'ʌyob i yoc yubil che' bajche' ti wʌ ña'tyʌnti che' mach'an ti' ch'ujbiyob jini t'an cha'an laj cotyʌntyel.
Jini i cha'año' bʌ Dios
Pero mach che'iqui añetla. Pero jatyetla yajcʌbil bʌ junmujch' quixtyañujetla tsa' bʌ yajcʌyetla Dios. I curajetla jini mu' bʌ la' cha'liben i toñel ñuc bʌ yumʌl. Junmujch' quixtyañujetla tsa' bʌ la' wʌc'ʌ la' bʌ ti Dios. I cha'añetla Dios. Chʌ'ʌch ti yajcʌntiyetla cha'an mi la' tsictisan ñuc bʌ i cha'libal Dios. Ti' pʌyʌyetla loq'uel ti ic't'ojñal cha'an mi la' wajñel ti ñoj ñuc bʌ i sʌclel Dios.
10 Ti oniyi ma'ix ti ajniyetla ti i cha'añetla Dios pero wale iliyi i cha'añetla Dios. Ti yambʌ ora mach'an ti la' tyajbe i yutslel Dios, pero wale iliyi tsa'ix la' tyajbe i yutslel.
Cha'libenla i troñel Dios
11 P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, mij c'ajtibeñetla ti wocol t'an cha'an mach'an mi la' mele' chʌ bʌ mi' mulan i bajñel la' pusic'al mu' bʌ i cha'len contrajiya ti la' pusic'al. Como mach wʌ'ic an la' lumal wʌ' ti mulawil.
12 Ajñenla ti tyoj ti' tyojlel jini mach'ʌ ba'an mi' cʌñob Dios. Che' jini aunque mi' cha'len t'an ti la' contra che' bajche' mi lolon al simaroñetla, pero mi quej i yilan jini wen bʌ la' cha'libal. Mi quej i sub i ñuclel Dios cha'an ti caj jatyetla ti i yorojlel melojel.
13 Cha'an ti caj lac Yum, ac'ʌ la' bʌ ti' wenta ti pejtyelel año' bʌ ye'tyel tsa'ix bʌ wa'choconti ti quixtyañujob. Ac'ʌ la' bʌ ti' wenta jini más ñuc bʌ yumʌl como ñuc i ye'tyel.
14 Ac'ʌ la' bʌ ti' wenta jini año' bʌ ñuc bʌ i ye'tyel mu' bʌ i choc tyʌlel am bʌ ye'tyel cha'an i yʌq'uen i xot' i mul jini mu' bʌ i cha'len simaronlel. An ti' wenta año' bʌ ñuc bʌ ye'tyel je'el cha'an mi' sub i ñuclel jini mu' bʌ i cha'leñob chʌ bʌ wen.
15 Como yom Dios cha'an ti wen bʌ la' cha'libal mi la' ñʌch'tyʌsʌbeñob jini mach'ʌ ba'an mi' ña'tyañob yic'ot tonto bʌ quixtyañujob.
16 Ajñenla ti la' librejlel che' ma'ix chuculetla ti mulil, pero mach yom mi la' lolon cha'len mach bʌ wen bʌ cha'an ti caj libre añetla. Ajñenla ti wen che' bajche' ajtroñelet jach la i cha'an Dios.
17 Q'uelela ti ñuc ti pejtyelel quixtyañujob. P'untyañob la quermañujob. Bʌc'ñanla Dios. Q'uele ti ñuc jini am bʌ más ñuc bʌ ye'tyel.
Cristo ti' pʌsʌ bajche' yom mi lac ñusan wocol
18 Ajtroñelob, ch'ujbibenla i t'an la' yum wʌ' ti mulawil. Q'uelela ti ñuc. Mach i bajñelic yom mi la' q'uel ti ñuc jini weño' bʌ yic'ot uts bʌ la' wic'ot, pero q'uele ti ñuc je'el jini simaron bʌ la' yum.
19 Cha'an ti caj la com lac mel chʌ bʌ yom Dios mi laj cuch ti wen lac wocol che' ma'ix lac mul. Weñʌch mi' q'uelonla Dios.
20 Pero mi ti caj la' simaronlel mi la' xot' la' mul, ¿am ba la' ñuclel che' mi la' cuch ti wen jini wocol? Mach'an. Pero mi ti ñʌch'ʌl ti la' ñusʌ wocol cha'an ti caj wen bʌ ti la' cha'le, weñʌch mi' q'ueletla Dios.
21 Dios ti' pʌyʌyetla la' ñusan wocol. Chʌ'ʌch ti' ñusʌ wocol Cristo cha'añetla. Ti' pʌsbeyetla bajche' yom mi la' ñusan cha'an chʌ'ʌch lajal mi la' ñusan je'el.
22 Mach'an ti' saj cha'le mulil Cristo. Ma'ix ba' bʌ ora ti' loti quixtyañujob.
23 Che' ñac ti wajlenti mach'an ti' q'uextyʌbe t'an. Che' ñac ti yʌq'ueyob i ñusan wocol mach'an ti' bʌc'tisʌyob. Pero ti yʌc'ʌ i bʌ ti' c'ʌb Dios mu' bʌ i cha'len tyoj bʌ melojel.
24 Cristo i bajñel ti' ch'ʌmʌ ti' wenta i xot' lac mul ti cruz cha'añonla. Che' bajche' tsa'ix sajtiyonla cha'an ma'ix mi lac bej cha'len mulil. Cha'an cuxulonla mi la cajñel ti tyoj. Cha'an ti' ñusʌ wocol ti' lajmisʌyonla.
25 Como jatyetla ti ajniyetla che' bajche' tiñʌme' tsa' bʌ i sʌtyʌyob i bijlel. [Tiñʌme' yom i yʌle' oveja.] Pero wale iliyi tsa'ix la' sutqui la' bʌ ba'an Cristo. Jini mi' cʌñʌtyañetla che' bajche' ajcʌñʌtya tiñʌme'. Mi' ch'ʌm ti' wenta la' pusic'al.